National case law

The courts of the Member States of the European Union (EU) apply and interpret the law of the relevant Member States as well as EU law. Therefore, it is in the interest of citizens and legal practitioners to have access not only to case law of their own Member State, but also to that of other EU Member States.

Most Member States have one or more databases of the decisions and opinions of their courts - regarding EU law, national law and also regional and/or local law. The information available on the web may sometimes be restricted to certain courts (for instance, supreme courts) or to certain types of decisions.

You can search for Member State case law either via a Member State database by selecting one of the flags listed on the right hand side you will be redirected to the relevant national page; or you can use one of the European databases (the following list may not be exhaustive):

 • JURE, a database created by the European Commission, contains case law on jurisdiction in civil and commercial matters and on the recognition and enforcement of judgments in a State other than the one where the judgment was passed. This includes case law on relevant international conventions (i.e. 1968 Brussels Convention, 1988 Lugano Convention) as well as EU and Member State case law).
 • The Association of Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union (ACA Europe) provides two databases of Member State case law which deal with the application of EU law, called "JuriFast" and "Dec.Nat". Decisions are provided in the original language, with a summary in English and French. The "Dec.Nat" database also contains references and analyses of national decisions which have been supplied by the Research and Documentation Service of the European Court of Justice.
 • Via the website of the Network of the Presidents of the supreme judicial courts of the EU, you can find the sites of a number of national databases (and also of some candidate countries) containing the case law of the supreme courts of those Member States.
 • The information portal of the EU Agency for Fundamental Rights includes a database of national decisions of courts and special bodies related to issues of discrimination law.
 • CODICES, a database created by the so-called Venice Commission at the Council of Europe, contains case law on constitutional matters not only of EU Member States but also of other members of the Council of Europe.

In addition, the European e-Justice Portal also provides information on the various Member State courts.  Many of these courts have a website providing a database of their own case law.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Nationale rechtspraak - België

Op deze pagina vindt u een overzicht van de bronnen van rechtspraak en de inhoud ervan, alsook van de verwijzingen naar de overeenkomstige databanken.

Beschikbare websites

Op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website JURIDAT kan u zoeken in de Belgische rechtspraak.

Opmaak van beslissingen, samenvattingen

In het algemeen worden de beslissingen via een trefwoordenlijst of "abstract" opgenomen, gevolgd door een samenvatting (of korte inhoud) van de belangrijkste rechtsvragen en van de verwijzingen naar de wet of naar vroegere beslissingen.

Voorbeeld:

Lijst van trefwoorden of "abstract": Sportwedstrijden - Voetbalwedstrijden - Veiligheid - Inbreuk - Administratieve sanctie - Beroep bij de politierechtbank - Recht van verdediging - Miskenning - Exceptie - Afwijzing van de vordering - Heropening van het debat - Taak van de rechter

Samenvatting: De rechter moet de heropening van het debat bevelen alvorens een vordering geheel of gedeeltelijk af te wijzen op grond van een exceptie die partijen niet voor hem hadden ingeroepen, zoals de miskenning van het recht van verdediging in een procedure tot het opleggen van een administratieve sanctie op grond van de Wet van 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (1) (2). (1) Zie Cass., 26 dec. 1986, AR 5176, A.C., 1986-87, nr. 258; Cass., 3 april 1998, AR C.97.0087.F, A.C., 1998, nr. 191, en Cass., 17 mei 2002, AR C.01.0330.F, A.C., 2002, nr. 303. (2) Art. 26, §§ 1 en 2, W. 21 dec. 1998, zoals van kracht voor de wijziging ervan bij W. 25 april 2007.

Rechterlijke instanties waarvan de rechtspraak is opgenomen

 • Het hoogste gerechtshof
 • De gewone rechtbanken
 • De gespecialiseerde rechtbanken

Volgen van hangende procedures

Het hoogste gerechtshof

Andere rechterlijke instanties

Is informatie beschikbaar over:

een eventueel beroep?

Ja

Ja

de vraag of een zaak nog steeds aanhangig is?

Ja

Nee

het resultaat van een eventueel beroep?

Ja

Nee

de onherroepelijkheid van een beslissing?

Nee

Nee

verdere procedures voor  

 een andere rechterlijke instantie (grondwettelijk hof … )?

 het Europees Hof van Justitie?

 het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?

Ja

Ja

Ja/Nee

Ja/Nee

Ja/Nee

Ja/Nee


Voorschriften voor publicatie

Op nationaal niveau?

Voor de beslissingen van bepaalde rechterlijke instanties?

Bestaan er bindende voorschriften voor de publicatie van rechtspraak?

Nee

Nee


Er zijn niet-bindende gedragsregels.

Het hoogste gerechtshof

Andere rechterlijke instanties

Wordt de tekst integraal gepubliceerd of alleen een selectie?

Een selectie

Een selectie

Wanneer alleen een selectie wordt gepubliceerd, op basis van welke criteria wordt die selectie gemaakt?

Het maatschappelijk en juridisch belang

Het maatschappelijk en juridisch belang


Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Juridat

De link wordt in een nieuw venster geopend.Federale Overheidsdienst Justitie

Laatste update: 06/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Nationale rechtspraak - Bulgarije

Deze rubriek bevat een overzicht van de jurisprudentie, met een beschrijving van en de hyperlinks naar belangrijke jurisprudentiële databanken.

Het hoogste administratieve hof heeft het algemene toezicht op de correcte toepassing van de wet door de bestuursrechter.

Het hoogste administratieve hof behandelt klachten en bezwaren tegen handelingen van de ministerraad, de minister-president, de vice-ministers-presidenten, de ministers, en de hoofden van andere instellingen die rechtstreeks ondergeschikt zijn aan de ministerraad, tegen handelingen van de hoge raad voor de magistratuur, handelingen van de nationale bank, handelingen van de arrondissementscommissarissen, alsook andere bij wet aangeduide handelingen. Het hoogste administratieve hof beslist in geschillen over de rechtsgeldigheid van gedelegeerde wetgeving. In cassatieberoep neemt het hoogste administratieve hof kennis van rechterlijke beslissingen in bestuursrechtelijke zaken, en van beroepen tot nietigverklaring ervan.

Het hoogste gerechtshof is het hoogste rechtscollege op straf-, civiel- en handelsrechtelijk gebied. Zijn bevoegdheid strekt zich uit over het gehele grondgebied. De rechtsbedeling is in handen van het hoogste gerechtshof, het hoogste administratieve hof, de gerechtshoven, de arrondissementsrechtbanken, de militaire rechtbanken en de kantongerechten. De arresten en vonnissen worden bij de verschillende rechtbanken op papier en elektronisch gearchiveerd.

Rechtspraak op websites

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.hoogste administratieve hof heeft sinds begin 2002 een website. De site staat ten dienste van burgers, rechtspersonen en bestuursorganen die snel willen worden geïnformeerd over de justitiële werkzaamheden van het hof.

De rechtspraak is te raadplegen op de website. Om toegang te krijgen tot de databank, dient men zich - eenmalig en kosteloos  - te laten registreren (gebruikersnaam en paswoord).

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.hoogste gerechtshof heeft een website die rechtstreeks toegang geeft tot zijn databank.

Presentatie van de beslissingen / Opschriften - titels

Hoogste administratieve hof

De beslissingen en andere werkzaamheden van het hof zijn op het internet niet gerubriceerd. Elke tekst is voorzien van een nummer, de datum, en het zaaknummer, bijvoorbeeld:

“Решение №5908 от 23.06.2005 по Дело №4242/2005”

Hoogste gerechtshof

De beslissingen worden op papier gepubliceerd; zij verschijnen in het mededelingenblad en het jaarboek en worden op de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.hoogste gerechtshof geplaatst.

De website heeft de volgende zoekfuncties: de dossiergegevens en de namen van de procespartijen; het zaaknummer bij het hof; het zaaknummer bij de afdeling van het hof.

De volledige versie van de sinds 1 oktober 2008 gegeven beslissingen - na verwijdering van persoonsgegevens - is ter inzage via de link onder aan de pagina 'zoekresultaten'.

Nieuws en persmededelingen van het hof verschijnen regelmatig in een speciale rubriek op de website. De beslissingen in zaken van zeer groot algemeen belang worden eveneens aldaar gepubliceerd, en voorts in de databank van het hof opgeslagen.

Formaten

Hoogste administratieve hof

De jurisprudentie staat in HTML-formaat op de website.

Hoogste gerechtshof

De jurisprudentie staat in HTML-formaat op de website.

Betrokken rechtscolleges

Verdere rechtsgang

Hoogste rechtscolleges

Andere rechtbanken

Is er informatie beschikbaar

 • over hoger beroep?

Ja

Ja

 • over litispendentie

Ja

Ja

 • over de uitkomst van het hoger beroep?

Ja

Ja

 • over de onherroepelijkheid van de beslissing?

Ja

Ja

 • over een verdere rechtsgang bij

een ander binnenlands rechtscollege (grondwettelijk hof ...)?

het Europees Hof van Justitie?

het Europees Hof voor de rechten van de mens

n.v.t.

n.v.t.


Publicatievoorschriften

Op nationaal niveau?

Op het niveau van de rechtbanken?

Zijn er bindende regels inzake de publicatie van rechtspraak?

Ja - artikel 64, lid 1, wet op de rechterlijke macht

Ja


Hoogste rechtscolleges

Andere rechtbanken

Wordt de rechtspraak in extenso of selectief gepubliceerd?

hoogste gerechtshof en hoogste administratieve hof: in extenso

in extenso / selectief

Welke criteria worden in geval van selectieve publicatie gehanteerd?

n.v.t.

n.v.t.


Laatste update: 17/12/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Nationale rechtspraak - Tsjechië

Op deze pagina vindt u een overzicht van de rechtspraak in Tsjechië en een beschrijving van de relevante jurisprudentiedatabanken met de bijbehorende internetadressen.

Op internet beschikbaar gestelde rechtspraak

Op de website van het ministerie van Justitie De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.justice.cz/ (verwijzing 'Judikatura' (jurisprudentie)) is rechtspraak toegankelijk gemaakt voor het publiek.

De volgende rechtbanken beheren een gegevensbank van hun eigen jurisprudentie:

 • het Grondwettelijk Hof;
 • het Hooggerechtshof;
 • het Administratieve Hooggerechtshof.

Op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van het Administratieve Hooggerechtshof worden samenvattingen van alle rechterlijke beslissingen van het Administratieve Hooggerechtshof in anonieme vorm gepubliceerd. Sommige beslissingen van het Administratieve Hooggerechtshof en van lagere administratieve rechtbanken, die door de voltallige vergadering van alle rechters van het Administratieve Hooggerechtshof worden geselecteerd naargelang het belang van de beslissingen, worden uitgebreider uiteengezet.

Opmaak van beslissingen/Opschriften-titels

Rechterlijke uitspraken worden op de websites van de desbetreffende hogere rechtbanken gepubliceerd.

Formats

Jurisprudentie is in html-format beschikbaar.

Betrokken rechtbanken

Het betreft de volgende rechtbanken:

Verdere procedures

Hooggerechtshof

Andere rechtbanken

Is er informatie beschikbaar:

over een eventueel beroep?

Nee

Ja (De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.justice.cz/, verwijzing InfoSoud)

of een zaak nog steeds aanhangig is?

Nee

Ja (InfoSoud)

over het resultaat van een eventueel beroep?

Nee

Ja (InfoSoud)

over de onherroepelijkheid van het vonnis.

Nee

Nee

over verdere procedures voor

een ander binnenlands gerechtshof (constitutioneel hof, …)?

het Europees Hof van Justitie?

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Voorschriften voor publicatie

Op nationaal niveau?

Op het niveau van de rechtbanken?

Zijn er bindende regels voor de publicatie van rechtspraak?

Ja

Ja

Hooggerechtshof

Andere rechtbanken

Wordt alle rechtspraak gepubliceerd of alleen een selectie?

Volledig geanonimiseerd

Volledig geanonimiseerd

Indien een selectie wordt gemaakt,

welke criteria worden hiervoor dan gehanteerd?

Bescherming van persoonsgegevens

Juridische gegevensbanken

Naam en URL van de gegevensbank

De link wordt in een nieuw venster geopend.Portaal van het openbaar bestuur

Is de toegang tot de gegevensbank kosteloos?

Ja, de gegevensbank is kosteloos te gebruiken.

Korte beschrijving van de inhoud

De gegevensbank bevat Tsjechische wetgeving in het Tsjechisch.

Laatste update: 17/04/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Nationale rechtspraak - Denemarken

Er is in Denemarken geen jurisprudentiedatabank.

Laatste update: 24/10/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Nationale rechtspraak - Duitsland

Op deze pagina vindt u een overzicht van de rechtspraak in Duitsland.

Op websites beschikbaar gestelde rechtspraak

Opmaak van beslissingen/Opschriften-titels

Hogere rechtbanken

Andere rechtbanken

Jurisprudentie opgemaakt met opschriften-titels

Bundesgerichtshof (federaal hooggerechtshof):

Nee

Bundesverwaltungsgericht:

Ja, in speciale uitspraken

Bundesfinanzhof:

Ja

Bundesarbeitsgericht:

Ja

Bundessozialgericht:

Ja

Federale Octrooirechtbank:

Nee


Belangrijke uitspraken van het Bundesverwaltungsgericht (federale administratieve rechtbank) hebben opschriften als titels, waardoor de gebruiker ze gemakkelijk kan vinden.

Uitspraken van het Bundesfinanzhof (federale financiële rechtbank) hebben een soort opschrift, dat de kern van de uitspraak weergeeft.

Voor uitspraken van het Bundesarbeitsgericht (federale arbeidsrechtbank) zijn de divisie, de datum en het referentienummer weergegeven.

Voorbeeld van opschriften-titels

Bij het Bundesverwaltungsgericht: declaratie van de kosten van potentieverhogende geneesmiddelen die niet in aanmerking komen voor vergoeding is in strijd met art. 3, lid 1 van de grondwet.

Bij het Bundesfinanzhof: geen verlaagd belastingtarief voor bestuurlijke en administratieve diensten van een geregistreerd bedrijf voor aangesloten ledenassociaties – werkingssfeer van §68, lid 2 onder b Belastingwet – mededinging in de betekenis van §65, lid 3 van de Belastingwet.

Bij het Bundesarbeitsgericht: 10., 11.2.2009, 10 AZR 222/08, speciale betaling – onder verwijzing naar een unilaterale set wetgeversregels – wijzigingen mogelijk.

Formats

Hogere rechtbanken

Andere rechtbanken

document

metagegevens

document

metagegevens

Welke formats worden gebruikt?

Bundesgerichtshof:

pdf

Bundesverwaltungsgericht:

html

Bundesfinanzhof:

html

Bundesarbeitsgericht:

x html 1

Bundesgerichtshof:

pdf

Bundesverwaltungsgericht:

pdf

Bundesfinanzhof:

html

Federale Octrooirechtbank:

pdf

Federale Octrooirechtbank:

geen


Verdere procedures

Hogere rechtbanken

Andere rechtbanken

Is er informatie beschikbaar over beroepen?

Bundesgerichtshof: nee

Bundesverwaltungsgericht: ja

Bundesarbeitsgericht: nee

Bundessozialgericht: nee

Federale Octrooirechtbank: nee

of een zaak nog steeds aanhangig is?

Bundesgerichtshof: nee

Bundesverwaltungsgericht: nee

Bundesfinanzhof: ja

Bundesarbeitsgericht: nee

Bundessozialgericht: nee

Federale Octrooirechtbank: nee

over de resultaten van beroepen?

Bundesgerichtshof: nee

Bundesverwaltungsgericht: ja

Bundesfinanzhof: ja

Bundesarbeitsgericht: nee

Bundessozialgericht: nee

Federale Octrooirechtbank: nee

over de onherroepelijkheid van het vonnis?

Bundesgerichtshof: ja

Bundesverwaltungsgericht: nee

Bundesfinanzhof: nee

Bundesarbeitsgericht: nee

Bundessozialgericht: nee

Federale Octrooirechtbank: nee

met betrekking tot verdere gerechtelijke procedures voor een andere binnenlandse rechtbank (grondwettelijk hof...)?

het Europees Hof van Justitie?

het Hof voor de Rechten van de Mens?

Bundesgerichtshof: nee

Bundesverwaltungsgericht:

nee

Bundesfinanzhof:

ja

Bundesarbeitsgericht:

ja

Bundessozialgericht:

nee

Bundesgerichtshof:

nee

Bundesverwaltungsgericht:

ja, in sommige gevallen

Bundesfinanzhof:

ja

Bundesarbeitsgericht:

ja

Bundessozialgericht:

nee

Bundesgerichtshof:

nee

Bundesverwaltungsgericht:

nee

Bundesfinanzhof:

Bundessozialgericht:

nee

Federale Octrooirechtbank: nee

Federale Octrooirechtbank:

nee

Federale Octrooirechtbank:

Nee


De Federale Octrooirechtbank maakt deze informatie uitsluitend bekend als zij wordt aangehaald in de volledige tekst van de uitspraak.

Het Bundesverwaltungsgericht publiceert prejudiciële procedures voor het Europees Hof van Justitie op internet.

Voorschriften voor publicatie

Op nationaal niveau?

Op het niveau van rechtbanken?

Zijn er bindende regels voor de publicatie van rechtspraak?

Bundesgerichtshof: nee

Federale Octrooirechtbank: nee

Bundesverwaltungsgericht: ja

Bundesarbeitsgericht: nee

Federale Octrooirechtbank: nee

Bundesverwaltungsgericht: ja

Bundesfinanzhof: ja

Bundesarbeitsgericht: ja


Voor het Bundesverwaltungsgericht zijn de regels vastgelegd in §55 van het reglement van de administratieve rechtbank in combinatie met §169 en §173 van de wet inzake de indeling van de rechtbanken en §1 van de wet inzake vrijheid van informatie.

Voor het Bundesfinanzhof geldt in het algemeen het beginsel van gelijke behandeling, wat inhoudt dat het Bundesfinanzhof rekening moet houden met het recht van de pers op gelijke behandeling van de media. Er geldt daarom een publicatiedatum voor uitspraken van het Bundesfinanzhof. Op die datum wordt de pers geïnformeerd over uitspraken en worden uitspraken op het internet gepubliceerd, bekend gemaakt aan abonnees enz.

Hogere rechtbanken

Andere rechtbanken

Is de gehele jurisprudentie gepubliceerd, of alleen een selectie?

Bundesgerichtshof:

alleen een selectie

Bundesverwaltungsgericht:

alleen een selectie

Bundesfinanzhof:

alleen een selectie

Bundesarbeitsgericht:

volledige publicatie

Bundessozialgericht:

volledige publicatie

Federale Octrooirechtbank:

volledige publicatie

Indien een selectie wordt gemaakt, welke criteria worden hiervoor dan gehanteerd?

Bundesgerichtshof:

alle met redenen omklede uitspraken

('adviezen')

Bundesverwaltungsgericht:

ja, in het geval van fundamentele uitspraken

Bundesfinanzhof:

Alle uitspraken van het Bundesfinanzhof staan op het internet en worden tevens gepubliceerd in de Juris-database, d.w.z. alle uitspraken waarvan de inhoud gedocumenteerd moet worden (dus bijvoorbeeld geen uitspraken die niet met redenen zijn omkleed)

Uitspraken blijven op internet toegankelijk gedurende een periode van 4 jaar. Daarna worden ze verwijderd.

Het Bundesfinanzhof biedt ook elektronische verzending (afzonderlijke uitspraken zijn te bestellen met behulp van het specifieke referentienummer).


Voor het Bundessozialgericht (federale sociale rechtbank) wordt een selectie van de gepubliceerde uitspraken volledig gepubliceerd.

Laatste update: 26/11/2012

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Nationale rechtspraak - Estland

In dit deel worden een overzicht van de Estlandse jurisprudentie en een beschrijving van de belangrijkste databanken met jurisprudentie gegeven.

Op internet beschikbare jurisprudentie

Sinds 2001 is de jurisprudentie van de rechtbanken van eerste en tweede aanleg op internet beschikbaar. De jurisprudentie van het Hooggerechtshof is sinds de reorganisatie van het rechtswezen in 1993 beschikbaar en wordt gepubliceerd in de elektronische editie van Riigi Teataja (het Estlandse staatsblad) en op de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Hooggerechtshof. Jurisprudentie van de rechtbanken van eerste en tweede aanleg is te vinden in de De link wordt in een nieuw venster geopend.elektronische editie van Riigi Teataja.

De verplichting om jurisprudentie beschikbaar te stellen is vastgelegd in de Wet betreffende de openbaarmaking van gegevens, terwijl meer gedetailleerde bepalingen te vinden zijn in de verschillende wetboeken inzake rechtsvordering. Het is gebruikelijk dat alle einduitspraken worden gepubliceerd. Voor civiele en administratieve procedures gelden uitzonderingen, die inhouden dat rechtbanken in hun vonnissen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de betrokken persoon, de naam (door deze te vervangen door initialen of andere tekens), het persoonlijke identificatienummer, de geboortedatum of het adres van de persoon niet bekendmaken. Ook kunnen rechtbanken in civiele en administratieve gerechtelijke procedures besluiten, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de persoon in kwestie, om alleen het beschikkende gedeelte (het dictum) van het vonnis dat gevoelige persoonsgegevens bevat te publiceren of het vonnis helemaal niet te publiceren indien vervanging van de naam door initialen of andere tekens zijn of haar privacy zou schaden. Voorts kunnen rechtbanken alleen het beschikkende gedeelte van het vonnis publiceren indien het vonnis informatie bevat die aan enige andere wettelijke beperking is onderworpen.

Alle vonnissen in strafrechtelijke procedures worden gepubliceerd, maar daarbij worden alleen de persoonsgegevens van de verdachte (naam en persoonlijke identificatiecode of geboortedatum) openbaar gemaakt. De algemene regel is dat de persoonsgegevens van minderjarige verdachten niet openbaar worden gemaakt (hun naam en persoonlijke identificatiecode of geboortedatum worden vervangen door initialen of andere tekens). Op verzoek van een persoon of op eigen initiatief kunnen rechtbanken in strafrechtelijke procedures alleen de inleiding en het dictum van een gegeven vonnis publiceren indien het vonnis gevoelige persoonsgegevens bevat. Datzelfde geldt indien het vonnis persoonsgegevens bevat die aan enige andere wettelijke beperking zijn onderworpen en het mogelijk maken om de betrokken persoon te identificeren, ondanks dat namen en andere persoonsgegevens zijn vervangen door initialen of andere tekens.

De publicatie van jurisprudentie wordt gezien als een onderdeel van de rechtsbedeling en de publicatie van specifieke gegevens kan worden aangevochten. Daarom moeten de rechtbanken nadenken over de manier waarop de uitspraken gepubliceerd worden.

Presentatie van uitspraken en titels

Hooggerechtshof

Andere rechtbanken

Jurisprudentie met titels?

Ja

Nee

Jurisprudentie van het Hooggerechtshof kan in Riigi Teataja en op de website van het Hooggerechtshof worden opgezocht op jaar, soort zaak, zaaknummer, datum van de uitspraak, samenstelling van het hof, soort procedure, soort strafbaar feit, annotatie en inhoud. Op de website van het Hooggerechtshof kan de jurisprudentie ook worden opgezocht op trefwoord.

Uitspraken van rechtbanken van eerste en tweede aanleg kunnen worden opgezocht onder de desbetreffende soort procedure; afhankelijk van deze soort kunnen zaken ook worden opgezocht aan de hand van een aantal criteria. Bij alle soorten procedures kunnen uitspraken worden opgezocht op zaaknummer, gerechtsgebouw, soort en datum van de uitspraak, datum van het proces en inhoud van de uitspraak. Uitspraken in strafzaken kunnen tevens worden opgezocht op nummer van de prejudiciële procedure, soort zaak/uitspraak, soort vordering, soort vonnis of, bijvoorbeeld, gronden voor vrijspraak. Uitspraken in civiele en bestuursrechtelijke zaken kunnen ook worden opgezocht op categorie/soort zaak, soort vordering en beslechting van de zaak.

Voorbeeld van een titel

Grondwettigheidscontrole van artikel 7, lid 1, punt 2, tweede zin, van de Luchtvaartwet.

Formats

Hooggerechtshof

Andere rechtbanken

Document

Metadata

Document

Metadata

Is de jurisprudentie beschikbaar in XML?

Nee

Nee

Nee

Nee

Welke andere formats worden gehanteerd?

HTML

HTML

PDF

HTML

Verdere procedures

Hooggerechtshof

Andere rechtbanken

Is er informatie beschikbaar:

over een eventueel beroep?

-

Nee

of een zaak nog steeds aanhangig is?

Ja

Nee

over de uitkomst van een eventueel beroep?

-

Ja

over de onherroepelijkheid van de uitspraak?

Ja

Ja

over verdere procedures bij:

een andere binnenlandse rechtbank (bv. grondwettelijk hof)?

het Europees Hof van Justitie?

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Voorschriften voor publicatie

Op nationaal niveau

Op het niveau van de rechtbank

Zijn er bindende regels voor de publicatie van jurisprudentie?

Ja

-

De voorschriften voor de publicatie van jurisprudentie zijn neergelegd in de desbetreffende procedurele wetboeken. Zij verschillen al naargelang het gaat om een strafrechtelijke of civielrechtelijke procedure.

Hooggerechtshof

Andere rechtbanken

Wordt de gehele jurisprudentie gepubliceerd, of alleen een selectie?

Alleen een selectie.

Alleen een selectie.

Welke criteria worden gehanteerd voor het maken van de selectie?

De selectie wordt gemaakt op basis van de volgende criteria:

1) Het vonnis is in kracht van gewijsde gegaan;

2) Het vonnis kan worden gepubliceerd indien:

a) (in civiele en administratieve zaken) het geen gevoelige persoonsgegevens bevat, waarbij namen worden vervangen door initialen of andere tekens en het vonnis zodanig wordt gepubliceerd dat de privacy van de betrokken persoon niet wordt geschaad, en het vonnis geen informatie bevat die aan enige andere wettelijke beperking is onderworpen;

b) (in strafzaken) het geen gevoelige persoonsgegevens of persoonsgegevens die aan enige andere wettelijke beperking zijn onderworpen bevat, of, indien namen en andere persoonsgegevens in het vonnis worden vervangen door initialen of andere tekens, op zodanige wijze dat de betrokken persoon niet kan worden geïdentificeerd, en het vonnis geen informatie bevat die aan enige andere wettelijke beperking is onderworpen.

De selectie wordt gemaakt op basis van de volgende criteria:

1) Het vonnis is in kracht van gewijsde gegaan;

2) Het vonnis kan worden gepubliceerd indien:

a) (in civiele en administratieve zaken) het geen gevoelige persoonsgegevens bevat, waarbij namen worden vervangen door initialen of andere tekens en het vonnis zodanig wordt gepubliceerd dat de privacy van de betrokken persoon niet wordt geschaad, en het vonnis geen informatie bevat die aan enige andere wettelijke beperking is onderworpen;

b) (in strafzaken) het geen gevoelige persoonsgegevens of persoonsgegevens die aan enige andere wettelijke beperking zijn onderworpen bevat, of, indien namen en andere persoonsgegevens in het vonnis worden vervangen door initialen of andere tekens, op zodanige wijze dat de betrokken persoon niet kan worden geïdentificeerd, en het vonnis geen informatie bevat die aan enige andere wettelijke beperking is onderworpen.

Juridische gegevensbanken

Naam en URL van de gegevensbank

De gepubliceerde jurisprudentie van het Hooggerechtshof kan worden geraadpleegd op de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Hooggerechtshof en in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Riigi Teataja.

De gepubliceerde, in kracht van gewijsde gegane uitspraken van de rechtbanken van eerste en tweede aanleg kunnen worden gevonden door deze jurisprudentie De link wordt in een nieuw venster geopend.op te zoeken in Riigi Teataja.

Verzoeken van Estlandse gerechten aan het Europees Hof van Justitie om een prejudiciële beslissing zijn te vinden via de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van het Hooggerechtshof. Hier ziet u de naam van de rechtbank die om de prejudiciële beslissing verzoekt, de datum van indiening, een beschrijving van de inhoud van het verzoek en de Estlandse en EHvJ-zaaknummers.

Samenvattingen van de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zijn te vinden in De link wordt in een nieuw venster geopend.Riigi Teataja.

Op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van de rechterlijke organisatie staan statistieken over rechtszaken in rechtbanken van eerste en tweede aanleg vanaf 1996. Statistieken over het Hooggerechtshof staan op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van het Hooggerechtshof. Statistieken over grondwettigheidscontrole zijn vanaf 1993 beschikbaar en statistieken over bestuursrechtelijke, civielrechtelijke en strafrechtelijke zaken sinds 2002.

Op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van het Hooggerechtshof zijn ook analyses te vinden van geselecteerde jurisprudentie vanaf 2006.

Is de toegang tot de gegevensbanken kosteloos?

Ja, de toegang tot de gegevensbanken is kosteloos.

Laatste update: 13/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Nationale rechtspraak - Ierland

In deze rubriek vindt u een overzicht van de Ierse rechtspraak, alsook een beschrijving van en koppelingen naar de meest relevante jurisprudentiedatabanken.

De jurisprudentie is opgebouwd uit precedenten en eerdere rechterlijke beslissingen. In sommige omstandigheden kunnen deze beslissingen bindend zijn voor andere rechtbanken. Voorwaarde is dat de behandelde zaak betrekking heeft op soortgelijke feiten. Gewoonlijk stemmen lagere rechtbanken hun beslissingen af op de beslissingen van hogere rechtbanken. De jurisprudentie is gegrondvest op twee doctrines: de doctrine van het stare decisis (precedentenleer) en de doctrine van het gezag van gewijsde. In het eerste geval is er sprake van een bindend precedent. In het tweede geval bestaat er reeds een rechterlijke beslissing over de zaak.

Op websites beschikbaar gestelde rechtspraak

Opmaak van beslissingen

Een groot deel van de rechtspraak van Ierse rechtbanken is voor het publiek toegankelijk.

De rechtspraak van het Supreme Court, het Court of Criminal Appeal en het High Court is kosteloos beschikbaar gesteld op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Ierse Dienst voor het beheer van de rechtbanken.

(Courts Service of Ireland). De rechtspraak van het Supreme Court is ook beschikbaar op de website van het Supreme Court of Ireland (De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.supremecourt.ie/).

De rechtspraak van het Supreme Court is sinds 2001 beschikbaar, de rechtspraak van het Court of Criminal Appeal en het High Court sinds 2004.

De rechtspraak van het Supreme Court, het Court of Criminal Appeal en het High Court is tevens kosteloos beschikbaar op de gegevensbank van het De link wordt in een nieuw venster geopend.BAILII (British and Irish Legal Information Institute) en de database van het De link wordt in een nieuw venster geopend.IRLII (Irish Legal Information Initiative).

De volgende verzamelingen zijn beschikbaar via de website van het BAILII:

Voorschriften voor publicatie

Ierland kent geen bindende voorschriften voor de publicatie van rechtspraak, noch op nationaal niveau, noch op het niveau van de rechtbanken. Alle na de zitting uitgesproken vonnissen (dit betreft zaken waarin de rechter de uitspraak in beraad houdt en enige tijd na de zitting schriftelijk bekendmaakt) van de Supreme Courts worden gepubliceerd.

Ter zitting uitgesproken vonnissen worden uitsluitend gepubliceerd indien zij een bepaalde rechtsvraag bevatten of indien de bevoegde rechtbank dit specifiek bepaalt.

Online beschikbare informatie

over rechterlijke uitspraken wordt niet geanonimiseerd, tenzij de wet of de rechter anders bepaalt. De wet bepaalt dat sommige zaken niet in een openbare zitting mogen worden behandeld, en op grond van bepaalde wettelijke bepalingen mag de naam van het slachtoffer niet worden bekendgemaakt. In dergelijke uitspraken worden geen namen genoemd.

Alle zaken die achter gesloten deuren zijn behandeld of waarvan de uitspraak gevoelige persoonlijke informatie over een partij of getuige bevat, worden ook geanonimiseerd.

Toen uitspraken nog niet op de website werden gepubliceerd, werd een papieren versie toegestuurd aan:

 • alle rechters
 • de bibliotheken van de juridische beroepen:
  • de Attorney General;
  • de Chief State Solicitor;
 • een aantal overheidsinstanties.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ierse Dienst voor het beheer van de rechtbanken
Laatste update: 12/01/2012

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Nationale rechtspraak - Griekenland

Op websites beschikbaar gestelde rechtspraak

Opmaak van beslissingen/Opschriften – titels

Raad van State (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Hooggerechtshof (Άρειος Πάγος) (Hof van cassatie voor civiele en strafzaken)

Andere gerechten

Jurisprudentie opgemaakt met opschriften – titels

Nee

Ja (van 2008 tot en met 2011 alle arresten in strafzaken)

Nee

De arresten van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Hooggerechtshof in strafzaken worden sinds 2008 gerangschikt naar titel (volledige series tot 2011). Zo kunnen de arresten op titel worden gezocht. Arresten in civiele en strafzaken kunnen op publicatienummer worden gezocht.

Uitspraken van de Raad van State en arresten van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Administratief Hof van Beroep van Athene (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών) kunnen alleen door rechters op titel worden gezocht.

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Atheens Hof van Beroep (Εφετείο Αθηνών) publiceert geen civiele of strafrechtelijke arresten online. Civiele arresten, met name de nummers en samenvattingen, worden gepubliceerd op de betreffende administratieve websites, maar zijn niet gerangschikt. Ook de nummers en resultaten van strafrechtelijke arresten worden niet gepubliceerd.

Voorbeelden van opschriften-titels

Fraude, verkrachting, alimentatie-achterstand, omkoping

Formats

Raad van State en Hooggerechtshof

Andere gerechten

Document

Metagegevens

Document

Metagegevens

Welke andere formats worden gebruikt?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (administratieve rechtbanken)

Nee

(Andere gerechten)

HTML (administratieve rechtbanken)

Nee

(Andere gerechten)
Verdere procedures

Raad van State

Hooggerechtshof

Administratieve rechtbanken

Andere gerechten

Is informatie beschikbaar

over beroepsmogelijkheden?

Ja

Nee

Ja

Ja

of een zaak nog steeds aanhangig is?

Ja

Nee

Ja

Ja

over het resultaat van een eventueel beroep?

Ja

Nee

Ja

- Nee

- Gerecht van eerste aanleg van Athene (Πρωτοδικείο Αθηνών):
Ja (voor beroepen bij lagere rechtbanken)

over de onherroepelijkheid van een besluit?

Ja

Nee

- De link wordt in een nieuw venster geopend.Administratief Hof van Beroep van Athene:
Ja, indien geen beroep werd aangetekend

Nee

over verdere procedures voor

een ander binnenlands gerecht (bijv. het constitutioneel hof)?

het Europese Hof van Justitie?

het Hof voor de Rechten van de Mens?

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Voorschriften voor publicatie

Op nationaal niveau?

Op het niveau van de rechtbanken?

Zijn er bindende voorschriften voor de publicatie van rechterlijke uitspraken?

Ja

(persoonsgegevens – Wet nr. 2472/97, Advies nr. 2/2006 van de dienst voor bescherming van persoonsgegevens)

Nee

(indien voor administratief gebruik)

Raad van State en Hooggerechtshof

Andere gerechten

Is de volledige jurisprudentie gepubliceerd of alleen een selectie?

- Raad van State: selectie

- Het Hooggerechtshof publiceert de volledige jurisprudentie voor strafrechtelijke en burgerlijke uitspraken, met uitzondering van uitspraken krachtens de procedure van artikel 565 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering

- Administratief Hof van Beroep van Athene: selectie

Wanneer sprake is van selectie,

volgens welke criteria wordt dan geselecteerd?

Raad van State: belang van de zaak

- Administratief Hof van Beroep van Athene: belang van de zaak

Raad van State

Hooggerechtshof

Andere gerechten

Zijn rechterlijke uitspraken geanonimiseerd (namen verwijderd) beschikbaar op het internet?

Nee

Ja

Nee

Zo ja,

alle uitspraken?

Ja

- met uitzondering van uitspraken krachtens de procedure van artikel 565 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering

uitspraken vanaf

2007

Gerelateerde links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Hooggerechtshof

De link wordt in een nieuw venster geopend.Raad van State

De link wordt in een nieuw venster geopend.Hof van Beroep van Athene

De link wordt in een nieuw venster geopend.Administratief Hof van Beroep van Athene

De link wordt in een nieuw venster geopend.Administratief gerecht van eerste aanleg van Athene

De link wordt in een nieuw venster geopend.Gerecht van eerste aanleg van Athene

Laatste update: 25/06/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Nationale rechtspraak - Spanje

In Spanje wordt de jurisprudentie niet als rechtsbron beschouwd, aangezien volgens artikel 1, lid 1 van het Spaans burgerlijk wetboek (“Código Civil”) de wet, de gewoonte en de algemene rechtsbeginselen rechtsbronnen zijn.

In artikel 1, lid 6 van het burgerlijk wetboek wordt echter bepaald dat de jurisprudentie “de rechtsorde completeert met de leer die het Spaanse hooggerechtshof (“Tribunal Supremo”) keer op keer uitdraagt bij het uitleggen en toepassen van de wet, de gewoonte en de algemene rechtsbeginselen”.

Toegang tot de jurisprudentie

De Spaanse Organieke Wet op de rechterlijke organisatie (“Ley Orgánica del Poder Judicial”) bepaalt, in artikel 560, lid 10, dat een van de bevoegdheden van de Algemene Raad voor de rechterlijke macht (“Consejo General del Poder Judicial”) is “het officieel publiceren van de vonnissen en andere besluiten van het hooggerechtshof en de overige gerechtelijke instanties”.

Daartoe stelt de Algemene Raad voor de rechterlijke macht, na ontvangst van een verslag van de bevoegde organen, reglementair vast hoe de elektronische boeken met vonnissen en de verzameling, verwerking, verspreiding en certificering daarvan moeten worden opgesteld, teneinde de integriteit en de authenticiteit ervan en de toegang ertoe, alsmede de naleving van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen”.

Voor de tenuitvoerlegging van deze wetsbepalingen heeft de Algemene Raad voor de rechterlijke macht in 1997 het gerechtelijk documentatiecentrum CENDOJ (“Centro de Documentación Judicial”) opgericht, dat gevestigd is in San Sebastián.

De configuratie van deze nieuwe openbare dienst, die onder optimale technische omstandigheden en met bijzondere bescherming van personen bij de verwerking van geautomatiseerde gegevens toegang geeft tot de jurisprudentie van de verschillende gerechtelijke instanties, is gebaseerd op mandaten en adviezen uit hoofde van verschillende plannen, politieke programmatische verklaringen en op diverse gebieden gegenereerde normen.

Behalve de gegevens van het CENDOJ is deze openbare dienst ook gebaseerd op het Spaanse staatsblad, dat informatie over grondwettelijke jurisprudentie publiceert.

Ook bestaan er particuliere gegevensbanken, waar alleen toegang toe kan worden verkregen door een bepaald bedrag te betalen.

Presentatie van de jurisprudentie

Voor de jurisprudentie van het hooggerechtshof heeft het CENDOJ een technologisch platform gecreëerd met een navigatiesysteem op basis van tabbladen.

Wie de databank raadpleegt, ziet een tabblad RESULTATEN ("RESULTADOS"), waarin de verkregen resultaten worden gepresenteerd, en een tabblad ZOEKEN (“BÚSQUEDA”), waarin op elk moment toegang tot de zoekcriteria wordt geboden.

De zoekmachine geeft snel en veilig toegang tot alle arresten van het hooggerechtshof. Het zoeken naar arresten kan plaatsvinden met behulp van selectievelden, waarmee beschikkingen en arresten kunnen worden geïdentificeerd of geclassificeerd, en/of met behulp van vrije tekstvelden.

Ook biedt de zoekmachine de mogelijkheid om rechtstreeks toegang te krijgen tot de vijftig meest recente arresten binnen elk rechtsgebied door de knoppen onderaan de interface aan te klikken. Op deze manier heeft u toegang tot de meest recente arresten die zijn ontvangen en opgenomen in de gegevensbank die de verzameling jurisprudentie vormt.

Zoeken met behulp van selectievelden

Enkele informatievelden voor de gerechtelijke besluiten zijn bepaald door een aantal mogelijke waarden. Bijvoorbeeld:

 • Onder “Jurisdictie” (“Jurisdicción”) kunt u het gewenste rechtsgebied selecteren: civiel recht, strafrecht, bestuursrecht, arbeidsrecht, militair recht.
 • Onder “Soort besluit” ("Tipo de Resolución") kunnen arresten, beschikkingen of besluiten van het hooggerechtshof worden geselecteerd.
 • Datum van het besluit: met de knop “Kalender" ("Calendario") kan de zoekopdracht worden beperkt tot een bepaalde periode.
 • Taal: Met de drop-down-knop kan de taal van de gezochte gerechtelijk besluiten worden ingesteld.

Zoeken met behulp van vrije tekstvelden

Behalve de selectievelden zijn er ook velden die geen begrensde waarden hebben maar waarin een tekst naar keuze kan worden ingevoerd en vrije zoekopdrachten kunnen worden geplaatst.

RESULTATEN

Zodra een zoekopdracht is uitgevoerd, worden de resultaten getoond, waarbij standaard een van tien pagina’s met onder elkaar tien resultaten worden weergegeven.

De resultaten hebben de volgende vorm:

GERELATEERDE TERMEN: het systeem biedt automatisch termen aan die verband houden met de zoekopdracht.

TITEL: het ROJ-nummer van de opgehaalde jurisprudentie.

ONDERTITELS: de ondertitels omvatten de volgende informatievelden:

 • Soort gerechtelijke instantie ("Tipo Órgano"): bijvoorbeeld het hooggerechtshof of de militaire kamer.
 • Gemeente ("Municipio"): bijvoorbeeld Madrid – Afdeling: 1
 • Rapporteur ("Ponente"): bijvoorbeeld ANGEL JUANES PECES.
 • Nr. van het rechtsmiddel (“Nº Recurso”): bijvoorbeeld 88/2007 -- Datum: 26/06/2008.
 • Soort besluit (“Tipo Resolución”): bijvoorbeeld arrest.
 • Instantie (“Órgano”) op alfabetische volgorde.

Tot slot kan, door te klikken op de titel van het gewenste resultaat, een nieuwe pagina worden geopend waarin de volledige inhoud van het opgehaalde document wordt weergegeven. Dit document wordt geopend in pdf-formaat.

Formats

De arresten in de gegevensbank zijn gewoonlijk beschikbaar in de formats pdf, rtm en html.

Beschikbare arresten en vonnissen

 • Hooggerechtshof

Hooggerechtshof De jurisprudentie van het hooggerechtshof wordt integraal gepubliceerd op het internet en is vrij en gratis toegankelijk. De volledige teksten zijn beschikbaar, waarbij persoonsgegevens onzichtbaar zijn gemaakt, en een efficiënte zoekmachine bestrijkt de gehele tekst van de besluiten. Toegang tot deze databank kan worden verkregen via De link wordt in een nieuw venster geopend.CENDOJ TS.

 • Andere rechtbanken

Via de databank van het CENDOJ heeft het publiek gratis toegang tot de vonnissen en arresten van het nationale gerechtshof (“Audiencia Nacional”), de arrondissementsrechtbanken (“Tribunales Superiores de Justicia”) en de provinciale rechtbanken (“Audiencias Provinciales”).

Verdere procedures

Is er informatie beschikbaar?

 • over een eventueel beroep?
 • over het feit of een zaak nog steeds aanhangig is?
 • over het resultaat van een eventueel beroep?
 • over de onherroepelijkheid van het vonnis?
 • over verdere procedures?

Nee. De enige informatie die beschikbaar is, is de integrale tekst van de arresten. De informatie over de voorzetting van de procedure wordt gegeven in het arrest zelf, niet in de databank.

Voorschriften voor publicatie

Bestaan er bindende voorschriften voor de publicatie van jurisprudentie op nationaal niveau of afhankelijk van het soort rechtbank?

In de Organieke Wet op de rechterlijke organisatie, artikel 107, wordt bepaald dat de Algemene Raad voor de rechterlijke macht bevoegd is voor de officiële publicatie van de arresten en overige uitspraken van het hooggerechtshof en van de overige gerechtelijke instanties.

Ook de Verordening tot oprichting van het gerechtelijk documentatiecentrum bevat regels voor de publicatie van gerechtelijke besluiten.

Wordt het hele arrest gepubliceerd of alleen een gedeelte? Welke criteria worden er in dat laatste geval toegepast?

De arresten worden in hun geheel gepubliceerd.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Zoekmachine voor jurisprudentie van het CENDOJ

Laatste update: 12/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Nationale rechtspraak - Frankrijk

Op deze pagina vindt u een overzicht van de bronnen van rechtspraak en de inhoud ervan, en verwijzingen naar de bijbehorende databanken.

Beschikbare websites

1. Algemeen officiële portal: De link wordt in een nieuw venster geopend.Légifrance

2. Websites van de rechtbanken:

3. Website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Justitie

Opmaak van beslissingen, samenvattingen

Over het algemeen worden de beslissingen ingeleid met een lijst trefwoorden of een “uittreksel” gevolgd door een samenvatting van de belangrijkste rechtsvragen en verwijzingen naar de wet of eerdere besluiten.

Voorbeeld

Wat betreft het Cour de cassation bevatten de documenten naast identificatiereferenties ook analysegegevens. Er wordt een samenvatting van de behandelde rechtsvraag gegeven. Deze samenvatting wordt opgesteld door een rechter van de rechtbank die het arrest heeft gewezen. De titel, die uit de samenvatting van het arrest wordt gedistilleerd, is een opeenvolging van trefwoorden die in volgorde van belangrijkheid zijn gerangschikt. De gehanteerde trefwoorden zijn gekozen uit de nomenclatuur van het Cour de cassation zoals deze te vinden is in de jaaroverzichten van het Bulletin van het hof in de rubriek “Titrage”, die toegankelijk zijn door op De link wordt in een nieuw venster geopend.titrage te klikken in het formulier voor geavanceerd zoeken in de gewone rechtspraak.

De link wordt in een nieuw venster geopend.Voorbeeld: Cour de cassation, Civiele Kamer 2, Openbare rechtszitting op donderdag 18 december 2008, Beroep nr.: 07-20238, Betwiste uitspraak: Cour d’appel (hof van beroep) van Basse-Terre van 23 april 2007

Titels en samenvattingen: CIVIELE PROCEDURE - Conclusie - Conclusie in beroep – Slotconclusie - Toepassingsbereik

Het Cour d’appel heeft artikel 954, tweede alinea, van het Code de procédure civile (wetboek van burgerlijke rechtsvordering) geschonden, doordat het oordeelde dat afstand was gedaan van vorderingen en middelen die niet in de slotconclusie waren herhaald, terwijl deze niet het voorwerp van het geding bepaalde en geen incident opwierp waardoor de procedure kon worden beëindigd.

CIVIELE PROCEDURE - Conclusie - Conclusie in beroep - Slotconclusie - Overeenstemming met de bepalingen van artikel 954, tweede alinea, van het Nouveau Code de procédure civile - Gebrek - Reikwijdte
CIVIELE PROCEDURE - Conclusie – Conclusie in beroep - Slotconclusie - Definitie - Uitsluiting - Zaak - Conclusie op grond waarvan een onderzoeksmaatregel is vereist

VONNISSEN EN ARRESTEN - Conclusie - Conclusie in beroep - Slotconclusie - Toepassingsbereik

Precedenten in jurisprudentie: Voor het begrip slotconclusie (dernières écritures) in de zin van artikel 954, tweede alinea, van het Code de procédure civile zie 2e Civ., 3 mei 2001, nr. 99-16.293, Bull. 2001, II, nr. 87 (afwijzing) en het aangehaalde advies; 2e Civ., 20 januari 2005, nr. 03-12.834, Bull. 2005, II, nr. 20 (cassatie) en de aangehaalde arresten.

Toegepaste teksten: artikel 954, tweede alinea, van het Code de procédure civile

Formats

Rechtspraak is beschikbaar in de volgende formats: bijv. pdf, html, xml. Xml wordt gebruikt voor de arresten van de hoogste rechtscolleges, in alle andere gevallen wordt voor html gekozen.

Rechtbanken waarvan de rechtspraak hier van toepassing is

Hoogste rechtscollege

Cour de cassation, Conseil d’Etat, Conseil constitutionnel

Gewone rechtbanken

Hoven van beroep (cours d’appel) en administratieve hoven van beroep (cours d’appel administratives)

Gespecialiseerde rechtbanken

Cour des comptes

Verdere procedures

Hoogste rechtscollege

Andere rechtbanken

Is er informatie beschikbaar:

over een eventueel beroep?

Ja (Conseil constitutionnel)

Wordt aan gewerkt (Cour de cassation)

Uitsluitend aan de partijen (Conseil d’Etat)

Nee

over het feit of een zaak nog steeds aanhangig is?

Nee

Nee

over het resultaat van een eventueel beroep?

Ja

Nee

over het onherroepelijke en definitieve karakter van een vonnis?

Ja

Ja

over verdere procedures voor

een andere rechtbank (Cour constitutionnelle, …)?

het Europees Hof van Justitie?

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Voorschriften voor publicatie

Op nationaal niveau?

Voor uitspraken van bepaalde rechtbanken?

Zijn er bindende voorschriften voor de publicatie van rechterlijke uitspraken?

Ja

Nee

Cour de cassation

De link wordt in een nieuw venster geopend.Volgens artikel R433-3 van het Code de l’organisation judiciaire (wetboek van de gerechtelijke organisatie) beschikt het documentatie- en onderzoekscentrum over een databank met daarin onder dezelfde naam verenigd:

 • enerzijds de uitspraken en adviezen van het Cour de cassation en de daaraan verbonden rechtbanken of gerechtelijke commissies, al dan niet gepubliceerd in de maandelijkse bulletins als bedoeld in De link wordt in een nieuw venster geopend.artikel R433-4,
 • anderzijds vonnissen die een bijzonder belang vertegenwoordigen, van andere gewone rechtbanken.

Hiertoe worden rechterlijke uitspraken die een bijzonder belang vertegenwoordigen aan de dienst meegedeeld, onder de voorwaarden die zijn vastgesteld bij besluit van de minister van Justitie, door de eerste presidenten van de hoven van beroep of rechtstreeks door de presidenten of rechters van de rechtbanken van eerste aanleg.

De databank is voor het publiek toegankelijk onder de voorwaarden die gelden voor de overheidsdienst voor de verspreiding van het recht via internet.

Het documentatie- en onderzoekscentrum heeft nog een andere gegevensbank met daarin alle arresten van de hoven van beroep en rechterlijke uitspraken van de eerste presidenten van deze rechtbanken of hun plaatsvervangers. De voorwaarden waaronder deze arresten en uitspraken aan de dienst worden toegezonden en door deze dienst worden gebruikt, zijn vastgelegd in een besluit van de minister van Justitie.

Volgens De link wordt in een nieuw venster geopend.artikel R433-4 geeft het documentatie- en onderzoekscentrum twee maandbulletins uit, een voor de civiele kamers en een voor de strafkamer, waarin de vonnissen en adviezen worden vermeld waarvan de publicatie is besloten door de president van de rechtbank die deze heeft uitgesproken. De dienst stelt periodieke overzichten op.

Conseil d’Etat

Volgens artikel L10 van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Code de justice administrative (wetboek administratieve rechtspraak) zijn de uitspraken openbaar. De namen van de rechters die de uitspraken hebben gedaan, worden daarin genoemd.

Hoogste rechtscollege

Andere rechtbanken

Wordt de tekst integraal gepubliceerd of alleen een selectie?

Integrale registratie van alle uitspraken in de onlinedatabanken

Selectie van integrale uitspraken op papier (Cour de cassation en Conseil d’Etat) en samenvattingen voor een andere selectie van uitspraken

Publicatie van de beweegredenen voor een selectie van arresten van hoven van beroep

Indien een selectie wordt gemaakt, welke criteria worden hiervoor dan gehanteerd?

Keuze van de rechter

Keuze van de rechter

Laatste update: 13/12/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Kroatisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Nationale rechtspraak - Kroatië

Databank van het hooggerechtshof van de Republiek Kroatië

'SuPra' bevat alle arresten van het hooggerechtshof die sinds 1 januari 1990 zijn gewezen. Daarnaast bevat de databank ook de belangrijkste uitspraken van de andere rechtbanken in Kroatië.

Een jurisprudentiedatabank van recentere datum, met de naam 'SupraNova', bevat de uitspraken van de gemeentelijke en districtsrechtbanken, de handelsrechtbanken, de hoge handelsrechtbank, de hoge politierechtbank en het hooggerechtshof.

Deze databanken bevatten van elke uitspraak de volgende informatie: de rechterlijke instantie (en kamer of afdeling) die de uitspraak heeft gedaan, het soort zaak, de datum van wijzing en de datum van publicatie, en de volledige tekst in doc-, pdf- en html-formaat. Van alle uitspraken die sinds 1 januari 2004 zijn gedaan, zijn de indexgegevens en de volledige tekst beschikbaar.

Met betrekking tot bijzonder belangrijke en interessante uitspraken worden ook juridische standpunten en adviezen gepubliceerd.

De gepubliceerde volledige tekst van de uitspraak voor het algemene publiek verschilt van de oorspronkelijke tekst voor zover de bescherming van de privacy van de procespartijen dit vereist. Meer in het bijzonder zijn uit de tekst alle gegevens verwijderd waaruit de identiteit van natuurlijke of rechtspersonen kan worden afgeleid, overeenkomstig de De link wordt in een nieuw venster geopend.Regels en Instructies voor de anonimisering van gerechtelijke beslissingen van de president van het hooggerechtshof.

Volgens de regels voor de publicatie van gerechtelijke beslissingen:

 1. selecteren de rechtbanken zelf de belangrijkste uitspraken voor publicatie, en
 2. worden de uitspraken van lagere rechtbanken waarnaar het hooggerechtshof verwijst, steeds gepubliceerd, overeenkomstig artikel 396a van de wet op de burgerlijke rechtsvordering.

De hoogste administratieve rechtbank bestaat uit twee afdelingen (voor de behandeling van respectievelijk pensioen-, arbeidsongeschiktheids- en gezondheidszaken en zaken op het gebied van financieel, arbeids- en vermogensrecht) en de Raad voor de toetsing van de rechtmatigheid van algemene wetten.

De dienst voor het toezicht op en het onderzoek van de rechtspraak selecteert elke maand, samen met de presidenten van de betrokken afdelingen, de belangrijkste uitspraken van de desbetreffende maand. Aan het einde van het jaar komen deze dienst en de presidenten van de betrokken afdelingen opnieuw bijeen voor het selecteren van de belangrijkste uitspraken van het desbetreffende jaar. Die uitspraken worden vervolgens opgenomen in het jurisprudentiebulletin dat de rechtbank elk jaar publiceert.

De juridische standpunten en adviezen die ten grondslag liggen aan de in het bulletin opgenomen uitspraken, worden ook op de website van de rechtbank gepubliceerd, in de desbetreffende rubriek.

Ook alle beslissingen van de Raad voor de toetsing van de rechtmatigheid van algemene wetten worden op de website van de rechtbank gepubliceerd.

Laatste update: 04/12/2015

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Nationale rechtspraak - Italië

Op deze pagina vindt u een overzicht van de Italiaanse rechtspraak, alsmede een beschrijving van en links naar relevante gegevensbanken met rechtspraak.

Rechtspraak online

De Italiaanse rechterlijke organisatie verstrekt op diverse websites gegevens over rechtspraak.

Het Hof van Cassatie (De link wordt in een nieuw venster geopend.Corte Suprema di Cassazione) is de hoogste rechterlijke instantie binnen de Italiaanse rechterlijke organisatie. Het Hof heeft een inhoudelijk zeer uitgebreide website, die twee belangrijke delen omvat.

Het eerste deel betreft lopende civiele en strafzaken. Dit deel is slechts toegankelijk voor gemachtigde advocaten die daartoe toestemming hebben omdat zij een specifieke zaak behandelen, conform de Italiaanse wet inzake gegevensbescherming. Toegang kan slechts worden verkregen met een geldig digitaal certificaat dat gekoppeld is aan een smartcard.

Het andere deel betreft het systeem De link wordt in een nieuw venster geopend.Italgiure DB, dat via dezelfde website toegankelijk is. Dit deel bevat miljoenen documenten over afgeronde procedures (voornamelijk arresten) in zowel civiele als strafzaken. Deze gegevens zijn gratis toegankelijk voor personen binnen de rechterlijke organisatie (rechters, openbare aanklagers, griffiers) en kunnen tegen een geringe inschrijvingsvergoeding ook worden geraadpleegd door advocaten, universiteiten en andere geïnteresseerden.

De informatie in gerechtelijke registers en registers met jurisprudentie en digitale documenten betreffende elektronische civiele dossiers is online te vinden op de websites van alle rechtbanken en hoven van beroep.

Toegang wordt verleend aan advocaten en aan door de gerechten aangewezen deskundigen die over een sterke authenticatie beschikken (smartcard compatibel met de Carta Nazionale dei Servizi) op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website IT-diensten (Portale dei Servizi Telematici).

Informatie uit de registers van de vrederechters (giudice di pace) kan ook via deze website worden gevonden.

Geanonimiseerde informatie uit gerechtelijke registers kan ook via deze website worden geraadpleegd en zulks zonder authenticatie.

Opmaak van beslissingen/Gegevens

Lopende procedures over ontvankelijke onderwerpen staan geregistreerd op de naam van de partijen of het zaaknummer, zoals vermeld in het algemeen register van het Hof van Cassatie of het betrokken gerecht.

Beslissingen over afgesloten zaken kunnen ook worden gevonden door te zoeken op tekst of door te zoeken op onderwerp of op specifieke gegevens (datum van het verzoek, naam van een partij).

Formats

Jurisprudentiedocumenten en -informatie zijn beschikbaar in PDF- en HTML-format.

Gerechten

Hof van Cassatie

Er is informatie beschikbaar op de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Hof van Cassatie.

Gewone rechtbanken

Een bijgewerkte lijst met links naar gewone rechtbanken vindt u op de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.ministerie van Justitie

Verdere procedures

Hof van Cassatie

Overige rechtbanken

Informatie beschikbaar

over de vraag of de zaak nog aanhangig is

Ja

Ja

over de uitkomst van een eventueel hoger beroep

Ja

Nee

over de onherroepelijkheid van de beslissing

Ja

Ja

Wanneer een lagere rechtbank of een hof van beroep een eigen website heeft, vindt u daar vaak informatie over de wijze waarop u juridische stappen kunt ondernemen, procedures kunt inleiden of beroep kunt instellen tegen een beslissing.

Juridische gegevensbanken

 1. De link wordt in een nieuw venster geopend.Italgiure DB biedt toegang tot een database met gegevens over een groot aantal rechterlijke uitspraken, voornamelijk van het Hof van Cassatie. De website bevat meer dan 35 miljoen documenten (waaronder wet- en regelgeving, alsmede verwijzingen naar vakliteratuur).

De toegang tot de gegevensbanken is beperkt op de hierboven beschreven wijze.

 1. Een groot deel van de rechtspraak van hoven van beroep en andere rechtbanken is beschikbaar via de De link wordt in een nieuw venster geopend.website IT-diensten, zoals hierboven werd uiteengezet.
Laatste update: 02/04/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Nationale rechtspraak - Cyprus

Op websites beschikbaar gestelde rechtspraak

Er bestaat geen officiële website waarop rechterlijke uitspraken worden bekendgemaakt. Een selectie van recente uitspraken is beschikbaar op de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.hooggerechtshof (Ανώτατο Δικαστήριο).

Er zijn tevens enkele particuliere websites die kosteloos of tegen vergoeding toegang verlenen tot rechterlijke uitspraken.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Selectie van recente rechterlijke uitspraken

Laatste update: 23/07/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Nationale rechtspraak - Letland

Op deze pagina vindt u een overzicht van de Letse rechtspraak.

Online databanken met rechtspraak

De De link wordt in een nieuw venster geopend.Jurisprudentiedatabank is een integraal onderdeel van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Portaal van de nationale rechtbanken (Latvijas Tiesu portāls). Deze databank bevat de arresten van het Hooggerechtshof, ingedeeld naar type jurisprudentie.

Sinds 1 januari 2007 worden alle uitspraken van Letse bestuursrechtelijke rechtbanken online gepubliceerd op het portaal van de nationale rechtbanken.

Ook wordt een selectie van uitspraken van alle rechtbanken in civiele en strafzaken gepubliceerd (met name als ze voor het publiek van belang kunnen zijn). Deze uitspraken worden gepubliceerd op het portaal van de nationale rechtbanken. Arresten van het Hooggerechtshof zijn ook beschikbaar op de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Hooggerechtshof.

Presentatie van arresten/titels

De link wordt in een nieuw venster geopend.Jurisprudentiedatabank

Zaaknummer (Lietas numur)

Type zaak (Lietas veids)

Datum (Datums)

Toegangsbestand (Atvērt kartīti)

CXXXXXXXX

Civiele zaken

(Civillietas)

XXXX-XX-XX

1. Titel samenvatting (Tēzes virsraksts)

2. (Hoofdargumentatie) (Galvenā tēze)

3. (Aanvullende juridische informatie) (Papildu tiesiskā informācija)

Klik op Atvērt kartīti om het zaakdossier te openen. Het dossier bestaat uit twee onderdelen – basisinformatie en aanvullende informatie. De aanvullende informatie bestaat onder meer uit:

 1. de titel van de samenvatting van de uitspraak;
 2. de hoofdargumentatie van de uitspraak (gewoonlijk 2 tot 3 argumenten);
 3. informatie over de relevante wetteksten, rechtsbeginselen, jurisprudentie en rechtsdoctrine aan de hand waarvan de uitspraak is geformuleerd;
 4. een samenvatting van de uitspraak.

Formaten

De uitspraken in de De link wordt in een nieuw venster geopend.Jurisprudentiedatabank van het portaal van de nationale rechtbanken zijn beschikbaar in het html-formaat.

De uitspraken op het De link wordt in een nieuw venster geopend.Portaal van de nationale rechtbanken zijn beschikbaar in pdf- of doc‑formaat.

Betrokken rechtbanken

Hooggerechtshof

Uitspraken van het Hooggerechtshof zijn beschikbaar in de De link wordt in een nieuw venster geopend.Jurisprudentiedatabank en op de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Hooggerechtshof.

Gewone rechtbanken

Uitspraken van gewone rechtbanken zijn beschikbaar op het De link wordt in een nieuw venster geopend.Portaal van de nationale rechtbanken.

Vervolgprocedures

Informatie over vervolgprocedures is beschikbaar op het De link wordt in een nieuw venster geopend.Portaal van de nationale rechtbanken door gebruik te maken van de optie “Voortgang van de procedure” (Tiesvedības gaita) in het onderdeel “E-diensten” (E-pakalpojumi).

Door een zaaknummer in te voeren, kan informatie worden verkregen over de betrokken rechtbank, de aan de zaak toegewezen rechter, geplande zittingen, ingediende beroepen, de uitkomst van beroepen en de eventuele nietigverklaring van uitspraken.

Voorschriften voor publicatie

Indien een zaak in een openbare zitting wordt behandeld, is een gerechtelijke beslissing of uitspraak (die bestaat uit een inleidend gedeelte, een beschrijvend gedeelte, een motivering en een dictum) over het algemeen toegankelijk vanaf de datum waarop deze wordt afgegeven.

Als in de rechtbank geen beslissing of uitspraak wordt afgegeven (bijvoorbeeld als een zaak volledig wordt afgedaan in een schriftelijke procedure), wordt deze geacht algemeen toegankelijk te zijn vanaf de datum waarop deze wordt vastgesteld.

Indien een zaak wordt behandeld in een gesloten zitting, en als het inleidend gedeelte en het dictum van de gerechtelijke beslissing of uitspraak in een openbare terechtzitting wordt uitgesproken, worden deze gedeelten van de gerechtelijke beslissing of uitspraak geacht algemeen toegankelijk te zijn en kunnen ze worden gepubliceerd.

De link wordt in een nieuw venster geopend.Verordening nr. 123 van het kabinet van ministers (vastgesteld op 10 februari 2009 en in werking getreden op 18 februari 2009) bepaalt dat voordat een gerechtelijke beslissing of uitspraak wordt gepubliceerd, bepaalde gegevens over natuurlijke personen moeten worden gewist of vervangen door een passende indicator:

 1. de voornaam en naam van een persoon worden vervangen door de initialen van de persoon;
 2. het persoonlijke identificatienummer van een persoon wordt vervangen door de woorden “persoonlijk identificatienummer”;
 3. het huisadres van een persoon wordt vervangen door het woord “verblijfplaats”;
 4. het adres van een onroerende zaak van een persoon wordt vervangen door het woord “adres”;
 5. het referentienummer van een onroerende zaak in het eigendomsregister wordt vervangen door de woorden “referentienummer in het register”;
 6. een voertuigregistratienummer wordt vervangen door het woord “registratienummer”.

De in gerechtelijke beslissingen en uitspraken opgenomen gegevens over rechters, openbaar aanklagers, advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders moeten worden gepubliceerd.

De beslissingen en uitspraken die moeten worden gepubliceerd (onder de vereiste voorwaarden) worden geselecteerd door de Afdeling jurisprudentie van het Hooggerechtshof, die de belangrijkste en meest relevante uitspraken selecteert.

Laatste update: 28/05/2015

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Nationale rechtspraak - Litouwen

Op websites beschikbaar gestelde rechtspraak

Opmaak van beslissingen/ Opschriften-titels

De resultaten van een zoekopdracht worden als volgt weergegeven:

Nr.

Rechtbank

Jaar

Soort rechtszaak

Zaaknummer

Rechter

Datum uitspraak

Resultaat rechtszitting

Civiele, administratieve of strafzaak

Voornaam, achternaam en code

Verwijzing naar bestand van de uitspraak in DOC-format


Formats

Rechtspraak is beschikbaar in het volgende format:

*.doc

Rechtbanken

De gegevensbank bevat jurisprudentie van de volgende rechtbanken:

 1. De link wordt in een nieuw venster geopend.Hooggerechtshof (Aukščiausiasis Teismas);
 2. De link wordt in een nieuw venster geopend.Hof van beroep (Apeliacinis teismas);
 3. De link wordt in een nieuw venster geopend.districtsrechtbank van Vilnius (Vilniaus apygardos teismas);
 4. De link wordt in een nieuw venster geopend.districtsrechtbank van Kaunas (Kauno apygardos teismas);
 5. De link wordt in een nieuw venster geopend.districtsrechtbank van Klaipeda (Klaipėdos apygardos teismas);
 6. De link wordt in een nieuw venster geopend.districtsrechtbank van Panevezys (Panevėžio apygardos teismas);
 7. De link wordt in een nieuw venster geopend.districtsrechtbank van Siauliai (Šiaulių apygardos teismas);
 8. De link wordt in een nieuw venster geopend.Administratieve Hooggerechtshof (Vyriausiasis administracinis teismas);
 9. De link wordt in een nieuw venster geopend.regionale administratieve rechtbank van Vilnius (Vilniaus apygardos administracinis teismas);
 10. De link wordt in een nieuw venster geopend.regionale administratieve rechtbank van Kaunas (Kauno apygardos administracinis teismas);
 11. De link wordt in een nieuw venster geopend.regionale administratieve rechtbank van Klaipeda (Klaipėdos apygardos administracinis teismas);
 12. De link wordt in een nieuw venster geopend.regionale administratieve rechtbank van Siauliai (Šiaulių apygardos administracinis teismas);
 13. regionale administratieve rechtbank van Panevezys (Panevėžio apygardos administracinis teismas).

Verdere procedures

Hogere rechtbanken

Andere rechtbanken

Is er informatie beschikbaar

 • over een eventueel beroep?

Nee

Nee

 • of een zaak nog steeds aanhangig is?

Nee

Nee

 • over het resultaat van een eventueel beroep?

Nee

Nee

 • over de onherroepelijkheid van het vonnis?

Nee

Nee

 • over verdere procedures voor

een andere binnenlandse rechtbank (Constitutioneel Hof, …)?

het Europees Hof van Justitie?

het Hof voor de Rechten van de Mens?

Nee

Nee


Voorschriften voor publicatie

 • De uitspraken van de rechtbanken worden gepubliceerd volgens de voorschriften van verordening nr. 13P-378PDF(148 Kb)lt van 2005 van de raad van de rechterlijke macht.
 • De uitspraken worden geanonimiseerd en volledig weergegeven.
Laatste update: 18/02/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Nationale rechtspraak - Luxemburg

Op deze pagina vindt u een overzicht van de rechtspraak in Luxemburg.

Op websites beschikbaar gestelde rechtspraak

Opmaak van beslissingen/Opschriften-titels

De gerechtelijke beslissingen worden online weergegeven op datum of op nummer.

Formats

De rechterlijke uitspraken zijn beschikbaar in Word of pdf.

Gerechten

De website van het Ministerie van Justitie voorziet in een rubriek over de De link wordt in een nieuw venster geopend.Cour Constitutionnelle (Grondwettelijk Hof), die ook toegang verschaft tot een lijst van beslissingen van dit gerecht.

De website van De link wordt in een nieuw venster geopend.de Cour administrative en het Tribunal Administratif (Administratief Hof en Administratieve Rechtbank) van Luxemburg bevat ook een gegevensbank met beslissingen van deze twee gerechten.

Op de website van de gerechtelijke administratie kan men de (anoniem gemaakte) strafvonnissen raadplegen van de Cour Constitutionnelle, de Cour de Cassation (Hof van Cassatie) en de administratieve rechtbanken.

Verdere procedures

Er is informatie beschikbaar over:

 • beroepsprocedures;
 • het stadium waarin een zaak verkeert (bv. aanhangig);
 • resultaten van beroepsprocedures;
 • de onherroepelijkheid van gedane uitspraken;
 • verdere procedures bij de Cour Constitutionnelle, de Cour Administrative en het Tribunal Administratif.

De rechtspraak van de Cour Supérieure de Justice (Hooggerechtshof), de Cour Constitutionnelle en de Cour Administratif en het Tribunal Administratif is gepubliceerd op de De link wordt in een nieuw venster geopend.juridische portal van Luxemburg, op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.rechtbanken van de bestuurlijke orde.

Voorschriften voor publicatie

Grondwettelijke zaken moeten in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Journal officiel ("Mémorial") gepubliceerd worden.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Rechtbanken van de bestuurlijke orde

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Justitie

De link wordt in een nieuw venster geopend.Juridische portal van Luxemburg

Laatste update: 10/06/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Nationale rechtspraak - Hongarije

Op deze pagina vindt u een overzicht van de Hongaarse rechtspraak en een beschrijving van relevante jurisprudentiedatabanken met de bijbehorende links.

Op internetpagina's gepubliceerde jurisprudentie

Wet CLXI van 2011 betreffende de organisatie en administratie van rechtbanken bepaalt dat de Curia (het Hongaarse Hooggerechtshof) de vijf regionale hoven van beroep en de administratieve en arbeidsrechtbanken (deze laatste alleen wanneer een administratieve beslissing die is herzien in een administratieve zaak is gewezen in de procedure in eerste aanleg en tegen de beslissing van het hof geen normaal beroep kan worden aangetekend) vanaf 1 januari 2012 verplicht zijn de beslissing in belangrijke zaken in digitale vorm bekend te maken in de verzameling van Hongaarse rechterlijke uitspraken (Bírósági Határozatok Gyűjtemény). De verzameling Hongaarse rechterlijke uitspraken is momenteel beschikbaar via de website van het register van geanonimiseerde uitspraken (Anonim Határozatok Tára - link: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara). (In het verleden waren de Curia en de vijf regionale hoven van beroep uit hoofde van wet XC van 2005 betreffende de vrijheid van openbare informatie verplicht al hun belangrijke beslissingen te publiceren vanaf 1 juli 2007.)

Beslissingen gewezen in de volgende procedures vormen een uitzondering en hoeven daarom niet te worden gepubliceerd in de verzameling van rechterlijke uitspraken:

 • vonnissen gewezen in procedures betreffende betalingsbevelen, handhaving, ondernemingskamer, faillissement en liquidatie, evenals procedures met betrekking tot door de rechtbank gehouden registers;
 • vonnissen gewezen in huwelijksprocedures, procedures gericht op het bepalen van vaderschap en afstamming, procedures over ontzetting uit de ouderlijke macht, evenals voogdijprocedures hoeven niet te worden gepubliceerd indien een van de partijen daarom verzoekt;
 • vonnissen gewezen in procedures betreffende gestelde zedenmisdrijven mogen niet worden gepubliceerd zonder toestemming van het slachtoffer.

Daarnaast is de Curia verplicht arresten betreffende wettelijke uniformiteit te publiceren (link: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://kuria-birosag.hu/hu/jogegysegi-hatarozatok), principiële arresten (link: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-hatarozatok) en principiële uitspraken (De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-dontesek). Deze zijn ook beschikbaar op de website van het register met geanonimiseerde uitspraken (link: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara).

De beslissing en de naam van de president van de rechtbank waar de uitspraak is gewezen, moeten binnen dertig dagen na de schriftelijke opname van de beslissing worden gepubliceerd in de verzameling van rechterlijke uitspraken.

De beschrijving van de gepubliceerde beslissing moet zowel de naam van de rechtbank bevatten als het rechtsgebied, het jaar waarin de beslissing is gewezen, het referentienummer en de bepalingen op basis waarvan de rechtbank de beslissing heeft gewezen.

Standaard moeten de persoonsgegevens van de partijen worden verwijderd uit de uitspraken ("geanonimiseerde uitspraak") en de partijen moeten worden aangeduid overeenkomstig de door hen in de procedure ingenomen rol.

Opmaak van beslissingen / Titels

Er zijn geen specifieke titels, omdat de zoekmachine alle relevante gegevens van de resultaten geeft. In de lijst met resultaten staat een identificatienummer dat verwijst naar gegevens die ook gemarkeerd zijn in de lijst met resultaten (rechtbank, soort procedure).

(Gedetailleerde regels voor de vermelding van beslissingen die zijn gepubliceerd in de verzameling rechterlijke uitspraken zijn vastgelegd in decreet nr. 29/2007 van 31 mei 2007 van de minister van Justitie en Wetshandhaving.)

Indelingen

De jurisprudentie is beschikbaar in .rtf-indeling.

Betrokken rechtbanken

De Curia en de vijf regionale hoven van beroep moeten alle belangrijke beslissingen publiceren. Alle beslissingen van lagere rechtbanken die hier rechtstreeks mee in verband staan, moeten ook worden gepubliceerd.

Administratieve en arbeidsrechtbanken zijn alleen verplicht hun belangrijke beslissingen te publiceren wanneer deze zijn gedaan in administratieve procedures in eerste aanleg en tegen de beslissing van de rechtbank geen beroep kan worden aangetekend.

Voorts kunnen de presidenten van de rechtbanken beslissen of zij andere belangrijke beslissingen willen publiceren.

Centrale website: De link wordt in een nieuw venster geopend.Rechtbank.

Verdere procedures

Curia

Andere rechtbanken

Is er informatie beschikbaar

over een eventueel beroep?

Nee

Nee

 • of een zaak nog steeds aanhangig is?

Nee

Nee

 • over het resultaat van een eventueel beroep?

Nee

Nee

 • over de onherroepelijkheid van de beslissing?

Ja

Ja

 • over verdere procedures voor

een andere Hongaarse rechtbank (Constitutioneel Hof enz.)?

het Europees Hof van Justitie?

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Voorschriften voor publicatie

op nationaal niveau?

op het niveau van de rechtbanken?

Zijn er bindende regels voor de publicatie van jurisprudentie?

Ja

Ja

Curia

Andere rechtbanken

Wordt alle jurisprudentie gepubliceerd of alleen een selectie?

Alle jurisprudentie

Alleen een selectie

Als er een selectie wordt gemaakt:

welke criteria worden er dan toegepast?

De vijf hoven van beroep publiceren alle belangrijke beslissingen. Alle beslissingen van lagere rechtbanken die hier rechtstreeks mee in verband staan, moeten ook worden gepubliceerd.

Voorts kunnen de presidenten van de rechtbanken beslissen of zij andere belangrijke beslissingen willen publiceren.

Vanaf 1 juli 2007.

Juridische databanken

Naam en URL van de databank

De link wordt in een nieuw venster geopend.Portaal Hongaarse rechtbanken

Is toegang tot de databank kosteloos?

Ja, toegang tot de databank is kosteloos.

Korte beschrijving van de inhoud

Sinds 1 juli 2007 worden alle belangrijke beslissingen van de Curia (vóór 1 januari 2012 het Hooggerechtshof) en de vijf regionale hoven van beroep gepubliceerd en sinds 1 januari 2012 ook alle belangrijke beslissingen van de administratieve en arbeidsrechtbanken in administratieve zaken (wanneer er in eerste aanleg een administratieve beslissing is gegeven en tegen de beslissing van de rechtbank geen normaal beroep kan worden aangetekend).

Alle beslissingen van lagere rechtbanken die direct verband houden met deze beslissingen.

Andere beslissingen naar oordeel van de president van de rechtbank.

De persoonsgegevens van de partijen moeten worden verwijderd uit de uitspraken en de partijen moeten worden aangeduid overeenkomstig de door hen in de procedure ingenomen rol. De volgende informatie mag echter niet worden verwijderd:

 • de naam van een orgaan dat nationale of lokale overheidsfuncties uitoefent of andere openbare functies zoals vastgesteld in wetgeving en, tenzij anders aangegeven in wetgeving, de voornaam en achternaam of namen (gezamenlijk bekend als "naam") en functie van een persoon die in die hoedanigheid handelt, wanneer de betreffende persoon bij de procedure betrokken was uit hoofde van zijn of haar openbare functie;
 • de naam van de advocaat die optreedt als gemachtigde of raadsman voor de verdediging;
 • de naam van de natuurlijke persoon die de zaak als gedaagde verliest, evenals de naam en de statutaire zetel van rechtspersonen of organen zonder rechtspersoonlijkheid, indien de beslissing is gegeven in een procedure waarvoor er een wettelijk recht is voor de handhaving van vorderingen in het algemeen belang;
 • de naam en statutaire zetel van bedrijfsorganisaties of stichtingen, evenals de naam van hun vertegenwoordiger;
 • gegevens die toegankelijk zijn om reden van openbaar belang.

Verwante links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Zoeken in de beslissingen van Hongaarse rechtbanken

Laatste update: 06/04/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Nationale rechtspraak - Malta

Op deze pagina vindt u informatie over de rechtspraak in Malta.

Rechtspraak

Opmaak van beslissingen/Opschriften-titels

De gepubliceerde rechtspraak bevat geen opschriften of titels met trefwoorden, maar er is wel een functie in de nationale jurisprudentietoepassing (deel van het LECAM-systeem dat wordt gebruikt door justitie) waarmee bepaalde uitspraken die van belang geacht worden, zijn geïndexeerd. Een aantal trefwoorden wordt samen met een samenvatting van de uitspraak aan de zaakgegevens gekoppeld.

Voor alle rechterlijke uitspraken wordt één bepaald sjabloon gebruikt, met het nationale wapen, de rechtbank, de naam van de rechter, de zittingsdatum, het referentienummer van de zaak, de partijen in het geding (A tegen B) en de tekst van het vonnis. Ook het font, de koptekst en de voettekst worden door het sjabloon gegeven.

Formats

Jurisprudentie is in pdf-format beschikbaar.

Verdere procedures

Hogere rechtbanken

Andere rechtbanken

Is er informatie beschikbaar

 • over een eventueel beroep?

Ja

Ja

 • of een zaak nog steeds aanhangig is?

Ja

Ja

 • over het resultaat van een eventueel beroep?

Ja

Ja

 • over de onherroepelijkheid van het vonnis?

Ja

Ja

 • over verdere procedures voor         

  - een andere binnenlandse rechtbank (constitutioneel hof, …)?

  - het Europees Hof van Justitie?

  - het Hof voor de Rechten van de Mens?

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee


Voorschriften voor publicatie

op nationaal niveau?

op het niveau van rechtbanken

Zijn er bindende regels voor de publicatie van rechtspraak?

Ja

Ja


De huidige regels schrijven voor dat uitspraken openbaar moeten worden gemaakt, maar niet welk medium daarbij gebruikt moet worden.

In Malta wordt alle rechtspraak gepubliceerd.

Alle uitspraken van de Family Court worden geanonimiseerd. Bovendien worden uitspraken ook geanonimiseerd als de president van de rechtbank bepaalt dat de naam van een of meer van de in een geding betrokken partijen niet gepubliceerd mag worden.

Laatste update: 20/12/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Nationale rechtspraak - Nederland

Op websites beschikbaar gestelde rechtspraak

Sinds 9 december 1999 wordt de jurisprudentie van rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad der Nederlanden, de Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven op internet gepubliceerd. Uitspraken kunnen in de jurisprudentiedatabank op De link wordt in een nieuw venster geopend.rechtspraak.nl worden doorzocht op tekst, zaaknummer, datum van de uitspraak of publicatie, rechtsprekende instantie, (sub)rechtsgebied, ECLI of publicatiereferentie.

Opmaak van beslissingen/Opschriften-titels

Het opschrift of de titel wordt de ‘inhoudsindicatie’ genoemd en kan bestaan uit een kopzin (één zin), een korte of lange samenvatting, enkele trefwoorden, een alinea waarin kort wordt ingegaan op het rechtsgebied waar de zaak in kwestie betrekking op heeft of een letterlijke weergave van de belangrijkste delen van het dictum van het vonnis.

Voorbeeld van opschriften-titels

Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (artikel 81 RO).

Formats

De uitspraken zijn gepubliceerd op De link wordt in een nieuw venster geopend.rechtspraak.nl in HTML-formaat. Voor professionele (her)gebruikers zijn de data ook beschikbaar in RDF.

Gerechten

De uitspraken van alle gerechten zijn te vinden op de website via De link wordt in een nieuw venster geopend.zoeken van uitspraken. Het gaat daarbij om de volgende gerechten:

 • Hoge Raad der Nederlanden
 • Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
 • Centrale Raad van Beroep
 • College van Beroep voor het bedrijfsleven
 • Vier gerechtshoven
 • Elf rechtbanken

Verdere procedures

Hogere rechtbanken

Andere rechtbanken

Is er informatie beschikbaar

– over een eventueel beroep?

Ja

Ja

– of een zaak nog steeds aanhangig is?

Nee

Nee

– over het resultaat van een eventueel beroep?

Ja

Ja

– over de onherroepelijkheid van het vonnis?

Nee

Nee

– over verdere procedures voor

– een ander binnenlands gerecht (constitutioneel hof, …)?

– het Europese Hof van Justitie?

– het Hof voor de Rechten van de Mens?

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Voorschriften voor publicatie

De gerechten hebben twee richtlijnen opgesteld voor de publicatie van rechtspraak: over anonimisering (vervanging van persoonsgegevens) en over selectie.

Anonimiseringsrichtlijn Rechtspraak.nl

De anonimiseringsrichtlijnen schrijven voor dat gepubliceerde uitspraken moeten worden geanonimiseerd. Dit houdt in dat uitspraken geen gegevens mogen bevatten van personen die niet beroepsmatig bij een zaak betrokken zijn.

Deze richtlijn is gebaseerd op aanbeveling R (95) 11, 'Concerning the selection, processing, presentation and archiving of court decisions in legal information retrieval systems' (De selectie, verwerking, presentatie en archivering van rechterlijke uitspraken in zoeksystemen voor juridische informatie), van de Raad van Europa: de hoogste gerechten publiceren alle zaken, tenzij het duidelijk is dat deze niet juridisch of maatschappelijk relevant zijn, de overige gerechten publiceren uitsluitend zaken waarvan duidelijk is dat ze juridisch of maatschappelijk relevant zijn. De Nederlandse richtlijn geeft nadere invulling aan die begrippen.

Laatste update: 11/12/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Nationale rechtspraak - Oostenrijk

Op deze pagina vindt u een overzicht van de Oostenrijkse rechtspraak en een beschrijving van relevante jurisprudentiedatabanken met de bijbehorende links.

Online jurisprudentiedatabank

De beslissingen van Oostenrijkse rechtbanken worden gepubliceerd in het rechtsinformatiesysteem van de Republiek Oostenrijk, dat beschikbaar is op De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.ris.bka.gv.at/

Het rechtsinformatiesysteem (RIS) van de Republiek Oostenrijk is een door de Oostenrijkse bondskanselarij beheerde elektronische databank. Hierin wordt met name de in het Bundesgesetzblatt (Publicatieblad) te publiceren wetgeving bekendgemaakt en wordt informatie gegeven over het recht in de Republiek Oostenrijk.

Het RIS biedt onbelemmerde toegang (WAI-A volgens WCAG 1.0).

Opmaak van beslissingen/Opschriften-titels

Hogere rechtbanken

Andere rechtbanken

Jurisprudentie opgemaakt met opschriften-titels

Ja

Ja

Voorbeelden van opschriften-titels

Serienummer RS0127077

Zaaknummer 11 Os 87/11w

Datum van de beslissing 25.8.2011

Samenstelling van opschriften-titels

Het opschrift c.q. de titel bestaat doorgaans uit: het nummer van de kamer (hier "11"), de soort zaak (hier "Os"), het volgnummer (hier "87") en het jaartal (hier "11"). Vervolgens wordt de datum van de beslissing vermeld: "25.8.2011".

Europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI)

In deze rubriek vindt u de Europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI). Dit is een uniforme identificatiecode voor rechterlijke beslissingen in de EU-lidstaten.

Formats

Rechterlijke beslissingen zijn beschikbaar in xml-, rtf-, pdf- en html-format .

Rechtbanken en andere betrokken instanties

Hogere rechtbanken

 • Hooggerechtshof
 • Grondwettelijk Hof
 • Administratief Hof
 • Asielgerechtshof

Rechtbanken en andere betrokken instanties

 • Hogere arrondissementsrechtbanken (hoogste rechtscollege deelstaat) en andere rechtbanken (civiel recht en strafrecht)
 • Federale Administratieve Rechtbank
 • Administratieve rechtbanken op deelstaatniveau
 • Federale Financiële Rechtbank (extern)
 • Gegevensbeschermingsautoriteit (vóór 2014: Gegevensbeschermingscommissie)
 • Tuchtcommissie, Hogere Tuchtcommissie en Beroepscommissie
 • Toezichthoudende Autoriteit op het gebied van personeelsvertegenwoordiging (vóór 2014: Toezichthoudende commissie op het gebied van personeelsvertegenwoordiging)
 • Commissie voor gelijke behandeling (vanaf 2014)
 • Commissie voor gelijke behandeling (vanaf 2008; extern)
 • Onafhankelijke bestuursrechtbanken
 • Financiële documentatie, Onafhankelijke rechtbank voor financiële aangelegenheden (extern), Asielgerechtshof
 • Onafhankelijk Bondsgerechtshof voor Asielzaken
 • Rechtbank voor milieuaangelegenheden
 • Bondskamer voor communicatie
 • Toezichthoudende instanties op het gebied van overheidsopdrachten

NB: onderstaande antwoorden zijn niet allemaal van toepassing op alle bovengenoemde gerechten.

Verdere procedures

Hogere rechtbanken

Andere rechtbanken

Zijn er gegevens:

 • over beroepsprocedures?

Nee

Nee

 • over de vraag of een zaak nog steeds aanhangig is?

Nee

Nee

 • over het resultaat van een eventuele beroepsprocedure?

Nee

Nee

 • over de onherroepelijkheid van beslissingen?

Alleen onherroepelijke beslissingen worden gepubliceerd

Alleen onherroepelijke beslissingen worden gepubliceerd

 • over verdere procedures
  • bij een andere binnenlandse rechtbank (Grondwettelijk Hof enz.)?
  • bij het Europees Hof van Justitie?
  • bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?
 • speciale uittreksels van beslissingen van het Hooggerechtshof duiden erop dat er nog procedures aanhangig zijn bij een andere hoogste rechtsinstantie, nationaal of internationaal.

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Voorschriften voor publicatie

Op nationaal niveau

Op het niveau van de rechtbanken

Zijn er bindende regels voor de publicatie van rechterlijke beslissingen?

Ja

Ja

De artikelen 15 en 15 bis OGH-Gesetz (OGHG), artikel 48 bis Gerichtsorganisationsgesetz (GOG), artikel 19 Asylgerichtshofgesetz (AsylgerichtshofG)

Hogere rechtbanken

Andere rechtbanken

Worden alle beslissingen gepubliceerd of alleen een selectie?

Alleen een selectie

Alleen een selectie

Indien er een selectie wordt gemaakt, welke criteria worden hiervoor dan gehanteerd?

Zowel de integrale tekst van een beslissing als een uittreksel ervan worden gepubliceerd

Beslissingen van het Hooggerechtshof waarin een beroep zonder uitvoerige motivering wordt afgewezen, worden niet gepubliceerd

Beslissingen van andere gerechten worden gepubliceerd als het belang ervan verder reikt dan de desbetreffende zaak zelf

Zowel de integrale tekst van een beslissing als een uittreksel ervan worden gepubliceerd

Beslissingen van het Hooggerechtshof waarin een beroep zonder uitvoerige motivering wordt afgewezen, worden niet gepubliceerd

Beslissingen van andere gerechten worden gepubliceerd als het belang ervan verder reikt dan de desbetreffende zaak zelf

Laatste update: 24/04/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Nationale rechtspraak - Polen

Op websites beschikbaar gestelde rechtspraak

Opmaak van beslissingen/Opschriften-titels

Hogere rechtbanken

Andere rechtbanken

Jurisprudentie opgemaakt met opschriften-titels

 • Constitutioneel hof (Trybunał Konstytucyjny)
 • Administratief Hooggerechtshof (Naczelny Sąd Administracyjny)
 • Hooggerechtshof (Sąd Najwyższy) (de uitspraken van vier kamers):
  • de strafkamer,
  • de burgerlijke kamer,
  • de kamer voor arbeiszaken, sociale zekerheid en overheidszaken
  • de militaire kamer

Nee


Voorbeeld van opschriften-titels

Constitutioneel hof – Gemeenschapssubsidie voor de activiteiten van een niet-publieke kleuterschool.

Toelichting

Het arrest van 2008-12-18, nummer K 19/07

Type gerechtelijke beslissing (vonnis/beschikking/…) datum en dossiernummer van de zaak.

Gemeenschapssubsidie voor de activiteiten van een niet-publieke kleuterschool.

Titel

Z.U. 2008 / 10A / 182

Gepubliceerd in de officiële verzameling van rechtspraak van het constitutioneel hof, uitgegeven door het Bureau van het constitutioneel hof.

Dz. U. 2008.235.1618 van 2008-12-30

Gepubliceerd in het publicatieblad

Koppelingen naar de uitspraak (Word- en pdf-bestand)


Administratief Hooggerechtshof

2009-04-07

De uitspraak is onherroepelijk

Ontvangstdatum

2007-09-10

Naam rechtbank

Administratief Hooggerechtshof (Naczelny Sąd Administracyjny)

Namen rechters

Janusz Zubrzycki

Marek Kołaczek

Tomasz Kolanowski

Symbool met omschrijving:

6110 BTW

Trefwoorden:

Procedure van belastingheffing

BTW

Andere, verwante zaken:

De link wordt in een nieuw venster geopend.I SA/Lu 454/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-09
De link wordt in een nieuw venster geopend.I FZ 201/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-17

Tegen:

Directeur van de belastingkamer

Inhoud

De beslissing waartegen beroep was aangetekend is vernietigd en de zaak is ter herbeoordeling verwezen naar de administratieve rechtbank van het betreffende district.

Verwijzing naar de wet:

De link wordt in een nieuw venster geopend.Dz.U. 2005 nr 8 poz 60 art. 70 lid 1, art. 108 lid 2, punt 2 onder a, art. 116 lid 1, art. 118 lid 1, art. 127, art. 151, art. 152, art. 187, art. 188, art. 191
Wet van 29 augustus 1997 inzake de procedure van belastingheffing (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 141 lid 4, art. 145 lid 1 punt 1 onder c, art. 151
Wet van 30 augustus 2002 inzake de procedure van administratieve rechtbanken (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Dz.U. 1934 nr 93 poz 836 art. 1, art. 2, art. 4, art. 20.
Verordening van de president van de Republiek Polen van 24 oktober 1934 inzake de opbouw van een procedure (rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowem).


Formats

 • Constitutioneel hof Tribunal (Trybunał Konstytucyjny) - doc, pdf
 • Administratief Hooggerechtshof (Naczelny Sąd Administracyjny) - html
 • Hooggerechtshof (Sąd Najwyższy) - pdf
 • Administratief Hooggerechtshof - html

Verdere procedures

Hogere rechtbanken

Andere rechtbanken

– Is er informatie beschikbaar over het beroep?

Ja, bij het constitutioneel hof

Alle uitspraken van hogere rechtbanken zijn het resultaat van een beroep.

Gegevens niet beschikbaar

– Is de zaak nog steeds aanhangig?

Ja, bij het constitutioneel hof

Afhankelijk van de inhoud van de uitspraak zal er beroep worden aangetekend bij een hogere rechtbank.

Gegevens niet beschikbaar

– De resultaten van aangetekend beroep?

Ja

Gegevens niet beschikbaar

– Is de beslissing onherroepelijk?

Ja, bij het constitutioneel hof

Ja, indien de zaak was ingesteld bij het Administratief Hooggerechtshof

De beslissing zal genomen worden aan de hand van de inhoud van de uitspraak.

Gegevens niet beschikbaar

Waren er al eerdere procedures ingesteld bij een andere interne rechtbank:

– Constitutioneel hof?

– Een externe rechtbank:

– het Europese Hof van Justitie?

– het Hof voor de Rechten van de Mens?

Nee

Gegevens niet beschikbaar


Er zijn regionale administratieve rechtbanken (eerste aanleg) en er is een Administratief Hooggerechtshof (tweede aanleg) waarvan de uitspraken beschikbaar zijn op de website. Er is ook een koppeling tussen de verband houdende uitspraken.

Voorschriften voor publicatie

Er zijn bindende voorschriften voor de publicatie van jurisprudentie in Polen. Deze gelden voor:

 • Het constitutioneel hof (Trybunał Konstytucyjny), waarvan de volledige jurisprudentie wordt gepubliceerd
 • Het Administratief Hooggerechtshof (Naczelny Sąd Administracyjny), waarvan de volledige jurisprudentie wordt gepubliceerd
 • Het hooggerechtshof (Sąd Najwyższy), waarvan slechts een selectie van de jurisprudentie wordt gepubliceerd

De verantwoordelijkheden van het hooggerechtshof (Sąd Najwyższy) ten aanzien van publicatie worden omschreven in artikel 7 van de Wet inzake het hooggerechtshof (23 november 2002) (ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym). Volgens het instructieboek van het hooggerechtshof zijn de perswoordvoerder en de assistenten van de rechter verantwoordelijk voor de publicatiedienst.

Artikel 190 van de Poolse grondwet voorziet in de publicatie van de jurisprudentie van het constitutioneel hof (Trybunał Konstytucyjny).

Een volledige versie van een uitspraak wordt zodra de rechters de motivering hebben ondertekend, op de website gepubliceerd.

Artikel 42 van de Wet inzake de organisatie van de administratieve rechtbanken (Prawo o ustroju sądów administracyjnych) legt ook de president van het Administratief Hooggerechtshof (Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego) een publicatieverplichting op. In de Verordening van de president van het Administratief Hooggerechtshof zijn nadere voorschriften opgenomen, waaronder de vereiste een centraal gegevensbestand aan te leggen met uitspraken en informatie over zaken bij administratieve rechtbanken, en het verschaffen van toegang tot deze uitspraken op de website.

Laatste update: 10/12/2012

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Portugees) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Nationale rechtspraak - Portugal

Op deze pagina vindt u informatie over de Portugese rechtspraak.

In Portugal is het recht op informatie over het rechtsstelsel een grondrecht van burgers, uitdrukkelijk bepaald in artikel 20, lid 2 van de Portugese Grondwet en ten uitvoer gelegd door Wet nr. 34/2004 van 29 juli 2004, zoals gewijzigd door Wet nr. 47/2007 van 28 augustus 2007 betreffende toegangsregels voor justitie en de gerechtelijke instanties.

Volgens artikel 4 van deze wet is de regering verplicht om maatregelen te namen om de wet en het rechtsstelsel bekend te maken. Het Ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor het bieden van juridische informatie, door middel van publicaties of andere communicatiemiddelen, zodat men beter gebruik kan maken van zijn rechten en beter voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Het publiceren van rechterlijke uitspraken is een internationaal principe, dat is vastgelegd in artikel 10 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens en in artikel 6 van de Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Dit principe is ten eerste vastgelegd in artikel 206 van de Grondwet (ook in het verband van gerechtelijke hoorzittingen) en in verschillende wetten met betrekking tot verschillende jurisdicties, namelijk:

 • Artikel 167 en 656 van het Wetboek burgerlijk procesrecht
 • Artikel 86, lid 1, en 321, lid 3 van het Wetboek burgerlijk procesrecht
 • Artikel 3 en 115 van de Wet betreffende de organisatie, het functioneren en de procedure van het Constitutioneel Hof.
 • Artikel 30 van het Wetboek bestuursprocesrecht

Het ministerie beheert een aantal databases met juridische documenten, beschikbaar via de website De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.dgsi.pt/. Deze documenten worden eveneens gepubliceerd in het staatsblad, beschikbaar via De link wordt in een nieuw venster geopend.https://dre.pt/:

 • Besluiten en arresten van het Constitutioneel Hof betreffende de grondwettigheid of wettigheid van een wet of de grondwettigheid van een omissie
 • Besluiten van het Hooggerechtshof en de Rekenkamer ter harmonisatie van jurisprudentie en de besluiten van het Hooggerechtshof voor bestuurszaken, die wettelijk algemeen verbindend zijn.
 • Besluiten van andere gerechtelijke instanties die algemeen verbindend zijn

Presentatie van beslissingen/titels

De website De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.dgsi.pt/geeft toegang tot een verzameling databases met precedenten en tot de bibliotheken met bibliografische verwijzingen van het Ministerie van Justitie.

In elk van deze databases zijn de meest recente documenten te vinden. Een navigatiebalk geeft toegang tot de verschillende soorten mogelijke zoekopdrachten (vrij zoeken op steekwoord, veld of omschrijving).

De invoerpagina en de resultatenpagina tonen documenten met de titel, inhoud en de volgende informatie:

 • Zaaknummer
 • Zaakdatum
 • Rechter die de uitspraak doet
 • Omschrijving

Voorbeeld van titels

De link wordt in een nieuw venster geopend.Arresten van het Hooggerechtshof

DATUM HOORZITTING

ZAAKNUMMER

RECHTER DIE DE UITSPRAAK DOET

OMSCHRIJVING

25.3.2009

08S2592

BRAVO SERRA

BEËINDIGING ARBEIDSCONTRACT

Presentatievormen

De volledige tekst van de uitspraak is beschikbaar (met inachtneming van privacyregels) in html-formaat.

Betrokken gerechtelijke instanties

De databases die beschikbaar zijn viaDe link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.dgsi.pt/ bevatten jurisprudentie van de volgende gerechtelijke instanties:

 • Hooggerechtshof
 • Hoven van Beroep (Coimbra, Évora, Lisbon, Porto en Guimarães)
 • Constitutioneel Hof
 • Hooggerechtshof voor bestuurlijke zaken
 • Centrale bestuursrechtbanken (Noord en Zuid)
 • Hof voor conflicten van jurisdictie
 • Adviezen van de officier van justitie
 • Vrederechters

Overige procedures

In Portugal is er informatie beschikbaar over verschillende soorten zaken, zoals blijkt uit onderstaande tabel.

Er is informatie over

Hooggerechtshof

Andere rechtbanken

Beroep?

Ja

Ja

Of een zaak nog aanhangig is?

Nee

Nee

Resultaat van beroep?

Ja

Ja

Onherroepelijkheid van het vonnis?

Nee

Nee

Overige zaken

 • voor een andere Portugese gerechtelijke instantie (Constitutioneel Hof, etc.)?
 • voor het Hof van Justitie van de Europese Unie?
 • voor het Hof voor de Rechten van de Mens?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Voorschriften voor publicatie

Er zijn op nationaal niveau geen bindende regels voor de publicatie van jurisprudentie. Er zijn echter in Portugal bindende regels voor de publicatie door gerechtelijke instanties.

Alleen bepaalde jurisprudentie wordt in Portugal gepubliceerd. De criteria die hierbij worden gehanteerd zijn belang en relevantie.

Nuttige links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Databases met juridische documenten

Laatste update: 22/01/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Nationale rechtspraak - Roemenië

Op deze pagina vindt u een overzicht van de rechtspraak in Roemenië.

Rechtspraak online

Roemeense rechtspraak is beschikbaar op de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Hoge Hof van cassatie en justitie.

Opmaak van uitspraken / Titels

Op de website van het Hoge Hof van cassatie en justitie worden twee soorten uitspraken gepubliceerd:

1. De link wordt in een nieuw venster geopend.Samenvatting van uitspraken met opschrift/titel. Het sjabloon bevat de volgende informatie:

 • trefwoorden;
 • overzicht van rechtsgebieden;
 • alfabetische index;
 • in de uitspraak toegepaste wetgeving (jaar en nummer van de wet, artikelen);
 • samenvatting van de uitspraak (persoonlijke gegevens zijn niet beschikbaar: namen en persoonlijke gegevens van de partijen worden niet weergegeven en de namen van de rechters worden niet vermeld).

2. Geanonimiseerde uitspraken zonder titel (in plaats van een samenvatting van een uitspraak). De link wordt in een nieuw venster geopend.Zoekinterface, opzoeken met behulp van zeven criteria:

 • afzonderlijke trefwoorden;
 • uitdrukking;
 • sector;
 • nummer van de uitspraak;
 • jaar van de uitspraak;
 • nummer van de zaak;
 • jaar van de zaak.

Titels in de sector Civiel recht

Hieronder vindt u een voorbeeld van een titel uit de De link wordt in een nieuw venster geopend.Sector Civiel recht:

 • Intrekking van rechten op merken. Berekening van de periode van vijf jaar waarin het merkenrecht niet mag worden gebruikt. Bezwaar tegen het voortijdige karakter van deze handeling.
 • Inhoudsopgave per gebied: civiel recht. Intellectuele-eigendomsrecht. Merkenrecht.
 • Alfabetische index: intrekking van rechten op merken.
 • Termijn voor de intrekking.
 • Voortijdige intrekking.
 • Wet nr. 84/1998: artikel 45, lid 1, onder a).

Titels in de sector Strafrecht

Hieronder vindt u een titel uit de De link wordt in een nieuw venster geopend.sector Strafrecht:

 • Bevoegdheid van het Hoge Hof van cassatie en justitie. Bevoegdheid op basis van de status van de persoon. Bevoegdheid in geval van een wijziging in de status van de verdachte.
 • Inhoudsopgave per gebied: strafprocesrecht. Algemeen deel. Bevoegdheid. Bevoegdheid op basis van het voorwerp van de zaak en de status van de persoon
 • Alfabetische index: strafprocesrecht.
 • Bevoegdheid van het Hoge Hof van cassatie en justitie.
 • Bevoegdheid in geval van een wijziging in de status van de verdachte.
 • Wetboek van strafprocesrecht, artikel 29, lid 1, en artikel 40.

Titels op het portaal van de rechtbanken

Hieronder vindt u een titel die is gepubliceerd op het Roemeense De link wordt in een nieuw venster geopend.portaal van de rechtbanken:

 • Titel: voorlopige hechtenis. Rechtmatige beëindiging van de voorlopige hechtenis van de verdachte.
 • Type zaak: uitspraak
 • Zaaknummer: 55
 • Datum zaak: 1.7.2004
 • Verwant gebied: strafrechtelijke en civiele procedure (beroep, bevoegdheid enz.)
 • Instantie (specifieke rechtbank): Hof van Beroep van Alba Iulia – sector Strafrecht

Indelingen

Documenten die worden verstrekt door het Hoge Hof van cassatie en justitie en andere rechtbanken zijn beschikbaar in HTML-formaat.

Betrokken rechtbanken

De betrokken rechtbanken omvatten het Hoge Hof van cassatie en justitie en gewone rechtbanken.

Verdere procedures


Hogere rechtbanken

Andere rechtbanken

Is er informatie beschikbaar over: een eventueel beroep?

-

Ja

aanhangige zaken?

-

Ja

het resultaat van een eventueel beroep?

-

Indirect. Hiervoor moet worden gezocht op de zaak waarbij de soort procedure moet zijn ingesteld op "beroep".

de onherroepelijkheid van de uitspraak?

Is er informatie beschikbaar over de onherroepelijkheid van de uitspraken van het Hoge Hof van cassatie en justitie?

Ja

verdere procedures voor:

andere nationale rechtbanken (Constitutioneel Hof enz.)?

het Hof van Justitie van de Europese Unie?

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?

-

Ja

In geval van normale rechtbanken is er informatie over de zaak beschikbaar op het De link wordt in een nieuw venster geopend.portaal van de rechtbanken, waar wordt verwezen naar zaken (dossiers): fase van de procedure (bodemprocedure, beroep enz.), partijen, zittingen, ingestelde beroepen en gepubliceerde dagvaardingen (dit is een nieuwe functie). Toegang tot een zaak via de algemene zoekmachine op het portaal van de rechtbanken (ook dat is een nieuwe functie). De gepubliceerde samenvattingen van uitspraken kunnen informatie bevatten betreffende de onherroepelijkheid van de uitspraak en verdere procedures voor andere nationale rechtbanken (Constitutioneel Hof).

Voorschriften voor publicatie

Hoog Hof van cassatie en justitie

Gelet op het belang en de specifieke aard van deze zaken en de desbetreffende uitspraken, wordt slechts een selectie uit de rechtspraak van het Roemeense Hoge Hof van cassatie en justitie gepubliceerd.

De publicaties van het Hoge Hof van cassatie en justitie worden maandelijks bijgewerkt en gaan terug tot 2002.

Overige Roemeense rechtbanken

Voor overige Roemeense rechtbanken wordt slechts een selectie van de uitspraken gepubliceerd, op basis van het belang en het bijzondere karakter van de betrokken zaak. Deze keuze wordt door elke rechtbank zelf gemaakt.

De publicaties van overige Roemeense rechtbanken worden maandelijks bijgewerkt en gaan terug tot 2004.

Laatste update: 04/11/2013

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Nationale rechtspraak - Slovenië

Op deze pagina vindt u informatie over de rechtspraak in Slovenië.

Online beschikbaar gestelde rechtspraak

Opmaak van beslissingen / Opschriften

De volledige tekst van de beslissingen van het Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië, alle vier de gerechtshoven, het gerechtshof voor arbeids- en sociale zaken en de administratieve rechtbank van de Republiek Slovenië zijn gratis beschikbaar op de website van De link wordt in een nieuw venster geopend.de Sloveense rechterlijke macht. De namen van de partijen worden niet bekendgemaakt aangezien de beslissingen worden bewerkt voor publicatie. Naast de oorspronkelijke tekst en sleutelwoorden, wordt nadere informatie verstrekt over de rechtsgrond van een beslissing, alsook een samenvatting ervan. De sleutelwoorden worden verstrekt om de gebruiker te helpen vaststellen welke juridische concepten worden toegepast en op welk domein van het recht de beslissing betrekking heeft. De samenvatting bevat de belangrijkste punten van de gronden van een beslissing in 10 tot 100 woorden.

Een aantal van de belangrijkste beslissingen van het Hooggerechtshof is ook in het Engels beschikbaar op de website De link wordt in een nieuw venster geopend.Supreme Court Key Decisions.

Ook beslissingen betreffende schadevergoeding voor immateriële (morele) schade die in civiele geschillen is toegewezen, zijn beschikbaar via een De link wordt in een nieuw venster geopend.speciale zoekmachine die de gebruiker helpt soortgelijke rechtspraak op te zoeken via soort schade en datum.

Een nieuwe testversie van de bijgewerkte zoekmachine voor rechtspraak is beschikbaar op De link wordt in een nieuw venster geopend.http://novo.sodisce.si.arctur.net/search.php

Vanaf 8 februari 2013 zal deze beschikbaar zijn op De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.sodnapraksa.si/.

Alle gepubliceerde beslissingen van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Grondwettelijk hof van de Republiek Slovenië zijn beschikbaar op de website van het hof. De tekst van het meerderheidsstandpunt en van de afzonderlijke standpunten (afwijkend en instemmend) wordt integraal en kosteloos ter beschikking gesteld, samen met sleutelwoorden, nadere informatie over de rechtsgrond van de beslissing en een samenvatting. Een aantal belangrijke beslissingen werd ook in het Engels vertaald. Alle belangrijke meerderheidsbeslissingen van het hof (zonder de afzonderlijke standpunten) zijn ook in het Sloveens beschikbaar in het staatsblad van de Republiek Slovenië.

Voorbeelden van opschriften

Voorbeeld 1: beslissing van het Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië

(vertaling van De link wordt in een nieuw venster geopend.de Sloveense tekst)

Document nr. VS1011121

Referentienummer: beslissing I Up 44/2009

Kamer: administratief recht

Zittingsdatum: 12 maart 2009

Rechtsgebied: VISUM-, ASIEL- EN IMMIGRATIERECHT – (Algemene wet administratieve procedure – ZUP)

Rechtsconcepten: asiel – hoorzitting – internationale bescherming – herhaald verzoek – minderjarige asielzoeker – procedurele bevoegdheid van een minderjarige

Rechtsgrond: Wet inzake internationale bescherming (ZMZ), artikel 42, 42/2, 42/3, 56, 119; Algemene wet bestuursrecht (ZUP), artikel 46, 237, 237/1-3; Wet inzake het huwelijk en familierelaties (ZZZDR), artikel 107, 108; Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (ZPP), artikel 409; Wet betreffende administratieve geschillen (ZUS-1), artikel 27, 27/3, 64, 64/1-3, 77.

Samenvatting: een kind onder de vijftien jaar is niet bevoegd om rechtsprocedures te voeren, dus heeft het bestuursorgaan de procedurevoorschriften niet overtreden door een kind niet de mogelijkheid te geven een verklaring af te leggen over de feiten en omstandigheden waarop de bestuursbeslissing is gebaseerd.

VOORBEELD 2: Beslissing van het Grondwettelijk hof van de Republiek Slovenië, referentienummer: U-I-425/06

(beschikbaar in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Engels)

Opmerking: sommige gegevens uit de Sloveense versie worden soms weggelaten in de Engelse versie van een gepubliceerd document, maar er is ten minste altijd sprake van een samenvatting van de beslissing.

Wet: Wet geregistreerd partnerschap voor partners van gelijk geslacht (staatsblad van de Republiek Slovenië nr. 65/05) (ZRIPS), artikel 22.

Uitvoeringsbepalingen: artikel 22 van de wet geregistreerd partnerschap voor partners van gelijk geslacht (OGRS, No 65/05) (ZRIPS) is ongrondwettig. Het nationaal parlement is verplicht om deze tegenstrijdigheid te herstellen binnen zes maanden na publicatie van deze beslissing in het staatsblad van de Republiek Slovenië. Tot de ongrondwettelijke bepaling over nalatenschap tussen partners van gelijk geslacht met een geregistreerd partnerschap is gewijzigd, blijven de regels van toepassing die gelden voor nalatenschap tussen gehuwden conform de wet inzake nalatenschap (staatsblad van de Socialistische Republiek Slovenië, nrs. 15/76 en 23/78 en staatsblad van de Republiek Slovenië, nr. 67/01).

Samenvatting: wat het recht op nalatenschap na de dood van een partner betreft (artikel 22 van de Wet geregistreerd partnerschap voor partners van gelijk geslacht), is de positie van partners van gelijk geslacht met een geregistreerd partnerschap wat de essentiële feitelijke en juridische aspecten betreft, vergelijkbaar met de positie van gehuwden. De verschillen in de nalatenschapswetgeving tussen gehuwden en partners van gelijk geslacht met een geregistreerd partnerschap zijn derhalve niet gebaseerd op een objectieve, niet-persoonlijke onderscheidende omstandigheid, maar op seksuele voorkeur. Seksuele voorkeur is een van de persoonlijke omstandigheden zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 14 van de grondwet. Gezien het feit dat er geen grondwettelijk geoorloofde reden voor een dergelijk onderscheid kan worden gevonden, is de betwiste wetgeving strijdig met het eerste lid van artikel 14 van de grondwet.

Descriptoren: 1.5.51.1.15.1 – Grondwettelijk recht – Beslissingen – Soort uitspraak van het Grondwettelijk hof – Theoretische toetsingsprocedure – Vaststelling dat een regeling ongrondwettig is. 1.5.51.1.16 – Grondwettelijk recht – Beslissingen – Soort uitspraak van het Grondwettelijk hof – Theoretische toetsingsprocedure – Oproep aan de wetgever om een regeling in overeenstemming te brengen met de grondwet/wet. 5.2.2.1 – Grondrechten – Gelijkheid (14.2) – Criteria voor verschillende behandeling (14.1) – Geslacht.

Rechtsgrond: Grondwet van de Republiek Slovenië (URS): artikelen 14.1, 14.2; Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EKČP): artikel 14; Wet betreffende het grondwettelijk hof (ZUstS): artikelen 40.2, 48.

Formats

De De link wordt in een nieuw venster geopend.rechtspraak van het Hooggerechtshof en andere algemene en bijzondere rechtbanken is beschikbaar in HTML-formaat. De rechtspraak van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Grondwettelijk hof van de Republiek Slovenië is steeds beschikbaar in HTML-formaat en soms ook in PDF-formaat.

Verdere procedures

Met betrekking tot de De link wordt in een nieuw venster geopend.beslissingen is er geen informatie beschikbaar waaruit kan worden opgemaakt of een zaak nog wordt behandeld, een beslissing onherroepelijk is en of er verdere procedures zullen volgen.

De website van het Grondwettelijk hof biedt echter wel basisinformatie over lopende zaken, zoals het referentienummer en de datum van het verzoekschrift. Er wordt ook wekelijks een aparte agenda voor de betreffende week op de website gezet, waarop de zaken staan die tijdens de wekelijkse plenaire zitting op donderdag worden behandeld.

Voorschriften voor publicatie

De rechtbanken selecteren de voor publicatie relevante jurisprudentie. Het belangrijkste criterium is het belang van de zaak voor de ontwikkeling van de rechtspraak van de lagere rechtbanken. Beslissingen en uitspraken die interessant zijn voor de algemene media, worden over het algemeen openbaar gemaakt samen met een persbericht.

Verwante links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Rechtspraak van het grondwettelijk hof, De link wordt in een nieuw venster geopend.rechtspraak

Laatste update: 05/12/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Slowaaks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Nationale rechtspraak - Slowakije

Op deze pagina vindt u informatie over de rechtspraak in Slowakije.

Online beschikbare rechtspraak

Rechtspraak van gewone rechtbanken

In de online juridische databank JASPI is de De link wordt in een nieuw venster geopend.rechtspraak van alle rechtbanken in het Slowaakse rechtsstelsel beschikbaar in het Slowaaks.

Rechtspraak van het Hooggerechtshof

De De link wordt in een nieuw venster geopend.rechtspraak van het Hooggerechtshof is beschikbaar op de website van het Hooggerechtshof, in het Slowaaks.

Formats

De rechtspraak van de gewone rechtbanken is beschikbaar in html-formaat, de rechtspraak van het Hooggerechtshof in pdf-formaat.

Verdere procedures

Er is informatie beschikbaar over:

 • de uitkomst van beroepszaken;
 • de onherroepelijkheid van de uitspraak.

Voorschriften voor publicatie

In Slowakije zijn rechterlijke uitspraken over het algemeen niet wettelijk bindend. Ze vormen geen rechtsbron. Uitspraken van rechtbanken volgen echter uitspraken van het Slowaaks Hooggerechtshof, die feitelijk wel een rechtsbron vormen.

Laatste update: 01/07/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Nationale rechtspraak - Finland

Op deze pagina vindt u een overzicht van de rechtspraak in Finland.

Op websites beschikbaar gestelde rechtspraak

Opmaak van beslissingen/Opschriften-titels

In het geval van het hoogste gerechtshof en de meeste andere rechterlijke instanties worden de trefwoorden en het opschrift samen met de data en het registratienummer getoond.

Voorbeeld van opschriften-titels

Hoogste gerechtshof van Finland

trefwoord

Arbeidsovereenkomst – Overgang van onderneming – EU-recht – Gevolgen van de uitlegging van de richtlijn

Registratienummer: S2006/340

Datum van indiening: 29.1.2009

Datum van uitspraak: 23.4.2009

Dossier: 835

korte samenvatting

De zaak heeft betrekking op het recht van een werknemer die zich bij de overgang van een onderneming tevreden heeft gesteld met een compensatie van de overnemer, krachtens hoofdstuk 7, artikel 6 van de Wet op de arbeidsovereenkomsten, met inachtneming van artikel 4, lid 2, van Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van de Europese Unie.

wetgeving

Wet op de arbeidsovereenkomsten 55/2001, hoofdstuk 7, artikel 6

Artikel 4, lid 2, van Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van de Europese Unie inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen.


Het bovenstaande kader toont de beschikbare informatie over de uitspraken van het hoogste gerechtshof. Het trefwoordveld bevat de trefwoorden en de datum van uitspraak, de korte samenvatting beschrijft de inhoud van de uitspraak en de referenties naar de wetgeving verschaffen informatie over relevante nationale en Europese wetgevingsinstrumenten.

Formats

De Finse jurisprudentie is beschikbaar in HTML-format.

Verdere procedures

Informatie over de verdere procedures kan worden verkregen bij de volgende rechterlijke instanties:

 • algemene informatie over hoger beroep kan worden verkregen bij het hoogste gerechtshof en andere rechterlijke instanties,
 • informatie over aanhangige zaken kan worden verkregen bij zowel het hoogste gerechtshof als andere rechterlijke instanties,
 • informatie over de uitkomst van beroepsprocedures kan worden verkregen bij het hoogste gerechtshof en andere rechterlijke instanties,
 • informatie over in kracht van gewijsde gegane vonnissen kan worden verkregen bij het hoogste gerechtshof en andere rechterlijke instanties,
 • informatie over bij een andere rechtbank gevoerde procedures (zoals het grondwettelijk hof) kan niet worden verkregen bij het hoogste gerechtshof of andere rechterlijke instanties,
 • informatie over bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen gevoerde procedures kan worden verkregen bij het hoogste gerechtshof, maar niet bij andere rechterlijke instanties.

Voorschriften voor publicatie

Deze regels zijn bindend voor de publicatie van rechtspraak op nationaal en rechterlijk niveau.

Het hoogste gerechtshof en de gespecialiseerde rechtbanken publiceren de rechtspraak integraal. In andere rechtbanken wordt slechts een selectie van de rechtspraak gepubliceerd, afhankelijk van het belang van de behandelde zaak, de toepassing van nieuwe of gewijzigde wetgeving en de noodzaak van harmonisatie.

Laatste update: 30/06/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Nationale rechtspraak - Zweden

Op deze pagina vindt u een overzicht van de Zweedse rechtspraak, alsook een beschrijving van de meest relevante jurisprudentiedatabanken.

Op websites beschikbaar gestelde rechtspraak

Opmaak van beslissingen/Opschriften-titels

Hogere rechtbanken

Andere rechtbanken

Jurisprudentie opgemaakt met opschriften-titels

Ja

Ja


De titels hebben de vorm van een of meer zinnen die de kern van de zaak beschrijven.

Voorbeeld van opschriften-titels

“Zaak met betrekking tot kopers van onroerend goed die gebreken aan het object melden binnen een redelijke tijd nadat ze het gebrek hebben opgemerkt of hadden moeten opmerken.”

Formats

Jurisprudentie is in html-format beschikbaar.

Verdere procedures

Hogere rechtbanken

Andere rechtbanken

Is er informatie beschikbaar

over een eventueel beroep?

Nee

Nee

of een zaak nog steeds aanhangig is?

Nee

Nee

over het resultaat van een eventueel beroep?

Nee

Nee

over de onherroepelijkheid van het vonnis?

Nee

Nee

over verdere procedures voor         

    een andere binnenlandse rechtbank (constitutioneel hof, …)?

    het Europees Hof van Justitie?

    het Hof voor de Rechten van de Mens?

Nee

Nee


Het systeem bevat alleen uitspraken die rechtskracht hebben gekregen.

Voorschriften voor publicatie

op nationaal niveau?

op het niveau van de rechtbanken?

Zijn er bindende voorschriften voor de publicatie van jurisprudentie?

Ja

Ja


Er is een besluit van de regering van kracht waarin onder andere wordt bepaald hoe persoonlijke gegevens in de jurisprudentiedatabank moeten worden gepubliceerd.

Hogere rechtbanken

Andere rechtbanken

Is de gehele jurisprudentie gepubliceerd, of alleen een selectie?

alleen een selectie

alleen een selectie


In hetzelfde besluit wordt tevens bepaald dat de rechtbank zelf beslist welke uitspraken als leidend moeten worden beschouwd en in de databank moeten worden opgenomen.

Hogere rechtbanken

Andere rechtbanken

Zijn rechterlijke uitspraken in anonieme vorm beschikbaar op internet?

Ja

Ja

Zo ja,

alle uitspraken?

Ja

Ja


Laatste update: 22/10/2015

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Nationale rechtspraak - Engeland en Wales

Op deze pagina vindt u een beschrijving van de Britse rechtspraak in het rechtsgebied Engeland en Wales. De beschrijving is gericht op de jurisprudentie in voor het publiek gratis toegankelijke gegevensbanken.

Beschikbare rechtspraak in Engeland en Wales

Een groot deel van de in het rechtsgebied Engeland en Wales gedane rechterlijke uitspraken is voor het publiek toegankelijk.

Alle zaken van het Supreme Court en alle belangrijke uitspraken van het Civil Court of Appeal worden geregistreerd. Alle uitspraken van het Administrative Court en een selectie uitspraken van het High Court die van bijzonder juridisch of algemeen belang zijn, worden gepubliceerd. Uitspraken van de afdeling strafrecht van het Court of Appeal worden gepubliceerd als ze van juridisch of algemeen belang zijn. Familierechterlijke en sommige strafrechtelijke uitspraken kunnen worden geanonimiseerd. Beslissingen van het First-tier tribunal en het Upper Tribunal worden gepubliceerd wanneer ze van juridisch of algemeen belang zijn.

Nadat een uitspraak is gedaan, wordt deze doorgaans 24 uur tot twee weken later gepubliceerd. Indien de uitspraak schriftelijk wordt gedaan, dan wordt deze meestal dezelfde dag gepubliceerd.

Juridische gegevensbanken

De link wordt in een nieuw venster geopend.Uitspraken van het Hogerhuis: archief. Het Hogerhuis (House of Lords) was tot 30 juli 2009 de hoogste beroepsrechtbank van het VK. Alle uitspraken van de Law Lords van het tijdvak van 14 november 1996 tot 30 juli 2009 zijn beschikbaar op de website van het parlement.

De link wordt in een nieuw venster geopend.Parlementaire archieven. Toegang tot uitspraken van het Hogerhuis van vóór 1996 kan worden verkregen via de parlementaire archieven. De archieven bevatten beroepszaken en andere geregistreerde documenten van de activiteiten van het Hogerhuis als strafrechtelijke instantie vanaf 1621.

De link wordt in een nieuw venster geopend.Website van het Supreme Court. Sinds 1 oktober 2009 is het Supreme Court van het VK de bevoegde rechtsprekende instantie bij rechtsvragen voor alle civiele zaken in het VK en alle strafzaken in Engeland, Wales en Noord-Ierland. Alle uitspraken zijn beschikbaar op de website van het Supreme Court.

De link wordt in een nieuw venster geopend.Incoporated Council of Law Reporting (ICLR) is een in 1865 opgerichte liefdadigheidsinstelling die juridische rapporten over de strafrechtelijke beslissingen van de Superior and Appellate Courts in Engeland en Wales publiceert. De meeste producten worden alleen aangeboden aan geabonneerden, maar via De link wordt in een nieuw venster geopend.WLR Daily worden ook binnen 24 uur na de uitspraak samenvattingen van zaken beschikbaar gesteld. Het is ook mogelijk gratis naar een De link wordt in een nieuw venster geopend.bepaalde zaak te zoeken.

Het British and Irish Legal Information Institute (BAILII) biedt kosteloos online toegang tot primaire juridische informatie, met inbegrip van jurisprudentie. Met de zoekfaciliteit kunnen gebruikers op specifieke zaken of specifieke rechtbanken zoeken, of in meerdere rechtsgebieden tegelijk zoeken.

BAILII selecteert daarnaast via het De link wordt in een nieuw venster geopend.Open Law Project toonaangevende zaken uit het verleden en maakt deze kosteloos openbaar toegankelijk op internet om kennis over juridische zaken te ondersteunen.

BAILII werkt sinds kort samen met ICLR en biedt nu verwijzingen naar door ICLR opgestelde De link wordt in een nieuw venster geopend.samenvattingen van uitspraken (voor zover beschikbaar) met de mogelijkheid om het goedgekeurde verslag van de zaak in pdf-formaat van ICLR te bestellen.

De volgende collecties kunnen op de the De link wordt in een nieuw venster geopend.BAILII-website geraadpleegd worden:

De English Reports, waarin de rechterlijke beslissingen van 1220 tot 1873 zijn vastgelegd, zijn beschikbaar via De link wordt in een nieuw venster geopend.CommonLII.

Tribunals:

Op de De link wordt in een nieuw venster geopend.BAILII-website zijn ook bijzonderheden te vinden over uitspraken van verscheidene tribunals in het Verenigd Koninkrijk:

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.BAILLII De link wordt in een nieuw venster geopend.House of Lords De link wordt in een nieuw venster geopend.website van het Supreme Court De link wordt in een nieuw venster geopend.ICLR

Laatste update: 09/10/2014

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Nationale rechtspraak - Noord-Ierland

Op deze pagina vindt u een overzicht van de rechtspraak van het Verenigd Koninkrijk, met speciale aandacht voor Noord-Ierland. De beschrijving betreft vooral de jurisprudentie die beschikbaar is in gegevensbanken die openbaar toegankelijk zijn.

Beschikbare rechtspraak in Noord-Ierland

Een groot deel van de in het rechtsgebied Noord-Ierland van het Verenigd Koninkrijk gedane rechterlijke uitspraken is voor het publiek toegankelijk.

De rechtspraak van het Crown Court, het High Court en het Supreme Court van het Verenigd Koninkrijk wordt gepubliceerd.

Familierechterlijke en sommige strafrechtelijke uitspraken kunnen anoniem gepubliceerd worden.

In Noord-Ierland wordt de rechtspraak sinds 1999 gepubliceerd. Nadat uitspraak is gedaan wordt de rechtspraak normaal gesproken binnen 24 uur tot twee weken gepubliceerd.

Juridische gegevensbanken

De De link wordt in een nieuw venster geopend.Northern Ireland Courts and Tribunals Service publiceert sinds 1999 de uitspraken van het Crown Court, het High Court en het Court of Appeal op de eigen website. Deze informatie is kosteloos toegankelijk.

Ook beschikbaar zijn de uitspraken van de beroepscommissie (Appellate Committee) van het De link wordt in een nieuw venster geopend.House of Lords van 14 november 1996 tot en met 30 juli 2009. Het Appellate Committee is in oktober 2009 vervangen door het Supreme Court, dat zijn uitspraken op de eigen website publiceert. Deze informatie is kosteloos toegankelijk.

Ook is er een aantal nationale juridische archieven en juridische gegevensbanken.

De gegevensbank van het ‘De link wordt in een nieuw venster geopend.Bailii’ (British and Irish Legal Information Institute) bevat uitspraken en beslissingen van het Crown Court, van de Chancery Division, de Family Division, de Queen’s Bench Division en de Master van het High Court, en van de Court of Appeal vanaf november 1998, het De link wordt in een nieuw venster geopend.House of Lords vanaf 1838 en het Supreme Court vanaf oktober 2009. Deze informatie is kosteloos toegankelijk.

De De link wordt in een nieuw venster geopend.Bailii-website bevat ook informatie over beslissingen van diverse tribunals in het Verenigd Koninkrijk:

 • Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) (bestuursrechtelijk)
 • Upper Tribunal (Finance and Tax) (financiën en belastingen)
 • Upper Tribunal (Lands Chamber) (grondaangelegenheden)
 • First-tier Tribunal (Health Education and Social Care Chamber) (gezondheidszorg, onderwijs, zorg)
 • First-tier Tribunal (Tax) (belastingen)
 • United Kingdom Competition Appeals Tribunal (concurrentiezaken)
 • Nominet UK Dispute Resolution Service (oplossing van geschillen over domeinnamen)
 • Special Immigrations Appeals Commission (uitzettingszaken en ontneming van burgerrechten)
 • United Kingdom Employment Appeal Tribunal (arbeidszaken)
 • United Kingdom Financial Services and Markets Tribunals Decisions (financiële diensten en markten)
 • United Kingdom Asylum and Immigration Tribunal (asiel-, immigratie- en nationaliteitsaangelegenheden)
 • United Kingdom Information Tribunal including the National Security Appeals Panel (de wet persoonsgegevens en de wet inzake informatievrijheid)
 • United Kingdom Special Commissioners of Income Tax Decisions (inkomstenbelasting)
 • UK Social Security and Child Support Commissioners' Decisions (uitkeringen en heffingskortingen)
 • United Kingdom VAT & Duties Tribunals Decisions (btw en andere indirecte belastingen)
 1. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Customs) Decisions (douanerechten)
 2. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Excise) Decisions (accijnzen)
 3. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Insurance Premium Tax) Decisions (assurantiebelasting)
 4. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Landfill Tax) Decisions (stortbelasting)

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Bailii

De link wordt in een nieuw venster geopend.House of Lords

De link wordt in een nieuw venster geopend.Bailii-website

De link wordt in een nieuw venster geopend.House of Lords

De link wordt in een nieuw venster geopend.Supreme Court-website

De link wordt in een nieuw venster geopend.Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Laatste update: 16/01/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Nationale rechtspraak - Schotland

Op deze pagina vindt u een overzicht van de Britse rechtspraak, met speciale aandacht voor het rechtsgebied Schotland. De beschrijving betreft vooral de jurisprudentie die beschikbaar is in gegevensbanken die openbaar toegankelijk zijn.

Rechtspraak die beschikbaar is in Schotland

Veel jurisprudentie van de rechters in het Schotse rechtsgebied van het Verenigd Koninkrijk is openbaar toegankelijk.

Civiele rechtbanken

Er wordt jurisprudentie gepubliceerd voor het Court of Session en de Appellate Committee of the House of Lords, dat op 1 oktober 2009 vervangen is door het nieuwe Supreme Court of the United Kingdom. Uitspraken van bijzonder belang van de Sheriff Courts worden ook gepubliceerd.

Strafrechtbanken

Er wordt jurisprudentie gepubliceerd voor de Sheriff Courts en het High Court of Justiciary, het hoogste gerecht voor strafzaken in Schotland.

Beslissingen in familie- en bepaalde strafrechtelijke zaken kunnen geanonimiseerd worden.

De jurisprudentie wordt sinds 1998 gepubliceerd. Zodra uitspraak is gedaan, wordt de jurisprudentie meestal 24 uur tot 2 weken later gepubliceerd.

Juridische gegevensbanken

De De link wordt in een nieuw venster geopend.Scottish Court Service publiceert de uitspraken van de Sheriff Courts, Court of Session en het High Court of Justiciary sinds september 1998 op de eigen website. Er zijn twee aparte zoekmogelijkheden beschikbaar voor het De link wordt in een nieuw venster geopend.Court of Session en het High Court of Justiciary en de De link wordt in een nieuw venster geopend.Sheriff Courts. Deze uitspraken zijn gratis toegankelijk.

Ook zijn uitspraken van de beroepscommissie (Appellate Committee) van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Hogerhuis van 14 november 1996 tot en met 30 juli 2009 beschikbaar. De toegang tot deze uitspraken is kosteloos.

Ook is er een aantal nationale juridische gegevensbanken en -bronnen beschikbaar.

De gegevensbank van het ‘De link wordt in een nieuw venster geopend.Bailii’ (British and Irish Legal Information Institute) bevat een verzameling uitspraken en beslissingen van het Court of Session vanaf 1879, het High Court of Justiciary vanaf 1914, de Sheriff Courts vanaf 1998 en het De link wordt in een nieuw venster geopend.Hogerhuis vanaf 1838. De toegang tot deze uitspraken is kosteloos.

De De link wordt in een nieuw venster geopend.Bailii-website bevat tevens details van beslissingen van diverse rechterlijke instanties in het Verenigd Koninkrijk:

 • Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) (bestuursrechtelijk)
 • Upper Tribunal (Finance and Tax) (financiën en belastingen)       
 • Upper Tribunal (Lands Chamber) (grondaangelegenheden)
 • First-tier Tribunal (Health Education and Social Care Chamber) (gezondheidszorg, onderwijs, zorg)
 • First-tier Tribunal (Tax) (belastingen)
 • United Kingdom Competition Appeals Tribunal (concurrentiezaken)
 • Nominet UK Dispute Resolution Service (oplossing van geschillen over domeinnamen)
 • Special Immigrations Appeals Commission (uitzettingszaken en ontneming van burgerrechten)
 • United Kingdom Employment Appeal Tribunal (arbeidszaken)
 • United Kingdom Financial Services and Markets Tribunals Decisions (financiële diensten en markten)
 • United Kingdom Asylum and Immigration Tribunal (asiel-, immigratie- en nationaliteitsaangelegenheden)
 • United Kingdom Information Tribunal including the National Security Appeals Panel (de wet persoonsgegevens en de wet inzake informatievrijheid)
 • United Kingdom Special Commissioners of Income Tax Decisions (inkomstenbelasting)
 • UK Social Security and Child Support Commissioners' Decisions (uitkeringen en heffingskortingen)
 • United Kingdom VAT & Duties Tribunals Decisions (btw en andere indirecte belastingen)
 1. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Customs) Decisions (douanerechten)
 2. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Excise) Decisions (accijnzen)
 3. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Insurance Premium Tax) Decisions (assurantiebelasting)
 4. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Landfill Tax) Decisions (stortbelasting)

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Bailii, De link wordt in een nieuw venster geopend.House of Lords, De link wordt in een nieuw venster geopend.Bailii-website, De link wordt in een nieuw venster geopend.House of Lords, De link wordt in een nieuw venster geopend.Scottish Court Service, De link wordt in een nieuw venster geopend.Court of Session en het High Court of Justiciary, De link wordt in een nieuw venster geopend.Sheriff Courts

Laatste update: 06/06/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.