Euroopa maksekäsu vormid


Määrusega nr 1896/2006 seotud riigikohane teave ja elektroonilised vormid.


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1896/2006, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus, võimaldatakse võlausaldajatel standardblankettide alusel toimiva ühtse menetluse käigus sisse nõuda oma vaidlustamata tsiviil- ja kaubandusalased nõuded.

Kõnealust määrust kohaldatakse kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide vahel (v.a Taani).

maksekäsu väljastab kohus, v.a Ungaris, kus Euroopa maksekäsumenetlus kuulub notarite (tsiviilõiguse notarite) pädevusse.

Kohtu ette ilmumine ei ole kõnealuse määrusega nõutav. Nõude esitaja peab esitama üksnes oma taotluse, pärast mida jätkub menetlus omasoodu. See ei nõua nõude esitajalt täiendavaid formaalsusi ega sekkumist.

Määrusega nähakse ette seitse standardblanketti, mis asendati komisjoni 4. oktoobri 2012. aasta määrusega (EÜ) nr 936/2012.
Alates 14. juulist 2017 kasutatakse muudetud taotlusvormi (vorm A). Võite selle leida siit.
Olulised muudatused puudutavad vaid 2. liidet ja need kajastavad 14. juulist 2017 kohaldatavat Euroopa maksekäsu menetlust.
Kui kostja esitab maksekäsu peale vastuväite, võimaldab muudatus nõude esitajal paluda menetluse jätkamist Euroopa väiksemate nõuete menetluse kohaselt. Selleks peab nõue vastama väiksemate nõuete menetluse kriteeriumidele.

Seonduvad manused

Käesolev dokument ei kajasta 14. juulil 2017 jõustunud muudatust, mis võimaldab jätkata menetlust pärast vastuväite esitamist määruses (EÜ) nr 861/2007 (millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus) sätestatud Euroopa väiksemate nõuete menetluse normide kohaselt. Lisateabe saamiseks tutvuge määruse uue artikliga 17

Praktiline juhend Euroopa maksekäsumenetluse määruse kohaldamise kohta PDF (4356 Kb) et

Lisateabe saamiseks külastage lehte Euroopa maksekäsk.

Võite täita vormi internetis, kui klõpsate allpool oleval lingil.  Kui olete vormi täitmist juba alustanud ja mustandi salvestanud, saate selle üles laadida kasutades nuppu "Laadige mustand üles".
Alates 1. veebruarist 2020 ei ole Ühendkuningriik enam ELi liikmesriik. Vastavalt väljaastumislepingule kohaldatakse üleminekuperioodil Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis siiski ELi õigust. Võimalus valida vormide väljadel Ühendkuningriik säilib kuni üleminekuperiood lõpuni, s.o 31. detsembrini 2020.

 • Vorm A - Euroopa maksekäsu avaldus
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • Vorm B - Taotlus nõude esitajale Euroopa maksekäsu avalduse täiendamiseks ja/või parandamiseks
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • Vorm C - Ettepanek nõude esitajale Euroopa maksekäsu avalduse muutmiseks
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • Vorm D - Otsus lükata Euroopa maksekäsu avaldus tagasi
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • Vorm E - Euroopa maksekäsk
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • Vorm F - Euroopa maksekäsu vaidlustamine
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • Vorm G - Täidetavaks tunnistamine
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)

Kui teil juba on salvestatud vorm, kasutage nuppu „Laadige mustand”.

Kui teil juba on salvestatud vorm, kasutage nuppu „Laadige mustand”.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud : 07/10/2020

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta