Táto krajina je v procese vystúpenia z EÚ.
Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Judikatúra členských štátov

Anglicko a Wales

V tejto časti nájdete opis judikatúry Spojeného kráľovstva so zameraním na jurisdikciu Anglicka a Walesu. Opis sa vzťahuje na judikatúru, ktorá je dostupná v databázach prístupných verejnosti.

Autor obsahu
Anglicko a Wales

Judikatúra dostupná v Anglicku a vo Walese

Väčšina judikatúry, ktorá pochádza zo súdov v Anglicku a vo Walese v rámci jurisdikcie Spojeného kráľovstva, je dostupná verejnosti.

Úplná judikatúra je zverejňovaná pre občianskoprávny odvolací súd, správne súdy a pre Najvyšší súd Spojeného kráľovstva. Niektoré rozsudky trestného odvolacieho súdu a iných vyšších súdov sa zverejňujú pri prípadoch, ktoré vzbudzujú zvláštny právny alebo verejný záujem.

Rozhodnutia vyplývajúce z rodinných alebo z niektorých trestných prípadov môžu byť anonymné.

Judikatúra sa zverejňuje od roku 1997, ale tiež je dostupný určitý výber judikatúry z predchádzajúcich rokov. Po vynesení rozsudku sa judikatúra obyčajne zverejňuje do 24 hodín alebo do 2 týždňov po jej zverejnení.

Rozsudky, ktoré vynášajú občianskoprávne a trestnoprávne kolégiá odvolacieho súdu a správny súd, vybraté podľa daného sudcu, sa nachádzajú v databáze Bailii (Britský a írsky inštitút právnych informácií). Ak sa rozsudok vyššieho súdu nenachádza v Bailii, obráťte sa priamo daný súd a vyžiadajte si kópiu.

Právne databázy

Odvolací výbor snemovne lordov môže poskytnúť rozsudky od 14. novembra 1996 do 30. júla 2009. Prístup k týmto rozsudkom je bezplatný.

Databáza ‘Bailii’ (Bristký a írsky inštitút právnych informácií) obsahuje rozsudky, ktoré vynášajú občianskoprávne a trestnoprávne kolégiá odvolacieho súdu a vybraté rozsudky správneho súdu. Prístup do tejto databázy je bezplatný. Bailii takisto obsahuje rozhodnutia snemovne lordov od roku 1838.

Na webovej stránke Bailii sa nachádzajú tieto zbierky:

 • Rozhodnutia anglického a waleského odvolacieho súdu (Občianskoprávne kolégium)
 • Rozhodnutia anglického a waleského odvolacieho súdu (Trestnoprávne kolégium)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Správny súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Námorný súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Kancelársky súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Obchodný súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (SCCO)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Daňový súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Rodinný súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Kráľovský súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Obchodný súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Patentový súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Kráľovský súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Technologický a stavebný súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského Krajského patentového súdu

Webová stránka Bailii tiež obsahuje údaje o rozhodnutiach z rôznych špecializovaných súdov Spojeného kráľovstva:

 • Vyšší tribunál (Správna odvolacia komora)
 • Vyšší tribunál (Financie a dane)
 • Vyšší tribunál (Pozemková komora)
 • Prvostupňový tribunál (Komora pre zdravotníctvo, vzdelávanie a sociálnu starostlivosť)
 • Prvostupňový tribunál (Dane)
 • Tribunál Spojeného kráľovstva pre odvolania v oblasti hospodárskej súťaže
 • Služba Spojeného kráľovstva Nominet pre riešenie sporov
 • Zvláštna komisia pre odvolania v oblasti prisťahovalectva
 • Tribunál Spojeného kráľovstva pre odvolania v oblasti zamestnanosti
 • Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva pre finančné služby a trhy
 • Tribunál Spojeného kráľovstva pre oblasť azylu a prisťahovalectva
 • Informačný tribunál Spojeného kráľovstva vrátane odvolacieho výboru pre národnú bezpečnosť
 • Rozhodnutia Zvláštneho komisára Spojeného kráľovstva pre dane z príjmov
 • Rozhodnutia Komisára Spojeného kráľovstva v oblasti sociálneho zabezpečenia a výživného na deti
 • Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva pre DPH a clá
 1. Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva pre DPH a clá
 2. Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva pre DPH a clá (spotrebné)
 3. Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva pre DPH a clá (zdaňovanie poistného plnenia)
 4. Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva pre DPH a clá (daň zo skládky odpadov)

Súvisiace odkazy

Bailii, snemovňa lordov, snemovňa lordov, webová stránka Bailii

Posledná aktualizácia: 29/11/2012

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom