Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Orzecznictwo krajowe

Niemcy

Na niniejszej stronie przedstawiono informacje dotyczące orzecznictwa w Niemczech.

Autor treści:
Niemcy

Orzecznictwo udostępnione na stronie internetowej

Sposób przedstawienia orzeczeń / Tytuły

Sądy najwyższe

Inne sądy

Orzecznictwo jest opatrzone nagłówkami

Trybunał Federalny:

Nie

Federalny Sąd Administracyjny:

Tak, w przypadku szczególnych wyroków

Federalny Trybunał Finansowy:

Tak

Federalny Sąd Pracy:

Tak

Federalny Sąd ds. Socjalnych:

Tak

Federalny Sąd Patentowy:

Nie


Istotne wyroki Federalnego Sądu Administracyjnego są opatrzone nagłówkami w formie tytułów, co ułatwia użytkownikowi rozeznanie się w nich.

Wyroki Federalnego Trybunału Finansowego są opatrzone nagłówkami zawierającymi zasadniczą myśl wyroku.

Wyroki Federalnego Sądu Pracy są opatrzone nazwą wydziału, datą i sygnaturą sprawy.

Przykład nagłówka/nagłówków

W Federalnym Sądzie Administracyjnym: uznanie kosztów leków wzmagających potencję za niekwalifikujące się do zwrotu jest sprzeczne z art. 3 ust. 1 ustawy zasadniczej.

W Federalnym Trybunale Finansowym: brak obniżonej stawki podatku od usług zarządzania i administracji świadczonych przez spółkę jawną na rzecz powiązanych towarzystw – zakres § 68 ust. 2 lit. b) kodeksu podatkowego – konkurencja w rozumieniu § 65 ust. 3 kodeksu podatkowego.

W Federalnym Sądzie Pracy: 10. wydział , 11.2.2009, 10 AZR 222/08, świadczenie specjalne – dotyczy regulaminu pracy ustalanego przez pracodawcę – z zastrzeżeniem zmiany.

Formaty

Sądy najwyższe

Inne sądy

dokument

metadane

dokument

metadane

Jakie formaty są stosowane?

Trybunał Federalny:

pdf

Federalny Sąd Administracyjny:

html

Federalny Trybunał Finansowy:

html

Federalny Sąd Pracy:

x html 1

Trybunał Federalny:

pdf

Federalny Sąd Administracyjny:

pdf

Federalny Trybunał Finansowy:

html

Federalny Sąd Patentowy:

pdf

Federalny Sąd Patentowy:

brak


Dalsze postępowanie

Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy dostępne są informacje dotyczące środków odwoławczych?

Trybunał Federalny: Nie

Federalny Sąd Administracyjny: Tak

Federalny Sąd Pracy: Nie

Federalny Sąd ds. Socjalnych: Nie

Federalny Sąd Patentowy: Nie

dotyczące tego, czy sprawa jest nadal w toku?

Trybunał Federalny: Nie

Federalny Sąd Administracyjny: Nie

Federalny Trybunał Finansowy: Tak

Federalny Sąd Pracy: Nie

Federalny Sąd ds. Socjalnych: Nie

Federalny Sąd Patentowy: Nie

dotyczące rozstrzygnięcia apelacji?

Trybunał Federalny: Nie

Federalny Sąd Administracyjny: Tak

Federalny Trybunał Finansowy: Tak

Federalny Sąd Pracy: Nie

Federalny Sąd ds. Socjalnych: Nie

Federalny Sąd Patentowy: Nie

dotyczące prawomocności orzeczeń?

Trybunał Federalny: Tak

Federalny Sąd Administracyjny: Nie

Federalny Trybunał Finansowy: Nie

Federalny Sąd Pracy: Nie

Federalny Sąd ds. Socjalnych: Nie

Federalny Sąd Patentowy: Nie

dotyczące dalszego postępowania w sprawie przed innym sądem w kraju (Trybunałem Konstytucyjnym...)?

przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?

przed Trybunałem Praw Człowieka?

Trybunał Federalny: Nie

Federalny Sąd Administracyjny:

Nie

Federalny Trybunał Finansowy:

Tak

Federalny Sąd Pracy:

Tak

Federalny Sąd ds. Socjalnych:

Nie

Trybunał Federalny:

Nie

Federalny Sąd Administracyjny:

Tak, w niektórych przypadkach

Federalny Trybunał Finansowy:

Tak

Federalny Sąd Pracy:

Tak

Federalny Sąd ds. Socjalnych:

Nie

Trybunał Federalny:

Nie

Federalny Sąd Administracyjny:

Nie

Federalny Trybunał Finansowy:

Federalny Sąd ds. Socjalnych:

Nie

Federalny Sąd Patentowy: Nie

Federalny Sąd Patentowy:

Nie

Federalny Sąd Patentowy:

Nie


Federalny Sąd Patentowy podaje te informacje tylko w przypadku, jeżeli są one przytoczone w pełnym tekście wyroku.

Federalny Sąd Administracyjny zamieszcza w Internecie informacje na temat toczących się przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości postępowań w trybie prejudycjalnym.

Reguły dotyczące publikacji

Na szczeblu krajowym?

Na szczeblu sądów?

Czy istnieją wiążące reguły dotyczące publikacji orzecznictwa?

Trybunał Federalny: Nie

Federalny Sąd Patentowy: Nie

Federalny Sąd Administracyjny: Tak

Federalny Sąd Pracy: Nie

Federalny Sąd Patentowy: Nie

Federalny Sąd Administracyjny: Tak

Federalny Trybunał Finansowy: Tak

Federalny Sąd Pracy: Tak


W przypadku Federalnego Sądu Administracyjnego zasady są określone w § 55 regulaminu Federalnego Sądu Administracyjnego w związku z §§ 169 i 173 ustawy o ustroju sądów a także § 1 ustawy o swobodnym dostępie do informacji.

W przypadku Federalnego Trybunału Finansowego ogólnie stosuje się zasadę równego traktowania mediów; tzn. Federalny Trybunał Finansowy musi uwzględniać przysługujące prasie prawo do równego traktowania mediów. Zgodnie z powyższym, w odniesieniu do wyroków Federalnego Trybunału Finansowego zastosowanie znajduje data ogłoszenia. W tym dniu następuje poinformowanie prasy, publikacja wyroków w Internecie oraz wypełnienie zobowiązań z tytułu subskrypcji tekstów wyroków.

Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy publikowane jest pełne orzecznictwo, czy tylko jego wybór?

Trybunał Federalny:

tylko wybór

Federalny Sąd Administracyjny:

tylko wybór

Federalny Trybunał Finansowy:

tylko wybór

Federalny Sąd Pracy:

pełna publikacja

Federalny Sąd ds. Socjalnych:

pełna publikacja

Federalny Sąd Patentowy:

pełna publikacja

Jakie kryteria stosuje się w przypadku publikacji wyboru orzecznictwa?

Trybunał Federalny:

wszystkie wyroki wraz z uzasadnieniem

(„uzasadnienie”)

Federalny Sąd Administracyjny:

tak, w przypadku wyroków o fundamentalnym znaczeniu

Federalny Trybunał Finansowy:

Wszystkie wyroki Federalnego Trybunału Finansowego, tzn. wszystkie wyroki, których materia jest warta udokumentowania (nie publikuje się m.in. informacji o wyrokach, którym nie towarzyszy uzasadnienie) ukazują się w Internecie i są również publikowane w bazie danych Juris.

Wyroki pozostają dostępne w Internecie przez okres czterech lat. Po jego upływie są one usuwane.

Federalny Trybunał Finansowy zapewnia również możliwość elektronicznej wysyłki (pojedyncze wyroki można zamawiać, podając konkretną sygnaturę sprawy).


W przypadku Federalnego Sądu ds. Socjalnych, w Internecie zamieszcza się pełną treść wybranych opublikowanych wyroków.

Ostatnia aktualizacja: 26/11/2012

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony