Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på portugisiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationell rättspraxis

På den här sidan hittar du information om rättspraxis i Portugal.

Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

I Portugal har medborgarna en grundläggande, uttrycklig rätt att få rättslig information. Detta följer enligt fast rättspraxis av artikel 20.2 i den portugisiska konstitutionen. Principen kommer också till uttryck i lag nr 34/2004 av den 29 juli 2004, ändrad genom lag nr 47/2007 av den 28 augusti 2007, som fastställer rätten att få tillgång till rättslig prövning.

Enligt artikel 4 är det staten som ska vidta åtgärder för att tillkännage lag och rätt, och justitieministeriet har ansvaret för att ställa rättslig information till förfogande, antingen genom att offentliggöra den eller på något annat sätt som kan underlätta för medborgarna att utöva sina rättigheter och få kännedom om sina i lag fastställda skyldigheter.

Offentliggörande av domar är en internationell rättsprincip som fastställs dels i artikel 10 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, dels i artikel 6 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Denna princip kommer till uttryck i artikel 206 i den portugisiska konstitutionen (som även reglerar domstolsförhandlingar) och flera andra lagrum, däribland

 • artiklarna 167 och 656 i civilprocesslagen,
 • artiklarna 86.1, 87 och 321.3 straffprocesslagen,
 • artiklarna 3 och 115 i lagen om författningsdomstolens organisation, verksamhet och förfaranden, samt
 • artikel 30 i förvaltningsdomstolarnas arbetsordning.

Justitieministeriet ansvarar även för flera rättsdatabaser som är tillgängliga på http://www.dgsi.pt/. Uppgifterna offentliggörs dessutom även i den officiella tidningen Diário da República och på https://dre.pt/ kan man söka bland följande:

 • Författningsdomstolens avgöranden och yttranden om fall där lagstiftning står i strid med konstitutionen eller annan lagstiftning, eller där en konstitutionsstridig situation har uppstått på grund av underlåtenhet att anta lagstiftning.
 • Beslut om harmonisering av rättspraxis från högsta domstolen, revisionsrätten samt sådana avgöranden från högsta förvaltningsdomstolen som är bindande enligt lag.
 • Avgöranden från övriga domstolar som är bindande enligt lag.

Förteckning över domstolsavgöranden/Rubriker

Via internetadressen http://www.dgsi.pt/ kan man få tillgång till flera rättsdatabaser med rättspraxis och referensbibliotek över vissa av justitieministeriets samlingar.

I en del av databaserna kan man se vilka handlingar som förts in senast och med hjälp av en navigeringslist göra olika typer av sökningar (fri sökning, sökning på nyckelord, på ämnesområde eller på referens).

Både ingångssidan och resultatsidan visar handlingarnas titlar och följande uppgifter:

 • Ärendenummer
 • Förhandlingsdatum
 • Föredragande
 • Målbeskrivning

Exempel på rubrik(er)

Högsta domstolens avgöranden

FÖRHANDLING

ÄRENDE

FÖREDRAGANDE

MÅLBESKRIVNING

25-03-2009

08S2592

BRAVO SERRA

ANSTÄLLNINGSAVTALS UPPHÖRANDE

Format

Domarna är tillgängliga i fulltext i html-format, med förbehåll för bestämmelserna om skydd av personuppgifter.

Berörda domstolar

De rättsdatabaser som finns tillgängliga på internet på adressen http://www.dgsi.pt/ omfattar följande domstolar och organ:

 • Högsta domstolen
 • Appellationsdomstolarna (Coimbra, Évora, Lisboa, Porto och Guimarães)
 • Författningsdomstolen
 • Högsta förvaltningsdomstolen
 • Centrala förvaltningsdomstolarna (nord och syd)
 • Särskilda instansen för prövning av behörighetskonflikter (Tribunal dos Conflitos)
 • Allmänna åklagarmyndighetens yttranden
 • Fredsdomare

Övriga förfaranden

I Portugal finns information tillgänglig för ett antal förfaranden, i enlighet med tabellen nedan.

Går det att få information om:

Domstol i högsta instans

Övriga domstolar

Eventuella överklaganden

Ja

Ja

Pågående mål

Nej

Nej

Resultatet av överklaganden

Ja

Ja

Dom som vunnit laga kraft

Nej

Nej

Övriga förfaranden

– Vid annan nationell domstol (t.ex. författningsdomstolen)

– Vid Europeiska unionens domstol

– Vid Europadomstolen för mänskliga rättigheter

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Regler om offentliggörande

På nationell nivå finns inga bindande regler för offentliggörande av rättspraxis. I Portugal finns det dock bindande regler för offentliggörande på domstolsnivå.

Endast ett urval av rättspraxis offentliggörs i Portugal. De kriterier som tillämpas är betydelse och relevans.

Länkar

Base de dados jurídico-documentais

Senaste uppdatering: 13/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats