Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Valstu judikatūra

Tīmekļa vietnē pieejamā judikatūra

Nolēmumu izklāsts / Virsraksti

Virsrakstu sauc par “satura norādi”, un to var veidot galvenā piezīme (viens teikums), īss vai garš kopsavilkums, daži atslēgvārdi, rindkopa, kurā norādīts, par ko ir tiesas nolēmums, vai nolēmuma vissvarīgākās tēzes precīzs citāts.

Virsraksta/-u piemērs

Tiesību akti, kas piemērojami nomai: biroja telpu nomas līguma anulēšana (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO)).

Formāti

Tīmekļa vietnē pieejamā judikatūra ir HTML formātā. Profesionāli lietotāji (vai tādi lietotāji, kas apmeklē vietni atkārtoti) var veikt lejupielādi XML formātā.

Atbilstošās tiesas

Visu tiesu spriedumi ir pieejami tīmekļa vietnē Meklēšanas sistēma: Nīderlandes tiesu iestādes un Nīderlandes Augstākā tiesa. Šīs tiesas ir:

  • Augstākā tiesa (Hoge Raad der Nederlanden);
  • Valsts padomes Administratīvās tiesvedības nodaļa (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State);
  • Centrālā apelācijas tiesa (Centrale Raad van Beroep);
  • Tirdzniecības un rūpniecības apelācijas instances tiesa (College van Beroep voor het bedrijfsleven);
  • četras apelācijas tiesas (Gerechtshoven);
  • vienpadsmit apgabaltiesas (Rechtbanken).

Turpmākās procedūras

Augstākās tiesas

Citas tiesas

Vai ir pieejama informācija

— par apelācijas sūdzībām?

— par to, vai lieta vēl joprojām tiek izskatīta?

— par apelācijas rezultātiem?

— par lēmuma negrozāmību?

— par turpmākajām procedūrām
— citās valsts tiesās (Konstitucionālajā tiesā...)?
— Eiropas Kopienu Tiesā?
— Eiropas Cilvēktiesību tiesā?

Noteikumi par publicēšanu

Tiesas ir izstrādājušas divas pamatnostādnes par judikatūras publicēšanu. Viena pamatnostādne ir par anonimizāciju (personas datu dzēšana), un otra par atlasi.

Šī pamatnostādne ir pamatota ar Eiropas Padomes ieteikumu Nr. R (95) 11 “Par tiesas nolēmumu atlasi, apstrādi, prezentēšanu un arhivēšanu juridiskās informācijas izguves sistēmās” — augstākās jurisdikcijas publicē visu judikatūru, ja vien nav skaidri redzams, ka tai nav saistība ar juridiskām vai sabiedrības interesēm, bet citas tiesas publicē tikai tādu judikatūru, kam ir acīmredzama saistība ar juridiskām vai sabiedrības interesēm.

Saites

Meklēšanas sistēma: Nīderlandes tiesu iestādes un Nīderlandes Augstākā tiesa

Lapa atjaunināta: 09/02/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu