National case law

The courts of the Member States of the European Union (EU) apply and interpret the law of the relevant Member States as well as EU law. Therefore, it is in the interest of citizens and legal practitioners to have access not only to case law of their own Member State, but also to that of other EU Member States.

Most Member States have one or more databases of the decisions and opinions of their courts - regarding EU law, national law and also regional and/or local law. The information available on the web may sometimes be restricted to certain courts (for instance, supreme courts) or to certain types of decisions.

You can search for Member State case law either via a Member State database by selecting one of the flags listed on the right hand side you will be redirected to the relevant national page; or you can use one of the European databases (the following list may not be exhaustive):

 • JURE, a database created by the European Commission, contains case law on jurisdiction in civil and commercial matters and on the recognition and enforcement of judgments in a State other than the one where the judgment was passed. This includes case law on relevant international conventions (i.e. 1968 Brussels Convention, 1988 Lugano Convention) as well as EU and Member State case law).
 • The Association of Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union (ACA Europe) provides two databases of Member State case law which deal with the application of EU law, called "JuriFast" and "Dec.Nat". Decisions are provided in the original language, with a summary in English and French. The "Dec.Nat" database also contains references and analyses of national decisions which have been supplied by the Research and Documentation Service of the European Court of Justice.
 • Via the website of the Network of the Presidents of the supreme judicial courts of the EU, you can find the sites of a number of national databases (and also of some candidate countries) containing the case law of the supreme courts of those Member States.
 • The information portal of the EU Agency for Fundamental Rights includes a database of national decisions of courts and special bodies related to issues of discrimination law.
 • CODICES, a database created by the so-called Venice Commission at the Council of Europe, contains case law on constitutional matters not only of EU Member States but also of other members of the Council of Europe.

In addition, the European e-Justice Portal also provides information on the various Member State courts.  Many of these courts have a website providing a database of their own case law.

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö - Belgia

Tässä osassa luodaan yleiskatsaus oikeuskäytännön lähteisiin ja niiden sisältöön sekä viitataan asiaankuuluviin tietokantoihin.

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Linkki avautuu uuteen ikkunaanJURIDAT-sivustolla voi tehdä hakuja Belgian oikeuskäytännöstä.

Päätösten julkistaminen, tiivistelmät

Yleensä päätösten alussa on avainsanaluettelo tai tiivistelmä, jota seuraa yhteenveto tärkeimmistä kohdista ja viittauksista aiempaan lakiin tai aiempiin päätöksiin.

Esimerkki:

Avainsanaluettelo tai tiivistelmä: Urheilukilpailut – Jalkapallo-ottelut – Turvallisuus – Rikkomus – Hallinnollinen seuraamus – Käsittely poliisituomioistuimessa – Puolustuksen oikeudet – Rikkominen – Poikkeus – Pyynnön hylkääminen – Uusi käsittely – Tuomarin tehtävä

Yhteenveto: Tuomarin on määrättävä uusi käsittely, ennen kuin hän hylkää kokonaan tai osittain pyynnön sellaisen poikkeuksen perusteella, johon osapuolet eivät ole vedonneet, kuten puolustuksen oikeuksien rikkominen menettelyssä, joka koskee hallinnollisen seuraamuksen määräämistä jalkapallo-otteluiden turvallisuudesta 21. joulukuuta 1998 annetun lain nojalla (1) (2). (1) Katso Cass., 26.12.1986, RG 5176, Pas., 1987, nro 258; Cass., 3.4.1998, RG C.97.0087.F, Pas., 1998, nro 191 ja Cass., 17.5.2002, RG C.01.0330.F, Pas., 2002, nro 303. (2) Joulukuun 21 päivänä 1998 annetun lain, sellaisena kuin se oli voimassa ennen kuin sitä muutettiin 25 päivänä huhtikuuta 2007 annetulla lailla, 26 §:n 1 ja 2 momentti.

Tuomioistuimet, joiden oikeuskäytännön tietokanta kattaa

 • Kassaatiotuomioistuin (korkein oikeus)
 • Yleiset tuomioistuimet
 • Erikoistuomioistuimet

Jatkokäsittelyt

Korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Annetaanko tietoa

muutoksenhakukeinosta

Kyllä

Kyllä

siitä, että asian käsittely on yhä kesken

Kyllä

Ei

muutoksenhaun tuloksesta

Kyllä

Ei

päätöksen lopullisuudesta

Ei

Ei

siitä, että käsittelyä voidaan jatkaa 

  toisessa tuomioistuimessa (perustuslakituomioistuin…)

  Euroopan unionin tuomioistuimessa

  Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa

Kyllä

Kyllä

Kyllä/ei

Kyllä/ei

Kyllä/ei

Kyllä/ei


Julkaisusäännöt

Kansallisesti

Tiettyjen tuomioistuinten päätösten osalta

Onko oikeuden päätösten julkaisemisesta olemassa ehdottomia sääntöjä?

Ei

Ei


On olemassa menettelytapasääntöjä, jotka eivät ole velvoittavia.

Korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Julkaistaanko päätöksen teksti kokonaan vai valikoiduin osin?

Valikoiduin osin

Valikoiduin osin

Jos teksti julkaistaan valikoiduin osin, millä perusteella valinta tehdään?

Yhteiskunnallisen ja oikeudellisen merkityksen perusteella

Yhteiskunnallisen ja oikeudellisen merkityksen perusteella


Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanJuridat

Linkki avautuu uuteen ikkunaanBelgian oikeusministeriö

Päivitetty viimeksi: 06/08/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota bulgaria on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö - Bulgaria

Tässä osiossa esitellään Bulgarian oikeuskäytäntöä ja oikeustapaustietokantoja linkkeineen.

Korkein hallinto-oikeus valvoo yleisesti lakien säätämisen oikeellisuutta ja kohtuullisuutta hallinto-oikeuden alalla.

Korkein hallinto-oikeus käsittelee valitukset ministerineuvoston, pääministerin, varapääministerien, ministerien, suoraan ministerineuvoston alaisuudessa toimivien toimielinten johtajien sekä ylimmän tuomioistuinneuvoston, Bulgarian keskuspankin ja piirijohtajien toimista ja muista laissa määritellyistä toimista. Tuomioistuin tekee päätökset siirrettyä toimivaltaa käyttäen hyväksyttyjen säädösten lainmukaisuutta koskevissa riita-asioissa. Kassaatiotuomioistuimena se tutkii hallintoasioissa annetut tuomioistuinten päätökset ja käsittelee hallintoasioissa annettuja tuomioistuinten päätöksiä koskevat muutoksenhakupyynnöt.

Korkein kassaatiotuomioistuin on ylin oikeusaste rikosasioissa sekä kauppa- ja siviilioikeutta koskevissa asioissa. Se on toimivaltainen koko Bulgarian tasavallan alueella. Lainkäyttöelimiä ovat korkein kassaatiotuomioistuin, korkein hallinto-oikeus, muutoksenhakutuomioistuimet, piirituomioistuimet, sotilastuomioistuimet ja aluetuomioistuimet. Tuomiot ja päätökset arkistoidaan kyseisten tuomioistuinten tietokantoihin sekä paperilla että sähköisessä muodossa.

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKorkeimmalla hallinto-oikeudella on ollut internet-sivusto vuoden 2002 alusta lähtien. Sivusto perustettiin, jotta yksityis- ja oikeushenkilöt sekä hallintoelimet voisivat helposti tutustua tuomioistuimen toimintaa koskeviin tietoihin.

Oikeuskäytäntö on saatavilla tuomioistuimen internet-sivuilla. Tietokantaan pääsy edellyttää tavanomaista maksutonta rekisteröitymistä (käyttäjätunnus ja salasana).

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKorkeimmalla kassaatiotuomioistuimella on internet-sivusto, jolta on suora pääsy sen tietokantaan.

Päätösten esittäminen / Otsikointi

Korkein hallinto-oikeus

Internetissä olevissa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksissä ei ole otsikkoa eikä johdantoa. Päätöksestä esitetään numero, antamispäivä ja sen asian numero, jota se koskee, esimerkiksi:

“Решение №5908 от 23.06.2005 по Дело №4242/2005”

Korkein kassaatiotuomioistuin

Tuomiot annetaan paperiversioina ja julkaistaan Bulgarian tasavallan Linkki avautuu uuteen ikkunaankorkeimman kassaatiotuomioistuimen tiedotteessa, vuosikirjassa ja internet-sivustolla.

Hakuvaihtoehdot ovat seuraavat: tuomioistuintiedot ja asianosaisten nimet; korkeimman kassaatiotuomioistuimen rekisteröimä asianumero; korkeimman kassaatiotuomioistuimen jaostossa annettu asianumero.

Täydelliset versiot 1. lokakuuta 2008 jälkeen annetuista tuomioista (joista on poistettu henkilötiedot) saa 'hakutulokset'-sivun alalaidassa olevaa linkkiä napsauttamalla.

Bulgarian korkeimman kassaatiotuomioistuimen uutis- ja lehdistötiedotteet julkaistaan säännöllisesti tuomioistuimen internet-sivuston osiossa "lehdistöpalvelu". Yleisesti kiinnostavissa asioissa annetut tuomiot julkaistaan tässä osiossa ja myös korkeimman kassaatiotuomioistuimen tietokannassa.

Tiedostomuodot

Korkein hallinto-oikeus

Oikeuskäytäntö on saatavilla korkeimman hallinto-oikeuden internet-sivustolla HTML-muodossa.

Korkein kassaatiotuomioistuin

Oikeuskäytäntö on saatavilla korkeimman kassaatiotuomioistuimen internet-sivustolla PDF-muodossa.

Kyseiset tuomioistuimet

Jatkokäsittelyt

Ylimmät tuomioistuimet – korkein hallinto-oikeus ja korkein kassaatiotuomioistuin

Muut tuomioistuimet

Onko saatavilla tiedot

 • valituksista?

Kyllä

Kyllä

 • asian vireilläolosta?

Kyllä

Kyllä

 • valituksen lopputuloksesta?

Kyllä

Kyllä

 • päätöksen peruuttamattomuudesta?

Kyllä

Kyllä

 • muista käsittelyistä

 toisessa kansallisessa tuomioistuimessa (perustuslakituomioistuin tms.)?

 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa?

 Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa?

Ei sovelleta

Ei sovelleta


Julkaisusäännöt

Kansallisella tasolla

Tuomioistuinten tasolla

Onko sitovia sääntöjä oikeuskäytännön julkaisemisesta?

Kyllä – oikeuslaitosta koskevan lain 64 § 1 momentti

Kyllä


Ylimmät tuomioistuimet

Muut tuomioistuimet

Julkaistaanko oikeuskäytäntö kokonaisuudessaan vai osittain?

Korkein hallinto-oikeus ja korkein kassaatiotuomioistuin – koko oikeuskäytäntö

Koko oikeuskäytäntö / vain osa siitä

Valintaperusteet

Ei sovelleta

Ei sovelleta


Päivitetty viimeksi: 17/12/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö - Tšekki

Tässä osiossa kerrotaan Tšekin oikeuskäytännöstä ja oikeustapaustietokannoista sekä annetaan linkkejä.

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Oikeuskäytäntö on julkisesti saatavilla oikeusministeriön internet-sivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.justice.cz/ osiosta ”Judikatura” (oikeuskäytäntö).

Seuraavat tuomioistuimet pitävät yllä tietokantaa omasta oikeuskäytännöstään:

 • perustuslakituomioistuin
 • korkein oikeus
 • korkein hallinto-oikeus.

Kaikista korkeimman hallinto-oikeuden päätöksistä julkaistaan sen Linkki avautuu uuteen ikkunaaninternet-sivustolla tiivistelmä, josta on poistettu asianosaisten henkilötiedot. Joitakin korkeimman hallinto-oikeuden sekä alempien hallintotuomioistuinten päätöksiä, jotka valitaan korkeimman hallinto-oikeuden kaikkien tuomarien muodostamassa lautakunnassa päätöksen merkityksen perusteella, on käsitelty yksityiskohtaisemmin.

Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Korkeimpien oikeuksien päätökset ovat saatavilla internetissä.

Tiedostomuoto

Oikeustapaukset ovat saatavissa HTML-tiedostoina.

Asianomaiset tuomioistuimet

Seuraavien tuomioistuinten oikeustapaukset julkaistaan.

Jatkokäsittelyt

Korkeimmat oikeudet

Muut tuomioistuimet

Onko tietoa saatavissa

muutoksenhausta?

Ei

Kyllä (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.justice.cz/, "InfoSoud")

asian keskeneräisyydestä?

Ei

Kyllä ("InfoSoud")

muutoksenhaun tuloksista?

Ei

Kyllä ("InfoSoud")

päätöksen peruuttamattomuudesta/lopullisuudesta?

Ei

Ei

jatkokäsittelyistä

toisessa kansallisessa tuomioistuimessa (perustuslakituomioistuimessa …)?

Euroopan unionin tuomioistuimessa?

ihmisoikeustuomioistuimessa?

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Julkaisusäännöt

…valtakunnallisesti?

…tuomioistuimissa?

Onko oikeuskäytännön julkaisemisesta annettu sitovia sääntöjä…

Kyllä

Kyllä

Korkeimmat oikeudet

Muut tuomioistuimet

Julkaistaanko oikeuskäytäntö kokonaan vai ainoastaan valikoivin osin

kokonaan henkilötiedot poistettuina

kokonaan henkilötiedot poistettuina

Jos julkaistavat tapaukset valitaan,

mitä valintaperusteita käytetään?

henkilötietojen suojaaminen

Oikeudelliset tietokannat

Tietokannan nimi ja URL-osoite

Linkki avautuu uuteen ikkunaanValtionhallinnon portaali

Onko tietokannan käyttö ilmaista?

Kyllä, tietokantaa voi käyttää maksutta.

Lyhyt kuvaus sisällöstä

Tietokantaan sisältyy Tšekin tasavallan lainsäädäntöä tšekin kielellä.

Päivitetty viimeksi: 16/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö - Tanska

Tanskassa ei ole oikeuskäytäntötietokantaa.

Päivitetty viimeksi: 24/10/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö - Saksa

Tällä sivulla kerrotaan oikeuskäytännöstä Saksassa.

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Korkeimmat oikeudet

Muut tuomioistuimet

Oikeustapaukset otsikoidaan

Liittovaltion korkein oikeus:

Ei

Liittovaltion korkein hallinto-oikeus:

Kyllä, merkittävät tuomiot

Liittovaltion verotuomioistuin:

Kyllä

Liittovaltion työtuomioistuin:

Kyllä

Liittovaltion sosiaalituomioistuin:

Kyllä

Liittovaltion patenttituomioistuin

Ei


Liittovaltion korkeimman hallinto-oikeuden merkittävät tuomiot otsikoidaan, mikä auttaa käyttäjää löytämään ne helpommin.

Liittovaltion verotuomioistuimen tuomioissa on eräänlainen otsikointi, josta käyvät ilmi tuomion keskeiset osat.

Liittovaltion työtuomioistuimen tuomioiden otsikoinnissa mainitaan jaosto, päivämäärä ja tapauksen numero.

Esimerkkejä otsikoinnista

Liittovaltion korkein hallinto-oikeus: potenssilääkkeiden jättäminen korvattavien lääkkeiden ulkopuolelle on vastoin perustuslain 3 §:n 1 momenttia.

Liittovaltion verotuomioistuin: ei alennettua verokantaa rekisteröidyn yhtiön johto- ja hallintopalveluista jäsenten jäsenyhdistyksille – verolain 68 §:n 2 momentin b kohdan soveltamisala – kilpailu verolain 65 §:n 3 momentissa tarkoitetussa merkityksessä.

Liittovaltion työtuomioistuin: 10., 11.2.2009, 10 AZR 222/08, erityismaksu – työnantajien yksipuoliset säännöt – muutoksen tekeminen.

Tiedostomuoto

Korkeimmat oikeudet

Muut tuomioistuimet

asiakirja

metatieto

asiakirja

metatieto

Mitä tiedostomuotoja on käytössä?

Liittovaltion korkein oikeus:

pdf

Liittovaltion korkein hallinto-oikeus:

html

Liittovaltion verotuomioistuin:

html

Liittovaltion työtuomioistuin:

x html 1

Liittovaltion korkein oikeus:

pdf

Liittovaltion korkein hallinto-oikeus:

pdf

Liittovaltion verotuomioistuin

html

Liittovaltion patenttituomioistuin:

pdf

Liittovaltion patenttituomioistuin:

-


Jatkokäsittelyt

Korkeimmat oikeudet

Muut tuomioistuimet

Onko tietoa saatavissa...

...muutoksenhausta?

Liittovaltion korkein oikeus: ei

Liittovaltion korkein hallinto-oikeus: kyllä

Liittovaltion työtuomioistuin: ei

Liittovaltion sosiaalituomioistuin: ei

Liittovaltion patenttituomioistuin: ei

...asian keskeneräisyydestä?

Liittovaltion korkein oikeus: ei

Liittovaltion korkein hallinto-oikeus: ei

Liittovaltion verotuomioistuin: kyllä

Liittovaltion työtuomioistuin: ei

Liittovaltion sosiaalituomioistuin: ei

Liittovaltion patenttituomioistuin: ei

...muutoksenhaun tuloksista?

Liittovaltion korkein oikeus: ei

Liittovaltion korkein hallinto-oikeus: kyllä

Liittovaltion verotuomioistuin: kyllä

Liittovaltion työtuomioistuin: ei

Liittovaltion sosiaalituomioistuin: ei

Liittovaltion patenttituomioistuin: ei

...päätöksen peruuttamattomuudesta?

Liittovaltion korkein oikeus: kyllä

Liittovaltion korkein hallinto-oikeus: ei

Liittovaltion verotuomioistuin: ei

Liittovaltion työtuomioistuin: ei

Liittovaltion sosiaalituomioistuin: ei

Liittovaltion patenttituomioistuin: ei

...jatkokäsittelystä maan muussa tuomioistuimessa (perustuslakituomioistuin…)?

...jatkokäsittelystä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa?

...jatkokäsittelystä ihmisoikeustuomioistuimessa?

Liittovaltion korkein oikeus: ei

Liittovaltion korkein hallinto-oikeus: ei

Liittovaltion verotuomioistuin: kyllä

Liittovaltion työtuomioistuin: kyllä

Liittovaltion sosiaalituomioistuin: ei

Liittovaltion korkein oikeus: ei

Liittovaltion korkein hallinto-oikeus: kyllä, joissakin tapauksissa

Liittovaltion verotuomioistuin: kyllä

Liittovaltion työtuomioistuin: kyllä

Liittovaltion sosiaalituomioistuin: ei

Liittovaltion korkein oikeus: ei

Liittovaltion korkein hallinto-oikeus: ei

Liittovaltion verotuomioistuin:

Liittovaltion sosiaalituomioistuin: ei

Liittovaltion patenttituomioistuin: ei

Liittovaltion patenttituomioistuin: ei

Liittovaltion patenttituomioistuin: ei


Liittovaltion patenttituomioistuin ilmoittaa kyseiset tiedot vain, kun ne on mainittu tuomion varsinaisessa tekstissä.

Liittovaltion korkein hallinto-oikeus julkaisee internetissä ennakkoratkaisukäsittelyt Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa.

Julkaisusäännöt

...valtakunnallisesti?

...tuomioistuimissa?

Onko oikeustapausten julkaisemisesta annettu sitovia sääntöjä...

Liittovaltion korkein oikeus: ei

Liittovaltion patenttituomioistuin: ei

Liittovaltion korkein hallinto-oikeus: kyllä

Liittovaltion työtuomioistuin: ei

Liittovaltion patenttituomioistuin: ei

Liittovaltion korkein hallinto-oikeus: kyllä

Liittovaltion verotuomioistuin: kyllä

Liittovaltion työtuomioistuin: kyllä


Liittovaltion korkeimmassa hallinto-oikeudessa säännöt on määritetty korkeimman hallinto-oikeuden säännön 55 §:ssä yhdessä tuomioistuinten perustamislain 169 §:n ja 173 §:n sekä tiedonvapauslain 1 §:n kanssa.

Liittovaltion verotuomioistuimessa sovelletaan yleensä yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, eli liittovaltion verotuomioistuimen on otettava huomioon lehdistön oikeus tiedotusvälineiden yhdenvertaiseen kohteluun. Näin ollen liittovaltion verotuomioistuimen tuomioilla on julkistamispäivä. Julkistamispäivänä lehdistölle tiedotetaan tuomioista, tuomiot julkaistaan internetissä, tuomioiden ennakkotilaukset toimitetaan jne.

Korkeimmat oikeudet

Muut tuomioistuimet

Julkaistaanko oikeuskäytäntö kokonaan vai valikoivin osin?

Liittovaltion korkein oikeus:

valikoivin osin

Liittovaltion korkein hallinto-oikeus:

valikoivin osin

Liittovaltion verotuomioistuin:

valikoivin osin

Liittovaltion työtuomioistuin:

kokonaan

Liittovaltion sosiaalituomioistuin:

kokonaan

Liittovaltion patenttituomioistuin:

kokonaan

Jos julkaistavat tuomiot valikoidaan, mitä kriteerejä käytetään?

Liittovaltion korkein oikeus:

kaikki tuomiot perusteluineen

(”lausunnot”)

Liittovaltion korkein hallinto-oikeus:

kyllä, perustavanlaatuisissa tuomioissa

Liittovaltion verotuomioistuin:

Kaikki liittovaltion verotuomioistuimen tuomiot ovat internetissä, ja ne myös julkaistaan Juris-tietokannassa. Kaikilla tuomioilla tarkoitetaan tuomioita, joiden dokumentointi on perusteltua tuomion sisällön puolesta (tietoja ei julkaista esimerkiksi tuomioista, joissa ei ole perusteluja).

Tuomiot ovat saatavilla internetissä neljä vuotta. Tämän jälkeen ne poistetaan.

Liittovaltion verotuomioistuin myös lähettää tuomioita sähköisesti (yksittäisiä tuomioita voi tilata viitenumeron avulla).


Liittovaltion sosiaalituomioistuimen tuomiovalikoima julkaistaan kokonaisuudessaan.

Päivitetty viimeksi: 26/11/2012

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota viro on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö - Viro

Tässä osassa luodaan yleiskatsaus Viron oikeuskäytäntöön ja kerrotaan tuomioistuinten päätöksiä sisältävistä tietokannoista.

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Ensimmäisen ja toisen asteen tuomioistuinten oikeuskäytäntö on saatavilla verkossa vuodesta 2001. Korkeimman oikeuden (Riigikohus) oikeuskäytäntö on saatavilla vuonna 1993 toteutetusta tuomioistuinjärjestelmän uudelleenperustamisesta alkaen Viron virallisessa lehdessä (Riigi Teataja) ja Linkki avautuu uuteen ikkunaankorkeimman oikeuden verkkosivustolla. Ensimmäisen ja toisen oikeusasteen päätökset ovat saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaansähköisessä muodossa olevassa Viron virallisessa lehdessä Riigi Teataja.

Velvollisuudesta julkaista oikeuskäytäntö säädetään julkisuuslaissa, ja tuomioistuinmenettelyjä koskevissa laeissa on asiaa koskevia erityissäännöksiä. Yleensä kaikki lopulliset päätökset julkistetaan. Riita- ja hallintoasioissa sovelletaan poikkeuksia, joiden mukaan tuomioistuin voi omasta aloitteestaan tai asianomaisen henkilön pyynnöstä jättää julkaisematta päätöksessä henkilön nimen (jonka sijasta käytetään alkukirjaimia tai muita merkkejä) henkilötunnuksen, syntymäajan ja osoitteen. Lisäksi tuomioistuin voi riita- ja hallintoasioissa omasta aloitteestaan tai asianomaisen henkilön pyynnöstä päättää, että arkaluontoisia henkilötietoja sisältävästä päätöksestä julkaistaan vain tuomiolauselma tai että päätöstä ei julkaista lainkaan, jos asianomaisen nimen korvaaminen alkukirjaimilla tai muilla merkeillä voi haitata tämän yksityisyydensuojaa. Tuomioistuin voi julkaista ainoastaan tuomiolauselman myös silloin kun päätöksessä on tietoja, joiden osalta laissa on säädetty jostain muusta pääsyrajoituksesta.

Rikosasioissa julkaistaan kaikki lopulliset päätökset, mutta julkisia ovat ainoastaan syytetyn henkilötiedot (nimi ja henkilötunnus tai syntymäaika). Kun syytetty on alaikäinen, hänen henkilötietojaan ei yleensä julkaista (nimi ja henkilötunnus tai syntymäaika korvataan alkukirjaimilla tai muilla merkeillä). Jos rikosasiassa annettu päätös sisältää arkaluontoisia henkilötietoja, tuomioistuin voi omasta aloitteestaan tai asianomaisen henkilön pyynnöstä päättää julkaista vain päätöksen johdanto-osan ja tuomiolauselman tai päätelmäosan. Näin on myös silloin kun tuomioistuimen päätös sisältää henkilötietoja, joiden osalta laissa säädetään jostain muusta pääsyrajoituksesta, ja henkilö voidaan tunnistaa päätöksestä siitä huolimatta, että henkilötiedot on korvattu alkukirjaimilla tai muilla merkeillä.

Tuomioistuinten tuomioiden julkistaminen katsotaan osaksi oikeudenkäyttöä: koska tietojen julkistamisesta voi valittaa, tuomioistuimen on harkittava päätöksen julkistamistapaa.

Päätösten julkistaminen / Otsikointi


Korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Oikeuskäytäntö julkistetaan otsikoittain

Kyllä

Ei

Korkeimman oikeuden päätöksiä voi hakea Riigi Teatajasta ja korkeimman oikeuden verkkosivulta vuoden, asiatyypin, asian kirjausnumeron, päätöksen päivämäärän, ratkaisukokoonpanon, menettelytyypin, rikoslajin, selitysten ja sisällön mukaan. Korkeimman oikeuden verkkosivulla päätöksiä voi etsiä myös hakusanoilla.

Ensimmäisen ja toisen asteen tuomioistuimen päätöksiä voi hakea ensin menettelytyypin mukaan ja sitten tarkemmin erilaisin kriteerein. Kaikissa menettelytyypeissä päätöksiä voi etsiä asianumeron, oikeustalon, menettelyn päivämäärän sekä päätöksen lajin, päivämäärän ja sisällön mukaan. Rikosasioissa päätöksiä voi etsiä myös esitutkintamenettelyn numeron, asian muodon ja asiassa annetun tuomion, pyynnön lajin, rangaistuksen lajin tai vaikkapa vapauttavan tuomion perustelujen mukaan. Riita- ja hallintoasioissa tehtyjä päätöksiä voi lisäksi hakea asialuokan ja -lajin, hakemuksen tyypin ja asiassa annetun tuomion mukaan.

Esimerkki otsikosta

Ilmailulain 71 §:n 2 momentin toisen virkkeen perustuslaillisuuden tarkistaminen.

Tiedostomuoto


Korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Asiakirja

Metadata

Asiakirja

Metadata

Onko oikeuskäytäntö saatavilla XML-muodossa?

Ei

Ei

Ei

Ei

Mitä muita tiedostomuotoja käytetään?

html

html

PDF

html

Jatkokäsittelyt


Korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Onko saatavilla tietoa

muutoksenhausta?

-

Ei

siitä, onko asia yhä vireillä?

Kyllä

Ei

muutoksenhaun tuloksista?

-

Kyllä

päätöksen peruuttamattomuudesta?

Kyllä

Kyllä

jatkokäsittelyistä

jossakin muussa Viron tuomioistuimessa (perustuslakituomioistuimessa …)?

Euroopan unionin tuomioistuimessa?

Ihmisoikeustuomioistuimessa?

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Julkaisusäännöt


Kansallisella tasolla?

Tuomioistuimissa?

Onko tuomioistuinten päätösten julkaisemisesta sitovia sääntöjä?

Kyllä

-

Tuomioistuinten päätösten julkaisemisesta säädetään oikeudenkäyntilaissa. Säännöt ovat erilaiset rikos- ja siviiliprosesseissa.


Korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Julkaistaanko koko päätös vai ainoastaan valikoitu osa siitä?

Vain valikoitu osa

Vain valikoitu osa

Jos julkaistaan ainoastaan valikoitu osa, mitkä ovat valintakriteerit?

Valintakriteereitä ovat seuraavat:

1) asiassa tehdyn päätöksen on oltava lainvoimainen;

2) päätöksen voi julkaista, jos

a) riita- tai hallintoasiassa päätös ei sisällä arkaluonteisia henkilötietoja, päätös julkaistaan niin, että nimet on korvattu alkukirjaimilla tai muilla merkeillä eikä korvaaminen haittaa olennaisesti asianomaisen yksityisyydensuojaa päätöksessä ei ole tietoja, joiden osalta laissa on säädetty jostain muusta pääsyrajoituksesta;

rikosasioissa päätös ei sisällä arkaluonteisia henkilötietoja eikä sellaisia henkilötietoja, joiden osalta laissa säädetään jostain muusta pääsyrajoituksesta, tai kun päätöksessä nimet on korvattu alkukirjaimilla tai muilla merkeillä niin, ettei henkilöä voi tunnistaa; päätös ei sisällä henkilötietoja, joiden osalta laissa säädetään jostain muusta pääsyrajoituksesta.

Valintakriteereitä ovat seuraavat:

1) asiassa tehdyn päätöksen on oltava lainvoimainen;

2) päätöksen voi julkaista, jos

a) riita- tai hallintoasiassa päätös ei sisällä arkaluonteisia henkilötietoja, päätös julkaistaan niin, että nimet on korvattu alkukirjaimilla tai muilla merkeillä eikä korvaaminen haittaa olennaisesti asianomaisen yksityisyydensuojaa päätöksessä ei ole tietoja, joiden osalta laissa on säädetty jostain muusta pääsyrajoituksesta;

rikosasioissa päätös ei sisällä arkaluonteisia henkilötietoja eikä sellaisia henkilötietoja, joiden osalta laissa säädetään jostain muusta pääsyrajoituksesta, tai kun päätöksessä nimet on korvattu alkukirjaimilla tai muilla merkeillä niin, ettei henkilöä voi tunnistaa; päätös ei sisällä henkilötietoja, joiden osalta laissa säädetään jostain muusta pääsyrajoituksesta.

Oikeudellisia tietokantoja

Tietokannan nimi ja URL-osoite

Viron korkeimman oikeuden julkaistu oikeuskäytäntö on saatavilla niin Linkki avautuu uuteen ikkunaankorkeimman oikeuden verkkosivulla kuin virallisessa lehdessä Linkki avautuu uuteen ikkunaanRiigi Teataja.

Ensimmäisen ja toisen oikeusasteen lainvoimaisia ja julkaistuja päätöksiä voi hakea Riigi Teatajasta Linkki avautuu uuteen ikkunaantuomioistuinten päätösten hakutoiminnolla.

Viron tuomioistuinten Euroopan unionin tuomioistuimelle esittämät ennakkoratkaisupyynnöt ovat saatavilla korkeimman oikeuden Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivun kautta. Sieltä käyvät ilmi ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen nimi, pyynnön päivämäärä ja sisältö sekä asian numero Virossa ja EU:n tuomioistuimessa.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätösten tiivistelmät ovat saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaanRiigi Teatajassa.

Ensimmäisen ja toisen oikeusasteen tuomioistuinten oikeudenkäyntejä koskevia tilastoja vuodesta 1996 lähtien on saatavissa tuomioistuinten Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivustoilla. Korkeimman oikeuden tilastot ovat sen omalla Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivulla. Perustuslainmukaisuuden valvontaan liittyviä tilastoja on vuodesta 1993, mutta hallinto-, riita-, rikos- ja rikkomusasioihin liittyviä tilastoja vasta vuodesta 2002.

Korkeimman oikeuden Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivulla on saatavilla oikeuskäytännön analyysejä tietyistä aiheista vuodesta 2006 lähtien.

Onko tietokantojen käyttö ilmaista?

Tietokantojen käyttö on ilmaista.

Päivitetty viimeksi: 13/08/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö - Irlanti

Tässä jaksossa luodaan yleiskatsaus Irlannin oikeuskäytäntöön ja kerrotaan asiaan liittyvistä oikeuskäytäntöä koskevista tietokannoista.

Oikeuskäytäntö on muodostunut ennakkotapauksista eli tuomioistuinten aiemmin tekemistä päätöksistä. Tietyissä tapauksissa kyseiset päätökset saattavat sitoa toista tuomioistuinta, mikäli asiaan liittyvät tosiseikat ovat samankaltaiset. Yleensä alemman oikeusasteen tuomioistuimet noudattavat ylempien oikeusasteiden päätöksiä. Oikeuskäytännön kaksi perusperiaatetta ovat perinnäinen oikeuskäytäntö (stare decisis) ja lainvoima (res judicata). "Stare decisis" tarkoittaa sitovien ennakkotapausten periaatetta. "Res judicata" puolestaan tarkoittaa, että asia on jo ratkaistu oikeudessa.

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Päätösten julkistaminen

Suuri osa Irlannin tuomioistuinten oikeuskäytäntöä on julkista.

Oikeuskäytäntö on saatavilla maksutta Linkki avautuu uuteen ikkunaanIrlannin oikeusviraston (Courts Service of Ireland) sivustolla – ylimmän muutoksenhakutuomioistuimen (Supreme Court), rikosasioiden muutoksenhakutuomioistuimen (Court of Criminal Appeal) ja ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen (High Court) verkkosivut. Ylimmän muutoksenhakutuomioistuimen oikeuskäytäntö on saatavilla myös kyseisen tuomioistuimen omalla sivustolla (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.supremecourt.ie/).

Ylimmän muutoksenhakutuomioistuimen oikeuskäytäntö on saatavilla vuodesta 2001 alkaen ja rikosasioiden muutoksenhakutuomioistuimen ja ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytäntö vuodesta 2004 alkaen.

Ylimmän muutoksenhakutuomioistuimen, rikosasioiden muutoksenhakutuomioistuimen ja ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytäntö on saatavilla maksutta myös Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin oikeudellisten tietojen instituutin Linkki avautuu uuteen ikkunaanBAILII (British and Irish Legal Information Institute) tietokannassa sekä Irlannin oikeudellisten tietojen hankkeen Linkki avautuu uuteen ikkunaanIRLII (Irish Legal Information Initiative) tietokannassa.

BAILII-sivustolla ovat saatavilla seuraavat kokoelmat:

Julkaisusäännöt

Oikeuskäytännön julkaisemisesta ei ole annettu sitovia sääntöjä kansallisella eikä tuomioistuinten tasolla. Yleensä julkaistaan kaikki sellaiset ylimpien muutoksenhakutuomioistuinten päätökset, joissa ratkaisun antamista on lykätty (toisin sanoen tuomari/tuomioistuin on keskeyttänyt käsittelyn määräajaksi harkintaa ja kirjallisen tuomion antamista varten).

Käsittelyn päätteeksi (ex tempore) annetut tuomiot, silloin kun tuomioistuin ei lykkää ratkaisun antamista, julkaistaan vain, jos ne sisältävät jonkin erityisen lainkohdan tai jos tuomion antanut tuomioistuin nimenomaan niin määrää.

Verkossa julkaistavat tuomioistuinten päätökset julkaistaan nimettöminä silloin, kun laissa tai tuomioistuimen määräyksessä niin edellytetään. Laissa edellytetään määrättyjen asioiden käsittelyä muutoin kuin avoimin ovin, ja tietyissä säädöksissä edellytetään uhrin nimen salassapitoa. Tällaisissa tuomioissa nimiä ei julkaista.

Kaikki päätökset julkaistaan nimettöminä silloin, kun asia on käsitelty suljetuin ovin tai kun tuomio sisältää asianosaiseen tai todistajaan liittyviä arkaluonteisia henkilökohtaisia tietoja.

Ennen verkkosivuilla julkaisemista tuomiot on toimitettu paperiversiona seuraaville tahoille:

 • kaikille tuomareille
 • oikeusalan ammattikirjastoille
  • oikeuskanslerille (Attorney General)
  • valtion pääasianajajalle (Chief State Solicitor)
 • joillekin ministeriöille.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanIrlannin oikeusvirasto (Courts Service of Ireland)

Päivitetty viimeksi: 07/12/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota kreikka on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö - Kreikka

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Korkein hallinto-oikeus (Symboulio tis Epikrateias)

Korkein oikeus (Areios Pagos, ylin tuomioistuin siviili- ja rikosoikeuden alalla)

Muut tuomioistuimet

Oikeuskäytäntö julkistetaan otsikoittain

Ei

Kyllä (kaikki vuosina 2008–2011 annetut rikostuomiot)

Ei

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKorkeimman oikeuden rikosoikeudelliset tuomiot on luokiteltu otsikoittain vuodesta 2008 (täydellinen sarja vuoteen 2011). Tuomioihin pääsee siis tutustumaan kyseessä olevan tuomion otsikon mukaan. Siviili- ja rikosoikeudellisia tuomioita voi hakea julkaisunumeron perusteella.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKorkeimman hallinto-oikeuden ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanAteenan hallinnollisen muutoksenhakutuomioistuimen (Dioikitiko Efeteio Athinon) tuomioiden osalta otsikoittain luokiteltu oikeuskäytäntö on vain tuomarien käytettävissä.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAteenan muutoksenhakutuomioistuin (Efeteio Athinon) ei julkaise siviili- eikä rikosoikeudellisia tuomioita verkossa. Siviilioikeudellisten päätösten numerot ja niiden tiivistelmät pannaan asiaomaisen viranomaisen verkkosivuille, mutta niitä ei luokitella. Rikosoikeudellisista tuomioista ei julkaista edes numeroa eikä tiivistelmää.

Esimerkkejä otsikoista

Petos, raiskaus, elatusmaksujen viivästyminen, lahjonta

Tiedostomuoto

Korkein hallinto-oikeus ja korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Asiakirja

Metadata

Asiakirja

Metadata

Mitä muita tiedostomuotoja käytetään?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (hallintotuomio­istuimet)

Ei

(muut tuomio­istuimet)

HTML (hallintotuomio­istuimet)

Ei

(muut tuomio­istuimet)








Jatkokäsittely

Korkein hallinto-oikeus

Korkein oikeus

Hallinto­tuomio­istuimet

Muut tuomio­istuimet

Onko saatavilla tietoa

muutoksenhausta?

Kyllä

Ei

Kyllä

Kyllä

siitä, onko asia yhä vireillä?

Kyllä

Ei

Kyllä

Kyllä

muutoksenhaun tuloksista?

Kyllä

Ei

Kyllä

– Ei

– Ateenan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: kyllä (alemman­tasoisia tuomioistui­mia koskevista muutoksen­hauista)

päätöksen peruuttamattomuudesta?

Kyllä

Ei

– Ateenan hallinto­tuomio­istuin: kyllä, jos ei ole kyse muutoksen­hausta

Ei

aiemmista jatkokäsittelyistä

jossakin muussa maan sisäisessä tuomioistuimessa (perustuslakituomioistuimessa…)?

Euroopan unionin tuomioistuimessa?

Ihmisoikeustuomioistuimessa?

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Julkaisusäännöt

Kansallisella tasolla?

Tuomioistuimissa?

Onko oikeuskäytännön julkaisemisesta annettu sitovia sääntöjä?

Kyllä

(henkilötiedot – laki 2472/97, tietosuojaviran­omaisen lausunto 2/2006)

Ei

(jos on kyse virkakäytöstä)

Korkein hallinto-oikeus ja korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Onko julkaistu koko oikeuskäytäntö vai ainoastaan valikoitu osa siitä?

– Korkein hallinto-oikeus: valikoitu osa

– Korkein oikeus julkaisee koko oikeuskäytännön eli sekä rikos- että siviili­oikeu­delliset päätökset, lukuun ottamatta siviili­prosessilain 565 §:n mukaista menettelyä

– Ateenan hallinto­tuomio­istuin: valikoitu osa

Jos kyseessä on valikoitu osa,

mitkä ovat valintaperusteet?

– Korkein hallinto-oikeus: asian tärkeys

– Ateenan hallinto­tuomio­istuin: asian tärkeys

Korkein hallinto-oikeus

Korkein oikeus

Muut tuomio-istuimet

Julkaistaanko tuomioistuimen päätökset verkossa ilman tunnistetietoja (nimettöminä)?

Ei

Kyllä

Ei

Jos julkaistaan,

koskeeko se kaikkia päätöksiä?

Kyllä

– lukuun ottamatta siviili-prosessilain 565 §:n mukaista menettelyä

päätökset alkaen vuodesta

2007

Linkkejä:

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKorkein oikeus

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKorkein hallinto-oikeus

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAteenan muutoksenhakutuomioistuin

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAteenan hallinnollinen muutoksenhakutuomioistuin

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAteenan ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuin

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAteenan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

Päivitetty viimeksi: 25/06/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota espanja on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö - Espanja

Oikeuskäytäntöä ei katsota Espanjassa oikeuslähteeksi, sillä siviililain 1 §:n 1 momentissa oikeuslähteiksi vahvistetaan laki, tapaoikeus ja yleiset oikeusperiaatteet (siviililain 1 §:n1 momentti).

Siviililain 1 §:n 6 momentissa säädetään kuitenkin, että oikeuskäytäntö täydentää oikeusjärjestystä opilla, jonka korkein oikeus vahvistaa tulkitsemalla ja soveltamalla lakia, tapaoikeutta ja yleisiä oikeusperiaatteita, toistuvissa ratkaisuissaan.

Oikeuskäytännön saatavuus

Oikeuslaitoslain 560 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan korkeimman oikeuden ja muiden lainkäyttöelinten antamien tuomioiden ja muiden päätösten virallinen julkaiseminen on korkeimman tuomarineuvoston vastuulla.

Tätä tarkoitusta varten korkein tuomarineuvosto antaa toimivaltaisia viranomaisia kuultuaan asetuksia sähköisten tuomiokirjojen laatimistavasta, tuomioiden kokoamisesta, käsittelystä, jakamisesta ja varmentamisesta, jotta varmistetaan niiden eheys, aitous ja saatavuus sekä henkilötietosuojaa koskevan lainsäädännön noudattaminen.

Lain säännösten noudattamiseksi korkein tuomarineuvosto perusti vuonna 1997 tuomioistuinasiakirjoista vastaavan viraston (Centro de Documentación Judicial, CENDOJ), jonka toimipaikka on San Sebastián.

Tämä uusi julkinen palvelu, jonka avulla voi tutustua eri tuomiostuinten oikeuskäytäntöön mahdollisimman hyvissä teknisissä olosuhteissa ja jolla varmistetaan erityinen henkilösuoja tietojen käsittelyssä, perustuu eri suunnitelmien tuottamiin valtuuksiin ja näkemyksiin, erilaisiin poliittisiin julistuksiin ja eri aloilla annettuihin määräyksiin.

CENDOJ:n tietokantaan yhdistetään Espanjan valtion virallisen lehden tietokanta, joka sisältää tietoa perustuslaillisesta oikeuskäytännöstä.

On olemassa myös yksityisiä tietokantoja, joiden tiedot ovat saatavilla rajallisesti ja maksua vastaan.

Oikeuskäytännön esittely

CENDOJ on perustanut korkeimman oikeuden oikeuskäytännön hakua varten sähköisen hakuympäristön, joka perustuu ikkunapohjaiseen navigointijärjestelmään.

Tietoa haettaessa näytölle avautuu TULOKSET-ikkuna (jossa näkyvät haun tulokset) ja HAKU-ikkuna (jolla voidaan milloin tahansa siirtyä lomakkeelle).

Selaimella voidaan hakea nopeasti ja turvallisesti kaikenlaisia korkeimman oikeuden antamia päätöksiä. Päätösten haku voidaan suorittaa valikkokentillä, joissa kyseiset päätökset yksilöidään ja luokitellaan, ja/tai vapailla tekstikentillä.

Vaihtoehtoisesti voidaan hakea suoraan esille kunkin oikeudenalan 50 viimeisintä päätöstä liittymän alaosassa olevilla painikkeilla. Tällä tavoin voidaan siirtyä viimeisimpiin tuomioihin, jotka on saatu ja tallennettu oikeuskäytäntötietokantaan.

Haku valikkokenttien avulla

Hakua voidaan tarkentaa määrittämällä tiettyjä hakuehtoja, esimerkiksi

 • Lainkäyttöala-kentällä voidaan valita haluttu oikeudenala: siviilioikeus, rikosoikeus, hallinto-oikeus, työoikeus tai sotilasoikeus
 • Päätöstyyppi-kentällä valitaan asiakirjatyypiksi korkeimman oikeuden tuomiot, päätökset tai sopimukset
 • Antamispäivä-kentällä voidaan rajata haku päivämäärillä kalenteripainikkeen avulla
 • Kieli-kentällä voidaan valita haettavien päätösten kieli liukuvalikosta.

Haku vapaiden kenttien kautta

Valikkokenttien lisäksi päätöksiä voidaan hakea muilla hakukentillä, joille ei voi määrittää hakuehtoja, vaan haettavaksi voidaan valita mikä tahansa tekstijono. Niiden avulla tehdään vapaita tekstihakuja.

TULOKSET

Kun suoritetaan haku, tulokseksi saadaan oletuksena 10 osumaa yhdellä tulossivulla.

Hakutulokset esitetään seuraavasti:

VAIHTOEHTOISET HAKUTERMIT: järjestelmä tarjoaa automaattisesti muita hakuun liittyviä termejä.

OTSIKOSSA esitetään oikeuskäytännöstä haetun tuomioistuimen päätöksen numero.

ALAOTSIKOISSA esitetään seuraavat tietokentät:

 • tuomioistuintyyppi: esimerkiksi korkein oikeus. Sala de lo Militar -jaosto
 • kaupunki: esimerkiksi Madrid -- Osasto: 1
 • esittelijä: esimerkiksi ANGEL JUANES PECES
 • kanteen nro: esimerkiksi 88/2007 -- Päivämäärä: 26/06/2008
 • päätöksen laji: esimerkiksi tuomio
 • tuomioistuin, aakkosjärjestys

Halutun tuloksen otsikkoa napsauttamalla avautuu uusi sivu, jossa esitetään haetun asiakirjan sisältö kokonaisuudessaan. Asiakirja avautuu pdf-muodossa.

Muoto

Tuomiot ovat yleensä saatavilla tietokannoissa pdf-, rtm- ja html-muodossa.

Saatavissa olevat tuomiot ja määräykset

 • Korkein oikeus

Korkein oikeus: Korkeimman oikeuden oikeuskäytäntö julkaistaan kokonaisuudessaan Internetissä. Tietoja voi hakea vapaasti ja maksutta. Tietokantaan on tallennettu asiakirjojen koko tekstit, joista on poistettu henkilötiedot. Tehokkaalla hakuohjelmalla voidaan tehdä hakuja kaikkien päätösten teksteistä. Linkki avautuu uuteen ikkunaanCENDOJ TS -sivustolta voi siirtyä tähän tietokantaan.

 • Muut tuomioistuimet

CENDOJ-tietokannasta saa tietoa maksutta valtakunnallisen ylioikeuden, ylimpien tuomioistuinten ja maakunnallisten ylioikeuksien antamista määräyksistä ja tuomioista.

Muut menettelyt

Onko tietoa saatavilla?

 • kanteista?
 • siitä, onko asia ratkaistu?
 • muutoksenhaun tuloksesta?
 • päätöksen peruuttamattomuudesta?
 • muista menettelyistä?

Ei. Ainoa saatavissa oleva tieto ovat tuomiot kokonaisuudessaan. Tiedot menettelyn jatkumisesta annetaan tuomiossa, ei tietokannoissa.

Julkaisusäännöt

Onko oikeuskäytännön julkaisemisesta sitovia sääntöjä kansallisesti tai tuomioistuintyypistä riippuen?

Oikeuslaitoslain 107 §:ssä säädetään, että korkein tuomarineuvosto on toimivaltainen julkaisemaan virallisesti tuomiot ja muut päätökset, joita korkein oikeus tai muut tuomioistuimet antavat.

Julkaisua koskevia sääntöjä on myös asetuksessa, jolla perustetaan tuomioistuinasiakirjoista vastaava virasto.

Julkaistaanko kaikki tuomiot vai ainoastaan valikoima niistä? Mitä perusteita jälkimmäisessä tapauksessa sovelletaan?

Tuomiot julkaistaan kokonaisuudessaan.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanTuomioistuinasiakirjoista vastaavan viraston oikeuskäytönnön hakuohjelma

Päivitetty viimeksi: 12/06/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö - Ranska

Tässä osassa esitetään yleiskatsaus oikeuskäytännön lähteisiin ja niiden sisältöön sekä viitteitä asiaan liittyviin tietopankkeihin.

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

1. Virallinen yleisportaali Linkki avautuu uuteen ikkunaanLégifrance

2. Muita tuomioistuinten verkkosivuja:

3. Linkki avautuu uuteen ikkunaanOikeusministeriö

Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Yleensä päätökset esitellään asiasanaluettelon tai tiivistelmän muodossa, ja sitä seuraavat tärkeimpien oikeuskysymysten selostus (tai tiivistelmä) ja viittaukset lakiin tai aiempiin päätöksiin.

Esimerkki

Kassaatiotuomioistuimen asiakirjat sisältävät tunnisteviitteiden ohella analyyttisia tietoja. Tuomion antaneen kokoonpanon tuomarin laatima selostus on tiivistelmä käsitellystä oikeudellisesta kysymyksestä. Tuomion tiivistelmään perustuvassa otsikoinnissa käytetään avainsanoja, jotka on lueteltu tärkeysjärjestyksessä. Käytetyt avainsanat kuuluvat kassaatiotuomioistuimen nimikkeistöön, joka julkaistaan kassaatiotuomioistuimen tiedotuslehden taulukkojen vuosittaisissa painoksissa kohdassa ”titrage”. Niitä on mahdollista katsoa napsauttamalla Linkki avautuu uuteen ikkunaanotsikointia koskevaa kohtaa (titrage) tuomioistuinten oikeuskäytännön tarkennetulla hakulomakkeella.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEsimerkki: Kassaatiotuomioistuin, riita-asioita käsittelevä jaosto 2, julkinen suullinen käsittely torstaina 18. joulukuuta 2008, muutoksenhakunumero: 07-20238, riidanalainen päätös: Basse-Terren muutoksenhakutuomioistuin 23. huhtikuuta 2007

Otsikointi ja tiivistelmät: OIKEUDENKÄYNTI RIITA-ASIASSA – Kirjelmät – Muutoksenhaun kirjelmät – Viimeiset kirjelmät – Soveltamisala

Muutoksenhakutuomioistuin rikkoo siviiliprosessilain 954 §:n 2 momenttia katsoessaan, että viimeisissä päätelmissä mainitsemattomista vaatimuksista ja perusteista on luovuttu, koska niissä ei määritelty riidan aihetta eikä otettu esiin tapahtumaa, joka olisi voinut johtaa oikeudenkäynnin päättämiseen

OIKEUDENKÄYNTI RIITA-ASIASSA – Kirjelmät – Muutoksenhaun kirjelmät – Viimeiset kirjelmät – Uuden oikeusprosessilain 954 §:n 2 momentin säännösten mukaisuus – Virhe – Laajuus
OIKEUDENKÄYNTI RIITA-ASIASSA – Kirjelmät – Muutoksenhaun kirjelmät – Viimeiset kirjelmät – Määritelmä – Poissulkeminen – Oikeustapaus – Tutkintatoimenpidettä koskevat kirjelmät

PÄÄTÖKSET JA TUOMIOT – Kirjelmät – Muutoksenhaun kirjelmät – Viimeiset kirjelmät – Soveltamisala

Ennakkotapaukset: Siviiliprosessilain 954 §:n 2 momentissa tarkoitettujen viimeisten päätelmien käsitteestä, verrattava: 2e Civ., 3.5.2001, nro 99-16.293, Bull. 2001, II, nro 87 (hylkääminen), ja lainattu lausunto; 2e Civ., 20.1.2005, nro 03-12.834, Bull. 2005, II, n° 20 (kassaatio), ja lainatut tuomiot

Sovelletut säädökset: siviiliprosessilain 954 §:n 2 momentti

Tiedostomuoto

Oikeuskäytäntö on saatavissa seuraavina tiedostomuotoina: (esim. PDF, html, XML)? Ylimpien tuomioistuinten tuomiot: XML, muut html.

Oikeuskäytännön kattamat tuomioistuimet

Ylimmät tuomioistuimet

Kassaatiotuomioistuin, korkein hallinto-oikeus, perustuslakineuvosto

Yleiset tuomioistuimet

Muutoksenhakutuomioistuin ja ylemmät hallinto-oikeudet

Erityistuomioistuimet

Valtiontalouden tarkastusvirasto

Jatkokäsittelyt

Ylimmät tuomioistuimet

Muut tuomioistuimet

Annetaanko tietoa…

Muutoksenhausta?

Perustuslaki­neuvostossa kyllä.

Kassaatio­tuomioistuimessa meneillään.

Yksinomaan korkeimman hallinto-oikeuden jäsenille

Ei

Asian vireilläolosta edelleen?

Ei

Ei

Muutoksenhaun tuloksesta?

Kyllä

Ei

Päätöksen lopullisuudesta?

Kyllä

Kyllä

Mahdollisuudesta jatkaa prosessia

toisessa tuomioistuimessa (perustuslakituomioistuimessa tms.)?

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa?

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa?

Ei

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Julkaisusäännöt

Kansallisesti

Tiettyjen tuomioistuimien päätöksistä

Onko olemassa ehdottomia sääntöjä tuomioistuinten päätösten julkaisemisesta?

Kyllä

Ei

Kassaatiotuomioistuin

Linkki avautuu uuteen ikkunaanOikeuslaitoksesta annetun lain R. 433-3 §:n mukaan (Code de l’organisation judiciaire) dokumentointi- ja tutkimuspalvelu ylläpitää tietokantaa, johon on koottu yhteen

 • kassaatiotuomioistuimen sekä sen yhteydessä toimivien tuomioistuinten tai lainkäyttökomissioiden päätökset ja lausunnot riippumatta siitä, onko ne julkaistu kuukausitiedotteissa, jotka mainitaan Linkki avautuu uuteen ikkunaanR. 433-4 §:ssä,
 • sekä oikeuslaitoksen muiden tuomioistuinten erityisen merkittävät päätökset.

Erityisen merkittävät tuomioistuimen päätökset ilmoitetaan palveluun oikeusministerin määräyksessä tarkennetuin ehdoin. Ilmoittajina ovat muutoksenhakutuomioistuinten ensimmäiset puheenjohtajat tai suoraan ensimmäisen oikeusasteen puheenjohtajat tai tuomioistuinten johdossa olevat tuomarit.

Tietokanta on yleisön käytettävissä Internetin välityksellä tapahtuvan oikeuden levittämisen julkispalveluun sovellettavien ehtojen mukaisesti.

Dokumentointi- ja tutkimuspalvelu pitää erillistä tietokantaa, johon on koottu kaikki muutoksenhakutuomioistuinten antamat tuomiot sekä tuomioistuinten ensimmäisten puheenjohtajien tai heidän valtuuttamiensa henkilöiden tekemät oikeuden päätökset. Ehdot, joiden mukaisesti nämä tuomiot ja päätökset luovutetaan palveluun käytettäviksi, on vahvistettu oikeusministerin määräyksessä.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanR. 433-4 §:n mukaan dokumentointi- ja tutkimuspalvelu laatii kaksi kuukausitiedotetta, yhden riita-asioita ja toisen rikosasioita käsittelevästä jaostosta. Tiedotteissa luetellaan päätökset ja lausunnot, joiden julkaisemisesta on päättänyt ne antaneen oikeuden kokoonpanon puheenjohtaja. Palvelu laatii ajoittain taulukoita.

Korkein hallinto-oikeus

Linkki avautuu uuteen ikkunaanHallinto-oikeudesta annetun lain 10 §:n mukaan tuomiot ovat julkisia. Niissä kerrotaan tuomion antaneiden tuomarien nimet.

Ylimmät tuomioistuimet

Muut tuomioistuimet

Julkaistaanko teksti kokonaisuudessaan vai otteina?

Kaikkien päätösten koko teksti verkkotietokannoissa

Otteita kaikkien päätösten teksteistä paperiversiona (kassaatiotuomioistuin ja korkein hallinto-oikeus) ja yhteenveto muista otteista

Perustelut julkaistaan osalle muutoksenhakutuomioistuinten tuomioista.

Millä perustein julkaistaan otteita?

Tuomioistuimen valinnan mukaan

Tuomioistuimen valinnan mukaan

Päivitetty viimeksi: 13/12/2016

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota kroaatti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö - Kroatia

Kroatian korkeimman oikeuden tietokanta

SuPra sisältää kaikki korkeimman oikeuden (Vrhovni sud) 1. tammikuuta 1990 lukien antamat päätökset. Tietokanta sisältää myös tärkeimmät Kroatian muiden tuomioistuinten antamat päätökset.

Oikeuskäytännön sisältävä uudempi SupraNova-tietokanta sisältää kunnallisten ja maakunnallisten tuomioistuinten, kauppatuomioistuinten, ylimmän kauppatuomioistuimen, ylimmän rikostuomioistuimen ja Kroatian korkeimman oikeuden päätökset.

Jokaisesta päätöksestä ilmoitetaan seuraavat tiedot: päätöksen antaneen tuomioistuimen ja sen jaoston nimi, mitä asia koskee sekä päätöksen antamis- ja julkaisupäivämäärä. Päätöksen koko teksti julkaistaan doc-, pdf- ja html-muodossa. Kaikissa 1. tammikuuta 2004 lukien annetuissa julkaistuissa päätöksissä on hakemisto.

Erityisen tärkeistä ja merkityksellisistä päätöksistä julkaistaan oikeudellinen lausunto (sentence).

Asianosaisten yksityisyyden suojelemiseksi päätöksen julkaistusta tekstistä on poistettu tiedot, joista luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt voisi tunnistaa. Asiassa noudatetaan Kroatian korkeimman oikeuden presidentin vahvistamia Linkki avautuu uuteen ikkunaansääntöjä ja ohjeita oikeuden päätösten anonymisoinnista.

Oikeuden päätösten julkaisemista koskevien sääntöjen mukaan

 1. tuomioistuimet voivat itse valita tärkeimmät julkaistavat päätökset;
 2. alempien oikeusasteiden päätökset, joihin korkein oikeus viittaa omissa päätöksissään, on julkaistava siviiliprosessilain 396.a §:n nojalla.

Kroatian korkeimmassa hallinto-oikeudessa (Visoki upravni sud) on kaksi jaostoa – yksi eläke-, työkyvyttömyys- ja terveysasioita varten ja toinen rahoitukseen sekä työ- ja omistusoikeuteen liittyviä asioita varten – sekä yleisten lakien laillisuutta arvioiva neuvosto.

Jaostojen oikeuskäytännön seuranta- ja tarkasteluyksikkö valitsee yhdessä asianomaisen jaoston päällikön kanssa, mitkä jaostojen kuukauden aikana antamista päätöksistä ovat merkityksellisiä. Vuoden lopussa jaostojen päälliköt ja seuranta- ja tarkasteluyksikkö valitsevat hallinto-oikeuden päätöksistä tärkeimmät ja valmistelevat niiden julkaisun korkeimman hallinto-oikeuden vuosittain julkaisemassa tiedotuslehdessä.

Tiedotuslehdessä julkaistavien päätösten oikeudelliset lausunnot julkaistaan myös korkeimman hallinto-oikeuden verkkosivuilla aihepiirin mukaan jaoteltuina.

Kaikki yleisten lakien laillisuutta arvioivan neuvoston päätökset julkaistaan nekin korkeimman hallinto-oikeuden verkkosivuilla.

Päivitetty viimeksi: 04/12/2015

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö - Italia

Tässä osiossa esitetään yleiskatsaus Italian oikeuskäytäntöön ja siihen liittyvien tietokantojen kuvaus sekä linkkejä.

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Italian tuomioistuinjärjestelmä tarjoaa oikeuskäytäntöä koskevaa julkista tietoa eri verkkosivustoilla.

Tuomioistuinjärjestelmän ylin taso on Italian korkein oikeus Linkki avautuu uuteen ikkunaanCorte di Cassazione, jonka verkkosivuilla on erityisen runsaasti tietoa. Verkkosivut jakautuvat kahteen osaan.

Toinen osa on omistettu vireillä oleville riita- ja rikosasioille. Käyttö on Italian tietosuojalain mukaisesti rajattu nimetyille ja valtuutetuille lakimiehille, jotka osallistuvat asioiden käsittelyyn. Käyttö tapahtuu älykorttiin liitetyn voimassa olevan digitaalisen varmenteen avulla.

Toisen osan muodostaa Linkki avautuu uuteen ikkunaanItalgiure DB -järjestelmä, jota voidaan käyttää saman portaalin kautta. Se sisältää miljoonia asiakirjoja päättyneistä oikeudenkäynneistä (lähinnä tuomiot) sekä riita- että rikosasioissa. Tiedot ovat vapaasti oikeusjärjestelmän toimijoiden (tuomarien, syyttäjien, tuomioistuinten hallintovirkamiesten) käytettävissä, ja myös lakimiehet, yliopistot ja muut asianharrastajat voivat käyttää sitä pientä tilausmaksua vastaan.

Kaikkien yleisten tuomioistuinten ja muutoksenhakutuomioistuinten verkkosivuilla voi tutustua kirjaamoon rekisteröityihin tietoihin sekä riita-asioita koskevaan oikeuskäytäntöön ja sähköisiin asiakirjoihin.

Näihin tietoihin voivat tutustua Linkki avautuu uuteen ikkunaanoikeusministeriön sähköisten palvelujen portaalissa lakimiehet sekä tuomareita avustavat tuomioistuinten henkilöstön jäsenet ja ulkopuoliset asiantuntijat vahvan tunnistuksen avulla (älykortti, johon on yhdistetty kansallinen sähköinen palvelukortti).

Samalla tavoin on mahdollista tutustua myös rauhantuomarien kirjaamiin rekisteritietoihin.

Kirjaamojen sivustoilla oleviin anonymisoituihin tietoihin voi tutustua portaalissa ilman tunnistautumista.

Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Luvallisia aiheita koskevia vireillä olevia oikeudenkäyntejä voi hakea asianosaisten nimillä tai asian numerolla, jolla ne on luetteloitu korkeimman oikeuden tai muun tuomioistuimen yleisrekisteriin.

Oikeuskäytäntöön voi tehdä hakuja myös tekstin, aiheen tai erityistietojen perusteella (kannepäivä, asianosaisen nimi).

Tiedostomuoto

Oikeuskäytäntöä koskevat asiakirjat ja tiedot ovat saatavilla pdf- ja html-muodoissa.

Tuomioistuimet

Italian korkein oikeus

Tietoja on saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaankorkeimman oikeuden verkkosivuilla.

Yleiset tuomioistuimet

Ajantasainen linkkiluettelo yleisten tuomioistuinten verkkosivustoille on saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaanoikeusministeriön verkkosivustolla.

Jatkokäsittelyt

Italian korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Tietoja saatavilla

siitä, onko asia edelleen vireillä

kyllä

kyllä

muutoksenhaun tuloksesta

kyllä

ei

tuomion lainvoimaisuudesta

kyllä

kyllä

Jos yksittäisellä tuomioistuimella tai muutoksenhakutuomioistuimella on verkkosivusto, siinä annetaan usein tietoja siitä, kuinka kanne tai takautumiskanne nostetaan tai kuinka tuomioon haetaan muutosta.

Oikeudelliset tietokannat

 1. Linkki avautuu uuteen ikkunaanItalgiure DB -tietokanta sisältää yksityiskohtaiset tiedot lukuisista, pääasiassa korkeimman oikeuden antamista tuomioista. Tietokannassa on yli 35 miljoonaa asiakirjaa (mm. säädöksiä ja otteita oikeuskirjallisuudesta).

Tietokantojen käyttö on edellä esitetyllä tavalla rajoitettua.

 1. Yleisten tuomioistuinten ja muutoksenhakutuomioistuinten oikeuskäytäntö on suurelta osin saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaanoikeusministeriön sähköisten palvelujen portaalissa, kuten edellä on selostettu.
Päivitetty viimeksi: 13/10/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö - Kypros

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Tuomioistuinten päätösten julkaisemista varten ei ole virallisia verkkosivuja. Osa viimeaikaisista päätöksistä julkaistaan Linkki avautuu uuteen ikkunaankorkeimman oikeuden (Ανώτατο Δικαστήριο) internetsivustolla.

Eräät yksityiset internetsivustot tarjoavat oikeuskäytännön käyttöoikeutta joko maksutta tai maksua vastaan.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanTuomioistuinten viimeaikaisia päätöksiä

Päivitetty viimeksi: 23/07/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö - Latvia

Tässä osassa kerrotaan Latvian oikeuskäytännöstä

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Linkki avautuu uuteen ikkunaanOikeuskäytäntötietokanta on olennainen osa Linkki avautuu uuteen ikkunaanLatvian tuomioistuinportaalia (Latvijas Tiesu portāls). Se sisältää korkeimman oikeuden tuomiot aloittain ryhmiteltyinä.

Kaikki Latvian hallintotuomioistuinten antamat tuomiot on julkaistu tuomioistuinportaalissa 1. tammikuuta 2007 alkaen.

Portaalissa julkaistaan myös valikoima eri tuomioistuinten riita- ja rikosasioissa antamia tuomioita (varsinkin jos niillä saattaa olla yleisempää merkitystä).  Korkeimman oikeuden tuomioita julkaistaan myös Linkki avautuu uuteen ikkunaankorkeimman oikeuden omilla verkkosivuilla.

Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Linkki avautuu uuteen ikkunaanOikeuskäytäntötietokanta

Lietas numurs (Asian numero)

Lietas veids (Oikeudenala)

Datums
(Päivämäärä)

Atvērt kartīti (Avaa tiedot)

CXXXXXXXX

Civillietas        (Riita‑asia)

XXXX-XX-XX

Tēzes virsraksts: (Kanteen otsikko)

2. Galvenā tēze (Kanteen pääasiallinen sisältö)

3.  (Papildu tiesiskā informācija) (Täydentävät oikeudelliset tiedot)

Napsauttamalla ”Atvērt kartīti” pääsee tutustumaan tuomiota koskeviin tietoihin, jotka on jaettu kahteen osaan (perustiedot ja lisätiedot). Lisätietoihin sisältyvät mm. seuraavat:

 1. kanteen otsikko
 2. kanteen pääasiallinen sisältö
 3. tietoa tuomion perustana olevista säädöksistä, oikeusperiaatteista, oikeuskäytännöstä ja oikeuskirjallisuudesta
 4. tiivistelmä tuomiosta.

Tiedostomuoto

Tuomioistuinportaalin Linkki avautuu uuteen ikkunaanoikeuskäytäntötietokantaan tallennetut tuomiot ovat HTML-muodossa.

Muut Linkki avautuu uuteen ikkunaantuomioistuinportaalissa julkaistut tuomiot  ovat PDF- tai DOC-muodossa.

Tuomioistuimet

Korkein oikeus

Korkeimman oikeuden tuomioita julkaistaan Linkki avautuu uuteen ikkunaanoikeuskäytäntötietokannassa ja Linkki avautuu uuteen ikkunaankorkeimman oikeuden verkkosivuilla.

Yleiset tuomioistuimet

Yleisten tuomioistuinten tuomioita julkaistaan Linkki avautuu uuteen ikkunaan tuomioistuinportaalissa.

Jatkokäsittelyt

Tietoa jatkokäsittelystä on saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaantuomioistuinportaalissa. Valitse hakuehto Tiesvedības gaita (Käsittelyn eteneminen) kohdasta E-pakalpojumi (sähköiset palvelut).

Syöttämällä asian numero saadaan seuraavat tiedot: tuomioistuin, tuomari, istuntoaikataulu, mahdolliset muutoksenhaut, muutoksenhakujen tulos ja tuomion mahdollinen kumoaminen.

Julkaisusäännöt

Jos asia käsitellään julkisessa istunnossa, tuomioistuimen päätös tai tuomio (joka sisältää johdanto-osan, asian kuvauksen, ratkaisun perustelut ja tuomiolauselman) on yleisesti saatavilla olevaa tietoa siitä alkaen, kun se on annettu.

Jos tuomioistuin ei anna päätöstä tai tuomiota (esimerkiksi kun asia käsitellään kokonaan kirjallisessa menettelyssä), ratkaisun katsotaan olevan yleisesti saatavilla olevaa tietoa siitä alkaen, kun se on vastaanotettu.

Jos asia käsitellään suljetussa istunnossa, mutta tuomioistuimen päätöksen tai tuomion johdanto-osa ja tuomiolauselma luetaan julkisessa istunnossa, nämä päätöksen tai tuomion osat katsotaan yleisesti saatavilla olevaksi tiedoksi, joka voidaan julkaista.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanValtioneuvoston asetuksen N:o 123 (annettiin 10. helmikuuta 2009 ja tuli voimaan 18. helmikuuta 2009) mukaan luonnollisten henkilöiden tietyt henkilötiedot on poistettava ennen tuomioistuimen päätöksen tai tuomion julkaisemista ja korvattava seuraavasti:

 1. Henkilön etu- ja sukunimi korvataan alkukirjaimilla.
 2. Henkilötunnus korvataan ilmaisulla ”henkilötunnus”.
 3. Kotiosoite korvataan ilmaisulla ”asuinpaikka”.
 4. Kiinteistön osoite korvataan ilmaisulla ”osoite”.
 5. Kiinteistörekisteriin merkityn kiinteistön tunnus korvataan ilmaisulla ”kiinteistötunnus”.
 6. Ajoneuvon rekisterinumero korvataan ilmaisulla ”rekisterinumero”.

Tuomioistuimen päätöksiin ja tuomioihin sisältyvät tiedot tuomarista, syyttäjästä sekä valantehneistä asianajajista, notaareista ja ulosottomiehistä julkaistaan.

Julkaistavat tuomiot ja päätökset valitsee korkeimman oikeuden oikeuskäytäntöjaosto niiden merkittävyyden ja ajankohtaisuuden perusteella.

Päivitetty viimeksi: 23/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö - Liettua

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Hakutulokset esitetään seuraavasti:

Numero

Tuomioistuin

Vuosi

Asian tyyppi

Asian numero

Tuomari

Päätöksen päivämäärä

Käsittelyn tulos

riita-asia, rikosasia tai hallinto-oikeudellinen asia

etunimi, sukunimi ja tunnus

linkki päätökseen *.doc-tiedostona


Tiedostomuoto

Oikeustapaukset ovat saatavissa *.doc-tiedostoina.

Asianomaiset tuomioistuimet

Tietokantaan sisältyvät seuraavat tuomioistuimet:

 1. Linkki avautuu uuteen ikkunaanKorkein oikeus (Aukščiausiasis Teismas)
 2. Linkki avautuu uuteen ikkunaanMuutoksenhakutuomioistuin (Apeliacinis teismas)
 3. Linkki avautuu uuteen ikkunaanVilnan alioikeus (Vilniaus apygardos teismas)
 4. Linkki avautuu uuteen ikkunaanKaunasin alioikeus (Kauno apygardos teismas)
 5. Linkki avautuu uuteen ikkunaanKlaipedan alioikeus (Klaipėdos apygardos teismas)
 6. Linkki avautuu uuteen ikkunaanPanevezysin alioikeus (Panevėžio apygardos teismas)
 7. Linkki avautuu uuteen ikkunaanSiauliain alioikeus (Šiaulių apygardos teismas)
 8. Linkki avautuu uuteen ikkunaanKorkein hallinto-oikeus (Vyriausiasis administracinis teismas)
 9. Linkki avautuu uuteen ikkunaanVilnan alueellinen hallintotuomioistuin (Vilniaus apygardos administracinis teismas)
 10. Linkki avautuu uuteen ikkunaanKaunasin alueellinen hallintotuomioistuin (Kauno apygardos administracinis teismas)
 11. Linkki avautuu uuteen ikkunaanKlaipedan alueellinen hallintotuomioistuin (Klaipėdos apygardos administracinis teismas)
 12. Linkki avautuu uuteen ikkunaanSiauliain alueellinen hallintotuomioistuin (Šiaulių apygardos administracinis teismas)
 13. Panevezysin alueellinen hallintotuomioistuin (Panevėžio apygardos administracinis teismas).

Jatkokäsittelyt

Korkeimmat oikeudet

Muut tuomioistuimet

Onko tietoa saatavissa:

 • muutoksenhausta?

Ei

Ei

 • asian keskeneräisyydestä?

Ei

Ei

 • muutoksenhaun tuloksista?

Ei

Ei

 • päätöksen peruuttamattomuudesta?

Ei

Ei

 • jatkokäsittelyistä

toisessa kansallisessa tuomioistuimessa (perustuslakituomioistuimessa…)?

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa?

ihmisoikeustuomioistuimessa?

Ei

Ei


Julkaisusäännöt

 • Tuomioistuinten päätökset julkaistaan vuonna 2005 annetun tuomioistuinneuvoston asetuksen N:o 13P-378PDF(148 Kb)lt mukaisesti.
 • Päätökset julkaistaan kokonaisuudessaan siten, että henkilötiedot on poistettu.
Päivitetty viimeksi: 18/02/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö - Luxemburg

Tällä sivulla annetaan tietoja Luxemburgin oikeuskäytännöstä.

Verkkosivuilla oleva oikeuskäytäntö

Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Päätökset julkistetaan internetissä antopäivän ja numeron perusteella.

Tiedostomuoto

Oikeuskäytäntö on saatavilla Word- tai pdf-muodossa.

Tuomioistuimet

Oikeusministeriön internetsivustolla on Linkki avautuu uuteen ikkunaanperustuslakituomioistuimen (Cour constitutionnelle) sivu, jonka kautta on saatavilla luettelo perustuslakituomioistuimen päätöksistä.

Luxemburgin Linkki avautuu uuteen ikkunaankorkeimman hallinto-oikeuden (Cour administrative) ja ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuimen (Tribunal administratif) internetsivustolla on myös tietokanta, joka sisältää näiden tuomioistuinten päätöksiä.

Oikeushallinnon internetsivustolla voi tutustua perustuslakituomioistuimen, kassaatiotuomioistuimen (Cour de cassation) ja hallintotuomioistuinten tuomioihin (tunnistetiedot poistettu).

Jatkokäsittelyt

Tietoja on saatavilla myös seuraavista aiheista:

 • muutoksenhaku
 • asian käsittelyvaihe
 • muutoksenhaun tulos
 • annettujen tuomioiden peruuttamattomuus
 • jatkokäsittelyt perustuslakituomioistuimessa, korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja hallintotuomioistuimessa.

Korkeimman oikeuden, perustuslakituomioistuimen, korkeimman hallinto-oikeuden ja ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuimen oikeuskäytäntö julkaistaan kokonaisuudessaan Linkki avautuu uuteen ikkunaanLuxemburgin oikeusportaalissa ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanhallintotuomioistuinten internetsivustolla.

Julkaisusäännöt

Perustuslakiin liittyvät asiat julkaistaan Linkki avautuu uuteen ikkunaanLuxemburgin virallisessa lehdessä (Mémorial).

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanHallintotuomioistuimet

Linkki avautuu uuteen ikkunaanOikeusministeriö

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLuxemburgin oikeusportaali

Päivitetty viimeksi: 10/06/2016

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö - Unkari

Tässä osiossa kerrotaan Unkarin oikeuskäytännöstä ja oikeustapaustietokannoista sekä annetaan linkkejä tietokantoihin.

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Unkarin tuomioistuinten organisaatiosta ja hallinnosta vuonna 2011 annetussa laissa CLXI (A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény) säädetään, että 1. tammikuuta 2012 lähtien Unkarin korkeimman oikeuden (Kúria), viiden alueellisen muutoksenhakutuomioistuimen (ítélőtábla) sekä hallinto- ja työtuomioistuinten (közigazgatási és munkaügyi bíróságok) on julkaistava kaikki asiasisältöä koskevat ratkaisunsa digitaalisessa muodossa tuomioistuinten päätöskokoelmassa (hallinto- ja työtuomioistuinten päätökset on julkaistava vain siinä tapauksessa, että tuomioistuin on antanut hallinto-oikeudellisen päätöksen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena, eikä päätökseen voi hakea muutosta varsinaisin muutoksenhakukeinoin). Tällä hetkellä tuomiot ovat saatavilla oikeustapauskokoelmassa osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara. (Aiemmin korkeimman oikeuden ja viiden muutoksenhakutuomioistuimen oli sähköisen tiedonvälityksen vapaudesta vuonna 2005 annetun lain XC (Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény) nojalla julkaistava kaikki asiasisältöä koskevat ratkaisunsa 1. päivästä heinäkuuta 2007.)

Poikkeuksen muodostavat seuraavissa menettelyissä annetut päätökset, joita ei tarvitse julkaista oikeustapauskokoelmassa:

 • maksumääräysmenettelyissä, täytäntöönpanomenettelyissä, yhtiöoikeudellisia asioita käsittelevissä menettelyissä, konkurssi- ja likvidaatiomenettelyissä sekä tuomioistuinten pitämiä rekistereitä koskevissa menettelyissä annetut tuomioistuimen ratkaisut
 • avioliittoasioita tai isyyden ja syntyperän selvittämistä koskevissa menettelyissä, huoltajuuden menettämistä koskevissa menettelyissä sekä holhouksenalaiseksi asettamista koskevissa menettelyissä annettuja päätöksiä ei julkaista, jos jompikumpi osapuoli pyytää julkaisematta jättämistä
 • seksuaalirikoksia koskevissa oikeudenkäynneissä annettuja tuomioita ei saa julkaista ilman uhrin suostumusta.

Lisäksi korkeimman oikeuden on julkaistava lainsäädännön yhdenmukaisuutta koskevat päätökset (jogegységi határozatok) (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://kuria-birosag.hu/hu/jogegysegi-hatarozatok), oikeudelliset periaatepäätökset (elvi bírósági határozatok) (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-hatarozatok) sekä oikeudelliset periaatemääräykset (elvi bírósági döntések) (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-dontesek). Nekin löytyvät oikeustapauskokoelmasta (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara).

Päätöksen antaneen tuomioistuimen presidentin on julkaistava päätös oikeustapauskokoelmassa 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu kirjallisena.

Julkaistun päätöksen yhteydessä on mainittava tuomioistuimen nimi, oikeudenala, päätöksen antamisvuosi, päätöksen viite sekä ne säännökset, joiden nojalla tuomioistuin on antanut päätöksen.

Asianosaisten kaikki henkilötiedot on periaatteessa poistettava päätöksistä, ja asianosaisiin on viitattava sen mukaan, mikä on heidän asemansa menettelyssä.

Päätösten julkistaminen / otsikointi

Erityisiä otsikkoja ei ole, koska hakutoiminto antaa kaikki oleelliset tiedot hakutuloksista. Hakutulosten luettelossa on viitenumero, joka viittaa tietoihin, jotka on korostettu luettelossa (tuomioistuin, oikeuskäsittelyn tyyppi).

(Oikeustapauskokoelmassa julkaistavien päätösten esittämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä säädetään oikeus- ja lainvalvontaministeriön määräyksessä 29/2007 (V.31).)

Tiedostomuoto

Oikeustapaukset ovat saatavissa RTF-muodossa.

Asianomaiset tuomioistuimet

Korkeimman oikeuden ja alueellisten muutoksenhakutuomioistuinten on julkaistava kaikki asiasisältöä koskevat ratkaisunsa. Samoin on julkaistava kaikki alempien oikeusasteiden ratkaisut, joilla on välitön yhteys näihin ratkaisuihin.

Hallinto- ja työtuomioistuinten on julkaistava asiasisältöä koskevat ratkaisunsa vain silloin, kun ne on annettu ensimmäisen oikeusasteen hallinnollisessa menettelyssä, eikä niihin voi hakea muutosta varsinaisin muutoksenhakukeinoin.

Lisäksi tuomioistuinten presidentit voivat päättää asiasisällön perusteella, julkaisevatko ne muita asiasisältöä koskevia ratkaisuja.

Verkkosivusto: Linkki avautuu uuteen ikkunaanTuomioistuimet.

Jatkokäsittelyt

Korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Onko tietoa saatavissa

muutoksenhausta?

Ei

Ei

 • asian keskeneräisyydestä?

Ei

Ei

 • muutoksenhaun lopputuloksesta?

Ei

Ei

 • päätöksen peruuttamattomuudesta?

Kyllä

Kyllä

 • jatkokäsittelystä

toisessa kansallisessa tuomioistuimessa (perustuslakituomioistuin…) ?

Euroopan unionin tuomioistuimessa?

ihmisoikeustuomioistuimessa?

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Julkaisusäännöt

valtakunnallisesti?

tuomioistuimissa?

Onko oikeustapausten julkaisemisesta annettu sitovia sääntöjä?

Kyllä

Kyllä

Korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Julkaistaanko oikeuskäytäntö kokonaan vai ainoastaan valikoivin osin?

Kokonaan

Valikoivin osin

Jos julkaistavat tapaukset valikoidaan,

mitä valintaperustetta käytetään?

Viisi alueellista muutoksenhakutuomioistuinta julkaisee kaikki asiasisältöä koskevat ratkaisut. Samoin julkaistaan kaikki alempien oikeusasteiden ratkaisut, joilla on välitön yhteys näihin ratkaisuihin.

Lisäksi tuomioistuinten presidentit voivat päättää, julkaisevatko ne muita asiasisältöä koskevia ratkaisuja.

1. päivästä heinäkuuta 2007 lähtien

Oikeudelliset tietokannat

Tietokannan nimi ja Url-osoite

Linkki avautuu uuteen ikkunaanUnkarin tuomioistuinlaitoksen portaali

Onko tietokannan käyttö ilmaista?

Kyllä, tietokantaa voi käyttää ilmaiseksi.

Lyhyt kuvaus tietokannan sisällöstä

Tietokantaan sisältyvät kaikki korkeimman oikeuden (unkarinkielinen nimi Legfelsőbb Bíróság vaihtui 1.1.2012 muotoon Kúria) ja viiden alueellisen muutoksenhakutuomioistuimen asiasisältöä koskevat päätökset 1. päivästä heinäkuuta 2007 sekä hallinto- ja työtuomioistuinten hallinnollisissa asioissa antamat asiasisältöä koskevat päätökset 1. päivästä tammikuuta 2012, jos tarkistettavana oleva hallinnollinen päätös on annettu ensimmäisen oikeusasteen käsittelyssä eikä päätökseen voi hakea muutosta varsinaisin muutoksenhakukeinoin.

Tietokantaan sisältyvät myös kaikki alempien oikeusasteiden ratkaisut, joilla on välitön yhteys näihin ratkaisuihin.

Muiden ratkaisujen julkaisemisesta päättää tuomioistuimen presidentti.

Asianosaisten kaikki henkilötiedot on poistettava päätöksistä, ja asianosaisiin on viitattava sen mukaan, mikä on heidän asemansa menettelyssä. Päätöksistä ei kuitenkaan saa poistaa seuraavia seikkoja:

 • valtion tai paikallishallinnon tehtäviä tai muita laissa säädettyjä julkisia tehtäviä hoitavan elimen nimi sekä kyseisistä tehtävistä vastuussa olevan henkilön koko nimi ja asema, jos henkilö on ollut osallisena menettelyssä julkisen tehtävänsä vuoksi, ellei laissa toisin säädetä
 • valtuutettuna edustajana tai puolustusasianajajana toimineen asianajajan nimi
 • asian vastaajana hävinneen luonnollisen henkilön nimi sekä oikeushenkilöiden ja sellaisten yhteisöjen nimi ja kotipaikka, jotka eivät ole oikeushenkilöitä, jos päätös on annettu menettelyssä, jossa on lain nojalla mahdollista esittää yleiseen etuun liittyviä vaateita
 • järjestön tai säätiön nimi, kotipaikka ja edustajan nimi
 • yleisen edun vuoksi julkisesti saatavilla olevat tiedot.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanHaku Unkarin oikeustapauskokoelmasta

Päivitetty viimeksi: 06/04/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö - Malta

Tällä sivulla on tietoa Maltan oikeuskäytännöstä.

Oikeuskäytäntö

Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Avainsanoja ei aina merkitä oikeustapauksen otsikko-osaan, mutta merkittäviksi katsotut tuomiot liitetään avainsanojen avulla hakemistoon (osa tuomioistuimissa käytettävää oikeustapaustietokantaa). Kuhunkin tietueeseen on liitetty esimerkiksi muutamia avainsanoja ja tuomion tiivistelmä.

Kaikissa tuomioistuinratkaisuissa käytetään samaa mallia, johon kuuluu valtion vaakuna, oikeusaste, tuomioistuimen nimi, istunnon päivämäärä, tapauksen viitenumero, asianosaiset (A vastaan B) ja varsinaisen tuomion teksti. Myös fontti ja ylä- ja alatunnisteet asetetaan mallin mukaisesti.

Tiedostomuoto

Oikeuskäytäntö on saatavilla pdf-tiedostoina.

Jatkokäsittelyt

Korkein oikeusaste

Muut oikeusasteet

Onko tietoa saatavissa

 • muutoksenhausta?

Kyllä

Kyllä

 • asian käsittelyn etenemisestä?

Kyllä

Kyllä

 • muutoksenhaun tuloksista?

Kyllä

Kyllä

 • päätöksen peruuttamattomuudesta?

Kyllä

Kyllä

 • jatkokäsittelyistä

  – maan muissa tuomioistuimissa (perustuslakituomioistuin)?

  – Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa?

  – ihmisoikeustuomioistuimessa?

Kyllä

Ei

Ei

Kyllä

Ei

Ei


Julkaisusäännöt

... valtakunnallisesti?

... tuomioistuimissa?

Onko oikeuskäytännön julkaisemisesta annettu sitovat säännöt...

Kyllä

Kyllä


Nykysääntöjen mukaan ratkaisut on julkaistava, mutta julkaisuvälinettä ei ole määritetty.

Maltalla julkaistaan oikeuskäytäntö kokonaisuudessaan.

Kaikki perhetuomioistuimen tuomiot julkaistaan nimettöminä. Lisäksi jos istuva tuomari määrää, ettei asianosaisten tai syytetyn nimeä saa julkistaa, tuomio julkaistaan nimettöminä.

Päivitetty viimeksi: 26/03/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota hollanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö - Alankomaat

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Otsikointia kutsutaan ”sisällönkuvaukseksi”, ja siihen voi kuulua varsinainen otsikko (yksi lause), lyhyt tai pitkä tiivistelmä, muutamia avainsanoja, tiivistelmäkappale kyseessä olevasta laista tai sanatarkka lainaus tuomiolauselman tärkeimmästä osasta.

Esimerkkejä otsikoista

Vuokralaki: toimistotilan vuokrasopimuksen peruminen (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO)).

Tiedostomuoto

Oikeuskäytäntö on saatavilla verkkosivustolla HTML-muodossa. Oikeusalan ammattikäyttäjät voivat ladata oikeuskäytäntöä XML-muotoisena.

Tuomioistuimet

Kaikkien tuomioistuinten tuomiot ovat saatavissa Linkki avautuu uuteen ikkunaanAlankomaiden tuomioistuinlaitoksen verkkosivuston hakupalvelun kautta. Tuomioistuimet ovat

 • korkein oikeus (Hoge Raad der Nederlanden)
 • korkeimman hallinto-oikeuden hallintoriita-asioita käsittelevä jaosto (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State)
 • virkamies- ja sosiaaliturva-asioita käsittelevä muutoksenhakutuomioistuin (Centrale Raad van Beroep)
 • elinkeinoelämän muutoksenhakulautakunta (College van Beroep voor het bedrijfsleven)
 • neljä ylioikeutta (gerechtshof)
 • yksitoista alueellista tuomioistuinta (rechtbank).

Jatkokäsittelyt

Korkeimmat oikeudet

Muut tuomioistuimet

Onko tietoa saatavilla

– muutoksenhausta?

Ei

Ei

– käsiteltävänä olevan asian etenemisestä?

Ei

Ei

– muutoksenhaun lopputuloksesta?

Ei

Ei

– päätöksen peruuttamattomuudesta?

Ei

Ei

– jatkokäsittelystä

– muussa kansallisessa tuomioistuimessa (perustuslakituomioistuimessa…)?

– unionin tuomioistuimessa?

– ihmisoikeustuomioistuimessa?

Ei

Ei

Julkaisusäännöt

Tuomioistuimet ovat laatineet kaksi ohjetta oikeuskäytännön julkaisemisesta. Toinen ohjeista koskee nimettömänä julkaisemista (henkilötietojen poistamista) ja toinen valikointia.

Jälkimmäinen ohje perustuu Euroopan neuvoston suositukseen, joka koskee tuomioistuinten päätösten valikointia, käsittelyä, esittämistä ja säilyttämistä oikeusalan tietokannoissa (Recommendation No. R (95) 11 Concerning the selection, processing, presentation and archiving of court decisions in legal information retrieval systems). Sen mukaan korkeimmat oikeudet julkaisevat kaikki tapaukset, paitsi jos tapauksilla ei selvästi ole oikeudellista tai yhteiskunnallista merkitystä, mutta muut tuomioistuimet julkaisevat vain ne tapaukset, joilla on selvästi oikeudellista tai yhteiskunnallista merkitystä.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAlankomaiden tuomioistuinlaitoksen verkkosivuston hakupalvelu

Päivitetty viimeksi: 09/02/2016

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö - Itävalta

Tässä osiossa esitetään yleiskatsaus Itävallan oikeuskäytäntöön. Lisäksi kuvataan asianmukaisia oikeuskäytäntötietokantoja ja annetaan linkit niihin.

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Itävaltalaisten tuomioistuinten antamat tuomiot julkaistaan liittovaltion oikeudellisten tietojen järjestelmässä, ja ne löytyvät osoitteesta Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.ris.bka.gv.at/.

Itävallan oikeudellisten tietojen järjestelmä (Rechtsinformationssystem des Bundes, RIS) on liittokanslerin viraston ylläpitämä sähköinen tietokanta. Siihen tallennetaan erityisesti Itävallan virallisessa lehdessä (Bundesgesetzblatt) julkaistavat säännökset sekä tietoja Itävallan tasavallan lainsäädännöstä.

RIS-järjestelmään on esteetön pääsy (WCAG 1.0 -suuntaviivojen mukainen WAI-A).

Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Ylimmät tuomioistuimet

Muut tuomioistuimet

Otsikoina esitettävä oikeuskäytäntö

Kyllä

Kyllä

Esimerkkejä otsikoista

Asian numero RS0127077

Viitenumero 11 Os 87/11w

Ratkaisun päivämäärä 25.8.2011

Otsikon teksti

Otsikkoon kuuluu yleensä  jaoston numero ”11”, menettelytyypin viite ”Os”, juokseva numero ”87” ja vuosi ”11” sekä ratkaisun päivämäärä ”25.8.2011”.

Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI)

Tämän otsikon alla on eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (European Case Law Identifier, ECLI). Se on EU:n jäsenvaltioissa annettujen tuomioistuinten tuomioiden yksilöivä tunniste.

Tiedostomuoto

Oikeuskäytäntö on saatavilla  XML-, RTF-, PDF- ja HTML-muodossa.

Asianomaiset tuomioistuimet ja muut toimielimet

Ylimmät tuomioistuimet

 • korkein oikeus (Oberster Gerichtshof)
 • perustuslakituomioistuin (Verfassungsgerichtshof)
 • hallintotuomioistuin (Verwaltungsgerichtshof)
 • turvapaikkatuomioistuin (Asylgerichtshof)

Tuomioistuimet ja muut toimielimet

 • alueelliset ylioikeudet (Oberlandesgerichte) ja muut tuomioistuimet (yksityis- ja rikosoikeus)
 • liittovaltion hallintotuomioistuin (Bundesverwaltungsgericht)
 • alueelliset hallintotuomioistuimet (Landesverwaltungsgerichte)
 • finanssituomioistuin (Bundesfinanzgericht) (ulkoinen)
 • tietosuojaviranomainen (Datenschutzbehörde) (ennen vuotta 2014  tietosuojalautakunta (Datenschutzkommission))
 • kurinpitolautakunnat (Disziplinarkommissionen), ylin kurinpitolautakunta (Disziplinaroberkommission), valituslautakunta (Berufungskommission)
 • henkilöstöedustuksen valvontaviranomainen (Personalvertretungsaufsichtsbehörde) (ennen vuotta 2014   henkilöstöedustuksen valvontalautakunta (Personalvertretungs-Aufsichtskommission))
 • tasa-arvolautakunnat (Gleichbehandlungskommissionen) vuodesta 2014
 • tasa-arvolautakunnat (Gleichbehandlungskommissionen) vuodesta 2008 (ulkoinen)
 • riippumattomat hallinnolliset elimet (unabhängige Verwaltungssenate)
 • vero- ja tulliasioiden tietojärjestelmä (Finanzdokumentation), riippumaton verotuomioistuin (Unabhängiger Finanzsenat) (ulkoinen), turvapaikka-asioiden tuomioistuin (Asylgerichtshof)
 • turvapaikka-asioiden riippumaton valituslautakunta (unabhängiger Bundesasylsenat)
 • ympäristötuomioistuin (Umweltsenat)
 • liittovaltion ylin televiranomainen (Bundeskommunikationssenat)
 • julkisten hankintojen tarkastamisesta vastaavat viranomaiset (Vergabekontrollbehörden)

Huomautus: osaa jäljempänä annetuista vastauksista ei voida soveltaa kaikkiin edellä mainittuihin tuomioistuimiin ja lautakuntiin.

Jatkokäsittelyt

Ylimmät tuomioistuimet

Muut tuomioistuimet

Onko saatavilla tietoja:

 • muutoksenhausta?

Ei

Ei

 • asian keskeneräisyydestä?

Ei

Ei

 • muutoksenhaun tuloksista?

Ei

Ei

 • päätöksen lainvoimaisuudesta?

Vain lainvoimaiset päätökset julkaistaan.

Vain lainvoimaiset päätökset julkaistaan.

 • jatkokäsittelystä
  • maan muussa tuomioistuimessa (perustuslakituomioistuin jne.)?
  • Euroopan unionin tuomioistuimessa?
  • ihmisoikeustuomioistuimessa?
 • Korkeimman oikeuden ratkaisun tiivistelmissä ilmoitetaan, että menettelyjä on vireillä jossakin muussa kansallisessa tai kansainvälisessä ylimmän oikeusasteen tuomioistuimessa.

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Julkaisusäännöt

kansallisella tasolla?

tuomioistuinten tasolla?

Onko olemassa oikeuskäytännön julkaisemista koskevia velvoittavia sääntöjä?

Kyllä

Kyllä

Ylintä tuomioistuinta koskevan lain (OGH-Gesetz, OGHG) 15 ja 15a §, tuomioistuinten organisaatiota koskevan lain (Gerichtsorganisationsgesetz, GOG) 48a § ja turvapaikkatuomioistuinta koskevan lain (Asylgerichtshofgesetz, AsylgerichtshofG) 19 §

Ylimmät tuomioistuimet

Muut tuomioistuimet

Julkaistaanko koko oikeuskäytäntö vai ainoastaan osa siitä?

Ainoastaan osa

Ainoastaan osa

Jos vain osa julkaistaan, millä perusteella julkaistava osa valitaan?

Ratkaisuista julkaistaan sekä täydellinen versio että tiivistelmä.

Korkeimman oikeuden ratkaisuja, joissa valitus hylätään antamatta selkeitä perusteluja, ei julkaista.

Muiden tuomioistuinten ratkaisut julkaistaan, jos niiden merkitys ulottuu kyseessä olevaa asiaa laajemmalle.

Ratkaisuista julkaistaan sekä täydellinen versio että tiivistelmä.

Korkeimman oikeuden ratkaisuja, joissa valitus hylätään antamatta selkeitä perusteluja, ei julkaista.

Muiden tuomioistuinten ratkaisut julkaistaan, jos niiden merkitys ulottuu kyseessä olevaa asiaa laajemmalle.

Päivitetty viimeksi: 17/03/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö - Puola

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Korkeimmat oikeudet

Muut tuomioistuimet

Oikeustapaukset otsikoidaan

 • Perustuslakituomioistuin (Trybunał Konstytucyjny)
 • korkein hallinto-oikeus (Naczelny Sąd Administracyjny)
 • korkein oikeus (Sąd Najwyższy; seuraavien neljän osaston antamat tuomiot)
  • rikosasioiden osasto
  • siviiliasioiden osasto
  • työoikeuden, sosiaaliturva-asioiden ja julkisoikeudellisten asioiden osasto
  • sotilasasioiden osasto

-


Esimerkkejä otsikoinnista

Perustuslakituomioistuin – Yhteisön tuki yksityisen sairaanhoito-oppilaitoksen toiminnalle.

Selitys

Ratkaisu 2008-12-18, numero K 19/07

Päätöksen tyyppi (tuomio/päätös/...), päiväys ja tapauksen viitenumero

Yhteisön tuki yksityisen sairaanhoito-oppilaitoksen toiminnalle.

Otsikko

Z.U. 2008 / 10A / 182

Julkaistu perustuslakituomioistuimen virallisessa oikeustapauskokoelmassa, jota julkaisee tuomioistuimen kanslia

Dz. U. 2008.235.1618, 2008-12-30

Julkaistu säädöskokoelmassa

Linkit tuomioihin, jotka saatavissa MS WORD - ja PDF-tiedostoina


Korkein hallinto-oikeus

2009-04-07

Tuomio on peruuttamaton

Jättöpäivä

2007-09-10

Tuomioistuimen nimi

Korkein hallinto-oikeus (Naczelny Sąd Administracyjny)

Tuomarien nimet

Janusz Zubrzycki

Marek Kołaczek

Tomasz Kolanowski

Tunnus ja kuvaus:

6110 ALV

Avainsanat:

Verotusmenettely

ALV

Asiaan liittyvät tapaukset:

Linkki avautuu uuteen ikkunaanI SA/Lu 454/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-09
Linkki avautuu uuteen ikkunaanI FZ 201/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-17

Vastaaja:

Veroviraston johtaja

Sisältö:

Valituksen kohteena oleva tuomio mitätöidään ja asia siirretään alueelliseen hallintotuomioistuimeen uudelleen käsiteltäväksi.

Viittaukset lakiin:

Linkki avautuu uuteen ikkunaanDz.U. 2005 nr 8 poz 60 70 § 1, 108 § 2 (2 a), 116 § 1, 118 § 1, 127 §, 151 §, 152 §, 187 §, 188 §, 191 §
Verotusmenettelystä 29. elokuuta 1997 annettu laki (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanDz.U. 2002 nr 153 poz 1270 141 § 4, 145 § 1 (1 c), 151 §
Hallintotuomioistuinten menettelystä 30. elokuuta 2002 annettu laki (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanDz.U. 1934 nr 93 poz 836 1 §, 2 §, 4 §, 20 §
Oikeuskäsittelyn kokoonpanosta 24. lokakuuta 1934 annettu Puolan tasavallan presidentin asetus (rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowem).


Tiedostomuoto

 • Perustuslakituomioistuin (Trybunał Konstytucyjny) – DOC, PDF
 • Korkein hallinto-oikeus (Naczelny Sąd Administracyjny) – HTML
 • Korkein oikeus (Sąd Najwyższy) – PDF

Jatkokäsittelyt

Korkeimmat oikeudet

Muut tuomioistuimet

Onko tietoa saatavissa...
– muutoksenhausta?

Kyllä, perustuslakituomioistuimessa.

Kaikki korkeimpien oikeuksien tuomiot johtuvat muutoksenhausta.

Tietoa ei saatavissa.

– asian keskeneräisyydestä?

Kyllä, perustuslakituomioistuimessa.

Korkeimpaan oikeuteen valitetaan tuomion sisällön perusteella.

Tietoa ei saatavissa.

– muutoksenhaun tuloksista?

Kyllä

Tietoa ei saatavissa.

– päätöksen peruuttamattomuudesta?

Kyllä, perustuslakituomioistuimessa.

Kyllä, jos asian käsittelee korkein hallinto-oikeus.

Päätös tehdään tuomion sisällön perusteella.

Tietoa ei saatavissa.

Onko asiaa käsitelty aiemmin...
– toisessa kansallisessa tuomioistuimessa:

– perustuslakituomioistuimessa?

– kansainvälisessä tuomioistuimessa:

– Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa?

– ihmisoikeustuomioistuimessa?

Ei

Tietoa ei saatavissa.


Alueellisten hallintotuomioistuinten (ensimmäinen oikeusaste) ja korkeimman hallinto-oikeuden (toinen oikeusaste) tuomiot ovat saatavissa verkkosivustolla. Yhteen liittyvien tuomioiden välillä on linkit.

Julkaisusäännöt

Puolassa oikeuskäytännön julkaisemisesta on annettu velvoittavat säännöt. Niitä sovelletaan

 • Perustuslakituomioistuimeen (Trybunał Konstytucyjny), jonka oikeuskäytäntö julkaistaan kokonaisuudessaan
 • korkeimpaan hallinto-oikeuteen (Naczelny Sąd Administracyjny), jonka oikeuskäytäntö julkaistaan kokonaisuudessaan
 • korkeimpaan oikeuteen (Sąd Najwyższy), jonka oikeuskäytäntö julkaistaan valikoiduin osin.

Korkeimman oikeuden (Sąd Najwyższy) julkaisuvelvoitteet on asetettu korkeimmasta oikeudesta 23. marraskuuta 2002 annetun lain 7 §:ssä (ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym). Korkeimman oikeuden ohjesäännön mukaan lehdistöpäällikkö ja tuomarin avustajakunta vastaavat julkaisemisesta.

Perustuslakituomioistuimen (Trybunał Konstytucyjny) oikeustapausten julkaisemisesta on säädetty Puolan perustuslain 190 §:ssä.

Tuomio julkaistaan verkkosivustolla kokonaisuudessaan heti, kun tuomarit ovat allekirjoittaneet perustelut.

Hallintotuomioistuinten organisaatiosta annetun lain 42 §:ssä (Prawo o ustroju sądów administracyjnych) asetetaan julkaisuvelvollisuus, joka koskee korkeimman hallinto-oikeuden presidenttiä (Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego). Tarkemmat säännöt on määritetty korkeimman hallinto-oikeuden presidentin määräyksessä, jossa vaaditaan myös, että on perustettava hallintotuomioistuimissa käsiteltyjen asioiden keskitetty tuomiotietokanta ja että tuomiot on annettava saataville verkkosivustolla.

Päivitetty viimeksi: 10/12/2012

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota portugali on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö - Portugali

Tällä sivulla on tietoa Portugalin oikeuskäytännöstä.

Oikeusjärjestelmää koskeva tiedonsaanti on kansalaisten perusoikeus. Tämä oikeus on kirjattu Portugalin perustuslain (Constituição da República Portuguesa) 20 §:n 2 momenttiin (täytäntöönpantu lailla (lei) nro 34/2004, annettu 29.7.2004, jota on muutettu lailla nro 47/2007, annettu 28.8.2007). Näissä säännöksissä vahvistetaan oikeussuojan saatavuutta koskevat periaatteet.

Kyseisen lain 4 §:n mukaan viranomaisten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta lainsäädännöstä ja oikeusjärjestelmästä saadaan tietoa. Oikeusministeriö vastaa oikeusalan tiedotuksesta julkaisujen ja muiden viestintämuotojen avulla. Tavoitteena on varmistaa niin oikeuksien tehokas hyödyntäminen kuin lakisääteisten velvoitteiden noudattaminenkin.

Tuomioistuinten päätösten julkaiseminen on kansainvälisen oikeuden periaate, joka on kirjattu ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 10 artiklaan ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklaan. Periaate sisältyy Portugalin perustuslain 206 §:ään (myös oikeudenkäyntien osalta) ja esimerkiksi seuraaviin toimivaltasäädöksiin:

 • siviiliprosessilain (Código de Processo Civil) 167 ja 656 §
 • rikosprosessilain (Código de Processo Penal) 86 §:n 1 momentti, 87 § ja 321 §:n 3 momentti
 • perustuslakituomioistuimen rakennetta, toimintaa ja menettelyjä (Organização, Funcionamento e Processo do Tribunal Constitucional) koskevan lain 3 ja 115 §
 • hallintotuomioistuinten prosessilain (Código de Processo nos Tribunais Administrativos) 30 §.

Oikeusministeriö ylläpitää oikeudellisia asiakirjoja sisältäviä tietokantoja, joihin voi tutustua sivuilla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.dgsi.pt/. Ne julkaistaan myös Portugalin virallisessa lehdessä (Diário da República), jonka sähköinen versio on saatavilla sivuilla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://dre.pt/:

 • Perustuslakituomioistuimen päätökset ja ratkaisut, joissa säädös todetaan perustuslain vastaiseksi tai laittomaksi tai joissa sääntelemättömyys todetaan perustuslain vastaiseksi.
 • Korkeimman oikeuden ja tilintarkastustuomioistuimen päätökset oikeuskäytännön yhdenmukaistamisesta ja korkeimman hallinto-oikeuden päätökset, jotka ovat lain nojalla yleisesti täytäntöönpanokelpoisia.
 • Muiden tuomioistuinten päätökset, jotka ovat lain nojalla yleisesti täytäntöönpanokelpoisia.

Päätösten julkaiseminen / Otsikointi

Verkkosivulta Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.dgsi.pt/ on pääsy useisiin oikeuskäytännön tietokantoihin ja oikeusministeriön viitekirjastoihin.

Kaikissa tietokannoissa näkyvät viimeksi lisätyt asiakirjat ja navigointipalkki, jonka avulla voi käyttää eri hakutoimintoja (vapaa haku sanan, alan ja selitteen perusteella).

Haun aloitussivulla ja tulossivulla asiakirjat näkyvät otsikon, sisällön ja seuraavien tietojen mukaan järjestettyinä:

 • asianumero
 • käsittelypäivä
 • esittelevä tuomari
 • selite.

Esimerkkejä otsikoinnista

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKorkeimman oikeuden päätökset

KÄSITTELYPÄIVÄ (SESSÃO)

ASIANUMERO (PROCESSO)

ESITTELEVÄ TUOMARI (RELATOR)

SELITE (DESCRITOR)

25.3.2009

08S2592

BRAVO SERRA

TYÖSOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

Tiedostomuoto

Tuomiot ovat saatavilla html-muodossa kokonaisuudessaan (henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen sallimassa laajuudessa).

Tuomioistuimet

Verkkosivuilla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.dgsi.pt/ käytettävissä olevat tietokannat sisältävät seuraavien tuomioistuinten/yksiköiden oikeuskäytännön:

 • korkein oikeus (Supremo Tribunal de Justiça)
 • Coimbran, Évoran, Lissabonin, Porton ja Guimarãesin ylioikeudet (Tribunais da Relação)
 • perustuslakituomioistuin (Tribunal Constitucional)
 • korkein hallinto-oikeus (Supremo Tribunal Administrativo)
 • hallinnolliset keskustuomioistuimet (Tribunais Centrais Administrativos) (Pohjoinen ja Eteläinen)
 • tuomioistuinten toimivaltakysymyksiä käsittelevä tuomioistuin (Tribunal dos Conflitos)
 • valtakunnansyyttäjänvirasto (Procuradoria-Geral da República) (lausunnot)
 • rauhantuomioistuimet (Julgados de Paz).

Muut asian käsittelyä koskevat tiedot

Portugalissa on saatavilla tietoja useista käsittelyvaiheista, jotka ilmenevät seuraavasta taulukosta.

Onko tuomioistuimista saatavilla tietoa siitä,

Korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

onko asiassa haettu muutosta?

Kyllä

Kyllä

onko asia edelleen vireillä?

Ei

Ei

kenen hyväksi muutoksenhaku on ratkaistu?

Kyllä

Kyllä

onko tuomio peruuttamaton?

Ei

Ei

onko asian käsittelyä jatkettu

muissa sisäisissä tuomioistuimissa (esim. perustuslakituomioistuimessa)?

Euroopan unionin tuomioistuimessa?

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa?

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Julkaisusäännöt

Portugalissa ei ole voimassa kansallisen tason sääntöjä oikeuskäytännön julkaisemisesta. Tuomioistuimille on kuitenkin asetettu joitakin sitovia julkaisusääntöjä.

Portugalissa julkaistaan oikeustapauskokoelmia, joihin valikoidaan vain tärkeät ja keskeiset oikeustapaukset.

Hyödyllisiä linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanOikeudellisten asiakirjojen tietokanta

Päivitetty viimeksi: 13/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö - Romania

Tällä sivulla luodaan yleiskatsaus Romanian oikeuskäytäntöön.

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Romanian oikeuskäytäntöön voi tutustua Linkki avautuu uuteen ikkunaankorkeimman oikeuden (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) verkkosivuilla.

Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Korkeimman oikeuden ja kassaatiotuomioistuimen verkkosivuilla julkaistaan kahdenlaisia tuomioita:

1. Linkki avautuu uuteen ikkunaanYhteenveto tuomiosta sekä otsikot. Malli sisältää seuraavat tiedot:

 • avainsanat
 • yhteenveto oikeudenaloista
 • aakkosellinen hakemisto
 • päätöksessä sovellettu lainsäädäntö (tekstin ja pykälien numero sekä vuosi)
 • tiivistelmä tuomiosta (luonnollisten henkilöiden nimiä ei mainita, myöskään osapuolten nimiä ja henkilötietoja tai tuomareiden nimiä ei mainita).

2. Nimetön tuomio ilman otsikkoja (toisin kuin tuomion tiivistelmän kohdalla). Haut voidaan tehdä seitsemällä hakuperusteella:

 • yksittäiset avainsanat
 • ilmaisu
 • ala
 • tuomion numero
 • tuomion vuosi
 • asian numero
 • asian vuosi.

Yksityisoikeuden alan otsikko

Seuraavassa annetaan esimerkki Linkki avautuu uuteen ikkunaanyksityisoikeuden alan otsikosta:

 • Tavaramerkkioikeuden menettäminen. Tavaramerkin käyttämättä jättämiselle asetetun viiden vuoden määräajan laskeminen. Toimenpiteen ennenaikaisuudesta esitetty vastalause.
 • Sisältö koskee seuraavia oikeudenaloja: Yksityisoikeus. Immateriaalioikeus. Tavaramerkkioikeus.
 • Aakkosellinen hakemisto: tavaramerkkioikeuden menettäminen.
 • Käyttöoikeuden päättymiselle asetettu määräaika.
 • Toimenpiteen ennenaikaisuus.
 • Vuonna 1998 annetun lain nro 84 45 §:n 1 momentin a kohta.

Rikosoikeuden alan otsikko

Seuraavassa annetaan esimerkki Linkki avautuu uuteen ikkunaanrikosoikeuden alan otsikosta:

 • Korkeimman oikeuden toimivalta. Toimivalta henkilön aseman mukaan. Toimivalta tilanteessa, jossa vastaajan oikeudellinen asema muuttuu.
 • Sisältö koskee seuraavia oikeudenaloja: Rikosprosessilaki. Yleinen osa. Toimivalta. Toimivalta asian ja henkilön mukaan.
 • Aakkosellinen hakemisto: rikosprosessilaki.
 • Korkeimman oikeuden toimivalta
 • Toimivalta tilanteessa, jossa vastaajan oikeudellinen asema muuttuu.
 • Rikosprosessilain 29 §:n 1 momentti, 40 §.

Tuomioistuinportaalin otsikko

Seuraavassa annetaan esimerkki Linkki avautuu uuteen ikkunaanRomanian tuomioistuinportaalin otsikosta:

 • Otsikko: Ennaltaehkäisevä pidätys. Vastaajan ennaltaehkäisevän pidätyksen lainmukainen päättyminen.
 • Tyyppi: Päätös
 • Numero: 55
 • Päivämäärä: 1.7.2004
 • Ala: Rikos- ja siviiliprosessi (muutoksenhaku, toimivalta ym.)
 • Toimielin (kyseinen tuomioistuin): Alba Iulian muutoksenhakutuomioistuin, rikososasto

Tiedostomuoto

Korkeimman oikeuden sekä muiden tuomioistuinten asiakirjat ovat saatavilla html-muodossa.

Asianomaiset tuomioistuimet

Asianomaisia tuomioistuimia ovat korkein oikeus sekä yleiset tuomioistuimet.

Jatkokäsittelyt


Ylimmät oikeusasteet

Muut tuomioistuimet

Onko saatavilla tietoa muutoksenhausta?

-

Kyllä

siitä, onko asia yhä vireillä?

-

Kyllä

muutoksenhaun tuloksista?

-

Epäsuorasti. Edellyttää hakua muutoksenhakuvaiheessa olevista asioista.

päätöksen lopullisuudesta?

Korkeimman oikeuden ja kassaatiotuomioistuimen päätöksen lopullisuudesta on saatavilla tietoa.

Kyllä

jatkokäsittelystä

muissa kansallisissa tuomioistuimissa (esim. perustuslakituomioistuimessa)?

Euroopan unionin tuomioistuimessa?

ihmisoikeustuomioistuimessa?

-

Kyllä

Yleisten tuomioistuinten osalta Linkki avautuu uuteen ikkunaantuomioistuinportaalista on saatavilla tietoa seuraavista seikoista: asian käsittelyn eteneminen (vireillä, muutosta haettu ym.), osapuolet, kuulemiset, tehdyt muutoksenhaut ja julkaistut haasteet (uusi toiminto). Asiakirjoja voi hakea tuomioistuinportaalin yleisellä hakutoiminnolla (uusi toiminto). Päätöksistä julkaistut yhteenvedot voivat sisältää tietoja päätöksen lopullisuudesta ja mahdollisesta jatkokäsittelystä muissa Romanian tuomioistuimissa (perustuslakituomioistuimessa).

Julkaisusäännöt

Korkein oikeus

Romanian korkeimman oikeuden oikeuskäytännöstä julkaistaan vain osa. Valinta tehdään käsiteltävien asioiden ja tehtyjen päätösten merkityksen ja erityispiirteiden perusteella.

Korkeimman oikeuden julkaisuja päivitetään kuukausittain. Niitä on saatavilla vuodesta 2002 alkaen.

Muut Romanian tuomioistuimet

Romanian muiden tuomioistuinten päätöksistä julkaistaan vain merkityksen ja erityisluonteen mukaan valittu osa. Valinnan tekevät tuomioistuimet.

Romanian muiden tuomioistuinten julkaisuja päivitetään kuukausittain, ja niitä on saatavilla vuodesta 2004 alkaen.

Päivitetty viimeksi: 18/12/2013

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö - Slovenia

Tässä osassa kerrotaan Slovenian oikeuskäytännöstä

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Slovenian tasavallan korkeimman oikeuden, kaikkien neljän yleistä toimivaltaa käyttävän ylemmän tuomioistuimen, ylemmän työ- ja sosiaalituomioistuimen sekä Slovenian tasavallan hallintotuomioistuimen päätösten tekstit ovat saatavilla kokonaisuudessaan maksutta sloveenin kielellä Linkki avautuu uuteen ikkunaanSlovenian oikeuslaitoksen verkkosivuilla. Osapuolten nimiä ei näytetä teksteissä (tuomiot muutetaan nimettömiksi ennen julkaisemista). Alkuperäisen tekstin ja avainsanojen lisäksi sivusto sisältää lyhyen selvityksen päätöksen oikeusperustasta sekä yhteenvedon tuomiosta. Avainsanojen avulla käyttäjä pystyy tunnistamaan sovellettavat oikeudelliset instituutiot eli asiakokonaisuudet ja oikeuden alan, johon kyseinen tuomio liittyy; yhteenvedossa pyritään esittämään keskeiset seikat tuomioistuimen oikeudellisista perusteluista 10–100 sanalla.

Merkittävimmät korkeimman oikeuden ratkaisut ovat saatavilla myös englanniksi sivulla Linkki avautuu uuteen ikkunaanSupreme Court Key Decisions.

Lisäksi on mahdollista tutustua siviilioikeudenkäynneissä annettuihin tuomioihin, joissa tuomittu määrätään maksamaan rahallisia korvauksia henkisistä kärsimyksistä (denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo). Käyttäjä voi hakea Linkki avautuu uuteen ikkunaanhakukoneella vastaavanlaisia ennakkotapauksia vahingon laadun ja tapauksen päivämäärän perusteella.

Oikeuskäytännön hakemiseen tarkoitetun uuden entistä paremman hakukoneen testiversio on osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://novo.sodisce.si.arctur.net/search.php.

Hakukone on 8.2.2013 alkaen osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.sodnapraksa.si/.

Myös kaikki Linkki avautuu uuteen ikkunaanSlovenian tasavallan perustuslakituomioistuimen julkaistut päätökset ovat saatavilla kyseisen tuomioistuimen verkkosivuilla. Sekä enemmistömielipiteiden että erillisten mielipiteiden (eriävien ja puoltavien lausuntojen) tekstit ovat saatavilla maksutta kokonaisuudessaan. Lisäksi sivusto sisältää lausuntoihin liittyvät avainsanat, lyhyen selvityksen päätöksen oikeusperustasta sekä yhteenvedon (tiivistelmän). Valitut tärkeät päätökset käännetään englanniksi. Kaikki perustuslakituomioistuimen merkittävät enemmistöpäätökset (muut kuin erillispäätökset) julkaistaan myös Slovenian tasavallan virallisessa lehdessä sloveenin kielellä.

Esimerkki otsikoista

Esimerkki 1: Slovenian tasavallan korkeimman oikeuden päätös

(käännös Linkki avautuu uuteen ikkunaansloveeninkielisestä tekstistä)

Asiakirja nro VS1011121

Asian nro: päätös I Up 44/2009

Jaosto: hallinto-oikeus

Istuntopäivä: 12.3.2009

Oikeuden ala: yleinen hallintomenettelylaki – viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttoasioita koskeva laki (ZUP)

Asiakokonaisuudet: turvapaikka-asiat – käsittely – kansainvälinen suojelu – uusi hakemus – alaikäinen turvapaikanhakija – alaikäisen oikeustoimikelpoisuus

Oikeusperusta: kansainvälistä suojelua koskevan lain (ZMZ) 42 §, 42 §:n 2–3 momentti, 56 ja 119 §, yleisen hallintomenettelylain (ZUP) 46 ja 237 § sekä 237 §:n 1–3 momentti, avioliittoa ja perhesuhteita koskevan lain (ZZZDR) 107 ja 108 §, siviiliprosessilain (ZPP) 409 § ja hallintoriita-asioita koskevan lain (ZUS) 27§, 27 §:n 3 momentti, 64 §, 64 §:n 1–3 momentti ja 77 §.

Yhteenveto: alle 15-vuotias lapsi ei ole oikeustoimikelpoinen, eikä hallintoviranomainen siten rikkonut menettelysääntöjä evätessään alaikäiseltä mahdollisuuden lausunnon esittämiseen hallintoviranomaisen päätöksen perustana olevista tosiseikoista ja olosuhteista.

Esimerkki 2: Slovenian tasavallan perustuslakituomioistuimen päätös. Asian numero: U-I-425/06

(saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaanenglannin kielellä)

Huomautus: julkaistun asiakirjan englanninkielisestä versiosta puuttuu toisinaan joitakin sloveeninkielisessä versiossa olevia tietoja, mutta se sisältää aina vähintään yhteenvedon tuomiosta.

Säädös: laki samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteen rekisteröinnistä (virallinen lehti RS nro 65/05) (ZRIPS), 22 §

Tuomiolauselma: Samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteen rekisteröinnistä annetun lain (virallinen lehti RS nro 65/05) 22 § on ristiriidassa perustuslain kanssa. Kansalliskokouksen on korjattava todettu ristiriitaisuus kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen julkaisemisesta Slovenian tasavallan virallisessa lehdessä. Samaa sukupuolta olevien henkilöiden rekisteröidyissä parisuhteissa kumppaneiden keskinäiseen perimysoikeuteen sovelletaan samoja perintölain mukaisia sääntöjä kuin aviopuolisoiden keskinäiseen perimysoikeuteen, kunnes todettu ristiriitaisuus on korjattu (virallinen lehti SRS nro 15/76 ja 23/78 ja virallinen lehti RS nro 67/01).

Yhteenveto: Kun tarkastellaan perimysoikeutta kumppanin kuoleman jälkeen (samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteen rekisteröinnistä annetun lain 22 §), samaa sukupuolta olevien henkilöiden rekisteröidyssä parisuhteessa kumppanien asema on olennaisten tosiseikkojen ja oikeusseikkojen osalta verrattavissa aviopuolisoiden asemaan. Erot aviopuolisoiden perimysoikeuteen ja samaa sukupuolta olevien, parisuhteensa rekisteröineiden kumppaneiden perimysoikeuteen sovellettavissa säännöksissä eivät siten johdu puolueettomista ja henkilöistä riippumattomista syistä vaan sukupuolisesta suuntautumisesta. Sukupuolinen suuntautuminen on yksi perustuslain 14 §:n 1 momentissa määritetyistä henkilökohtaisista olosuhteista. Koska edellä todettua eroa ei voida perustella millään perustuslain mukaan hyväksyttävällä syyllä, riidanalainen säännös on perustuslain 14 §:n 1 momentin vastainen.

Asiasanat: 1.5.51.1.15.1 – perustuslakioikeus – päätökset – perustuslakituomioistuimen päätöstyypit – yleisluontoisissa muutoksenhakumenettelyissä – tuloksena, että säännös ei ole yhdenmukainen – perustuslain kanssa. 1.5.51.1.16 – perustuslakioikeus – päätökset – perustuslakituomioistuimen päätöstyypit – yleisluontoisissa muutoksenhakumenettelyissä – vaaditaan normin säätäjää muuttamaan säännös perustuslain mukaiseksi. 5.2.2.1 – perusoikeudet – tasa-arvo (14.2) – erottelun perusteet (14.1) – sukupuolikysymykset.

Oikeusperusta: Perustuslain 14 §:n 1 momentti ja 14 §:n 2 momentti [URS]. Perustuslakituomioistuimesta annetun lain 40 §:n 2 momentti ja 48 § [ZUstS].

Tiedostomuoto

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKorkeimman oikeuden ja muiden yleis- ja erikoistuomioistuimien oikeuskäytäntö on saatavilla HTML-muodossa. Linkki avautuu uuteen ikkunaanSlovenian tasavallan perustuslakituomioistuimen oikeuskäytäntö on saatavilla aina HTML-muodossa ja toisinaan myös PDF-muodossa.

Jatkokäsittelyt

Linkki avautuu uuteen ikkunaanTuomioita koskevista tiedoista ei käy ilmi, onko asia yhä vireillä, onko päätös peruuttamaton vai käsitelläänkö asiaa uudelleen.

Toisaalta perustuslakituomioistuimen verkkosivuilla ilmoitetaan perustietoa vireillä olevista asioista – kuten asian numero ja kirjauspäivä. Viikoittain lähetetään myös erillinen esityslista tapauksista, joita käsitellään aina torstaina järjestettävässä täysistunnossa.

Julkaisusäännöt

Tuomioistuimet valitsevat asiaankuuluvan oikeuskäytännön julkaisemista varten. Tärkein peruste on se, miten merkittävänä asiaa pidetään alempien tuomioistuimien oikeuskäytännön kehittämisen kannalta. Yleisten tiedotusvälineiden kannalta kiinnostavat tuomiot ja päätökset julkaistaan yleensä yhdessä lehdistötiedotteen kanssa.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanperustuslakituomioistuimen oikeuskäytäntö, Linkki avautuu uuteen ikkunaanoikeuskäytäntö

Päivitetty viimeksi: 05/12/2016

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota slovakki on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö - Slovakia

Tässä osiossa kerrotaan Slovakian oikeuskäytännöstä.

Oikeuskäytäntö Internetissä

Yleisten tuomioistuinten oikeuskäytäntö

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKaikkien Slovakian oikeusjärjestelmään kuuluvien tuomioistuinten oikeuskäytäntöön pääsee tutustumaan sähköisen oikeudellisen tietokannan, JASPIn, välityksellä. Tiedot ovat slovakin kielellä.

Korkeimman oikeuden oikeuskäytäntö

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKorkeimman oikeuden oikeuskäytäntöön voi tutustua slovakin kielellä korkeimman oikeuden verkkosivuilla.

Tiedostomuoto

Yleisten tuomioistuinten oikeuskäytäntö on saatavilla html-muodossa. Korkeimman oikeuden oikeuskäytäntö on pdf-muodossa.

Jatkokäsittelyt

Saatavilla on tietoja

 • muutoksenhaun tuloksista
 • päätöksen lopullisuudesta.

Julkaisusäännöt

Slovakian tuomioistuinten tuomioilla ei ole yleistä oikeudellista sitovuutta. Ne eivät ole oikeuslähde. Tuomioistuinten antamat tuomiot noudattavat kuitenkin Slovakian korkeimman oikeuden päätöksiä, jotka tosiasiallisesti ovat oikeuslähde.

Päivitetty viimeksi: 10/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö - Suomi

Tällä sivustolla esitetään yleiskatsaus Suomen oikeuskäytäntöön.

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Korkeimman oikeuden ja useimpien muiden tuomioistuinten päätöksissä hakusanat ja otsikko esitetään yhdessä päivämäärien ja diaarinumeron kanssa.

Esimerkki otsikosta/otsikoista

Suomen korkein oikeus

hakusana

Työsopimus - Liikkeen luovutus - Eurooppaoikeus - Tulkintavaikutus

Diaarinumero: S2006/340

Esittelypäivä: 29.1.2009

Antopäivä: 23.4.2009

Taltionumero: 835

lyhyt tiivistelmä

Kysymys liikkeen luovutuksen yhteydessä irtisanoutuneen työntekijän oikeudesta saada luovutuksensaajalta korvausta työsopimuslain 7 luvun 6 §:n nojalla ottaen huomioon Euroopan unionin neuvoston direktiivin 2001/23/EY 4 artiklan 2 kohta.

lainsäädäntö

Työsopimuslain (55/2001) 7 luvun 6 §

Työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 2001/23/EY 4 artiklan 2 kohta


Edellä olevassa taulukossa esitetään, mitä tietoja korkeimman oikeuden päätöksistä on saatavilla. Hakusanaosioon sisältyvät hakusanat ja antopäivä. Lyhyessä tiivistelmässä kuvataan päätöksen keskeinen sisältö, ja viittauksissa lainsäädäntöön on tietoja asiaan liittyvästä kansallisesta ja EU:n lainsäädännöstä.

Tiedostomuoto

Oikeuskäytäntö on Suomessa saatavilla HTML-muodossa.

Jatkokäsittelyt

Seuraavien tuomioistuinten jatkokäsittelyistä on saatavilla tietoja:

 • valituksia koskevia yleisiä tietoja korkeimmalta oikeudelta ja muilta tuomioistuimilta
 • vireillä olevia asioita koskevia tietoja korkeimmalta oikeudelta ja muilta tuomioistuimilta
 • valituksista tehdyt päätökset korkeimmalta oikeudelta ja muilta tuomioistuimilta
 • päätöksen peruuttamattomuutta koskevia tietoja korkeimmalta oikeudelta ja muilta tuomioistuimilta
 • tietoja jonkin toisen tuomioistuimen (kuten perustuslakituomioistuimen) jatkokäsittelyistä ei saa korkeimmalta oikeudelta eikä muilta tuomioistuimilta
 • tietoja asian käsittelystä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa on saatavilla korkeimmasta oikeudesta mutta ei muista tuomioistuimista.

Julkaisusäännöt

Sekä kansallisella että tuomioistuinten tasolla on oikeuskäytännön julkaisemista koskevia velvoittavia sääntöjä.

Korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus ja erityistuomioistuimet julkaisevat kaiken oikeuskäytännön. Muissa tuomioistuimissa julkaistaan vain tietty osa oikeuskäytännöstä. Julkaiseminen riippuu siitä, onko käsitelty asia tärkeä, onko kyse uuden lainsäädännön tai lainsäädännön muutosten täytäntöönpanosta ja onko täytäntöönpanoa tarpeen yhdenmukaistaa.

Päivitetty viimeksi: 05/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö - Ruotsi

Tässä osiossa esitetään yleiskatsaus Ruotsin oikeuskäytäntöön ja kuvataan oikeuskäytäntötietokantoja.

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Ylimmät tuomioistuimet

Muut tuomioistuimet

Oikeuskäytäntö esitetään otsikoituna

Kyllä

Kyllä


Otsikoissa annetaan keskeiset tiedot asiasta yhdellä tai useammalla virkkeellä.

Esimerkki otsikosta/otsikoista

”Kysymys siitä, olivatko ostajat ilmoittaneet kiinteistöä rasittavasta virheestä kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun ostajat ovat havainneet tai heidän olisi pitänyt havaita virhe.”

Tiedostomuoto

Oikeuskäytäntö on saatavilla HTML-muodossa.

Jatkokäsittelyt

Ylimmät tuomioistuimet

Muut tuomioistuimet

Onko saatavilla tietoja

muutoksenhausta?

Ei

Ei

asian vireillä olosta?

Ei

Ei

muutoksenhaun tuloksista?

Ei

Ei

päätöksen peruuttamattomuudesta?

Ei

Ei

muista oikeudenkäynneistä             

    muussa Ruotsin tuomioistuimessa (perustuslakituomioistuimessa…)?

    Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa?

    Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa?

Ei

Ei


Järjestelmässä on vain lainvoimaisia tuomioita.

Julkaisusäännöt

kansallisella tasolla?

tuomioistuinten tasolla?

Onko oikeuskäytännön julkaisemista koskevia velvoittavia sääntöjä

Kyllä

Kyllä


Muun muassa henkilötietojen julkaisemisesta oikeuskäytäntötietokannassa säädetään hallituksen asetuksessa.

Ylimmät tuomioistuimet

Muut tuomioistuimet

Julkaistaanko koko oikeuskäytäntö vai vain osa siitä?

vain osa

vain osa


Edellä mainitussa asetuksessa säädetään myös, että tuomioistuin päättää itse, mitkä ratkaisut katsotaan ohjaaviksi ja julkaistaan tietokannassa.

Ylimmät tuomioistuimet

Muut tuomioistuimet

Julkaistaanko tuomioistuinten ratkaisut verkossa anonyymisti?

Kyllä

Kyllä

Jos vastaus on kyllä, julkaistaanko kaikki ratkaisut nimettöminä?

Kyllä

Kyllä


Päivitetty viimeksi: 09/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö - Englanti ja Wales

Tässä jaksossa kuvataan Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuskäytäntöä erityisesti Englannin ja Walesin oikeudenkäyttöalueen kannalta. Jaksossa käsitellään erityisesti sellaista oikeuskäytäntöä, johon yleisöllä on mahdollisuus tutustua julkisissa tietokannoissa.

Englannissa ja Walesissa saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Suuri osa Yhdistyneen kuningaskunnan Englannin ja Walesin oikeudenkäyttöalueen oikeuskäytännöstä on julkista.

Seuraavien tuomioistuinten oikeuskäytäntö julkaistaan kokonaisuudessaan: Civil Court of Appeal (siviiliasioiden muutoksenhakutuomioistuin), Administrative Courts (hallintotuomioistuimet) ja the Supreme Court of the United Kingdom (Yhdistyneen kuningaskunnan korkein oikeus). Criminal Court of Appeal- (rikosasioiden muutoksenhakutuomioistuin) ja muiden ylemmän oikeusasteen High Court -tuomioistuinten tuomioista julkaistaan valikoima. Se käsittää asioita, joilla on erityistä oikeudellista tai yleistä merkitystä.

Perhe- ja rikosasioita koskevat tuomiot saatetaan julkaista nimettöminä.

Oikeuskäytäntöä on julkaistu vuodesta 1997, vaikkakin valikoima aiempaa oikeuskäytäntöä on saatavilla. Oikeuskäytäntö julkaistaan yleensä 1 - 14 päivän kuluessa tuomion antamisesta.

Court of Appeal -tuomioistuimen siviilioikeus- ja rikosoikeusjaoston tuomiot ja asianomaisen tuomarin valitsemat Administrative Court -tuomioistuimen tuomiot ovat saatavilla maksutta Linkki avautuu uuteen ikkunaanBailii-tietokannassa (British and Irish Legal Information Institute). Jos High Court -tuomioistuimen tuomiota ei ole saatavilla Bailii-tietokannassa, jäljennöksen voi pyytää suoraan tuomioistuimelta.

Oikeudelliset tietokannat

Ylähuoneen (Linkki avautuu uuteen ikkunaanHouse of Lords) muutoksenhakuvaliokunnan (Appellate Committee) tuomiot ovat saatavilla 14. marraskuuta 1996 ja 30. heinäkuuta 2009 väliseltä ajalta. Tuomioiden hakeminen tietokannasta on ilmaista.

British and Irish Legal Information Instituten Linkki avautuu uuteen ikkunaanBailii-tietokanta sisältää Court of Appeal -tuomioistuimen siviilioikeus- ja rikosoikeusjaoston tuomiot ja valikoiman Administrative Court -tuomioistuimen tuomioita. Tuomioiden hakeminen tietokannasta on ilmaista. Bailii-tietokanta sisältää myös ylähuoneen tuomioita vuodesta 1838.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanBailii-verkkosivustossa ovat saatavilla seuraavat kokoelmat:

 • England and Wales Court of Appeal (Civil Division) Decisions: Englannin ja Walesin muutoksenhakutuomioistuimen siviilioikeusjaoston tuomioita
 • England and Wales Court of Appeal (Criminal Division) Decision: Englannin ja Walesin muutoksenhakutuomioistuimen rikosoikeusjaoston tuomioita
 • England and Wales High Court (Administrative Court) Decisions: Englannin ja Walesin ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen julkis- ja hallinto-oikeuden alan tuomioita
 • England and Wales High Court (Admiralty Division) Decisions: Englannin ja Walesin ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen merioikeusjaoston tuomioita
 • England and Wales High Court (Chancery Division) Decisions: Englannin ja Walesin ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen varallisuusasioita käsittelevän jaoston tuomioita
 • England and Wales High Court (Commercial Court) Decisions: Englannin ja Walesin ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen kauppaoikeuden tuomioita
 • England and Wales High Court (Supreme Court Cost Office) Decisions: Englannin ja Walesin ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen korkeimman oikeuden oikeudenkäyntikuluja käsittelevän viraston päätöksiä
 • England and Wales High Court (Exchequer Court) Decisions: Englannin ja Walesin ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen vero-oikeuden tuomioita
 • England and Wales High Court (Family Division) Decisions: Englannin ja Walesin ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen perhejaoston tuomioita
 • England and Wales High Court (King's Bench Division) Decisions: Englannin ja Walesin ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen King's Bench ‑jaoston tuomioita. King's Bench käsittelee etupäässä monimutkaisia siviiliasioita (sopimus- ja vahingonkorvauskanteita jne.). Kun hallitsijana on nainen, nimitys on Queen's Bench.
 • England and Wales High Court (Mercantile Court) Decisions: Englannin ja Walesin ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen kauppaoikeuden tuomioita
 • England and Wales High Court (Patents Court) Decisions: Englannin ja Walesin ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen patenttioikeuden tuomioita
 • England and Wales High Court (Queen's Bench Division) Decisions: Englannin ja Walesin ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen Queen's Bench ‑jaoston tuomioita. Queen's Bench käsittelee etupäässä monimutkaisia siviiliasioita (sopimus- ja vahingonkorvauskanteita jne.). Kun hallitsijana on mies, nimitys on King's Bench.
 • England and Wales High Court (Technology and Construction Court) Decisions: Englannin ja Walesin ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen teknologia- ja rakennusoikeuden tuomioita
 • England and Wales Patents County Court Decisions: Englannin ja Walesin patentteja käsittelevän alemman oikeusasteen siviilituomioistuimen tuomioita.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanBailii-verkkosivusto sisältää tietoja myös Yhdistyneen kuningaskunnan eri tribunal-tuomioistuinten (erikoistuneiden hallintotuomioistuinten) tuomioista:

 • Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber): toisen asteen hallintotuomioistuimen hallintovalitusjaosto
 • Upper Tribunal (Finance and Tax): toisen asteen hallintotuomioistuin, vero- ja varallisuusjaosto
 • Upper Tribunal (Lands Chamber): toisen asteen hallintotuomioistuin, kiinteistöjaosto
 • First-tier Tribunal (Health, Education and Social Care Chamber): ensimmäisen asteen hallintotuomioistuin, terveydenhoito-, koulutus- ja sosiaaliturvajaosto
 • First-tier Tribunal (Tax): ensimmäisen asteen hallintotuomioistuin, verojaosto
 • United Kingdom Competition Appeals Tribunal: Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailuasioiden muutoksenhakutuomioistuin
 • Nominet UK Dispute Resolution Service: Nominet UK -riitojenratkaisuelin
 • Special Immigrations Appeals Commission: erityismuutoksenhakuelin maahanmuuttoasioissa
 • United Kingdom Employment Appeal Tribunal: Yhdistyneen kuningaskunnan työllisyysasioiden muutoksenhakutuomioistuin
 • United Kingdom Financial Services and Markets Tribunals Decisions: Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituspalvelu- ja rahoitusmarkkina-asioiden muutoksenhakutuomioistuinten tuomioita
 • United Kingdom Asylum and Immigration Tribunal: Yhdistyneen kuningaskunnan turvapaikka- ja maahanmuuttoasioiden muutoksenhakutuomioistuin
 • United Kingdom Information Tribunal including the National Security Appeals Panel: Yhdistyneen kuningaskunnan tietoturva-asioiden muutoksenhakutuomioistuin ja kansallista turvallisuutta käsittelevä muutoksenhakulautakunta
 • United Kingdom Special Commissioners of Income Tax Decisions: tuloveroja käsittelevien Yhdistyneen kuningaskunnan asiamiesten päätöksiä
 • UK Social Security and Child Support Commissioners' Decisions: sosiaaliturvaa ja elatusapua käsittelevien Yhdistyneen kuningaskunnan asiamiesten päätöksiä
 • United Kingdom VAT & Duties Tribunals Decisions: Yhdistyneen kuningaskunnan arvonlisävero- ja muita veroasioita käsittelevien muutoksenhakutuomioistuinten tuomioita
 1. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Customs) Decisions: Yhdistyneen kuningaskunnan arvonlisävero- ja muita veroasioita käsittelevän muutoksenhakutuomioistuinten tuomioita (tulli)
 2. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Excise) Decisions: Yhdistyneen kuningaskunnan arvonlisävero- ja muita veroasioita käsittelevien muutoksenhakutuomioistuinten tuomioita (valmistevero)
 3. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Insurance Premium Tax) Decisions: Yhdistyneen kuningaskunnan arvonlisävero- ja muita veroasioita käsittelevien muutoksenhakutuomioistuinten tuomioita (vakuutusmaksuvero)
 4. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Landfill Tax) Decisions: Yhdistyneen kuningaskunnan arvonlisävero- ja muita veroasioita käsittelevien muutoksenhakutuomioistuinten tuomioita (kaatopaikkavero).

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanBailii, Linkki avautuu uuteen ikkunaanHouse of Lords, Linkki avautuu uuteen ikkunaanHouse of Lords, Linkki avautuu uuteen ikkunaanBailii-verkkosivusto

Päivitetty viimeksi: 29/11/2012

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö - Pohjois-Irlanti

Tässä jaksossa kuvaillaan Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuskäytäntöä lähinnä Pohjois-Irlannin oikeudenkäyttöalueen kannalta. Kuvauksessa keskitytään yleisön käytettävissä olevista tietokannoista saatavaan oikeuskäytäntöön.

Pohjois-Irlannissa saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Suuri osa Pohjois-Irlannin oikeudenkäyttöalueen tuomioistuinten oikeuskäytännöstä on yleisön saatavilla.

Oikeuskäytäntöä julkaistaan rikostuomioistuimen (Crown Court), ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen (High Court), alemman asteen muutoksenhakutuomioistuimen (Court of Appeal) ja Yhdistyneen kuningaskunnan korkeimman oikeuden (Supreme Court) osalta.

Perheoikeutta koskevat päätökset ja jotkin rikosoikeutta koskevat päätökset saatetaan julkaista nimettöminä.

Pohjois-Irlannissa oikeuskäytäntöä on julkaistu vuodesta 1999. Oikeuskäytännön julkaisemiseen kuluva aika vaihtelee 24 tunnista kahteen viikkoon tuomion antamisesta.

Oikeudelliset tietokannat

Linkki avautuu uuteen ikkunaanPohjois-Irlannin oikeusvirasto on julkaissut verkkosivuillaan Crown Courtin, High Courtin ja Court of Appealin tuomiot vuodesta 1999 lähtien. Tuomioiden hakeminen tietokannasta on maksutonta.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanParlamentin ylähuoneen muutoksenhakuvaliokunnan päätökset ovat saatavissa ajalta 14.11.1996–30.7.2009. Tämän valiokunnan korvasi lokakuussa 2009 korkein oikeus, jonka tuomiot ovat saatavilla sen omilla verkkosivuilla. Tuomioiden hakeminen tietokannasta on maksutonta.

Käytettävissä on suuri määrä kansallisia oikeudellisia tietolähteitä ja tietokantoja.

Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin oikeudellisten tietojen instituutti Linkki avautuu uuteen ikkunaanBailii (British and Irish Legal Information Institute) ylläpitää tietokantaa, jossa on Crown Courtin, High Courtin Chancery-jaoston, perhejaoston ja Queen’s Bench ‑jaoston, High Courtin Master-tuomareiden sekä Court of Appealin päätöksiä marraskuusta 1998 sekä Linkki avautuu uuteen ikkunaanparlamentin ylähuoneen tuomioita vuodesta 1838 alkaen. Tuomioiden hakeminen tietokannasta on maksutonta.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanBailiin verkkosivuilla julkaistaan myös tietoja useiden Yhdistyneen kuningaskunnan muiden tuomioistuinten ja oikeudellisten elinten päätöksistä:

 • Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber): toisen asteen hallintotuomioistuin, hallintovalitusjaosto
 • Upper Tribunal (Finance and Tax): toisen asteen hallintotuomioistuin, vero- ja varallisuusjaosto
 • Upper Tribunal (Lands Chamber): toisen asteen hallintotuomioistuin, kiinteistöjaosto
 • First-tier Tribunal (Health, Education and Social Care Chamber): ensimmäisen asteen hallintotuomioistuin, terveydenhoito-, koulutus- ja sosiaaliturvajaosto
 • First-tier Tribunal (Tax): ensimmäisen asteen hallintotuomioistuin, verojaosto
 • UK Competition Appeals Tribunal: kilpailuasioiden muutoksenhakutuomioistuin
 • Nominet UK Dispute Resolution Service: riitojenratkaisuelin
 • Special Immigrations Appeals Commission: erityismuutoksenhakuelin maahanmuuttoasioissa
 • UK Employment Appeal Tribunal: työllisyysasioiden muutoksenhakutuomioistuin
 • UK Financial Services and Markets Tribunals: rahoituspalvelu- ja rahoitusmarkkina-asioiden muutoksenhakutuomioistuimet
 • UK Asylum and Immigration Tribunal: turvapaikka- ja maahanmuuttoasioiden muutoksenhakutuomioistuin
 • UK Information Tribunal including the National Security Appeals Panel: tietoturva-asioiden muutoksenhakutuomioistuin ja kansallista turvallisuutta käsittelevä muutoksenhakulautakunta
 • UK Special Commissioners of Income Tax tuloveroja käsittelevien asiamiesten toimisto
 • UK Social Security and Child Support Commissioners' Decisions: sosiaaliturvaa ja elatusapua käsittelevien asiamiesten toimisto
 • UK VAT & Duties Tribunals Decisions: arvonlisävero- ja muita veroasioita käsittelevät muutoksenhakutuomioistumet

1. tulliasioita koskevat tuomiot

2. valmisteveroa koskevat tuomiot

3. vakuutusmaksuveroa koskevat tuomiot

4. kaatopaikkaveroa koskevat tuomiot.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanBailii

Linkki avautuu uuteen ikkunaanHouse of Lords

Linkki avautuu uuteen ikkunaanBailiin tietokannat

Linkki avautuu uuteen ikkunaanHouse of Lords

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKorkeimman oikeuden verkkosivut

Linkki avautuu uuteen ikkunaanPohjois-Irlannin oikeusvirasto

Päivitetty viimeksi: 16/01/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö - Skotlanti

Tässä jaksossa kuvataan Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuskäytäntöä erityisesti Skotlannin oikeudenkäyttöalueen kannalta. Jaksossa käsitellään erityisesti sellaista oikeuskäytäntöä, johon yleisöllä on mahdollisuus tutustua julkisissa tietokannoissa.

Skotlannissa saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Skotlannin oikeudenkäyttöalueella suuri osa tuomioistuinten oikeuskäytännöstä on yleisön saatavilla.

Siviilituomioistuimet

Siviilituomioistuinten joukosta oikeuskäytäntöä julkaisevat Court of Session ja Appellate Committee of the House of Lords (ylähuoneen muutoksenhakuvaliokunta). House of Lords on lainkäyttöelimenä määrä korvata uudella Yhdistyneen kuningaskunnan korkeimmalla oikeudella (Supreme Court) 1. lokakuuta 2009 alkaen. Myös erityisen merkittävät Sheriff Courtien tuomiot julkaistaan.

Rikostuomioistuimet

Rikostuomioistuinten joukosta oikeuskäytäntöä julkaisevat Sheriff Courtit ja High Court of Justiciary, joka on Skotlannin ylin rikostuomioistuin.

Perheoikeudellisissa asioissa ja joissakin rikosasioissa annetut ratkaisut voidaan julkaista nimettöminä.

Oikeuskäytäntöä on julkaistu vuodesta 1998 lähtien. Tuomiot julkaistaan aikaisintaan vuorokauden ja viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun ne on annettu.

Oikeudelliset tietokannat

Linkki avautuu uuteen ikkunaanScottish Court Service (oikeusvirasto) julkaisee verkkosivustollaan Sheriff Courtien, Court of Sessionin ja High Court of Justiciaryn tuomioita, jotka on annettu syyskuusta 1998 lähtien. Käytettävissä on kaksi erillistä hakusivua, joista toisella voi hakea Linkki avautuu uuteen ikkunaanCourt of Sessionin ja High Court of Justiciaryn ja toisella Linkki avautuu uuteen ikkunaanSheriff Courtien ratkaisuja. Tuomiot ovat saatavilla ilmaiseksi.

Parlamentin ylähuoneen muutoksenhakuvaliokunnalta voi pyytää 14. marraskuuta 1996 ja 30. heinäkuuta 2009 välisenä aikana annettuja tuomioita. Ne ovat saatavilla ilmaiseksi.

Lisäksi on käytettävissä joitakin kansallisia lakikokoelmia ja oikeudellisia tietokantoja.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanBailiin (British and Irish Legal Information Institute) lakitietokannan oikeustapauskokoelmaan sisältyvät Court of Sessionin ratkaisut vuodesta 1879, High Court of Justiciaryn ratkaisut vuodesta 1914, Sheriff Courtien ratkaisut vuodesta 1998 ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanHouse of Lordsin ratkaisut vuodesta 1838 alkaen. Tuomiot ovat saatavilla ilmaiseksi.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanBailiin verkkosivustolla on tietoa myös Yhdistyneen kuningaskunnan eri tribunal-tuomioistuinten (erikoistuneiden hallintotuomioistuinten) ratkaisuista:

 • Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber): toisen asteen hallintotuomioistuimen hallintovalitusjaosto
 • Upper Tribunal (Finance and Tax): toisen asteen hallintotuomioistuin, vero- ja varallisuusjaosto
 • Upper Tribunal (Lands Chamber): toisen asteen hallintotuomioistuin, kiinteistöjaosto
 • First-tier Tribunal (Health, Education and Social Care Chamber): ensimmäisen asteen hallintotuomioistuin, terveydenhoito-, koulutus- ja sosiaaliturvajaosto
 • First-tier Tribunal (Tax): ensimmäisen asteen hallintotuomioistuin, verojaosto
 • United Kingdom Competition Appeals Tribunal: Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailuasioiden muutoksenhakutuomioistuin
 • Nominet UK Dispute Resolution Service: Nominet UK -riitojenratkaisuelin
 • Special Immigrations Appeals Commission: erityismuutoksenhakuelin maahanmuuttoasioissa
 • United Kingdom Employment Appeal Tribunal: Yhdistyneen kuningaskunnan työllisyysasioiden muutoksenhakutuomioistuin
 • United Kingdom Financial Services and Markets Tribunals Decisions: Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituspalvelu- ja rahoitusmarkkina-asioiden muutoksenhakutuomioistuinten tuomioita
 • United Kingdom Asylum and Immigration Tribunal: Yhdistyneen kuningaskunnan turvapaikka- ja maahanmuuttoasioiden muutoksenhakutuomioistuin
 • United Kingdom Information Tribunal including the National Security Appeals Panel: Yhdistyneen kuningaskunnan tietoturva-asioiden muutoksenhakutuomioistuin ja kansallista turvallisuutta käsittelevä muutoksenhakulautakunta
 • United Kingdom Special Commissioners of Income Tax Decisions: tuloveroja käsittelevien Yhdistyneen kuningaskunnan asiamiesten päätöksiä
 • UK Social Security and Child Support Commissioners' Decisions: sosiaaliturvaa ja elatusapua käsittelevien Yhdistyneen kuningaskunnan asiamiesten päätöksiä
 • United Kingdom VAT & Duties Tribunals Decisions: Yhdistyneen kuningaskunnan arvonlisävero- ja muita veroasioita käsittelevien muutoksenhakutuomioistuinten tuomioita
 1. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Customs) Decisions: Yhdistyneen kuningaskunnan arvonlisävero- ja muita veroasioita käsittelevän muutoksenhakutuomioistuinten tuomioita (tulliasiat)
 2. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Excise) Decisions: Yhdistyneen kuningaskunnan arvonlisävero- ja muita veroasioita käsittelevien muutoksenhakutuomioistuinten tuomioita (valmisteveroasiat)
 3. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Insurance Premium Tax) Decisions: Yhdistyneen kuningaskunnan arvonlisävero- ja muita veroasioita käsittelevien muutoksenhakutuomioistuinten tuomioita (vakuutusmaksuveroasiat)
 4. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Landfill Tax) Decisions: Yhdistyneen kuningaskunnan arvonlisävero- ja muita veroasioita käsittelevien muutoksenhakutuomioistuinten tuomioita (kaatopaikkaveroasiat)

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanBailii, Linkki avautuu uuteen ikkunaanHouse of Lords, Linkki avautuu uuteen ikkunaanBailiin verkkosivut, Linkki avautuu uuteen ikkunaanHouse of Lords, Linkki avautuu uuteen ikkunaanScottish Courts Service, Linkki avautuu uuteen ikkunaanCourt of Session ja High Court of Justiciary, Linkki avautuu uuteen ikkunaanSheriff Courtit

Päivitetty viimeksi: 06/06/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.