Formulär för europeiskt betalningsföreläggande


Nationell information och webbformulär som rör förordning nr 1896/2006.


Med stöd av rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande kan borgenärer driva in obestridda civil- och handelsrättsliga fordringar genom ett enhetligt förfarande med hjälp av standardformulär.

Förordningen gäller mellan alla EU-länder utan Danmark.

Europeiska betalningsförelägganden utfärdas av domstolar, utom i Ungern där det sker genom behöriga notarier (för civilrätt).

Man behöver inte infinna sig i domstol. Borgenären behöver bara lämna in ansökan och låta förfarandet ha sin gilla gång. Det krävs inga andra formaliteter eller åtgärder från borgenärens sida.

De sju standardformulären har uppdaterats och finns nu i kommissionens förordning (EU) nr 936/2012 av den 4 oktober 2012.
Den 14 juli 2017 började ett ändrat ansökningsformulär (formulär A) att användas. Du hittar det här.
De viktiga ändringarna gäller bara tillägg 2 och återspeglar de ändringar av det europeiska betalningsföreläggandet som trädde i kraft den 14 juli 2017.
Om svaranden bestrider ett betalningsförläggande kan borgenären nu efter denna ändring välja att överlämna ärendet till ett europeiskt småmålsförfarande för vidare behandling. För att detta ska vara möjligt måste dock fordran uppfylla kriterierna för småmålsförfarandet.

Länkar

Observera att handboken inte innehåller den ändring som trädde i kraft den 14 juli 2017 och som gör det möjligt att efter ett bestridande fortsätta förfarandet i enlighet med förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande. Närmare information om detta finns i den nya artikel 17 i förordningen.

Handbok för tillämpningen av förordningen om ett europeiskt betalningsföreläggande PDF (5823 Kb) sv

Mer information finns på sidan om det europeiska betalningsföreläggandet.

Dessa formulär kan fyllas i efter att man klickat på en av länkarna nedan. Har man redan påbörjat och sparat ett utkast kan det hämtas med knappen "Hämta utkast".
Från och med den 1 februari 2020 är Storbritannien inte längre ett EU-land. Enligt utträdesavtalet ska EU-rätten dock gälla för och i Storbritannien under övergångsperioden. Därför kan Storbritannien väljas i formulären fram till övergångsperiodens slut den 31 december 2020.

 • Formulär A - Ansökan om europeiskt betalningsföreläggande
  • på svenska
 • Formulär B - Begäran till sökanden om komplettering och/eller rättelse av ansökan om europeiskt betalningsföreläggande
  • på svenska
 • Formulär C - Förslag till sökanden om ändring av en ansökan om europeiskt betalningsföreläggande
  • på svenska
 • Formulär D - Beslut om att avvisa en ansökan om europeiskt betalningsföreläggande
  • på svenska
 • Formulär E - Europeiskt betalningsföreläggande
  • på svenska
 • Formulär F - Bestridande av det Europeiska betalningsföreläggandet
  • på svenska
 • Formulär G - Verkställbarhetsförklaring
  • på svenska

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering : 07/10/2020

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats