Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationell rättspraxis

Luxemburg

I det här avsnittet finns en översikt över Luxemburgs rättspraxis.

Innehåll inlagt av
Luxemburg

Rättspraxis på webben

Presentation av besluten/Rubrik

Rättsliga avgöranden offentliggörs på internet med datum eller nummer.

Format

Rättspraxis finns tillgänglig i Word eller PDF-format.

Berörda domstolar

På justitieministeriets internetsida finns ett avsnitt om författningsdomstolen. Här finns en förteckning över domstolens beslut.

På webbplatsen för förvaltningsdomstolarna i Luxemburg finns också en databas med de båda instansernas beslut.

På rättsväsendets webbplats finns de rättsliga avgöranden (som anonymiserats) som meddelats av författningsdomstolen, kassationsdomstolen och förvaltningsdomstolarna.

Övriga uppgifter

Information finns om följande:

  • Överklaganden.
  • Statusen för ett mål (till exempel om målet pågår).
  • Resultat av överklaganden.
  • Om beslut inte kan överklagas.
  • Andra förhandlingar vid författningsdomstolen och förvaltningsdomstolarna.

Rättspraxis från högsta domstolen, författningsdomstolen och förvaltningsdomstolarna finns på Luxemburgs rättsportal och på förvaltningsdomstolarnas webbplatser.

Bestämmelser om offentliggörande

Ärenden som gäller författningen måste offentliggöras i den officiella tidningen (Mémorial).

Länkar

Förvaltningsdomstolar

Justitieministeriet

Luxemburgs rättsportal

Senaste uppdatering: 10/06/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.