Национални съдебни системи

Гърция

Настоящият раздел ви предоставя преглед на системата на съдилищата в Гърция.

Съдържание, предоставено от
Гърция

Организация на правосъдието — съдебна система

В Гърция правосъдието съставлява една от трите функции на държавата. В съответствие с принципа за разделение на властите, правосъдието е независимо от законодателната и изпълнителната власти.

Видове съдилища — кратко описание

Съдилищата в Гърция се делят на следните основни категории:

 • административни съдилища (Διοικητικά δικαστήρια)
 • граждански съдилища (Πολιτικά δικαστήρια)
 • наказателни съдилища (Ποινικά δικαστήρια)
 • военен съд (στρατοδικείο), военноморски съд (ναυτοδικείο) и съд на военновъздушните сили (αεροδικείο)
 • Върховен специализиран съд (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο)
 • специализиран съд за дела във връзка с корупция
 • специализиран съд за дела, свързани с отговорността на министрите
 • специализиран съд, занимаващ се със спорове за възнаграждения на съдии

Управление на съдилищата

Съдилищата се управляват от магистрати и по-специално от председателя на съответния съд или от тричленен съвет, в зависимост от случая.

Йерархия на съдилищата

Граждански съдилища:

 • районни съдилища (Eιρηνοδικεία), първоинстанционни съдилища (Πρωτοδικεία), апелативни съдилища (Εφετεία), Върховен съд (Άρειος Πάγος).

Наказателни съдилища:

 • полицейски съдилища (Πταισματοδικεία), наказателни съдилища (Πλημμελειοδικεία), апелативни съдилища, Върховен съд.

Административни съдилища:

 • първоинстанционни административни съдилища (Διοικητικά Πρωτοδικεία), апелативни административни съдилища (Διοικητικά Εφετεία), Държавен съвет (Συμβούλιο της Επικρατείας).

Връзки по темата

Държавен съвет

Първоинстанционен административен съд на Атина

Прокуратура към Първоинстанционния съд на Атина

Министерство на правосъдието, прозрачността и правата на човека

Върховен съд

Последна актуализация: 03/07/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт