Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Judikatúra členských štátov

V tejto časti sa uvádza prehľad bulharskej judikatúry, ako aj popis príslušných databáz obsahujúcich judikatúru a odkazy na ne. Najvyšší správny súd vykonáva celkový dohľad nad presným a spravodlivým prijímaním zákonov v oblasti správneho súdnictva. Najvyšší správny súd sa zaoberá odvolaniami a odpormi proti aktom Rady ministrov, predsedu vlády, podpredsedov vlády, ministrov, riadiacich pracovníkov ďalších inštitúcií, ktoré sú priamo podriadené Rade ministrov, aktom najvyššej súdnej rady, aktom Bulharskej národnej banky, aktom krajských guvernérov, ako aj proti ďalším aktom stanovených zákonom. Tento súd vydáva rozhodnutia v sporoch o zákonnosti delegovaných legislatívnych nástrojov. Ako kasačná inštancia súd skúma súdne rozhodnutia v správnych konaniach a zaoberá sa žiadosťami o zrušenie účinných súdnych rozhodnutí vynesených v správnych konaniach. Najvyšší kasačný súd je najvyššou súdnou inštanciou v trestných, obchodných a občianskych veciach. Do jeho jurisdikcie patrí celé územie Bulharskej republiky. Nad spravodlivosťou dohliada Najvyšší kasačný súd, Najvyšší správny súd, odvolacie súdy, krajské súdy, vojenské súdy a okresné súdy. Rozsudky a rozhodnutia sa uchovávajú v informačných databázach príslušných súdov v papierovej aj elektronickej forme.

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Judikatúra prístupná na internetovej stránke

Najvyšší správny súd má internetovú stránku už od začiatku roku 2002. Zriadila sa v záujme plnenia požiadaviek jednotlivcov, právnických osôb a správnych orgánov na jednoduchý prístup k informáciám o justičných činnostiach súdu.

Judikatúra súdu je dostupná na jeho internetovej stránke. Prístup k databáze je podmienený bezplatnou registráciou v štandardnej forme (užívateľské meno a heslo).

Najvyšší kasačný súd má internetovú stránku, ktorá zabezpečuje priamy prístup k informačnej databáze Najvyššieho súdu.

Prezentácia rozhodnutí/Popisy

Najvyšší správny súd

Na internete nie je k dispozícii žiadna zbierka ani popis, ktoré by informovali o rozhodnutiach alebo ďalších činnostiach Najvyššieho správneho súdu. Výrok sa uverejňuje s jeho číslom, dátumom vydania a číslom prípadu, ktorého sa týka, napríklad:

„Решение №5908 от 23.06.2005 по Дело №4242/2005“.

Najvyšší kasačný súd

Rozsudky sa vydávajú ako kópie v papierovej podobe a uverejňujú sa v zbierke, ročenke a na internetovej stránke Najvyššieho kasačného súdu Bulharskej republiky.

Vyhľadávať je možné podľa: údajov zaregistrovaných na súde a mien účastníkov konania, čísla prípadu prideleného Najvyšším kasačným súdom a čísla prípadu prideleného úsekom Najvyššieho kasačného súdu.

Úplné znenie rozsudkov (s vypustenými osobnými údajmi), ktoré sa vydali po 1. októbri 2008 sú prístupné prostredníctvom odkazu v dolnej časti stránky zobrazujúcej výsledky hľadania.

Správy a tlačové správy Najvyššieho kasačného súdu Bulharskej republiky sa pravidelne uverejňujú na internetovej stránke Najvyššieho súdu v časti Tlačová kancelária. Rozsudky v prípadoch veľkého verejného záujmu sa uverejňujú v tejto časti a tiež v informačnej databáze Najvyššieho kasačného súdu.

Formáty

Najvyšší správny súd

Judikatúra je k dispozícii vo formáte HTML na internetovej stránke Najvyššieho správneho súdu.

Najvyšší kasačný súd

Judikatúra je k dispozícii vo formáte PDF na internetovej stránke Najvyššieho kasačného súdu.

Dotknuté súdy

Ďalšie konania

Najvyššie súdy – správny a kasačný

Iné súdy

Sú k dispozícii informácie o:

odvolaniach?

Áno

Áno

tom, či sa o prípade stále pojednáva?

Áno

Áno

výsledku odvolania?

Áno

Áno

neodvolateľnosti rozhodnutia?

Áno

Áno

ďalšom konaní pred:          

  iným domácim súdom (Ústavným súdom apod.)?

  Európskym súdnym dvorom?

  Európskym súdom pre ľudské práva?

Neuvádza sa

Neuvádza sa


Pravidlá uverejňovania

Na národnej úrovni

Na úrovni súdov

Existujú záväzné pravidlá uverejňovania judikatúry?

Áno – čl. 64 ods. 1 zákona o systéme súdnictva

Áno


Najvyššie súdy

Iné súdy

Uverejňuje sa celá judikatúra alebo len jej časť?

Najvyšší správny súd a Najvyšší kasačný súd – celá judikatúra

Celá judikatúra/iba jej časť

V prípade uverejňovania len časti judikatúry, aké kritériá sa uplatňujú?

Neuvádza sa

Neuvádza sa


Posledná aktualizácia: 17/12/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom