Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Nationale jurisprudentie

Op deze pagina vindt u een overzicht van de Oostenrijkse rechtspraak en een beschrijving van relevante jurisprudentiedatabanken met de bijbehorende links.

Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Online jurisprudentiedatabank

De beslissingen van Oostenrijkse rechtbanken worden gepubliceerd in het rechtsinformatiesysteem van de Republiek Oostenrijk, dat beschikbaar is op http://www.ris.bka.gv.at/

Het rechtsinformatiesysteem (RIS) van de Republiek Oostenrijk is een door de Oostenrijkse bondskanselarij beheerde elektronische databank. Hierin wordt met name de in het Bundesgesetzblatt (Publicatieblad) te publiceren wetgeving bekendgemaakt en wordt informatie gegeven over het recht in de Republiek Oostenrijk.

Het RIS biedt onbelemmerde toegang (WAI-A volgens WCAG 1.0).

Opmaak van beslissingen/Opschriften-titels

Hogere rechtbanken

Andere rechtbanken

Jurisprudentie opgemaakt met opschriften-titels

Ja

Ja

Voorbeelden van opschriften-titels

Serienummer RS0127077

Zaaknummer 11 Os 87/11w

Datum van de beslissing 25.8.2011

Samenstelling van opschriften-titels

Het opschrift c.q. de titel bestaat doorgaans uit: het nummer van de kamer (hier "11"), de soort zaak (hier "Os"), het volgnummer (hier "87") en het jaartal (hier "11"). Vervolgens wordt de datum van de beslissing vermeld: "25.8.2011".

Europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI)

In deze rubriek vindt u de Europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI). Dit is een uniforme identificatiecode voor rechterlijke beslissingen in de EU-lidstaten.

Formats

Rechterlijke beslissingen zijn beschikbaar in xml-, rtf-, pdf- en html-format .

Rechtbanken en andere betrokken instanties

Hogere rechtbanken

 • Hooggerechtshof
 • Grondwettelijk Hof
 • Administratief Hof
 • Asielgerechtshof

Rechtbanken en andere betrokken instanties

 • Hogere arrondissementsrechtbanken (hoogste rechtscollege deelstaat) en andere rechtbanken (civiel recht en strafrecht)
 • Federale Administratieve Rechtbank
 • Administratieve rechtbanken op deelstaatniveau
 • Federale Financiële Rechtbank (extern)
 • Gegevensbeschermingsautoriteit (vóór 2014: Gegevensbeschermingscommissie)
 • Tuchtcommissie, Hogere Tuchtcommissie en Beroepscommissie
 • Toezichthoudende Autoriteit op het gebied van personeelsvertegenwoordiging (vóór 2014: Toezichthoudende commissie op het gebied van personeelsvertegenwoordiging)
 • Commissie voor gelijke behandeling (vanaf 2014)
 • Commissie voor gelijke behandeling (vanaf 2008; extern)
 • Onafhankelijke bestuursrechtbanken
 • Financiële documentatie, Onafhankelijke rechtbank voor financiële aangelegenheden (extern), Asielgerechtshof
 • Onafhankelijk Bondsgerechtshof voor Asielzaken
 • Rechtbank voor milieuaangelegenheden
 • Bondskamer voor communicatie
 • Toezichthoudende instanties op het gebied van overheidsopdrachten

NB: onderstaande antwoorden zijn niet allemaal van toepassing op alle bovengenoemde gerechten.

Verdere procedures

Hogere rechtbanken

Andere rechtbanken

Zijn er gegevens:

 • over beroepsprocedures?

Nee

Nee

 • over de vraag of een zaak nog steeds aanhangig is?

Nee

Nee

 • over het resultaat van een eventuele beroepsprocedure?

Nee

Nee

 • over de onherroepelijkheid van beslissingen?

Alleen onherroepelijke beslissingen worden gepubliceerd

Alleen onherroepelijke beslissingen worden gepubliceerd

 • over verdere procedures
  • bij een andere binnenlandse rechtbank (Grondwettelijk Hof enz.)?
  • bij het Europees Hof van Justitie?
  • bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?
 • speciale uittreksels van beslissingen van het Hooggerechtshof duiden erop dat er nog procedures aanhangig zijn bij een andere hoogste rechtsinstantie, nationaal of internationaal.

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Voorschriften voor publicatie

Op nationaal niveau

Op het niveau van de rechtbanken

Zijn er bindende regels voor de publicatie van rechterlijke beslissingen?

Ja

Ja

De artikelen 15 en 15 bis OGH-Gesetz (OGHG), artikel 48 bis Gerichtsorganisationsgesetz (GOG), artikel 19 Asylgerichtshofgesetz (AsylgerichtshofG)

Hogere rechtbanken

Andere rechtbanken

Worden alle beslissingen gepubliceerd of alleen een selectie?

Alleen een selectie

Alleen een selectie

Indien er een selectie wordt gemaakt, welke criteria worden hiervoor dan gehanteerd?

Zowel de integrale tekst van een beslissing als een uittreksel ervan worden gepubliceerd

Beslissingen van het Hooggerechtshof waarin een beroep zonder uitvoerige motivering wordt afgewezen, worden niet gepubliceerd

Beslissingen van andere gerechten worden gepubliceerd als het belang ervan verder reikt dan de desbetreffende zaak zelf

Zowel de integrale tekst van een beslissing als een uittreksel ervan worden gepubliceerd

Beslissingen van het Hooggerechtshof waarin een beroep zonder uitvoerige motivering wordt afgewezen, worden niet gepubliceerd

Beslissingen van andere gerechten worden gepubliceerd als het belang ervan verder reikt dan de desbetreffende zaak zelf

Laatste update: 17/03/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website