Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Orzecznictwo krajowe

W niniejszej części przedstawiono zarys orzecznictwa Austrii, a także opis odpowiednich baz danych zawierających orzecznictwo oraz łącza do nich.

Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Internetowa baza orzecznictwa

Wyroki wydane przez austriackie sądy publikowane są w systemie informacji prawnej Republiki Austrii i można do nich uzyskać dostęp pod adresem: http://www.ris.bka.gv.at/.

System informacji prawnej Republiki Austrii jest elektroniczną bazą danych koordynowaną i obsługiwaną przez Kancelarię Federalną Austrii. Ogłasza się w nim przepisy prawne opublikowane w Bundesgesetzblatt (federalnym dzienniku ustaw) oraz zamieszcza informacje na temat prawa w Republice Federalnej Austrii.

Informacje w systemie są w pełni dostępne (WAI-A zgodnie z wytycznymi WCAG 1.0).

Prezentacja orzeczeń / tez orzeczeń

Sądy najwyższe

Inne sądy

Prezentacja orzecznictwa z tezami orzeczeń

Tak

Tak

Przykłady tez orzeczeń

Numer tezy orzeczenia RS0127077

Sygnatura 11 Os 87/11w

Data wyroku 25.8.2011

Tekst tezy orzeczenia

Sygnatura akt składa się zwykle z następujących elementów: numer działu: „11”, rodzaj procedury: „Os”, numer oznaczający kolejność: „87” i rok: „11”. Następnie dodawana jest data wyroku: 25.8.2011.

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI)

W poniższej rubryce znajdują się informacje dotyczące europejskiej sygnatury orzecznictwa (ECLI). Europejska sygnatura orzecznictwa umożliwia jednolitą identyfikację orzeczeń wydanych w państwach członkowskich UE.

Format

Wyroki dostępne są w następujących formatach: XML, RTF, PDF oraz HTML.

Sądy i inne instytucje, których orzeczenia ujęte są w systemie

Sądy najwyższe

 • Sąd Najwyższy (Oberster Gerichtshof)
 • Trybunał Konstytucyjny (Verfassungsgerichtshof)
 • Trybunał Administracyjny (Verwaltungsgerichtshof)
 • Trybunał ds. Azylu (Asylgerichtshof)

Sądy i inne instytucje, których orzeczenia ujęte są w systemie

 • Wyższe sądy krajowe i inne sądy (sprawy cywilne i karne) (Oberlandesgerichte und sonstige Gerichte)
 • Federalny Sąd Administracyjny (Bundesverwaltungsgericht)
 • Krajowe sądy administracyjne (Landesverwaltungsgerichte)
 • Federalny Trybunał Obrachunkowy (zewnętrzny) (Bundesfinanzgericht)
 • Organ Ochrony Danych (przed 2014 r. Komisja Ochrony Danych) (Datenschutzbehörde)
 • Komisje dyscyplinarne, Najwyższa Komisja Dyscyplinarna, Trybunał Odwoławczy (Disziplinarkommissionen, Disziplinaroberkommission, Berufungskommission)
 • Organ Nadzorczy ds. Reprezentacji Pracowniczej (przed 2014 r.: Trybunał Nadzorczy ds. Reprezentacji Pracowniczej) (Personalvertretungsaufsichtsbehörde)
 • Komisje ds. równego traktowania od 2014 r. (Gleichbehandlungskommissionen)
 • Komisje ds. równego traktowania od 2008 r. (zewnętrzne) (Gleichbehandlungskommissionen)
 • Niezależne trybunały administracyjne (Unabhängige Verwaltungssenate)
 • Dokumentacja finansowa, Niezależny Trybunał Obrachunkowy (zewnętrzny), Trybunał ds. Azylu (Finanzdokumentation, Unabhängiger Finanzsenat, Asylgerichtshof)
 • Niezależny Federalny Trybunał ds. Azylu (Unabhängiger Bundesasylsenat)
 • Trybunał ds. Środowiska Naturalnego (Umweltsenat)
 • Federalna Rada ds. Komunikacji (Bundeskommunikationssenat)
 • Organy nadzoru nad zamówieniami publicznymi (Vergabekontrollbehörden)

Uwaga: nie wszystkie odpowiedzi zamieszczone poniżej mają zastosowanie do wszystkich powyższych sądów i trybunałów.

Dalsze postępowania

Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy dostępne są informacje na temat

 • środków odwoławczych?

Nie

Nie

 • tego, czy sprawa jest nadal rozpatrywana?

Nie

Nie

 • wyniku postępowania odwoławczego?

Nie

Nie

 • prawomocności wyroku?

Publikowane są wyłącznie wyroki prawomocne.

Publikowane są wyłącznie wyroki prawomocne.

 • dalszych postępowań przed
  • innym sądem krajowym (Trybunałem Konstytucyjnym itp.)?
  • Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości
  • Europejskim Trybunałem Praw Człowieka?
 • Specjalne streszczenia wyroków Sądu Najwyższego wskazują, że toczy się postępowanie przed innym sądem krajowym lub międzynarodowym.

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Zasady publikacji

Na szczeblu krajowym:

Na szczeblu sądowym:

Czy istnieją wiążące reguły co do publikacji wyroków sądowych?

Tak

Tak

Artykuły 15 i 15a ustawy o Sądzie Najwyższym (ustawa OGH), art. 48a ustawy o ustroju sądów (GOG), art. 19 ustawy o Trybunale ds. Azylu (AsylgerichtshofG)

Sądy najwyższe

Inne sądy

Publikacji podlegają wszystkie czy tylko wybrane wyroki?

Jedynie niektóre

Jedynie niektóre

Jeżeli publikowane są tylko niektóre wyroki, na podstawie jakich kryteriów dokonuje się ich wyboru?

Wyroki publikowane są w całości, łącznie ze streszczeniem.

Wyroki Sądu Najwyższego, w których zdecydowano o odrzuceniu odwołania bez podania szczegółowego uzasadnienia, nie są publikowane.

Wyroki innych sądów są publikowane, jeżeli ich znaczenie wykracza poza ramy indywidualnej sprawy.

Wyroki publikowane są w całości, łącznie ze streszczeniem.

Wyroki Sądu Najwyższego, w których zdecydowano o odrzuceniu odwołania, bez podania szczegółowego uzasadnienia, nie są publikowane.

Wyroki innych sądów są publikowane, jeżeli ich znaczenie wykracza poza ramy indywidualnej sprawy.

Ostatnia aktualizacja: 17/03/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony