Тази държава е в преходен процес на излизане от ЕС.
Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални съдебни системи

Настоящият раздел ви предоставя обща кратка информация за съдилищата в Англия и Уелс.

Организация на правосъдната система — съдебна система

В Обединеното кралство съществуват три юрисдикции: Англия и Уелс, Шотландия и Северна Ирландия. В тази страница се обсъждат съдилищата, които се намират в юрисдикцията на Англия и Уелс.

Администрация на съдилищата

Управлението на много от съдилищата в Англия и Уелс е отговорност на Съдебната служба на Нейно величество (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service, HMCTS). HMCTS е агенция към Министерството на правосъдието (Ministry of Justice), правителственото ведомство, което носи отговорност за правосъдната система в Англия и Уелс.

Видове съдилища и йерархия на съдилищата — кратко описание

Наказателните дела в Англия и Уелс се разглеждат в магистратските съдилища (magistrates' courts), Кралския съд (Crown Court), дивизионните съдилища на Висшия съд (divisional courts of the High Court) и наказателното отделение на Апелативния съд (Court of Appeal).

Гражданските дела в Англия и Уелс се разглеждат в окръжните съдилища (County courts), Висшия съд и гражданското отделение на Апелативния съд.

Новият Върховен съд на Обединеното кралство е апелативният съд от последна инстанция в Обединеното кралство, който разглежда както наказателни, така и граждански дела, въпреки че наказателните дела, разглеждани от шотландските съдилища, не могат да бъдат обжалвани пред Върховния съд.

По-подробна информация относно съдилищата в Англия и Уелс може да бъде намерена на страницата, която описва обикновените съдилища в Англия и Уелс, и на уебсайта на Съдебната служба на Нейно величество (Her Majesty's Courts and Tribunals Service). Информация относно някои от трибуналите и специализираните съдилища в Англия и Уелс може да бъде намерена на страницата, която описва специализираните съдилища в Англия и Уелс.

Полезни връзки

HMCTS, Министерство на правосъдието (Ministry of Justice), Съдебната служба на Нейно величество (Her Majesty's Courts and Tribunals Service)

Последна актуализация: 12/12/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт