Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Valstu judikatūra

Šajā iedaļā sniegts pārskats par judikatūru Vācijā.

Tīmekļa vietnē pieejama judikatūra

Nolēmumu izklāsts / virsraksti

Augstākās tiesas

Citas tiesas

Judikatūras izklāsts ar virsrakstiem

Federālā Augstākā tiesa:

Federālā Administratīvā tiesa:

Jā, īpašu spriedumu gadījumā

Federālā Finanšu tiesa:

Federālā Darba tiesa:

Federālā Sociālā tiesa:

Federālā Patentu tiesa:

 

Svarīgiem Federālās Administratīvās tiesas spriedumiem ir virsraksti, kas lietotājiem atvieglina spriedumu identifikāciju.

Federālās Finanšu tiesas spriedumu virsraksti sniedz priekšstatu par spriedumu būtību.

Federālās Darba tiesas spriedumiem ir norādīts iedalījums, datums un atsauces numurs.

Virsrakstu piemēri

Federālajā Administratīvajā tiesā: paziņojums, ka iedarbību pastiprinošu zāļu izmaksas nevar pretendēt uz atbalstu, ir pretrunā Pamatlikuma 3. panta 1. punktam.

Federālajā Finanšu tiesā: nesamazināta nodokļu likme pārvaldības un administratīviem pakalpojumiem, ko reģistrēts uzņēmums sniedz radniecīgām dalībnieku apvienībām — Nodokļu kodeksa 68. panta 2. punkta b) apakšpunkta darbības joma — konkurence Nodokļu kodeksa 65. panta 3. punkta izpratnē.

Federālajā Darba tiesā: 10., 11.2.2009., 10 AZR 222/08, īpašs maksājums — atsaucoties uz vienpusēju darba devēju noteikumu kopumu — iespējami grozījumi.

Formāti

Augstākās tiesas

Citas tiesas

dokumenti

metadati

dokumenti

metadati

Kādus formātus izmanto?

Federālā Augstākā tiesa:

pdf

Federālā Administratīvā tiesa:

html

Federālā Finanšu tiesa:

html

Federālā Darba tiesa:

x html 1

Federālā Augstākā tiesa:

pdf

Federālā Administratīvā tiesa:

pdf

Federālā Finanšu tiesa:

html

Federālā Patentu tiesa:

pdf

Federālā Patentu tiesa:

nekādus

Turpmākās procedūras

Augstākās tiesas

Citas tiesas

Vai ir pieejama informācija par apelācijām?

Federālā Augstākā tiesa: nē

Federālā Administratīvā tiesa: jā

Federālā Darba tiesa: nē

Federālā Sociālā tiesa: nē

Federālā Patentu tiesa: nē

par to, vai lieta vēl gaida izskatīšanu?

Federālā Augstākā tiesa: nē

Federālā Administratīvā tiesa: nē

Federālā Finanšu tiesa: jā

Federālā Darba tiesa: nē

Federālā Sociālā tiesa: nē

Federālā Patentu tiesa: nē

par apelāciju rezultātiem?

Federālā Augstākā tiesa: nē

Federālā Administratīvā tiesa: jā

Federālā Finanšu tiesa: jā

Federālā Darba tiesa: nē

Federālā Sociālā tiesa: nē

Federālā Patentu tiesa: nē

par nolēmuma neatsaucamību?

Federālā Augstākā tiesa: jā

Federālā Administratīvā tiesa: nē

Federālā Finanšu tiesa: nē

Federālā Darba tiesa: nē

Federālā Sociālā tiesa: nē

Federālā Patentu tiesa: nē

par turpmāko tiesvedību citā iekšzemes tiesā (Konstitucionālajā tiesā..)?

Eiropas Kopienu Tiesā?

Cilvēktiesību tiesā?

Federālā Augstākā tiesa: nē

Federālā Administratīvā tiesa:

Federālā Finanšu tiesa:

Federālā Darba tiesa:

Federālā Sociālā tiesa:

Federālā Augstākā tiesa:

Federālā Administratīvā tiesa:

jā, dažos gadījumos

Federālā Finanšu tiesa:

Federālā Darba tiesa:

Federālā Sociālā tiesa:

no

Federālā Augstākā tiesa:

Federālā Administratīvā tiesa:

Federālā Finanšu tiesa:

Federālā Sociālā tiesa:

Federālā Patentu tiesa: nē

Federālā Patentu tiesa:

Federālā Patentu tiesa:

 

Federālā Patentu tiesa dara zināmu šo informāciju tikai, ja tā minēta sprieduma pilnajā tekstā.

Federālā Administratīvā tiesa internetā publicē informāciju par prejudiciālo nolēmumu tiesvedību Eiropas Kopienu Tiesā.

Noteikumi par publicēšanu

Valsts līmenī?

Tiesu līmenī?

Vai attiecībā uz judikatūras publicēšanu pastāv saistoši noteikumi?

Federālā Augstākā tiesa: nē

Federālā Patentu tiesa: nē

Federālā Administratīvā tiesa: jā

Federālā Darba tiesa: nē

Federālā Patentu tiesa: nē

Federālā Administratīvā tiesa: jā

Federālā Finanšu tiesa: jā

Federālā Darba tiesa: jā

Noteikumi attiecībā uz Federālo Administratīvo tiesu ir paredzēti Administratīvās tiesas noteikumu 55. pantā saistībā ar Likuma par tiesu varu 169. un 173. pantu un Likuma par informācijas brīvību 1. pantā.

Uz Federālo Finanšu tiesu kopumā attiecas vienlīdzīgas attieksmes princips, t. i., Federālajai Finanšu tiesai jāņem vērā preses tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi pret medijiem. Līdz ar to Federālās Finanšu tiesas spriedumi pēc zināma laika jādara zināmi atklātībai. Noteiktajā dienā presi informē par spriedumiem, spriedumus publicē internetā, abonentiem nosūta informāciju par spriedumiem utt.

Augstākās tiesas

Citas tiesas

Vai publicē visu judikatūru vai tikai izlasi?

Federālā Augstākā tiesa:

tikai izlasi

Federālā Administratīvā tiesa:

tikai izlasi

Federālā Finanšu tiesa:

tikai izlasi

Federālā Darba tiesa:

visu judikatūru

Federālā Sociālā tiesa:

visu judikatūru

Federālā Patentu tiesa:

visu judikatūru

Ja publicē izlasi, kādus kritērijus piemēro?

Federālā Augstākā tiesa:

publicē visus spriedumus ar pamatojumu

(atzinumus)

Federālā Administratīvā tiesa:

publicē galvenos spriedumus

Federālā Finanšu tiesa:

visus Federālās Finanšu tiesas spriedumus publicē internetā un arī JURIS datubāzē, t. i., publicē visus spriedumus, kas ir pietiekami būtiski, lai tos dokumentētu (nepublicē, piemēram, informāciju par spriedumiem bez pamatojuma).

Spriedumi ir pieejami internetā četrus gadus. Tad tos izdzēš.

Federālās Finanšu tiesas spriedumus var saņemt arī elektroniski (konkrētus spriedumus var pasūtīt pēc to atsauces numuriem).

 

Federālās Sociālās tiesas publicēto spriedumu izlasi publicē pilnā apjomā.

Lapa atjaunināta: 26/11/2012

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.