National case law

The courts of the Member States of the European Union (EU) apply and interpret the law of the relevant Member States as well as EU law. Therefore, it is in the interest of citizens and legal practitioners to have access not only to case law of their own Member State, but also to that of other EU Member States.

Most Member States have one or more databases of the decisions and opinions of their courts - regarding EU law, national law and also regional and/or local law. The information available on the web may sometimes be restricted to certain courts (for instance, supreme courts) or to certain types of decisions.

You can search for Member State case law either via a Member State database by selecting one of the flags listed on the right hand side you will be redirected to the relevant national page; or you can use one of the European databases (the following list may not be exhaustive):

 • JURE, a database created by the European Commission, contains case law on jurisdiction in civil and commercial matters and on the recognition and enforcement of judgments in a State other than the one where the judgment was passed. This includes case law on relevant international conventions (i.e. 1968 Brussels Convention, 1988 Lugano Convention) as well as EU and Member State case law).
 • The Association of Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union (ACA Europe) provides two databases of Member State case law which deal with the application of EU law, called "JuriFast" and "Dec.Nat". Decisions are provided in the original language, with a summary in English and French. The "Dec.Nat" database also contains references and analyses of national decisions which have been supplied by the Research and Documentation Service of the European Court of Justice.
 • Via the website of the Network of the Presidents of the supreme judicial courts of the EU, you can find the sites of a number of national databases (and also of some candidate countries) containing the case law of the supreme courts of those Member States.
 • The information portal of the EU Agency for Fundamental Rights includes a database of national decisions of courts and special bodies related to issues of discrimination law.
 • CODICES, a database created by the so-called Venice Commission at the Council of Europe, contains case law on constitutional matters not only of EU Member States but also of other members of the Council of Europe.

In addition, the European e-Justice Portal also provides information on the various Member State courts.  Many of these courts have a website providing a database of their own case law.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Liikmesriikide kohtupraktika - Belgia

Sellel lehel esitatakse kokkuvõte kohtupraktika allikatest ja nende sisust ning viidatakse asjakohastele andmebaasidele.

Veebisaidil kättesaadavaks tehtud kohtupraktika

Lingil klikates avaneb uus akenVeebisaidil JURIDAT on võimalik teha päringuid Belgia kohtupraktika kohta.

Otsuste ja kokkuvõtete esitus

Üldiselt kantakse otsused andmebaasi võtmesõnade või „abstraktsete mõistete” loeteluna, millele järgneb ülevaade (või kokkuvõte) kõige olulisematest õigusküsimustest ning viited seadusele või varasematele otsustele.

Näiteks:

Võtmesõnade või „abstraktsete mõistete” loetelu: Spordivõistlused – Jalgpallimatšid – Turvalisus – Õigusrikkumine – Halduskaristus – Politseikohtu poole pöördumine – Kaitseõigused – Rikkumine – Erand – Taotluse tagasilükkamine – Kohtuistungi jätkamine - Kohtuniku ülesanne

Kokkuvõte: Kohtunik peab andma korralduse kohtuistungi jätkamiseks, enne kui lükkab kas täielikult või osaliselt tagasi hagi selle erandi alusel, et pooled ei ole tema ette ilmunud, mis on kaitseõiguste rikkumine menetluses, mille eesmärk on määrata halduskaristus jalgpallimatšide turvalisust käsitleva 21. detsembri 1998. aasta seaduse alusel (1) (2). (1) Vt kassatsioonikohtu 26. detsembri 1986. aasta otsus, RG 5176, Pas., 1987, nr 258; kassatsioonikohtu 3. aprilli 1998. aasta otsus RG C.97.0087.F, Pas., 1998, nr 191 ning kassatsioonikohtu 17. mai 2002. aasta otsus, RG C.01.0330.F, Pas., 2002, nr 303. (2) 21. detsembri 1998. aasta seaduse artikli 26 lõige 1 ja 2 enne selle seaduse 25. aprilli 2007. aasta seadusega muutmist kehtinud kujul.

Milliste kohtute kohtupraktika on hõlmatud?

 • Ülemkohus
 • Üldkohtud
 • Erikohtud

Edasised menetlused

Ülemkohus

Muud kohtud

Kas antakse teavet:

Hagi olemasolu kohta?

Jah

Jah

Selle kohta, kas kohtuasi on ikka veel menetlemisel?

Jah

Ei

Hagi tulemuste kohta?

Jah

Ei

Otsuse tühistamatu ja lõpliku iseloomu kohta?

Ei

Ei

Selle kohta, kas menetlus võib jätkuda:

muus kohtus (põhiseaduskohtus jt)?

Euroopa Kohtus?

Euroopa Inimõiguste Kohtus?

Jah

Jah

Jah /Ei

Jah /Ei

Jah /Ei

Jah /Ei

 

Avaldamiseeskirjad

Riiklikul tasandil

Teatavate kohtute otsuste puhul

Kas on olemas kindlad eeskirjad kohtuotsuste avaldamise kohta?

Ei

Ei

On olemas mittesiduvad eeskirjad.

Ülemkohus

Muud kohtud

Kas otsuse tekst avaldatakse tervikuna või osaliselt?

Osaliselt

Osaliselt

Millistele kriteeriumitele tuginetakse teksti osalise avaldamise korral?

Ühiskondlik ja juriidiline huvi

Ühiskondlik ja juriidiline huvi

 

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenJuridat

Lingil klikates avaneb uus akenBelgia justiitsministeerium

Viimati uuendatud: 06/08/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Liikmesriikide kohtupraktika - Bulgaaria

Käesolevas rubriigis esitatakse ülevaade Bulgaaria kohtupraktikast ning samuti asjakohaste kohtulahendeid sisaldavate andmebaaside kirjeldused ja lingid andmebaasidele.

Kõrgem Halduskohus (KH) peab üldist järelevalvet haldusõigusaktide täpse ja õiglase jõustamise üle.

KH menetleb ministrite nõukogu, peaministri, asepeaministrite, ministrite, ministrite nõukogu otsesesse alluvusse kuuluvate muude institutsioonide juhtide aktide, Kõrgema Justiitsnõukogu aktide, Bulgaaria riigipanga aktide, ringkonnakuberneride aktide ning samuti muude seadusega kindlaksmääratud aktide suhtes esitatud apellatsioone ja kaebusi. Kohus teeb otsused teiseste õigusaktide vaidlustamise korral. Kassatsioonikohtuna vaatab ta läbi haldusasjades tehtud kohtulahendid ja tegeleb taotlustega muuta haldusasjades tehtud kohtuotsuseid.

Kõrgem Kassatsioonikohus on kõige kõrgem kriminaal-, kaubandus- ja tsiviilasju arutav kohus. Tema tööpiirkond on kogu Bulgaaria Vabariigi territoorium. Õigusemõistmisega tegelevad Kõrgem Kassatsioonikohus, Kõrgem Halduskohus, apellatsioonikohtud, ringkonnakohtud, sõjaväekohtud ja piirkondlikud kohtud. Kohtuotsuseid ja -lahendeid säilitatakse vastavate kohtute andmebaasides nii paberil kui ka elektroonilisel kujul.

Veebisaidil kättesaadavad kohtulahendid

Lingil klikates avaneb uus akenKõrgemal Halduskohtul on oma veebisait alates 2002. aasta algusest. Veebisait loodi kohtu tegevust käsitlevale teabele hõlpsat juurdepääsu vajavate üksikisikute, juriidiliste isikute ja haldusasutuste vajaduste täitmiseks.

Kohtulahendid on kättesaadavad kohtu veebisaidil. Andmebaasile juurdepääsu saamiseks tuleb kasutajaks registreeruda, mis on standardne ja tasuta (kasutajanimi ja salasõna).

Lingil klikates avaneb uus akenKõrgema Kassatsioonikohtu veebisaidilt saab otsejuurdepääsu kohtu andmebaasile.

Kohtulahendite esitus / pealkirjad

Kõrgem Halduskohus

Veebisaidil ei ole esitatud pealkirju, mis kirjeldavad Kõrgema Halduskohtu kohtulahendeid või muud tegevust. Esitatakse dokumendi number, väljaandmise kuupäev ja dokumendis käsitletava kohtuasja number, näiteks:

“Решение №5908 от 23.06.2005 по Дело №4242/2005”

Kõrgem Kassatsioonikohus

Kohtuotsused antakse välja paberil ja need avaldatakse Bulgaaria Vabariigi Lingil klikates avaneb uus akenKõrgema Kassatsioonikohtu bülletäänis, aastaraamatus ja veebisaidil.

Otsinguvõimalused on järgmised: kohtu andmete ja kohtuasja poolte nimede järgi; Kõrgemas Kassatsioonikohtus registreeritud kohtuasja numbri järgi; Kõrgema Kassatsioonikohtu osakonnas registreeritud kohtuasja numbri järgi.

Pärast 1. oktoobrit 2008 tehtud kohtuotsuste täielikud tekstid (isikuandmeteta) on kättesaadavad „otsingutulemuse” lehekülje allosas asuva lingi kaudu.

Bulgaaria Vabariigi Kõrgema Kassatsioonikohtu uudised ja pressiteated avaldatakse regulaarselt kohtu veebisaidi pressitalituse rubriigis. Kohtuotsused asjades, mis pakuvad suurt huvi üldsusele, avaldatakse selles rubriigis ja samuti Kõrgema Kassatsioonikohtu andmebaasis.

Vorming

Kõrgem Halduskohus

Kõrgema Halduskohtu veebisaidil on kohtulahendid kättesaadavad HTML-failina.

Kõrgem Kassatsioonikohus

Kõrgema Kassatsioonikohtu veebisaidil on kohtulahendid kättesaadavad PDF-failina.

Asjaomased kohtud

Edasised menetlused

Kõrgem Halduskohus ja Kõrgem Kassatsiooni-kohus

Muud kohtud

Kas järgmine teave on kättesaadav:

 • kaebused?

Jah

Jah

 • kas kohtuasi on veel pooleli?

Jah

Jah

 • kaebuste tulemus?

Jah

Jah

 • kohtulahendi pöördumatus?

Jah

Jah

 • edasine menetlemine

teises siseriiklikus kohtus (konstitutsioonikohus…)?

Euroopa Liidu Kohtus?

Euroopa Inimõiguste Kohtus?

Ei kohaldata

Ei kohaldata


Avaldamiseeskirjad

Riigi tasandil

Kohtute tasandil

Kas on olemas siduvad kohtulahendite avaldamise eeskirjad?

Jah – justiitssüsteemi seaduse artikli 64 lõige 1

Jah


Kõrgemad kohtud

Muud kohtud

Kas avaldatud on kõik kohtulahendid või üksnes teatud kohtulahendid?

Kõrgem Halduskohus
ja Kõrgem Kassatsioonikohus –
kõik kohtulahendid

Kõik kohtulahendid / üksnes teatud kohtu lahendid

Milliseid kriteeriume kasutatakse kohtulahendite valiku tegemisel?

Ei kohaldata

Ei kohaldata


Viimati uuendatud: 17/12/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Liikmesriikide kohtupraktika - Tšehhi

Sellel lehel antakse ülevaade Tšehhi Vabariigi kohtupraktikast ning esitatakse asjakohaste kohtupraktika andmebaaside kirjeldus ja lingid.

Veebilehel avalikustatud kohtupraktika

Kohtupraktikaga saab tutvuda justiitsministeeriumi veebisaidil aadressil Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.justice.cz/ (viite „Judikatura” (kohtupraktika) all).

Kohtupraktika andmebaasid on järgmistel kohtutel:

 • põhiseaduskohus (Ústavní soud)
 • ülemkohus (Nejvyšší soud)
 • kõrgem halduskohus (Nejvyšší správní soud).

Kõrgema halduskohtu kõikide otsuste kokkuvõtted esitatakse anonüümsel kujul Lingil klikates avaneb uus akenkohtu veebisaidil. Mõned kõrgema halduskohtu otsused ja madalama astme halduskohtute otsused, mille on välja valinud välja kõrgema halduskohtu kohtunike täiskogu nende olulisusest lähtudes, avaldatakse üksikasjalikumalt.

Otsuste esitus/pealkirjad

Otsused avaldatakse vastavate kõrgemate kohtute veebisaitidel.

Vorming

Kohtupraktika on kättesaadav HTML-vormingus.

Asjaomased kohtud

Asjaomased kohtud on järgmised:

Edasised menetlused

Ülemkohus

Muud kohtud

Kas teave on kättesaadav:

edasikaebuste kohta?

Ei

Jah (Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.justice.cz/, viide InfoSoud)

selle kohta, kas kohtuasi on veel menetluses?

Ei

Jah (InfoSound)

edasikaebuse tulemuste kohta?

Ei

Jah (InfoSound)

kohtuotsuse pöördumatuse kohta?

Ei

Ei

edasise menetlemise kohta

muus siseriiklikus kohtus (põhiseaduskohus ...)?

Euroopa Kohtus?

Euroopa Inimõiguste Kohtus?

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Avaldamiseeskirjad

Riigi tasandil

Kohtute tasandil?

Kas kohtulahendite avaldamiseks on olemas siduvad eeskirjad?

Jah

Jah

Ülemkohus

Muud kohtud

Kas avaldatakse kõik kohtulahendid või üksnes valik neist?

Avaldatakse anonüümseks muudetud otsused

Avaldatakse anonüümseks muudetud otsused

Millistest kriteeriumitest

valiku tegemisel lähtutakse?

Isikuandmete kaitse

Õigusvaldkonna andmebaasid

Andmebaasi nimi ja URL

Lingil klikates avaneb uus akenAvaliku halduse portaal

Kas juurdepääs andmebaasidele on tasuta?

Juurdepääs andmebaasidele on tasuta.

Lühike sisukirjeldus

Andmebaas sisaldab Tšehhi Vabariigi tšehhikeelseid õigusakte.

Viimati uuendatud: 17/04/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Liikmesriikide kohtupraktika - Taani

Taanis ei ole kohtupraktikat käsitlevat õigusvaldkonna andmebaasi.

Viimati uuendatud: 24/10/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Liikmesriikide kohtupraktika - Saksamaa

Sellel lehel antakse ülevaade Saksamaa kohtupraktikast.

Veebisaidil kättesaadav kohtupraktika

Otsuste esitus / pealkirjad

Kõrgemad kohtud

Muud kohtud

Pealkirjade all esitatud kohtupraktika

Liidu Ülemkohus:

ei

Liidu halduskohus:

jah, eriotsused

Liidu maksukohus:

jah

Liidu töökohus:

jah

Liidu sotsiaalkohus:

jah

Liidu patendikohus:

ei


Liidu halduskohtu tähtsamatel otsustel on pealkirjad, mis aitavad kasutajal neid kergesti identifitseerida.

Liidu maksukohtu otsuste pealkirjad viitavad otsuse tuumale.

Liidu töökohtu otsustel osutatakse valdkond, kuupäev ja viitenumber.

Pealkirja/pealkirjade näited

Liidu halduskohus: potentsi tõstvate ravimite kulude toetuskõlbmatuks tunnistamine on vastuolus põhiseaduse artikli 3 lõikega 1.

Liidu maksukohus: registreeritud ettevõtte juhtimis- ja haldusteenuste osutamise puhul ühingute liikmetele ei saa kehtestada vähendatud maksumäära – maksuseadustiku paragrahvi 68 lõike 2 punkti b kohaldamisala – konkurents maksuseadustiku paragrahvi 65 lõike 3 tähenduses.

Liidu töökohus: 10., 11.2.2009 AZR 10/222, eritasu – vastavalt tööandja ühepoolselt kehtestatud eeskirjadele – on võimalik muuta.

Vormingud

Kõrgemad kohtud

Muud kohtud

dokument

metaandmed

dokument

metaandmed

Milliseid vorminguid kasutatakse?

Liidu Ülemkohus:

pdf

Liidu halduskohus:

html

Liidu maksukohus:

html

Liidu töökohus:

x html 1

Liidu Ülemkohus:

pdf

Liidu halduskohus:

pdf

Liidu maksukohus:

html

Liidu patendikohus:

pdf

Liidu patendikohus:

puuduvad


Edasised menetlused

Kõrgemad kohtud

Muud kohtud

Kas on kättesaadav teave edasikaebuste kohta ?

Liidu Ülemkohus: ei

Liidu halduskohus: jah

Liidu töökohus: ei

Liidu sotsiaalkohus: ei

Liidu patendikohus: ei

…kohtuasja menetlemise jätkumise kohta?

Liidu Ülemkohus: ei

Liidu halduskohus: ei

Liidu maksukohus: jah

Liidu töökohus: ei

Liidu sotsiaalkohus: ei

Liidu patendikohus: ei

… edasikaebuse tulemuste kohta?

Liidu Ülemkohus: ei

Liidu halduskohus: jah

Liidu maksukohus: jah

Liidu töökohus: ei

Liidu sotsiaalkohus: ei

Liidu patendikohus: ei

… kohtuotsuse pöördumatuse kohta?

Liidu Ülemkohus: jah

Liidu halduskohus: ei

Liidu maksukohus: ei

Liidu töökohus: ei

Liidu sotsiaalkohus: ei

Liidu patendikohus: ei

… menetlemise kohta mõnes teises siseriiklikus kohtus (konstitutsioonikohtus…)?

… Euroopa Kohtus?

… Euroopa Inimõiguste Kohtus?

Liidu Ülemkohus: ei

Liidu halduskohus:

ei

Liidu maksukohus:

jah

Liidu töökohus:

jah

Liidu sotsiaalkohus:

ei

Liidu Ülemkohus:

ei

Liidu halduskohus:

jah, mõnedel juhtudel

Liidu maksukohus:

jah

Liidu töökohus:

jah

Liidu sotsiaalkohus:

ei

Liidu Ülemkohus:

ei

Liidu halduskohus:

ei

Liidu maksukohus:

Liidu sotsiaalkohus:

ei

Liidu patendikohus: ei

Liidu patendikohus:

ei

Liidu patendikohus:

ei


Liidu patendikohus edastab nimetatud teabe üksnes juhul, kui see on mainitud kohtuotsuse täistekstis.

Liidu halduskohus avaldab Euroopa Kohtu eelotsusemenetlused Interneti teel.

Avaldamiseeskirjad

Riigi tasandil

Kohtute tasandil

Kas kohtupraktika avaldamise kohta kehtivad siduvad eeskirjad?

Liidu Ülemkohus: ei

Liidu patendikohus: ei

Liidu halduskohus: jah

Liidu töökohus: ei

Liidu patendikohus: ei

Liidu halduskohus: jah

Liidu maksukohus: jah

Liidu töökohus: jah


Liidu halduskohtu otsuste avaldamise eeskirjad on kehtestatud halduskohtu menetluskorra paragrahvis 55 koostoimes kohtukorralduse seaduse paragrahvidega 169 ja 173 ning teabevabaduse seaduse paragrahvis 1.

Liidu maksukohtu otsuste avaldamisel kehtib võrdse kohtlemise põhimõte; st liidu maksukohus peab arvestama pressi õigust võrdsele kohtlemisele. Vastavalt sellele on liidu maksukohtu otsuste avaldamiseks kehtestatud avaldamiskuupäev. Nimetatud kuupäeval teavitatakse meediat kohtuotsustest, kohtuotsused avaldatakse Internetis, nende kohta on võimalik tellida teavet, jne.

Ülemkohtud

Muud kohtud

Kas avaldatakse kohtuotsuse täistekst või valik tekstist?

Liidu Ülemkohus:

vaid valik tekstist.

Liidu halduskohus:

vaid valik tekstist.

Liidu maksukohus:

vaid valik tekstist.

Liidu töökohus:

täistekst.

Liidu sotsiaalkohus:

täistekst.

Liidu patendikohus:

täistekst.

Kui avaldatakse vaid valik kohtuotsustest, siis millistest põhimõtetest lähtutakse?

Liidu Ülemkohus:

avaldatakse kõik kohtuotsused koos põhistusega

(‘arvamustega’).

Liidu halduskohus:

jah, põhimõttelise tähtsusega otsuste puhul.

Liidu maksukohus:

kõik liidu maksukohtu otsused avaldatakse Internetis ning samuti andmebaasis juris: st kõik kohtuotsused, mille sisu väärib avaldamist (näiteks ei avaldata teavet põhistamata kohtuotsuste kohta).

Kohtuotsustele võimaldatakse Interneti teel juurdepääs neljaks aastaks. Seejärel need kustutatakse.

Liidu maksukohtust on võimalik saada ka kohtuotsuse teksti elektroonilisel kujul (konkreetset kohtuotsust saab tellida vastava viitenumbri alusel).


Valik liidu sotsiaalkohtu avaldatud otsustest avaldatakse täistekstina.

Viimati uuendatud: 26/11/2012

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Liikmesriikide kohtupraktika - Eesti

Sellel lehel antakse ülevaade Eesti kohtupraktikast, samuti kirjeldatakse kohtulahendite andmebaase.

Veebilehel avalikustatud kohtupraktika

Esimese ja teise astme kohtute praktika on olnud veebis kättesaadav alates 2001. aastast. Riigikohtu lahendid on olnud kättesaadavad alates kohtusüsteemi ümberkorraldamisest 1993. aastal - need avaldatakse Riigi Teataja elektroonilises väljaandes ja Lingil klikates avaneb uus akenRiigikohtu veebilehel. Esimese ja teise astme kohtute lahendid on kättesaadavad Lingil klikates avaneb uus akenRiigi Teataja elektroonilises väljaandes.

Kohustus avaldada jõustunud kohtulahendid on sätestatud avaliku teabe seaduses, täpsem regulatsioon on esitatud kohtumenetluse seadustikes. Üldiselt avaldatakse kõik lõppotsused. Tsiviil- ja halduskohtumenetluses näevad erandid ette, et kohus ei avalda kas omal algatusel või isiku taotlusel kohtuotsuses isiku nime (asendades selle initsiaalide või tähemärgiga) ega ka isikukoodi, sünniaega ja aadressi. Samuti võib tsiviil- ja halduskohtumenetluses kohus otsustada kas omal algatusel või isiku taotlusel, et delikaatseid isikuandmeid sisaldava otsuse puhul avalikustatakse üksnes otsuse resolutsioon või ei avalikustata otsust üldse, kui isiku nime asendamine initsiaalide või tähemärkidega võib kahjustada tema eraelu puutumatust. Ainult otsuse resolutsiooni võib kohus avalda ka siis, kui otsus sisaldab teavet, millele on seadusega ette nähtud muu juurdepääsupiirang.

Kriminaalmenetluses avalikustatakse kõik lõpplahendid, kuid ainult süüdistatava isikuandmed (nimi ja isikukood või sünniaeg) on avalikud. Alaealise süüdistava puhul reeglina tema isikuandmeid ei avalikustata (nimi ja isikukood või sünniaeg asendatakse initsiaalide või tähemärgiga). Isiku taotlusel või kohtu omal algatusel võib kohus kriminaalasjas avaldada ainult lahendi sissejuhatuse ja resolutsiooni või lõpposa, kui kohtulahend sisaldab delikaatseid isikuandmeid. Sama kehtib ka siis, kui kohtulahend sisaldab isikuandmeid, mille suhtes kehtib seadusega ettenähtud muu juurdepääsupiirang ning kohtulahend võimaldab isiku tuvastamist ka vaatamata sellele, et nimed ja muud isikuandmed on asendatud initsiaalide või tähemärgiga.

Kohtulahendite avaldamist peetakse õigusemõistmise osaks ja andmete avalikustamist saab vaidlustada. Seega peab kohus läbi mõtlema, millisena otsus avaldatakse.

Otsuste esitus/pealkirjad

Riigikohus

Muud kohtud

Kohtupraktika esitatakse pealkirjadega

Jah

Ei

Riigikohtu lahendeid saab otsida nii Riigi Teatajas kui Riigikohtu veebilehel aasta, asja liigi, asja registreerimisnumbri, otsuse kuupäeva, kohtukoosseisu tunnuse, menetluse liigi, süüteo liigi, annotatsiooni ja sisu järgi. Riigikohtu veebilehel saab kohtuotsuseid lisaks otsida märksõnade järgi.

Esimese ja teise astme kohtute otsuseid saab otsida vastava menetlusliigi alusel ning vastavalt menetlusliigile on võimalik otsida kohtuasju erinevate kriteeriumite alusel. Kõigis menetlusliikides saab lahendeid otsida kohtuasja numbri, kohtumaja, lahendi liigi ja kuupäeva, menetluse kuupäeva, samuti lahendi sisu kaudu. Kriminaalasjades on lahendeid võimalik lisaks otsida kohtueelse menetluse numbri, asja vormi ja lahenduse, taotluse liigi, karistuse liigi või ka näiteks õigeksmõistmise põhjuse järgi. Tsiviil- ja haldusasjades tehtud lahendeid on lisaks võimalik otsida asja kategooria ja liigi, nõude tüübi ja asja lahenduse järgi.

Pealkirja näide

Lennundusseaduse § 71 lg 2 teise lause põhiseaduslikkuse kontroll.

Vorming

Riigikohus

Muud kohtud

Dokument

Metaandmed

Dokument

Metaandmed

Kas kohtulahendid on kättesaadavad XML-vormingus?

Ei

Ei

Ei

Ei

Milliseid muid vorminguid kasutatakse?

HTML

HTML

PDF

HTML

Edasised menetlused

Riigikohus

Muud kohtud

Kas on kättesaadav teave:

edasikaebuste kohta?

-

Ei

kohtuasja menetlemise jätkumise kohta?

Jah

Ei

edasikaebuse tulemuste kohta?

-

Jah

kohtuotsuse pöördumatuse kohta?

Jah

Jah

edasise menetlemise kohta

muus siseriiklikus kohtus (konstitutsioonikohus ...)?

Euroopa Kohtus?

Euroopa Inimõiguste Kohtus?

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Avaldamiseeskirjad

Riiklikul tasandil?

Kohtute tasandil?

Kas kohtulahendite avaldamiseks on olemas siduvad eeskirjad?

Jah

-

Kohtulahendite avaldamist käsitlevad eeskirjad on sätestatud vastavates menetlusseadustikes. Kriminaalmenetluse ja tsiviilkohtumenetluse korral on eeskirjad erinevad.

Riigikohus

Muud kohtud

Kas avaldatakse kõik kohtulahendid või üksnes valik sellest?

Ainult valik.

Ainult valik.

Millistest kriteeriumitest valiku tegemisel lähtutakse?

Valiku tegemisel lähtutakse järgnevast:

1) kohtuasjas tehtud otsus peab olema jõustunud;

2) otsuse võib avalikustada, kui:

a) tsiviil- ja haldusasjades: otsus ei sisalda delikaatseid isikuandmeid; otsus avalikustatakse nii, et nimed on asendatud initsiaalide või tähemärkidega ja see ei kahjusta oluliselt isiku eraelu puutumatust; otsus ei sisalda teavet, millele on seadusega ette nähtud muu juurdepääsupiirang;

b) kriminaalasjades: otsus ei sisalda delikaatseid isikuandmeid või isikuandmeid, mille suhtes kehtib seadusega ettenähtud muu juurdepääsupiirang, või kui kohtuotsuses asendatakse nimed ja muud isikuandmed initsiaalide või tähemärkidega, mistõttu ei ole isiku tuvastamine võimalik; otsus ei sisalda teavet, mille suhtes kehtib seadusega ettenähtud muu juurdepääsupiirang.

Valiku tegemisel lähtutakse järgnevast:

1) kohtuasjas tehtud otsus peab olema jõustunud;

2) otsuse võib avalikustada, kui:

a) tsiviil- ja haldusasjades: otsus ei sisalda delikaatseid isikuandmeid; otsus avalikustatakse nii, et nimed on asendatud initsiaalide või tähemärkidega ja see ei kahjusta oluliselt isiku eraelu puutumatust; otsus ei sisalda teavet, millele on seadusega ette nähtud muu juurdepääsupiirang;

b) kriminaalasjades: otsus ei sisalda delikaatseid isikuandmeid või isikuandmeid, mille suhtes kehtib seadusega ettenähtud muu juurdepääsupiirang, või kui kohtuotsuses asendatakse nimed ja muud isikuandmed initsiaalide või tähemärkidega, mistõttu ei ole isiku tuvastamine võimalik; otsus ei sisalda teavet, mille suhtes kehtib seadusega ettenähtud muu juurdepääsupiirang.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Andmebaasi nimi ja URL

Riigikohtu avaldatud lahendid on kättesaadavad nii Lingil klikates avaneb uus akenRiigikohtu veebilehel kui ka Lingil klikates avaneb uus akenRiigi Teatajas.

Esimese ja teise astme kohtute jõustunud ja avalikustatud lahendid leiab Riigi Teataja kohtulahendite Lingil klikates avaneb uus akenotsingust.

Eesti kohtute eelotsusetaotlused Euroopa Liidu Kohtule on kättesaadavad Riigikohtu Lingil klikates avaneb uus akenkodulehe kaudu. Seal on kirjas eelotsusetaotluse esitanud kohtu nimi, taotluse esitamise kuupäev ja sisu ning kohtuasja number Eestis, samuti kohtuasja number Euroopa Kohtus.

Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendite kokkuvõtte on kättesaadavad Lingil klikates avaneb uus akenRiigi Teatajas.

Kohtute Lingil klikates avaneb uus akenkodulehel on üleval esimese ja teise astme kohtute kohtumenetluse statistika alates aastast 1996. Riigikohtu statistika on avaldatud Riigikohtu Lingil klikates avaneb uus akenkodulehel. Põhiseaduslikkuse järelevalve statistika on olemas alates aastast 1993, kuid haldus-, tsiviil-, kuriteo- ja väärteoasjade statistika alates aastast 2002.

Riigikohtu Lingil klikates avaneb uus akenkodulehel on kättesaadavad kohtupraktika analüüsid valitud teemadest alates aastast 2006.

Kas juurdepääs andmebaasidele on tasuta?

Juurdepääs andmebaasidele on tasuta.

Viimati uuendatud: 13/08/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Liikmesriikide kohtupraktika - Iirimaa

Sellel lehel antakse ülevaade Iirimaa kohtupraktikast ning samuti esitatakse asjakohaste kohtupraktika andmebaaside kirjeldus ja lingid.

Kohtupraktika tugineb kohtupretsedentidele ja kohtute varasematele otsustele. Teatavatel juhtudel võivad need otsused olla siduvad teistele kohtutele, kui kohtuasja asjaolud on sarnased. Tavaliselt teevad madalama astme kohtud otsuseid kooskõlas kõrgemate kohtute otsustega. Kohtupraktika põhineb kahel doktriinil: stare decisis ja res judicata. Stare decisis doktriin tähendab siduva pretsedendi doktriini/põhimõte. Res judicata tähendab, et asjas on juba varem otsus tehtud.

Veebisaidil kättesaadavaks tehtud kohtupraktika

Otsuste esitus

Suur osa Iirimaa kohtute kohtupraktikast on üldsusele kättesaadav.

Kohtupraktika on tasuta kättesaadav Lingil klikates avaneb uus akenIirimaa kohtute ameti veebisaidil ülemkohut, kriminaalapellatsioonikohut ja kõrgemat kohut käsitlevas osas. Ülemkohtu kohtupraktika on eraldi kättesaadav ka Iirimaa ülemkohtu veebisaidil Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.supremecourt.ie/.

Ülemkohtu kohtupraktika on kättesaadav alates 2001. aastast; kriminaalapellatsioonikohtu ja kõrgema kohtu kohtupraktika alates 2004. aastast.

Lisaks on ülemkohtu, kriminaalapellatsioonikohtu ja kõrgema kohtu kohtupraktika tasuta kättesaadav nii Lingil klikates avaneb uus akenBAILII (Briti ja Iiri õigusteabe instituut) kui ka Lingil klikates avaneb uus akenIRLII (Iiri õigusteabe algatus) andmebaasis.

BAILII veebisaidil on kättesaadavad järgmised lahendid:

Avaldamiseeskirjad

Kohtupraktika avaldamiseks puuduvad riiklikul või kohtute tasandil siduvad eeskirjad. Avaldatakse kõik ülemkohtu reserveeritud otsused. (Need on kohtuasjad, kus kohtunik/kohus peatas menetluse teatud ajavahemikuks, et teha ja kirja panna kohtuasjas otsus.)

Kui kohus ei peata asja menetlemist enne otsuse tegemist, avaldatakse ex tempore tehtud kohtuotsus ainult siis, kui see sisaldab teatud õigusküsimusi või kui selle teinud kohus seda konkreetselt käsib.

Veebis kättesaadavaks tehtud kohtuotsuste sisu on anonüümne ainult siis, kui see on nõutud õigusaktiga või kui kohus on nii otsustanud.

Teatud kohtuasju ei tohi õigusaktide kohaselt arutada avalikult ning teatud sätetes nõutakse, et ohvri nimi tuleb salastada. Selliste kohtuotsuste puhul muudetakse nimed anonüümseks.

Kõik kinnistel istungitel tehtud otsused, mis sisaldavad tundlikke isiklikke andmeid poolte või tunnistaja kohta, muudetakse anonüümseks.

Enne veebisaidil avaldamist väljastati kohtuotsused paberkandjal järgmistele isikutele ja asutustele:

 • kõik kohtunikud;
 • õigusvaldkonna ametite raamatukogud;
  • peaprokurör;
  • riiklik lepitaja ning
 • hulk valitsusasutusi.

Samateemalised lingid

Lingil klikates avaneb uus akenIirimaa kohtute amet

Viimati uuendatud: 12/01/2012

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Liikmesriikide kohtupraktika - Kreeka

Veebisaidil kättesaadavaks tehtud kohtupraktika

Otsuste esitus / pealkirjad

Riiginõukogu (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Tsiviil- ja Karistusõiguse Ülemkohus (Άρειος Πάγος) (kassatsioonikohus)

Muud kohtud

Pealkirjadega esitatud kohtupraktika

ei

jah (kõik kriminaalasjades ajavahemikus 2008–2011 tehtud kohtuotsused)

ei

Lingil klikates avaneb uus akenTsiviil- ja Karistusõiguse Ülemkohtus on (kriminaalasjades tehtud) otsuseid liigitatud pealkirjade järgi alates 2008. aastast (täielikud seeriad kuni 2011. aastani). Seega pääseb kõigile kohtuotsustele juurde pealkirja järgi. Tsiviil- ja kriminaalasjades tehtud otsustele pääseb juurde väljaande numbri järgi.

Lingil klikates avaneb uus akenRiiginõukogu otsused ja Lingil klikates avaneb uus akenAteena Teise Astme Halduskohtu (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών) otsused on pealkirja järgi kättesaadavad ainult kohtunikele.

Lingil klikates avaneb uus akenAteena Apellatsioonikohus (Εφετείο Αθηνών) ei avalda tsiviil- või kriminaalasjades tehtud otsuseid internetis. Tsiviilasjades tehtud otsused koos numbri ja lühikokkuvõttega avaldatakse vastavatel administratiivsetel veebisaitidel, aga neid otsuseid ei liigitata. Kriminaalasjades tehtud otsuste puhul ei avaldata ei numbrit ega lahendit.

Pealkirjade näited

Pettus, vägistamine, hilinenud elatis, altkäemaks

Vorming

Riiginõukogu ning Tsiviil- ja Karistusõiguse Ülemkohus

Muud kohtud

Dokument

Metaandmed

Dokument

Metaandmed

Milliseid muid vorminguid kasutatakse?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (halduskohtud)

ei

(muud kohtud)

HTML (halduskohtud)

ei

(muud kohtud)
Edasised menetlused

Riiginõukogu

Tsiviil- ja Karistusõiguse Ülemkohus

Halduskohtud

Muud kohtud

Kas teave on kättesaadav:

apellatsioonikaebuste kohta?

jah

ei

jah

jah

selle kohta, kas menetlus on pooleli?

jah

ei

jah

jah

edasikaebamise tulemuste kohta?

jah

ei

jah

– ei

– Ateena Esimese Astme Kohus (Πρωτοδικείο Αθηνών):
jah (alama astme kohtutele esitatud edasikaebuste tulemuste kohta)

otsuse lõplikkuse kohta?

jah

ei

– Ateena Teise Astme Halduskohus:
jah, kui otsus ei ole edasi kaevatud

ei

edasise menetluse kohta

muus siseriiklikus kohtus (nt konstitutsioonikohtus)?

Euroopa Kohtus?

Euroopa Inimõiguste Kohtus?

jah

jah

jah

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

Avaldamiseeskirjad

Riiklikul tasandil?

Kohtute tasandil?

Kas kohtupraktika avaldamiseks on olemas siduvad eeskirjad?

jah

(isikuandmed – seadus nr 2472/97 ja andmekaitseameti arvamus nr 2/2006)

ei

(kui need on mõeldud kasutamiseks halduseesmärkidel)

Riiginõukogu ning Tsiviil- ja Karistusõiguse Ülemkohus

Muud kohtud

Kas kohtupraktika avaldatakse täielikult või üksnes valikuliselt?

– Riiginõukogu: kogu kohtupraktika

Tsiviil- ja Karistusõiguse Ülemkohus avaldab kogu tsiviil- ja kriminaalasju käsitleva kohtupraktika, välja arvatud kohtuotsused, mille suhtes kohaldatakse tsiviilmenetluse seadustiku artiklis 565 sätestatud menetlust.

Ateena Teise Astme Halduskohus: valik kohtupraktikast

Kui tehakse valik,

siis milliste kriteeriumite alusel?

Riiginõukogu: kohtuasja olulisus

Ateena Teise Astme Halduskohus: kohtuasja olulisus

Riiginõukogu

Tsiviil- ja Karistusõiguse Ülemkohus

Muud kohtud

Kas kohtuotsused avaldatakse internetis anonüümselt (nimed eemaldatud)?

ei

jah

ei

Kui jah,

siis kas avaldatakse kõik otsused?

jah

– välja arvatud otsused, mille suhtes kohaldatakse tsiviilmenetluse seadustiku artiklis 565 sätestatud menetlust

otsused alates

2007

Seonduvad lingidLingil klikates avaneb uus akenhttp://www.areiospagos.gr/

Lingil klikates avaneb uus akenTsiviil- ja Karistusõiguse Ülemkohus

Lingil klikates avaneb uus akenRiiginõukogu

Lingil klikates avaneb uus akenAteena Apellatsioonikohus

Lingil klikates avaneb uus akenAteena Teise Astme Halduskohus

Lingil klikates avaneb uus akenAteena Esimese Astme Halduskohus

Lingil klikates avaneb uus akenAteena Esimese Astme Kohus

Viimati uuendatud: 25/06/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Liikmesriikide kohtupraktika - Hispaania

Hispaanias ei ole kohtupraktika õiguse allikaks, kuna tsiviilseadustiku paragrahvis 1.1 on sätestatud õiguse allikatena seadused ja muud õigusaktid, tava ja õiguse üldpõhimõtted (tsiviilseadustik, paragrahv 1.1).

Sellest hoolimata on sätestatud tsiviilseadustiku paragrahvis 1.6, et kohtupraktika täiendab õiguskorda õigusteooriaga, mille määrab ülemkohus seaduste, tavade ja õiguse üldpõhimõtete korduval tõlgendamisel ja rakendamisel.

Juurdepääs kohtupraktikale

Kohtunikeseaduse paragrahvis 560.1.10 on sätestatud, et kohtute üldnõukogu pädevusse kuulub ülemkohtus ja ülejäänud kohtuasutustes vastu võetud kohtuotsuste ja muude otsuste ametlik avaldamine.

Selleks sätestab kohtute üldnõukogu pädevate haldusasutuste aruande põhjal kohtuotsuste elektrooniliste vormide väljatöötamise viisi, nende kogumise, töötlemise, levitamise ja tõendamise, et tagada kohtuotsuste terviklikkus, autentsus ja neile juurdepääs, samuti õigusaktide järgimine isikuandmete kaitse valdkonnas.

Seadusega sätestatud korra järgimiseks asutas kohtute üldnõukogu 1997. aastal kohtudokumentide keskuse (Centro de Documentación Judicial – CENDOJ), mis asub San Sebastiánis.

Osutatud uue avaliku teenuse, mis võimaldab parimate tehniliste vahendite abil juurdepääsu erinevate kohtuasutuste kohtupraktikale ja pakub andmete automaattöötluse kujul erikaitset isikutele, konfigureerimine põhineb volitustel ja erinevatel plaanidel, poliitilist laadi programmilistel deklaratsioonidel ja erinevate valdkondade eeskirjadel.

CENDOJ andmebaasile tuleb lisada riigi ametliku väljaande (Boletín Oficial del Estado) andmebaas, mis sisaldab teavet konstitutsioonilise kohtupraktika kohta.

Lisaks on olemas eraandmebaasid, millel on piiratud tasuline juurdepääs

Kohtupraktika esitamine

Ülemkohtu kohtupraktika kohta on CENDOJ loonud tehnoloogilise platvormi, mis põhineb vahekaartidega navigatsioonisüsteemil.

Päringut tehes avaneb vahekaart TULEMUSED (kuhu on koondatud kogutud tulemused) ja teine vahekaart PÄRING (mis võimaldab mis tahes ajal vormi kasutada)

Otsingumootor võimaldab kiire ja turvalise juurdepääsu ülemkohtu kõikidele kohtuotsustele. Otsuste päringuid võib teha valikuväljade järgi, mis leiavad üles või klassifitseerivad osutatud otsused, ja/või vaba tekstivälja järgi.

Lisaks on otsese juurdepääsu suvand iga pädeva spetsialiseerunud kohtu 50 viimasele otsusele, kui vajutada ekraani alumises osas asuvatele nuppudele. Sel viisil on võimalik saada juurdepääs viimati vastu võetud ja õigussüsteemi andmebaasi lisatud kohtuotsustele.

Päringud valiku väljade järgi

Mõnesid teabevälju saab piiritleda valiku võimalike väärtustega. Näiteks:

 • kast „Kohtualluvus”: soovitud valdkonna valik: tsiviil-, kriminaal-, haldus-, töö- ja sõjaõigus;
 • kast „Kohtukorralduse liik”: lubab valida kohtuotsuste, kohtumääruste ja ülemkohtu kokkulepete vahel;
 • otsuse kuupäev: nupp „Kalender” võimaldab teha päringu kuupäevade järgi;
 • keel: rippmenüü, mis võimaldab valida soovitud otsuste keele.

Päringud vaba tekstivälja otsinguga

Lisaks valikuväljadele on otsustes veel muud väljad, millele pole väärtust lisatud, sest need võivad sisaldada mis tahes teksti ja seetõttu peab tegema vaba tekstiväljaga päringuid.

TULEMUSED

Pärast päringu tegemist avaldatakse tulemused vaikimisi 10 vastuse kaupa lehekülje kohta.

Tulemused avaldatakse järgmisel viisil:

SEOTUD TERMINID, süsteem pakub tehtud päringuga seotud termineid automaatselt;

PEALKIRI, esitatakse soovitud kohtulahendi viitenumber;

ALAPEALKIRJAD, esitatakse järgmised teabeväljad:

 • kohtuorgani liik: näiteks ülemkohus. Sõjaväekohus
 • omavalitsus: näiteks Madrid – Osakond: 1
 • ettekandja: näiteks ANGEL JUANES PECES
 • edasikaebuse nr: näiteks 88/2007 – Kuupäev: 26/06/2008
 • korralduse liik: näiteks kohtuotsus
 • kohtuorgan, tähestikulises järjekorras

Lõpuks avatakse soovitud tulemuse pealkirja klõpsates uuel lehel, kus kuvatakse soovitud dokumendi sisu täies ulatuses. Käesolev dokument avaneb PDF-vormingus.

Vorming

Kohtuotsused on harilikult andmebaasides kättesaadavad PDF-, RTM- ja HTML-vormingus

Olemasolevad kohtuotsused ja kohtulahendid

 • Ülemkohus

Ülemkohus: Kohtupraktika avaldatakse täies ulatuses Internetis tasuta lugemiseks. Otsuste tekstid on kättesaadavad täies ulatuses, tekstidest on eemaldatud isikuandmed ning saab kasutada efektiivset otsingut kõikidest tekstidest. Andmebaasi aitab kasutada Lingil klikates avaneb uus akenCENDOJ TS.

 • Muud kohtud

CENDOJ–andmebaas pakub tasuta avalikuks tutvumiseks riikliku kohtu, kõrgema astme kohtute ja maakondlike (provintsikohtute) kohtukorraldusi ja kohtuotsuseid.

Muud menetlused

Kas on olemas kättesaadav teave?

 • Edasikaebuste kohta?
 • Juhtumi lõpliku lahendamise kohta?
 • Edasikaebuste tulemuse kohta?
 • Otsuse tühistamise kohta?
 • Muude menetluste kohta?

Ei. Ainus olemasolev teave on kohtuotsuste terviktekst. Teave menetluse jätkumise kohta edastatakse kohtuotsusega, mitte andmebaasis.

Avaldamise eeskirjad

Kas on siduvaid eeskirju kohtupraktika avaldamiseks riiklikul tasemel või sõltuvalt kohtuastmest?

Need on määratud kohtunikeseaduse paragrahvis 107, milles on sätestatud, et kohtute üldnõukogu on pädev avaldama ametlikult ülemkohtus ja muudes kohtuorganites vastu võetud kohtuotsuseid ja muud otsuseid.

Avaldamist reguleerib ka kohtudokumentide keskuse (Centro de Documentación Judicial) asutamismäärus.

Kas avaldatakse terve kohtuotsus või ainult selle valitud osa? Milliseid kriteeriume rakendatakse viimasel nimetatud juhul?

Kohtuotsused avaldatakse tervikuna.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenKohtudokumentide keskuse kohtupraktika otsingumootor

Viimati uuendatud: 12/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Liikmesriikide kohtupraktika - Prantsusmaa

Selles jaotises on esitatud ülevaade kohtupraktika allikatest ja neis sisalduvast teabest, samuti asjakohaste andmebaaside lingid.

Kättesaadavad veebisaidid

1. Üldine ametlik portaal: Lingil klikates avaneb uus akenLegifrance

2. Kohtute veebisaidid:

3. Lingil klikates avaneb uus akenJustiitsministeeriumi veebisait

Otsuste / kokkuvõtete esitusviis

Otsused algavad tavaliselt võtmesõnade loeteluga või lühikokkuvõttega, millele järgnevad kokkuvõte tähtsamatest õigusküsimustest ja viited õigusnormidele või varasematele otsustele.

Näide

Kassatsioonikohtu dokumendid sisaldavad lisaks viidetele ka analüüsi elemente. Otsuse teinud kohtu kohtunik kirjeldab oma kokkuvõttes käsitletud õigusküsimust. Otsuse kokkuvõtte põhjal koostatud pealkirjas on esitatud võtmesõnad tähtsuse järjekorras. Kasutatud võtmesõnad on võetud kassatsioonikohtu nomenklatuurist, mis on esitatud kohtu bülletäänis igal aastal avaldatud tabelites pealkirjaga "Titrage". Nendega tutvumiseks klõpsake kohtumenetluste praktika eriotsingute vormil Lingil klikates avaneb uus akenTitrage (pealkirjad).

Lingil klikates avaneb uus akenNäiteks: Kassatsioonikohus, 2. tsiviilkolleegium, avalik istung neljapäeval, 18. detsembril 2008, apellatsioon nr 07-20238, vaidlustatud otsus: Basse-Terre’i Apellatsioonikohtu 23. aprilli 2007. aasta otsus

Pealkirjad ja kokkuvõtted: TSIVIILKOHTUMENETLUS – Poolte nõuded – Apellatsioon – Lõplik kaitsekõne – Rakendusala

Apellatsioonikohus rikkus oma otsusega jätta arvestamata lõplikus kaitsekõnes kordamata jäänud nõuded ja põhjendused tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 954 lõiget 2, sest need ei olnud vajalikud menetluse objekti kindlaksmääramiseks ega tõstatanud õigusküsimust, millega oleks võinud menetluse lõpetada.

TSIVIILKOHTUMENETLUS – Poolte nõuded – Apellatsioon – Lõplikud väited – Vastavus uue tsiviilmenetluse seadustiku artikli 954 lõikele 2 – Viga – Ulatus
TSIVIILKOHTUMENETLUS – Poolte nõuded – Apellatsioon – Lõplikud väited – Määratlus – Välistus – Kohtuasi – Uurimismenetlust vajavad nõuded

OTSUSED – Poolte nõuded – Apellatsioon – Lõplikud väited – Rakendusala

Kohtupraktika: lähtudes lõplikest väidetest tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 954 lõike 2 alusel, vt 2. tsiviilkolleegiumi 3. mai 2001. a otsust nr 99-16.293, Büll. 2001, II, nr 87 (tagasi lükatud) ja esitatud arvamust; 2. tsiviilkolleegiumi 20. jaanuari 2005. a otsust nr 03-12.834, Büll. 2005, II, nr 20 (tühistatud) ja esitatud otsuseid

Kohaldatud õigusnorm: tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 954 lõige 2

Vormingud

Kohtupraktika on kättesaadav järgmistes vormingutes: (nt PDF, html ja XML)? Ülemkohtute otsused XML-vormingus, muud html-vormingus.

Mis kohtuid kohtupraktika hõlmab

Ülemkohus

Kassatsioonikohus, riiginõukogu ja põhiseadusnõukogu

Üldkohtud

Apellatsioonikohtud ja haldusapellatsioonikohtud

Erikohtud

Kontrollikoda

Käimasolevate kohtumenetluste jälgimine

Ülemkohus

Muud kohtud

Kas esitatakse järgmist teavet:

Apellatsiooni olemasolu?

Põhiseadusnõukogu kohta jah

Kassatsioonikohtu kohta rakendamisel

Riiginõukogu kohta ainult pooltele

Ei

Kohtuasi on pooleli

Ei

Ei

Apellatsiooni tulemus

Jah

Ei

Otsus on pöördumatu ja lõplik

Jah

Jah

Menetluse võib esitada

teise kohtusse (põhiseaduskohtusse)?

Euroopa Liidu Kohtusse?

Euroopa Inimõiguste Kohtusse?

Ei

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Avaldamiseeskirjad

Riigi tasandil?

Teatud kohtute otsuste suhtes?

Kas on siduvaid sätteid kohtuotsuste avaldamise kohta?

Jah

Ei

Kassatsioonikohus

Prantsusmaa kohtusüsteemi korralduse seadustiku Lingil klikates avaneb uus akenartikli R433-3 kohaselt on dokumentide ja analüüsi talitusel andmebaas, mis sisaldab samas nomenklatuuris:

 • esiteks kassatsioonikohtu ja sellega seotud kohtute või kohtukomisjonide otsuseid ja arvamusi, mis on kas Lingil klikates avaneb uus akenartiklis R. 433-4 viidatud igakuistes bülletäänides avaldatud või mitte;
 • ja teiseks muude kohtute erilist huvi pakkuvaid otsuseid.

Apellatsioonikohtute peakohtunikud või esimese astme kohtute eesistujad või kohtunikud otse saadavad sel eesmärgil erilist huvi pakkuvad kohtuotsused talitusele Prantsusmaa justiitsministri korraldusega kehtestatud tingimustel.

Andmebaas on avalikult kasutatav tingimustel, mida kohaldatakse veebis avaldamise avalikule teenusele.

Dokumentide ja analüüsi talitusel on eraldi andmebaas, milles sisalduvad kõik apellatsioonikohtute otsused ja nende kohtute peakohtunike või nende määratud liikmete tehtud otsused. Nende kohtuotsuste talitusele saatmise ja talituse poolt kasutamise tingimused on kehtestatud justiitsministri korraldusega.

Lingil klikates avaneb uus akenArtikli R433-4 kohaselt avaldab dokumentide ja analüüsi talitus iga kuu kaks bülletääni, ühe tsiviilkolleegiumide kohta ja teise kriminaalkolleegiumi kohta, ning neis loetletakse otsused ja arvamused, mis kuuluvad neid välja kuulutanud kohtu eesistuja otsusega avaldamisele. Talitus koostab tabelid.

Riiginõukogu

Halduskohtumenetluse seadustiku artikli L10 kohaselt on otsused avalikud. Neis mainitakse otsuse teinud kohtuniku nimi.

Ülemkohus

Muud kohtud

Kas avaldatakse kogu tekst või valitud osa sellest?

Veebiandmebaasides sisalduvad kõikide otsuste täistekstid.

Valitud otsuste täistekstid paberkandjal (kassatsioonikohus ja riiginõukogu) ja teiste valitud otsuste kokkuvõtted.

Apellatsioonikohtute valitud otsuste põhjendused

Kui avaldatakse valik, millised on kriteeriumid?

Kohtu valik

Kohtu valik

Viimati uuendatud: 13/12/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje horvaadi originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Liikmesriikide kohtupraktika - Horvaatia

Horvaatia Vabariigi ülemkohtu andmebaas

Andmebaas SuPra sisaldab kõiki alates 1. jaanuarist 1990 tehtud ülemkohtu otsuseid. Lisaks neile otsustele sisaldab andmebaas Horvaatia Vabariigi muude kohtute kõige olulisemaid otsuseid.

Uuem kohtupraktika andmebaas nimega SupraNova sisaldab munitsipaal-, maakonna- ja kaubanduskohtute, kõrgema kaubanduskohtu, kõrgema väärteoasjade kohtu ning Horvaatia Vabariigi ülemkohtu otsuseid.

Iga otsuse kohta on esitatud järgmine teave: otsuse teinud kohtu nimi, osakonna nimi, kohtuasja liik, otsuse tegemise ja avaldamise kuupäev ning otsuse terviktekst DOC-, PDF- ja HTML‑vormingus. Kõigi alates 1. jaanuarist 2004 vastu võetud otsuste juures on lisaks terviktekstile esitatud ka asjakohane sisujuht.

Õiguslikud seisukohad avaldatakse seoses eriti oluliste ja huvipakkuvate otsustega.

Üldsuse tarbeks avaldatav terviktekst erineb originaaltekstist eesmärgiga kaitsta menetlusosaliste privaatsust. Selleks on tekstist välja jäetud kõik füüsiliste ja juriidiliste isikute identifitseerimisandmed kooskõlas Lingil klikates avaneb uus akenkohtuotsuste anonüümsuse tagamise eeskirjadega ja Horvaatia Vabariigi ülemkohtu esimehe juhistega kohtuotsuste anonüümsuse tagamise kohta.

Kohtuotsuste avaldamise eeskirjades on öeldud järgmist:

1)      kohtud valivad ise välja kõige olulisemad otsused, mis tuleb avaldada; ning

2)      avaldada tuleb need madalama astme kohtute otsused, millele Horvaatia Vabariigi ülemkohus on viidanud, nagu on sätestatud tsiviilkohtumenetluse seaduse artiklis 396a.

Horvaatia Vabariigi kõrgem halduskohus koosneb praegu kahest osakonnast (pensioni-, invaliidsus- ja terviseküsimustega tegelev osakond ning finants- ja tööõiguse ning asjaõiguse osakond) ja üldaktide õiguspärasuse hindamise nõukogust.

Nende osakondade kohtupraktika jälgimise ja analüüsimise teenistus valib koos asjaomase osakonna juhatajaga välja otsused, mis osakonna viimase kuu tööd arvesse võttes silma paistavad. Aasta lõpus toimub osakonnajuhatajate ning kohtupraktika jälgimise ja analüüsimise teenistuse koosolek, kus valitakse välja kohtu kõige olulisemad otsused, mis valmistatakse ette avaldamiseks bülletäänis, mida Horvaatia Vabariigi kõrgem halduskohus igal aastal korrapäraselt välja annab.

Bülletäänis avaldatud otsuseid käsitlevad õiguslikud seisukohad avaldatakse ka Horvaatia Vabariigi kõrgema halduskohtu veebisaidi vastavas rubriigis.

Kõik üldaktide õiguspärasuse hindamise nõukogu otsused avaldatakse Horvaatia Vabariigi kõrgema halduskohtu veebisaidil.

Viimati uuendatud: 04/12/2015

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Liikmesriikide kohtupraktika - Itaalia

Selles osas antakse ülevaade Itaalia kohtupraktikast ning esitatakse seda sisaldavate asjaomaste andmebaaside kirjeldus ning lingid.

Kohtupraktika veebis

Itaalia kohtusüsteem pakub kohtupraktikat käsitlevat teavet mitme veebisaidi vahendusel.

Itaalia kohtusüsteemis on kõrgeim kohus Lingil klikates avaneb uus akenCorte Suprema di Cassazione, Itaalia ülemkohus. Ülemkohtu portaalist leiab rohkelt teavet. Portaal on jagatud kaheks osaks.

Üks neist hõlmab pooleli olevaid tsiviil- ja kriminaalasju. Vastavalt Itaalia andmekaitseseadusele pääsevad sellele juurde tuvastatud ja loa saanud juristid, kes osalevad konkreetsetes kohtuasjades. Juurdepääsu tagab kiipkaardiga seotud digitaalne sertifikaat.

Teise osa moodustab Lingil klikates avaneb uus akenItalgiure DB-süsteem, mida saab kasutada sama portaali kaudu. See osa sisaldab nii tsiviil- kui ka kriminaalasjadega seotud miljoneid dokumente (peamiselt lahendid). Kohtusüsteemi töötajad (kohtunikud, prokurörid, kohtu haldustöötajad) pääsevad nendele andmetele juurde tasuta; juurdepääsu võivad tagasihoidliku liitumistasu eest saada ka juristid, ülikoolid ja muud huvitatud isikud.

Kõikide kohtute ja apellatsioonikohtute juures saab elektrooniliselt tutvuda kohturegistritesse kantud teabe, kohtupraktika ja tsiviilkohtumenetluste digitoimikutes sisalduvate dokumentidega.

Sellele teabele pääsevad juurde juristid ja kohtu määratud eksperdid range autentimise teel (Carta Nazionale dei Servizi'ga ühilduv kiipkaart) Lingil klikates avaneb uus akendigiteenuste portaalis (Portale dei Servizi Telematici).

Samamoodi on võimalik tutvuda rahukohtuniku kohturegistritesse kantud teabega.

Kohturegistris oleva anonüümse teabega on portaalis võimalik tutvuda ilma autentimata.

Otsuste esitus / Üksikasjad

Pooleli olevad menetlused, millega on lubatud tutvuda, on kättesaadavad poolte nimede või kohtuasja numbri kaudu, millega see on ülemkohtu või kohtu üldregistrisse kantud.

Lahendatud kohtuasjade hulgast saab otsifunktsiooni kasutades otsida soovitud täistekste, sisestades kohtuasja eseme või konkreetsed andmed (hagi kuupäev, poole nimi).

Vorming

Kohtupraktikat käsitlevad dokumendid ja andmed on kättesaadavad PDF- ja html-vormingus.

Asjaomased kohtud

Ülemkohus

Teave on avaldatud Lingil klikates avaneb uus akenkassatsioonikohtu veebisaidil.

Üldkohtud

Ajakohastatud loetelu üldkohtute veebisaitidele suunavatest linkidest leiate Lingil klikates avaneb uus akenjustiitsministeeriumi veebisaidilt.

Edasised menetlused

Ülemkohus

Muud kohtud

Teave kättesaadav

selle kohta, kas kohtuasi on pooleli

Jah

Jah

apellatsiooni tulemuse kohta

Jah

Ei

selle kohta, kas otsus on lõplik

Jah

Jah

Kui kohtul või apellatsioonikohtul on veebisait, on sellel sageli ka teave selle kohta, kuidas asja kohtusse anda, esitada tagasinõuet või kaebust.

Õigusaktide andmebaasid

 1. Lingil klikates avaneb uus akenItalgiure DB pakub juurdepääsu andmebaasile, mis sisaldab paljude, peamiselt ülemkohtu lahendite üksikasju. Sellel veebisaidil on üle 35 miljoni dokumendi (sealhulgas seadusi ja regulatsioone ning viiteid erialasele kirjandusele).

Nagu eespool selgitatud, on juurdepääs andmebaasidele piiratud.

 1. Suur osa apellatsiooni- ja muude kohtute kohtupraktikast on kättesaadav Lingil klikates avaneb uus akendigiteenuste portaali kaudu, nagu eespool selgitatud.
Viimati uuendatud: 02/04/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Liikmesriikide kohtupraktika - Küpros

Veebisaidil kättesaadavaks tehtud kohtupraktika

Puudub ametlik veebisait, kus kohtuotsuseid avaldatakse. Mõned uuemad kohtuotsused on avaldatud Lingil klikates avaneb uus akenülemkohtu (Ανώτατο Δικαστήριο) veebisaidil.

Mitu eraisiku veebisaiti võimaldavad kas tasu eest või tasuta juurdepääsu kohtupraktikale.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenValik uuemaid kohtuotsuseid

Viimati uuendatud: 23/07/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Liikmesriikide kohtupraktika - Läti

Selles osas esitatakse teavet Läti kohtupraktikat kohta.

Veebisaidil kättesaadavaks tehtud kohtupraktika

Lingil klikates avaneb uus akenKohtupraktika andmebaas on Lingil klikates avaneb uus akenriigi kohtute portaali (Latvijas Tiesu portāls) lahutamatu osa. Seal on esitatud ülemkohtu otsused, mis on liigitatud kohtupraktika valdkonna kaupa.

Alates 1. jaanuarist 2007 on kõik haldusasjades tehtud Läti kohtuotsused avaldatud riigi kohtute portaalis.

Valikuliselt avaldatakse kõikide kohtute otsuseid tsiviil- ja kriminaalasjades (eriti kui need võivad üldsuse huvi pakkuda). Need otsused avaldatakse riigi kohtute portaalis. Ülemkohtu otsused on kättesaadavad Lingil klikates avaneb uus akenülemkohtu veebisaidil.

Otsuse esitus/ pealkirjad

Lingil klikates avaneb uus akenKohtupraktika andmebaas

Kohtuasja number (Lietas numurs)

Kohtuasja liik (Lietas veids)

Kuupäev (Datums)

Kasutamise ajalugu (Atvērt kartīti)

CXXXXXXXX

Tsiviilasjad (Civillietas)

XXXX-XX-XX


1. Kohtuotsuse pealkiri (Tēzes virsraksts):

2. Peamine tees (Galvenā tēze)

3. (Täiendav juriidiline teave) (Papildu tiesiskā informācija)

Klõpsa lingil „Atvērt kartīti”, et avada kohtuotsuse kaart, mis koosneb kahest osast – põhiandmed ja lisaandmed. Lisaandmed sisaldavad järgmist teavet:

 1. kohtuotsuse pealkiri;
 2. kohtuotsuse peamine tees (tavaliselt 2-3 teesi);
 3. teave kohtuotsuses kajastatud asjakohaste õigusaktide, õiguspõhimõtete, kohtupraktika ja õigusdoktriini kohta;
 4. kohtuotsuse kokkuvõte.

Vorming

Riigi kohtute portaali Lingil klikates avaneb uus akenkohtupraktika andmebaasi veebisaidil avaldatud otsused on HTML-vormingus.

Lingil klikates avaneb uus akenRiigi kohtute portaali veebisaidil avaldatud otsused on PDF- või DOC-vormingus.

Asjaomased kohtud

Ülemkohus

Ülemkohtu otsused on kättesaadavad Lingil klikates avaneb uus akenkohtupraktika andmebaasi ja Lingil klikates avaneb uus akenülemkohtu veebisaidil.

Üldkohtud

Üldkohtute otsused on kättesaadavad Lingil klikates avaneb uus akenriigi kohtute portaali veebisaidil.

Edasised menetlused

Edasiste menetluste kohta saab teavet Lingil klikates avaneb uus akenriigi kohtute portaali e-teenuse (E-pakalpojumi) lingi „Kohtumenetluste otsing” (Tiesvedības gaita) alt.

Kohtuasja numbri sisestamisel kuvatakse järgmine teave: kohus, asjaomane kohtunik, kavandatud kohtuistungid, saadud edasikaebused, nende tulemused ja otsuste tühistamine.

Avaldamiseeskirjad

Kui kohtuasja üle otsustatakse avalikul kohtuistungil, on kohtuotsusel (mis koosneb sissejuhatavast osast, kirjeldavast osast, põhistusest ja operatiivosast) väljakuulutamise hetkest alates avalikkusele juurdepääsetava teabe staatus.

Kui kohtuotsust ei ole välja kuulutatud (näiteks kui kohtuasja üle on otsustatud üksnes kirjaliku menetluse teel), käsitatakse seda avalikkusele üldjoontes juurdepääsetava teabena alates vastuvõtmise hetkest.

Kui kohtuasja üle otsustatakse kinnisel kohtuistungil ning kui kohtuotsuse sissejuhatav ja operatiivosa on välja kuulutatud avalikul kohtuistungil, käsitatakse neid kohtuotsuse osi avalikkusele üldjoontes juurdepääsetava teabena ning neid võib avaldada.

Vastavalt Lingil klikates avaneb uus akenministrite kabineti määrusele nr 123 (vastu võetud 10. veebruaril 2009, jõustunud 18. veebruaril 2009) tuleb enne kohtuotsuse avaldamist otsusest välja jätta ja selles asendada füüsiliste isikute teatud isikuandmed järgmisel viisil:

 1. isiku ees- ja perekonnanimi asendada isiku ees- ja perekonnanime initsiaalidega;
 2. isikukood asendada sõnaga „isikukood”;
 3. elukoha aadress asendada sõnaga „elukoht”;
 4. kinnisvara aadress asendada sõnaga „aadress”;
 5. kinnisvara registrinumber asendada sõnaga „registrinumber”;
 6. sõiduki riiklik registreerimisnumber asendada sõnaga „registreerimisnumber”.

Kohtuotsuses avaldatakse kohtuniku, kohtukaasistuja, süüdistaja ja vandeadvokaadi, vannutatud notari ja vannutatud kohtutäituri andmed.

Kohtupraktika valib (vajaduse korral) avaldamiseks välja ülemkohtu kohtupraktika osakond, võttes arvesse kohtuotsuse asjakohasust ja päevakajalisust.

Viimati uuendatud: 28/05/2015

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Liikmesriikide kohtupraktika - Leedu

Veebisaidil kättesaadavaks tehtud kohtupraktika

Otsuste esitus/pealkirjad

Pärast päringu tegemist esitatakse andmed järgmisel viisil:

Nr

Kohus

Aasta

Kohtuasja liik

Kohtuasja number

Kohtunik

Otsuse kuupäev

Kohtuistungi tulemus

tsiviil-, kriminaal- või haldusasi

nimi, perekonnanimi ja kood

link otsusele DOC-vormingus


Vorming

Kohtupraktika on kättesaadav järgmises vormingus:

*.doc

Asjaomased kohtud

Andmebaasis on esindatud järgmised kohtud:

 1. Lingil klikates avaneb uus akenÜlemkohus (Aukščiausiasis Teismas)
 2. Lingil klikates avaneb uus akenApellatsioonikohus (Apeliacinis teismas)
 3. Lingil klikates avaneb uus akenVilniuse piirkonnakohus (Vilniaus apygardos teismas)
 4. Lingil klikates avaneb uus akenKaunase piirkonnakohus (Kauno apygardos teismas)
 5. Lingil klikates avaneb uus akenKlaipeda piirkonnakohus (Klaipėdos apygardos teismas)
 6. Lingil klikates avaneb uus akenPanevežise piirkonnakohus (Panevėžio apygardos teismas)
 7. Lingil klikates avaneb uus akenŠiauliai piirkonnakohus (Šiaulių apygardos teismas)
 8. Lingil klikates avaneb uus akenKõrgem Halduskohus (Vyriausiasis administracinis teismas)
 9. Lingil klikates avaneb uus akenVilniuse ringkondlik halduskohus (Vilniaus apygardos administracinis teismas)
 10. Lingil klikates avaneb uus akenKaunase ringkondlik halduskohus (Kauno apygardos administracinis teismas)
 11. Lingil klikates avaneb uus akenKlaipeda ringkondlik halduskohus (Klaipėdos apygardos administracinis teismas)
 12. Lingil klikates avaneb uus akenŠiauliai ringkondlik halduskohus (Šiaulių apygardos administracinis teismas)
 13. Panevežise ringkondlik halduskohus (Panevėžio apygardos administracinis teismas)

Edasised menetlused

Kõrgema astme kohtud

Muud kohtud

Kas teave on kättesaadav:

 • edasikaebuste kohta?

Ei

Ei

 • selle kohta, kas kohtuasi on veel menetluses?

Ei

Ei

 • edasikaebuse tulemuse kohta?

Ei

Ei

 • kohtuotsuse pöördumatuse kohta?

Ei

Ei

 • edasise menetlemise kohta:

muus siseriiklikus kohtus (konstitutsioonikohus ...)?

Euroopa Kohtus?

Euroopa Inimõiguste Kohtus?

Ei

Ei


Avaldamiseeskirjad

 • Kohtuotsused avaldatakse kooskõlas Kohtunõukogu 2005. aasta määrusega Nr. 13P-378PDF(148 Kb)lt.
 • Avaldatakse otsuse täielik tekst, mis on muudetud anonüümseks.
Viimati uuendatud: 18/02/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Liikmesriikide kohtupraktika - Luksemburg

Sellel lehel esitatakse ülevaade Luksemburgi kohtupraktikast.

Veebisaidil kättesaadavaks tehtud kohtupraktika

Kohtuotsuste esitus/pealkirjad

Kohtuotsused avaldatakse veebisaidil otsuse kuupäeva või numbri järgi.

Vorming

Kohtupraktika on kättesaadav Wordi või PDF-vormingus.

Asjaomased kohtud

Justiitsministeeriumi veebisaidil on Lingil klikates avaneb uus akenpõhiseaduskohtule eraldatud osa, mille kaudu pääseb juurde nimetatud kohtu otsustele.

Lingil klikates avaneb uus akenLuksemburgi kõrgema halduskohtu ja halduskohtu veebisait sisaldab samuti nende kahe kohtu otsuste andmebaasi.

Kohtuhalduse veebisaidil on võimalik tutvuda põhiseaduskohtu, kassatsioonikohtu ning halduskohtute (anonüümseks muudetud) otsustega.

Muud menetlused

Kättesaadav on ka järgmine teave:

 • edasikaebused;
 • kohtuasjade olek (nt menetluses);
 • edasikaebuste tulemused;
 • kas tehtud otsused on tühistamatud või mitte;
 • muud menetlused põhiseaduskohtus ja halduskohtutes.

Ülemkohtu, põhiseaduskohtu ning kõrgema halduskohtu ja halduskohtu praktika on avaldatud Lingil klikates avaneb uus akenLuksemburgi kohtuportaalis ja Lingil klikates avaneb uus akenhalduskohtute veebisaidil.

Avaldamiseeskirjad

Põhiseadust käsitlevad kohtuasjad tuleb avaldada Luksemburgi Lingil klikates avaneb uus akenametlikus teatajas (Mémorial).

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenHalduskohtud

Lingil klikates avaneb uus akenJustiitsministeerium

Lingil klikates avaneb uus akenLuksemburgi kohtuportaal

Viimati uuendatud: 10/06/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Liikmesriikide kohtupraktika - Ungari

Sellel lehel antakse ülevaade Ungari kohtupraktikast ning kirjeldatakse asjaomaseid kohtupraktika andmebaase ja esitatakse nende lingid.

Internetis avaldatud kohtupraktika

Kohtute korraldust ja haldamist käsitlevas 2011. aasta seaduses nr CLXI on sätestatud, et alates 1. jaanuarist 2012 peavad Kúria (Ungari ülemkohus), viis piirkondlikku apellatsioonikohut ning haldus- ja töökohtud (viimati nimetatud kohtud ainult juhul, kui kohtulikul läbivaatamisel olev haldusotsus tehti esimese astme menetluse raames ning kohtuotsuse peale ei saa esitada apellatsiooni tavamenetluse alusel) avaldama sisulised otsused digitaalsel kujul Ungari kohtuotsuste kogus (Bírósági Határozatok Gyűjtemény). Praegu on Ungari kohtuotsuste koguga võimalik tutvuda anonüümseks muudetud otsuste registri veebisaidil (Anonim Határozatok Tára – link: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara). (Varem olid ülemkohus ja viis piirkondlikku apellatsioonikohut elektroonilise teabe vabadust käsitleva 2005. aasta seaduse nr XC alusel kohustatud avaldama kõik oma sisulised otsused alates 1. juulist 2007.)

Erandiks on järgmiste menetluste raames tehtud otsused ja sellepärast ei pea neid avaldama kohtuotsuste kogus:

 • kohtuotsused, mis on tehtud maksekäsu- ja jõustamismenetlustes, äriühingukohtu menetlustes ning pankroti- ja likvideerimismenetlustes, samuti kohtu peetavaid registreid käsitlevates menetlustes;
 • otsused, mis on tehtud abielu, isadust ja põlvnemist käsitlevates menetlustes, vanemliku vastutuse lõpetamist käsitlevates menetlustes ja eestkostemenetlustes, kui üks pooltest taotleb otsuse avaldamata jätmist;
 • otsused, mis on tehtud väidetavaid seksuaalkuritegusid käsitlevates menetlustes, kui ohver ei ole selleks nõusolekut andnud.

Peale selle peab Kúria avaldama kohtumõistmise ühetaolisust käsitlevad otsused (link: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://kuria-birosag.hu/hu/jogegysegi-hatarozatok), põhimõttelised lahendid (link: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-hatarozatok) ja põhimõttelised otsused (Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-dontesek). Need on kättesaadavad ka anonüümseks muudetud otsuste registri veebisaidil (link: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara).

Otsuse teinud kohtu esimees peab avaldama otsuse kohtuotsuste kogus 30 päeva jooksul pärast otsuse kirjalikku vormistamist.

Avaldatud otsuse kirjeldus peab sisaldama kohtu nime ja õigusvaldkonda, otsuse tegemise aastat, viitenumbrit ning viiteid õigusnormidele, millele tuginedes kohus otsuse tegi.

Reeglina tuleb otsustest kustutada kõik poolte isikuandmed (otsused tuleb anonüümseks muuta) ning pooltele tuleb osutada vastavalt sellele, milline oli nende roll kohtumenetluses.

Otsuste esitamine/pealkirjad

Konkreetseid pealkirju ei ole, kuna otsingumootor annab tulemuseks kogu asjaomase teabe. Tulemuste loetelus esitatakse tunnusnumber, mis osutab andmetele, mis on loetelus ühtlasi esile tõstetud (kohus, menetluse liik).

(Üksikasjalikud eeskirjad kohtuotsuste kogus avaldatud otsuste tähistamiseks on sätestatud justiits- ja õiguskaitseministri 31. mai 2007. aasta määruses nr 29/2007.)

Vorming

Kohtupraktika on kättesaadav rtf-vormingus.

Asjaomased kohtud

Kúria ja piirkondlikud apellatsioonikohtud peavad avaldama kõik sisulised kohtuotsused. Samuti tuleb avaldada kõik madalama astme kohtute otsused, mis on nende otsustega otseselt seotud.

Haldus- ja töökohtud on kohustatud avaldama oma sisulised otsused üksnes juhul, kui need tehti esimese astme haldusmenetluse raames ja kui kohtuotsuse peale ei saa esitada apellatsiooni tavapärase menetluse alusel.

Peale selle võivad kohtute esimehed otsustada, kas nad kavatsevad avaldada muid sisulisi otsuseid.

Keskne veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenkohus.

Edasised menetlused

Kúria

Muud kohtud

Kas teave on kättesaadav

apellatsioonide kohta?

Ei

Ei

 • selle kohta, kas kohtuasi on veel pooleli?

Ei

Ei

 • apellatsioonide tulemuste kohta?

Ei

Ei

 • selle kohta, kas otsus on tühistamatu?

Jah

Jah

 • edasiste menetluste kohta

mõnes teises Ungari kohtus (põhiseaduskohus…)?

Euroopa Kohtus?

Euroopa Inimõiguste Kohtus?

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Avaldamiseeskirjad

siseriiklikul tasandil?

kohtu tasandil?

Kas kohtupraktika avaldamiseks on siduvad eeskirjad?

Jah

Jah

Kúria

Muud kohtud

Kas kohtupraktika avaldatakse täies mahus või valikuliselt?

Kogu kohtupraktika

Valikuliselt

Kui valikuliselt, siis

millised on kohaldatavad kriteeriumid?

Viis apellatsioonikohut avaldavad kõik sisulised kohtuotsused. Samuti tuleb avaldada kõik madalama astme kohtute otsused, mis on nende otsustega otseselt seotud.

Peale selle võivad kohtute esimehed otsustada, kas nad kavatsevad avaldada muid sisulisi otsuseid.

Alates 1. juulist 2007.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Andmebaasi nimi ja URL

Lingil klikates avaneb uus akenUngari kohtute portaal

Kas juurdepääs andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs andmebaasile on tasuta.

Sisu lühikirjeldus

Alates 1. juulist 2007 lisatakse andmebaasi kõik Kúria (enne 1. jaanuari 2012 kandis nime Legfelsőbb Bíróság (Ülemkohus)) ja viie piirkondliku apellatsioonikohtu tehtud sisulised otsused ning alates 1. jaanuarist 2012 kõik haldus- ja töökohtute sisulised otsused haldusasjades (kui kohtulikul läbivaatamisel olev haldusotsus tehti esimese astme menetluse raames ning kohtuotsuse peale ei saa esitada apellatsiooni tavamenetluse alusel).

Andmebaas sisaldab kõiki madalama astme kohtute otsuseid, mis on nende otsustega otseselt seotud.

Andmebaas sisaldab ka muid kohtu esimehe tehtud otsuseid.

Otsustest tuleb kustutada kõik poolte isikuandmed ning pooltele tuleb osutada vastavalt sellele, milline oli nende roll kohtumenetluses. Kustutada ei tohi siiski järgmist teavet:

 • selle asutuse nimi, mis täidab riigi või kohaliku omavalitsuse funktsioone või mis tahes muid õigusnormides sätestatud avalikke funktsioone, ning – kui seaduses ei ole sätestatud teisiti – asjaomast ülesannet täitva isiku ees- ja perekonnanimi või -nimed (koos „nimi”) ja ametikoht, kui asjaomane isik osales menetluses oma avalikust funktsioonist tulenevalt;
 • volitatud esindaja või kaitseadvokaadi nimi;
 • kostjana või süüdistatavana kohtuasja kaotanud füüsilise isiku nimi, samuti juriidilise isiku või juriidilise isiku staatuseta organi nimi ja registrijärgne aadress, kui otsus tehti kohtumenetluse raames, millega seoses valitseb õigus esitada avaliku huviga seotud hagi;
 • äriühingu või sihtasutuse nimi ja registrijärgne aadress, samuti nende esindaja nimi;
 • andmed, mis on kättesaadavad tulenevalt avalikust huvist.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenOtsing Ungari kohtuotsuste kogumis

Viimati uuendatud: 06/04/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Liikmesriikide kohtupraktika - Malta

Sellel leheküljel esitatakse teavet Malta kohtupraktika kohta.

Kohtupraktika

Otsuste esitus / pealkirjad

Kuigi kohtupraktikas ei kasutata pealkirjas märksõnu, on riiklike kohtuotsuste rakenduses (mis moodustab osa kohtutes kasutatavast kohtuasjade haldamise süsteemist) funktsioon, mille abil indekseeritakse teatavad huvipakkuvad kohtuotsused. Näiteks, kirjega on lingitud märksõnade kogum koos kohtuotsuste kokkuvõttega.

Kõigi kohtuotsuste jaoks kasutatakse ühte konkreetset dokumendimalli, mis sisaldab riigivappi, kohut, kohtuniku nime, istungi kuupäeva, kohtuasja viitenumbrit, kohtuvaidluse pooli (A vs. B), millele järgneb kohtuotsuse tekst. Font, päis ja jalus on malli raames samuti kindlaks määratud.

Vorming

Kohtupraktika on kättesaadav PDF-vormingus.

Edasised menetlused

Ülemkohus

Muud kohtud

Kas on kättesaadav teave:

 • edasikaebuste kohta?

Jah

Jah

 • selle kohta, kas kohtuasi on veel menetluses?

Jah

Jah

 • edasikaebuse tulemuse kohta?

Jah

Jah

 • otsuse pöördumatuse kohta?

Jah

Jah

 • edasise menetlemise kohta             

  - muus siseriiklikus kohtus (konstitutsioonikohus ...)?

  - Euroopa Kohtus?

  - Inimõiguste Kohtus?

Jah

Ei

Ei

Jah

Ei

Ei


Avaldamiseeskirjad

Siseriiklikul tasandil?

Kohtute tasandil?

Kas kohtupraktika avaldamiseks on olemas siduvad eeskirjad?

Jah

Jah


Kehtivate eeskirjade kohaselt tuleb kohtuotsus avalikustada osutamata sellele, millist meediumit kasutades seda tehakse.

Maltal avaldatakse kogu kohtupraktika.

Perekonnaasju lahendava kohtu otsused muudetakse anonüümseteks. Lisaks, kui kohtu eesistuja annab korralduse vaidluse poole või poolte või kohtualuse nime avaldamata jätmiseks, muudetakse anonüümseks ka kõnealuses kohtuasjas tehtud otsus.

Viimati uuendatud: 26/03/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Liikmesriikide kohtupraktika - Holland

Veebisaidil kättesaadavaks tehtud kohtupraktika

Otsuste esitus/pealkirjad

Pealkirjaks on „Sisu ülevaade“ ning see võib sisaldada sissejuhatavat märkust (üks lause), lühikest või pikka kokkuvõtet, mõnda märksõna, kokkuvõtvat lõiku õiguse kohta, mida kohtuasi käsitleb, või otsuse kõige tähtsama hinnangu sõnasõnalist tsitaati.

Näide pealkirja(de) kohta

Üürimise suhtes kohaldatav õigus: büroopinna üürilepingu tühistamine (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO)).

Vorming

Kohtupraktika on kättesaadav veebisaidil HTML-vormingus. Professionaalsed (korduv-)kasutajad saavad selle alla laadida XML-vormingus.

Asjaomased kohtud

Kõikide kohtute otsused on kättesaadavad Lingil klikates avaneb uus akenMadalmaade kohtusüsteemi ja Madalmaade ülemkohtu otsingumootori veebisaidil. Nendeks on:

 • ülemkohus (HogeRaad der Nederlanden);
 • riiginõukogu halduskohtukolleegium (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State);
 • tsentraalne apellatsioonitribunal (CentraleRaad van Beroep);
 • tööstus- ja kaubandusvaldkonna apellatsioonitribunal (College van Beroep voor het bedrijfsleven);
 • neli apellatsioonikohut (gerechtshoven);
 • 11 ringkonnakohut (rechtbanken).

Edasised menetlused

Ülemkohus

Muud kohtud

Kas on kättesaadav teave

– edasikaebuste kohta?

Ei

Ei

– selle kohta, kas kohtuasi on veel menetluses?

Ei

Ei

– edasikaebuse tulemuse kohta?

Ei

Ei

– otsuse pöördumatuse kohta?

Ei

Ei

– edasise menetlemise kohta

– muus siseriiklikus kohtus (konstitutsioonikohus ...)?

– Euroopa Kohtus?

– Inimõiguste Kohtus?

Ei

Ei

Avaldamiseeskirjad

Kohtud on välja töötanud kaks suunist kohtupraktika avaldamise kohta. Üks suunis käsitleb anonüümseks muutmist (isikuandmete väljajätmine) ning teine käsitleb valikut.

See suunis tugineb Euroopa Nõukogu soovitusele R (95) 11, mis käsitleb kohtuotsuste valikut, töötlemist, esitamist ja arhiveerimist õigusteabe otsingusüsteemides: kõrgeim organ avaldab kõik kohtuasjad, välja arvatud juhul kui need ei paku selget õiguslikku või ühiskondlikku huvi, kuid teised kohtud avaldavad ainult need kohtuasjad, mis pakuvad selget õiguslikku või ühiskondlikku huvi.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenOtsingumootor, Madalmaade kohtusüsteem ja Madalmaade ülemkohus

Viimati uuendatud: 09/02/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Liikmesriikide kohtupraktika - Austria

Sellel lehel esitatakse ülevaade Austria kohtupraktikast, kirjeldatakse asjaomaseid kohtupraktika andmebaase ja viidatakse neile.

Veebisaidil kättesaadavaks tehtud kohtupraktika

Austria kohtute otsused avaldatakse Austria Vabariigi õigusteabe süsteemis ja on kättesaadavad veebisaidil Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.ris.bka.gv.at/.

Austria Vabariigi õigusteabe süsteem (RIS) on elektrooniline andmebaas, mida haldab liidukantselei. Andmebaasi eesmärk on eelkõige teha teatavaks Austria föderaalses ametlikus väljaandes (Bundesgesetzblatt) avaldatud õigusnormid ja anda teavet Austria Vabariigi õiguse kohta.

RIS-ile on tagatud takistusteta juurdepääs (WAI-A kooskõlas WCAG 1.0-ga).

Otsuste/kohtulahendite esitus

Kõrgeimad kohtud

Muud kohtud

Otsuste esitus koos lahendiga

Jah

Jah

Kohtulahendi näidis

Kohtulahendi number RS0127077

Viitenumber 11 Os 87/11w

Kohtuotsuse kuupäev 25.8.2011

Kohtulahendi tekst

Üldiselt koosneb toimiku viitenumber kohtukoja numbrist „11”, menetluse liigi tähistusest „Os”, järjekorranumbrist „87” ja aastanumbrist „11”. Kõige lõppu lisatakse otsuse kuupäev „25.8.2011”.

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Selles rubriigis esitatakse Euroopa kohtulahendi tunnus (European Case Law Identifier – ECLI). Tegemist on ELi liikmesriikides tehtavate kohtuotsuste ühtse tunnusega.

Vorming

Kohtupraktika on kättesaadav XML-, RTF-, PDF- ja HTML-vormingus.

Asjaomased kohtud ja muud institutsioonid

Kõrgeimad kohtud

 • Ülemkohus (Oberster Gerichtshof)
 • Põhiseaduskohus (Verfassungsgerichtshof)
 • Halduskohus (Verwaltungsgerichtshof)
 • Varjupaigaküsimuste kohus (Asylgerichtshof)

Kohtud ja muud institutsioonid

 • Piirkondlikud apellatsioonikohtud ja muud kohtud (tsiviil- ja kriminaalõigus)
 • Föderaalne halduskohus (Bundesverwaltungsgericht – BVwG)
 • Liidumaade halduskohtud (Landesverwaltungsgerichte – LVwG)
 • Föderaalne finantskohus (Bundesfinanzgericht, väline kohus )
 • Andmekaitseamet ((Datenschutzbehörde), enne 2014. aastat: andmekaitsekomisjon (Datenschutzkommission))
 • Distsiplinaarkomisjonid, kõrgem distsiplinaarkomisjon (Disziplinaroberkommission), apellatsioonikomisjon (Berufungskommission)
 • Personaliesindusorganite järelevalveamet ((Personalvertretungsaufsichtsbehörde), enne 2014. aastat: personaliesindusorganite järelevalvekomisjon (Personalvertretungs-Aufsichtskommission))
 • Võrdõiguslikkuse komisjonid (Gleichbehandlungskommissionen) alates 2014. aastast
 • Võrdõiguslikkuse komisjonid (välised komisjonid) alates 2008. aastast
 • Sõltumatud halduskohtud (unabhängige Verwaltungssenate)
 • Finantsdokumentatsiooni platvorm, sõltumatu (väline) finantskohus (unabhängiger Finanzsenat (extern)), varjupaigakohus (Asylgerichtshof – AsylGH)
 • Sõltumatu föderaalne varjupaiganõukogu (unabhängiger Bundesasylsenat)
 • Keskkonnakohus (Umweltsenat)
 • Föderaalne ringhäälingunõukogu (Bundeskommunikationssenat)
 • Riigihangete kontrollikojad (Vergabekontrollbehörden)

Märkus: kõik allpool esitatud vastused ei kehti kõigi eespool nimetatud kohtute ja muude institutsioonide kohta.

Edasised menetlused

Kõrgeimad kohtud

Muud kohtud

Kas on kättesaadav teave

 • apellatsioonikaebuste kohta?

Ei

Ei

 • selle kohta, kas kohtuasja menetlemine on veel pooleli?

Ei

Ei

 • apellatsioonimenetluse tulemuste kohta?

Ei

Ei

 • otsuse kehtivuse kohta?

Avaldatakse ainult jõustunud otsused.

Avaldatakse ainult jõustunud otsused.

 • edasise menetlemise kohta
  • muus siseriiklikus kohtus (nt põhiseaduskohtus)?
  • Euroopa Kohtus?
  • Euroopa Inimõiguste Kohtus?
 • Ülemkohtu otsuste erikokkuvõtted näitavad, et mõnes muus siseriiklikus või rahvusvahelises kõrgemas kohtus on menetlused veel pooleli.

Jah

Jah

Jah

Ei

Ei

Ei

Avaldamise eeskirjad

Riiklikul tasandil?

Kohtute tasandil?

Kas kohtupraktika avaldamise kohta on olemas siduvad eeskirjad?

Jah

Jah

Ülemkohtu seaduse (OGH-Gesetz) paragrahvid 15 ja 15a, kohtute seaduse (GOG) paragrahv 48a ning varjupaigaküsimuste seaduse (AsylgerichtshofG) paragrahv 19.

Kõrgeimad kohtud

Muud kohtud

Kas avaldatakse kogu kohtupraktika või ainult valik sellest?

Ainult valik

Ainult valik

Milliseid kriteeriumeid kohaldatakse valiku tegemisel?

Avaldatakse otsuse täistekst ja selle kokkuvõte.

Ei avaldata neid ülemkohtu otsuseid, millega lükatakse apellatsioonikaebus tagasi ilma üksikasjaliku põhjenduseta.

Muude kohtute otsused avaldatakse juhul, kui nende mõju ei piirdu vaid konkreetse kohtuasjaga.

Avaldatakse otsuse täistekst ja selle kokkuvõte.

Ei avaldata neid ülemkohtu otsuseid, millega lükatakse apellatsioonikaebus tagasi ilma üksikasjaliku põhjenduseta.

Muude kohtute otsused avaldatakse juhul, kui nende mõju ei piirdu vaid konkreetse kohtuasjaga.

Viimati uuendatud: 24/04/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Liikmesriikide kohtupraktika - Poola

Veebisaidil kättesaadavaks tehtud kohtupraktika

Otsuste esitus/pealkirjad

Ülemkohtud

Muud kohtud

Kohtuotsus esitatud koos pealkirjadega

 • Konstitutsioonikohus (Trybunał Konstytucyjny)
 • Kõrgeim Halduskohus (Naczelny Sąd Administracyjny)
 • Ülemkohus (Sąd Najwyższy) (nelja kolleegiumi otsused):
  • kriminaalkolleegium,
  • tsiviilkolleegium,
  • tööõiguse, sotsiaalkindlustuse ja avalike asjade kolleegium
  • militaarasjade kolleegium

Ei


Pealkirja(-de) näide

Konstitutsioonikohus – Ühenduse abiraha eralasteaedade tegevuse toetamiseks.

Selgitus

12.18.2008. aasta otsus nr K 19/07

Otsuse liik (kohtuotsus/...), kuupäev ja kohtuasja viitenumber.

Ühenduse abiraha eralasteaedade tegevuse toetamiseks.

Pealkiri

Z.U. 2008 / 10A / 182

Avaldatud Konstitutsioonikohtu ametlikus kogumikus, mida annab välja kohtu kantselei

Dz. U. 2008.235.1618; 30.12. 2008

Avaldatud ametlikus teatajas

Viited otsusele MS WORD- ja PDF-vormingus


Kõrgeim Halduskohus

07.04.2009

Otsus on tühistamatu

Kättesaamise kuupäev

10.09.2007

Kohtu nimetus

Kõrgeim Halduskohus (Naczelny Sąd Administracyjny)

Kohtunike nimed

Janusz Zubrzycki

Marek Kołaczek

Tomasz Kolanowski

Sümbol koos kirjeldusega:

6110 VAT

Märksõnad:

Maksumenetlus

Käibemaks

Muud seotud kohtuasjad:

Lingil klikates avaneb uus akenI SA/Lu 454/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-09
Lingil klikates avaneb uus akenI FZ 201/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-17

Vastustaja:

Maksuameti direktor

Sisu:

Edasikaevatud otsus tühistati, asi saadeti uuesti läbivaatamiseks ringkonna halduskohtule.

Viited õigusaktidele:

Lingil klikates avaneb uus akenDz.U. 2005 nr 8 poz 60 art 70 lg 1, art 108 lg 2 p 2 lit a, art 116 lg 1, art 118 lg 1, art 127, art 151, art 152, art 187, art 188, art 191
29. augusti 1997. aasta maksumenetluse seadus (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa)

Lingil klikates avaneb uus akenDz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 141 lg 4, art. 145 lg 1 p 1 lit a, art. 151
30. augusti 2002. aasta halduskohtumenetluse seadus (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi)

Lingil klikates avaneb uus akenDz.U. 1934 nr 93 poz 836 art 1, art 2, art 4, art 20.
Poola Vabariigi Presidendi 24. oktoobri 1934. aasta määrus menetluse koosseisu kohta (rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowem). Äriühingute võlgade sissenõudmise menetlus.


Vorming

 • Konstitutsioonikohus (Trybunał Konstytucyjny)– DOC, PDF
 • Kõrgeim Halduskohus (Naczelny Sąd Administracyjny) – HTML
 • Ülemkohus (Sąd Najwyższy) – PDF
 • Kõrgeim Halduskohus – HTML

Edasised menetlused

Kõrgemad kohtud

Muud kohtud

Kas teave on kättesaadav  edasikaebuste kohta?

Jah, Konstitutsioonikohtule on kättesaadav.

Kõik kõrgemate kohtute otsused on tehtud edasikaebuse tulemusena.

Andmed puuduvad

– Selle kohta, kas kohtuasi on pooleli

Jah, Konstitutsioonikohtus.

Ülemkohtule esitatakse edasikaebus vastavalt kohtuotsuse sisule.

Andmed puuduvad

– Edasikaebuste tulemuste kohta

Jah

Andmed puuduvad

– Selle kohta, kas otsus on tühistamatu

Jah, Konstitutsioonikohtu otsus.

Jah, kui otsuse tegi Kõrgeim Halduskohus

Otsus tühistamatuse kohta sõltub otsuse sisust.

Andmed puuduvad

Edasiste menetluste kohta mõnes teises siseriiklikus kohtus:

– Konstitutsioonikohtus

– väliskohtus:

– Euroopa Kohtus

– Euroopa Inimõiguste Kohtus

Ei

Andmed puuduvad


Piirkondlike halduskohtute (esimene aste) ja Kõrgeima Halduskohtu (teine aste) otsused on kättesaadavad veebisaidil, kus leiab ka viited asjaomastele otsustele.

Avaldamiseeskirjad

Kohtuotsuste avaldamisele kehtivad Poolas kohustuslikud eeskirjad. Neid kohaldatakse:

 • Konstitutsioonikohtu (Trybunał Konstytucyjny) suhtes, kes peab avaldama kõik kohtuotsused;
 • Kõrgeima Halduskohtu (Naczelny Sąd Administracyjny) suhtes, kes peab avaldama kõik kohtuotsused;
 • Ülemkohtu (Sąd Najwyższy) suhtes, kes avaldab üksnes valitud kohtuotsused.

Ülemkohtu (Sąd Najwyższy) otsuste avaldamise nõuded on kirjas Ülemkohtu seaduse artiklis 7 (23. november 2002) (ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym). Ülemkohtu käsiraamatu kohaselt vastutavad nende avaldamise eest pressiesindaja ja kohtunikuabid.

Konstitutsioonikohtu (Trybunał Konstytucyjny) kohtuasjade avaldamine on sätestatud Poola põhiseaduse artiklis 190.

Otsuse täisversioon avaldatakse veebisaidil niipea, kui kohtunikud on kohtuotsuse põhjendusele alla kirjutanud.

Halduskohtute korralduse seaduse (Prawo o ustroju sądów administracyjnych) artiklis 42 sätestatakse Kõrgeima Halduskohtu esimehe (Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego) kohustus otsused avaldada. Üksikasjalikumad eeskirjad on kehtestatud Kõrgeima Halduskohtu eesistuja korraldusega, mille kohaselt tuleb luua keskne andmebaas halduskohtuasjadega seotud otsuste ja teabe kohta ning tagada veebisaidil juurdepääs neile otsustele.

Viimati uuendatud: 10/12/2012

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje portugali keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Liikmesriikide kohtupraktika - Portugal

Sellel lehel esitatakse teavet Portugali kohtupraktika kohta.

Portugalis on õigus saada teavet õigussüsteemi kohta kodanike üks põhiõigusi, mis on sõnaselgelt sätestatud Portugali põhiseaduse artikli 20 lõikes 2 ja mida rakendatakse 29. juuli 2004. aasta seaduse nr 34/2004 alusel, mida on muudetud 28. augusti 2007. aasta seadusega nr 47/2007, millega kehtestatakse eeskirjad õiguskaitse kättesaadavuse ja kohtutele juurdepääsu kohta.

Vastavalt selle seaduse artiklile 4 on valitsus kohustatud võtma meetmeid, et teha teatavaks õigusaktid ja tutvustada õigussüsteemi. Justiitsministeerium vastutab õigusteabe andmise eest kas väljaannetes või mis tahes muu suhtlemisvormi kaudu, et tagada parem õiguste teostamine ja seaduses sätestatud kohustuste täitmine.

Kohtuotsuste avaldamine on rahvusvaheline põhimõte, mis on sätestatud nii inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklis 10 kui ka Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklis 6. Kõnealune põhimõte on esiteks sätestatud põhiseaduse artiklis 206 (ka seoses kohtuistungitega) ja mitmes kohtu pädevust reguleerivas õigusaktis, nimelt:

 • tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklites 167 ja 656;
 • tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 86 lõikes 1, artiklis 87 ja artikli 321 lõikes 3;
 • konstitutsioonikohtu korraldust, toimimist ja menetlust reguleeriva seaduse artiklites 3 ja 115;
 • halduskohtumenetluse seadustiku artiklis 30.

Ministeerium haldab mitut õigusdokumentide andmebaasi, mis on kättesaadavad veebisaidil Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.dgsi.pt/. Õigusdokumente avaldatakse ka ametlikus väljaandes ja need on kättesaadavad veebisaidil Lingil klikates avaneb uus akenhttps://dre.pt/:

 • Konstitutsioonikohtu otsused ja avaldused õigusakti põhiseadus- või õigusvastasuse kohta või tegevusetuse põhiseadusvastasuse kohta;
 • Ülemkohtu ja kontrollikoja otsused kohtupraktika ühtlustamiseks ning Kõrgema Halduskohtu otsused, mis on seaduse alusel üldiselt siduvad;
 • Muude kohtute otsused, mis on üldiselt siduvad.

Otsuste esitamine / Päistiitlid

Veebisaidil Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.dgsi.pt/ on tagatud juurdepääs pretsedentide andmebaaside kogule ja justiitsministeeriumi raamatukogude bibliograafilistele viidete kogule.

Nende andmebaaside kasutamisel on näha uusimad sisestatud dokumendid ja navigatsiooniriba, mis võimaldab sooritada mitut liiki otsinguid (täppisotsing mõiste, valdkonna ja märksõna järgi).

Avaleht või otsingutulemuste leht näitavad dokumente pealkirja, sisu või järgneva teabe järgi:

 • Kohtuasja number
 • Kohtuasja kuupäev
 • Kohtu nimel otsuse teinud kohtunik
 • Märksõna

Päistiitlite näidised

Lingil klikates avaneb uus akenÜlemkohtu otsused

Kohtuistungi kuupäev

Kohtuasja number

Kohtu nimel otsuse teinud kohtunik

Märksõna

25.03.2009

08S2592

BRAVO SERRA

TÖÖLEPINGU LÕPP

Vorming

Kohtuotsuse terviktekst on kättesaadav (kohaldatakse isikuandmete kaitse eeskirju) html-vormingus.

Asjaomased kohtud

Veebisaidil Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.dgsi.pt/ kättesaadavad andmebaasid sisaldavad järgmiste kohtute/üksuste praktikat:

 • Ülemkohus
 • Apellatsioonikohtud (Coimbra, Évora, Lissabon, Porto ja Guimarães)
 • Konstitutsioonikohus
 • Kõrgem Halduskohus
 • Piirkonna halduskohtud (põhi ja lõuna)
 • Kohtualluvuse konflikte lahendav kohus
 • Riigiprokuratuuri arvamused
 • Rahukohtud

Muud menetlused

Portugalis on kättesaadav teave mitmesuguste menetluste kohta, nagu nähtub järgmisest tabelist.

Kas teave on kättesaadav

Kõrgemad kohtud

Muud kohtud

kaebuste kohta?

Jah

Jah

selle kohta, kas menetlus on pooleli?

Ei

Ei

edasikaebamise tulemuste kohta?

Jah

Jah

otsuse lõplikkuse kohta?

Ei

Ei

muu menetluse kohta

 • muus Portugali kohtus (Konstitutsioonikohus jne)?
 • Euroopa Liidu Kohtus
 • Euroopa Inimõiguste Kohtus?

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Avaldamiseeskirjad

Riigi tasandil puuduvad siduvad eeskirjad kohtupraktika avaldamise kohta. Portugalis on siiski olemas siduvad avaldamise eeskirjad kohtute tasandil.

Portugalis avaldatakse üksnes teatav osa kohtupraktikast. Kohaldatakse olulisuse ja asjakohasuse kriteeriume.

Kasulikud lingid

Lingil klikates avaneb uus akenÕigusdokumentide andmebaas

Viimati uuendatud: 22/01/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Liikmesriikide kohtupraktika - Rumeenia

Sellel lehel antakse ülevaade Rumeenia kohtupraktikast.

Veebisaidil kättesaadavaks tehtud kohtupraktika

Rumeenia kohtupraktika on avaldatud Lingil klikates avaneb uus akenülemkohtu (Kõrgema Kassatsioonikohtu) veebisaidil.

Otsuste esitlus / resümeed

Kõrgema Kassatsioonikohtu veebisaidil avaldatakse kahte liiki kohtuotsused:

1. Lingil klikates avaneb uus akenKohtuotsuste kokkuvõtted koos resümeega. Vorm sisaldab järgmist teavet:

 • märksõnad;
 • õigusvaldkonna tutvustus;
 • tähestikuline sisujuht;
 • kohtuotsuses kohaldatud õigusakt (akti number ja avaldamise aasta, artiklid);
 • kohtuotsuse kokkuvõte (isikuandmeid ei avaldata: poolte nimesid ja isikuandmeid ning kohtunike nimesid ei avaldata).

2. Anonüümseks muudetud kohtuotsused resümeeta (vastupidiselt kohtuotsuste kokkuvõtetele). Lingil klikates avaneb uus akenOtsinguliidese abil saab otsida seitsme otsingukriteeriumi alusel:

 • vabalt valitavad märksõnad;
 • väljend;
 • osakond;
 • kohtuotsuse number;
 • kohtuotsuse aasta;
 • kohtuasja number;
 • kohtuasja aasta.

Tsiviilosakonna resümeed

Lingil klikates avaneb uus akenTsiviilosakonna resümee näide:

 • Kaubamärgiõiguse kasutamise keeld. Kaubamärgi kasutamise keelu viieaastase perioodi arvutamine. Hagi ennatlikkust käsitlev vastuväide.
 • Valdkonnad: Tsiviilõigus. Intellektuaalomandi õigus. Kaubamärgid.
 • Tähestikuline sisujuht: Kaubamärgiõiguse kasutamise keeld.
 • Õiguse kasutamise keelu tähtaeg.
 • Ennatlik õiguse kasutamise keeld.
 • Õigusakt nr 84/1998: artikli 45 lõike 1 punkt a.

Kriminaalosakonna resümeed

Lingil klikates avaneb uus akenKriminaalosakonna resümee:

 • Kõrgema Kassatsioonikohtu pädevus. Pädevus vastavalt isiku õiguslikule seisundile. Pädevus süüdistatava õigusliku seisundi muutumisel.
 • Valdkonnad: Kriminaalmenetlusõigus. Üldosa. Pädevus. Pädevus vastavalt asjale ja isiku õiguslikule seisundile.
 • Tähestikuline sisujuht: Kriminaalmenetlusõigus.
 • Kõrgema Kassatsioonikohtu pädevus.
 • Pädevus süüdistatava õigusliku seisundi muutumisel.
 • Kriminaalmenetluse seadustiku artikli 29 lõige 1 ja artikkel 40.

Kohtuportaali resümeed

Rumeenia Lingil klikates avaneb uus akenkohtuportaali resümee:

 • Pealkiri: Eelvangistus. Süüdistatava eelvangistuse õiguspärane lõpetamine.
 • Liik: otsus
 • Kohtuasja number: 55
 • Kohtuasja kuupäev: 01.07.2004
 • Seotud valdkond: Kriminaal- ja tsiviilmenetlus (edasikaebamine, pädevus jne)
 • Institutsioon (konkreetne kohus): Alba Iulia apellatsioonikohus – kriminaalosakond.

Vormingud

Kõrgema Kassatsioonikohtu ja teiste kohtute dokumendid on kättesaadavad html-vormingus.

Asjaomased kohtud

Asjaomased kohtud on Kõrgem Kassatsioonikohus ja üldkohtud.

Edasised menetlused


Kõrgemad kohtud

Muud kohtud

Kas on olemas teave kohtuotsuse edasikaebamise kohta?

-

Jah

pooleliolevate kohtuasjade kohta?

-

Jah

edasikaebamise tulemuste kohta?

-

Kaudselt. Tuleb otsida kohtuasja ja seejuures täpsustada, et kohtumenetluse staadiumiks on „edasikaebamine”.

otsuse lõplikkuse kohta?

Kas on olemas teave Kõrgema Kassatsioonikohtu otsuste lõplikkuse kohta?

Jah

edasiste menetluste kohta

muudes siseriiklikes kohtutes (konstitutsioonikohus jne)?

Euroopa Liidu Kohtus?

Euroopa Inimõiguste Kohtus?

-

Jah

Üldkohtute puhul on kohtuasja käsitlev teave kättesaadav Lingil klikates avaneb uus akenKohtuportaalis, kus viidatakse järgmistele kohtuasjade (toimikute) andmetele: menetlusstaadium (sisuline, edasikaebamine jne), pooled, kohtuistungid, esitatud kaebused ja avaldatud kohtukutsed (see on hiljuti lisatud funktsioon). Kohtuasjaga on võimalik tutvuda, kasutades kohtuportaali üldist otsingumootorit (see on hiljuti lisatud funktsioon). Avaldatud kohtuotsuste kokkuvõtted võivad sisaldada teavet kohtuotsuse lõplikkuse ja edasiste menetluste kohta muudes siseriiklikes kohtutes (konstitutsioonikohus).

Avaldamiseeskirjad

Kõrgem Kassatsioonikohus

Kohtuasjade ja kohtuotsuste olulisust ja eripära arvestades avaldatakse ainult osa Rumeenia Kõrgema Kassatsioonikohtu otsustest.

Kõrgema Kassatsioonikohtu otsused avaldatakse igakuiselt ja need on kättesaadavad alates 2002. aastast.

Muud Rumeenia kohtud

Teiste Rumeenia kohtute otsused avaldatakse ainult valikuliselt, sõltuvalt kohtuasja olulisusest ja ainulaadsusest. Iga kohus valib välja avaldatavad kohtuotsused.

Teiste Rumeenia kohtute otsused avaldatakse igakuiselt ja need on kättesaadavad alates 2004. aastast.

Viimati uuendatud: 18/12/2013

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Liikmesriikide kohtupraktika - Sloveenia

Sellel lehel esitatakse teave Sloveenia kohtupraktika kohta.

Kohtupraktika veebis

Otsuste esitlemine / Pealkirjad

Sloveenia Vabariigi Riigikohtu, kõigi nelja üldise pädevusega kõrgema astme kohtu, kõrgema astme Tööhõive- ja Sotsiaalkohtu ning Sloveenia Vabariigi Halduskohtu otsuste terviktekstid on tasuta kättesaadavad järgmisel veebisaidil: Lingil klikates avaneb uus akenSloveenia kohtusüsteem. Osapoolte nimed on välja jäetud, sest enne avaldamist otsuste tekste redigeeritakse. Lisaks originaaltekstile ja märksõnadele esitatakse ka üksikasjalikku teavet otsuse õigusliku aluse ning selle kokkuvõtte kohta. Märksõnad on esitatud selleks, et aidata kasutajal tuvastada kohaldatavaid õigusalaseid mõisteid ning seadusandlikku valdkonda, mida otsus hõlmab. Kokkuvõte sisaldab kohtuotsuse aluste põhipunkte ning on 10 kuni 100 sõna pikkune.

Riigikohtu kõige olulisemate otsuste valik on samuti kättesaadav inglise keeles: Lingil klikates avaneb uus akenSupreme Court KeyDecisions.

Selle Lingil klikates avaneb uus akenerilise otsingumootori abil on kättesaadavad ka kohtuotsused, mis on seotud mittemateriaalse kahju rahalise hüvitamisega tsiviilvaidlustes. Asjaomane otsingumootor võimaldab kasutajal otsida näiteid sarnasest kohtupraktikast kahju liigi ja kuupäeva järgi.

Kohtupraktika ajakohastatud otsingumootori uue testiversiooni leiate siit: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://novo.sodisce.si.arctur.net/search.php

Pärast 8. veebruari 2013 on see kättesaadav siin: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.sodnapraksa.si/

Lingil klikates avaneb uus akenSloveenia Vabariigi konstitutsioonikohtu kõik avaldatud otsused on kättesaadavad asjaomase kohtu veebisaidil. Enamusarvamuste ning erinevate arvamuste (eri- ja nõustuvate arvamuste) tekst on avaldatud kogu ulatuses ning on kättesaadav tasuta. Neile lisanduvad veel märksõnad, otsuse õiguslikku alust käsitlev üksikasjalik teave ja kokkuvõte. Valitud olulised otsused on tõlgitud ka inglise keelde. Kõik konstitutsioonikohtu olulised enamusotsused (v.a erinevad otsused) on samuti kättesaadavad sloveeni keeles Sloveenia Vabariigi Ametlikus Väljaandes.

Pealkirjade näited

Näide 1: Sloveenia Vabariigi Riigikohtu otsus

(tõlgeLingil klikates avaneb uus akensloveenikeelsest tekstist)

Dokumendi nr VS1011121

Viitenumber: Otsus I Up 44/2009

Paneel: haldusõigus

Kohtuistungi kuupäev: 12. 3. 2009

Valdkond: VIISA-, VARJUPAIGA- JA IMMIGATSIOONISEADUS – üldine haldusmenetluse seadus (ZUP)

Õigusalased mõisted: varjupaik – kuulamine – rahvusvaheline kaitse – korduv taotlus – alaealine varjupaigataotleja – alaealise võimalused õigusmenetluseks

Õiguslik alus: rahvusvahelist kaitset käsitlev seadus (ZMZ), artiklid 42, 42/2, 42/3, 56, 119; üldine haldusmenetluse seadus (ZUP), artiklid 46, 237, 237/1-3; abielu- ja peresuhteseadus (ZZZDR), artiklid 107, 108; tsiviilkohtumenetluse seadus (ZPP), artikkel 409; haldusvaidluste seadus (ZUS-1), artiklid 27, 27/3, 64, 64/1-3, 77.

Kokkuvõte: Alla 15-aastane laps ei saa osaleda õigusmenetluses. Seega ei ole haldusasutus rikkunud menetluskorda sellega, kui ta ei pakkunud lapsele võimalust esitada oma seisukoht seoses nende faktide ja tingimustega, mis on haldusotsuse aluseks.

NÄIDE 2: Sloveenia Vabariigi konstitutsioonikohtu otsus viitenumbriga: U-I-425/06

(kättesaadav Lingil klikates avaneb uus akeninglise keeles)

Märkus: Osa sloveenikeelses tekstis sisalduvatest andmetest jäetakse mõnikord avaldatud dokumendi ingliskeelsest versioonist välja, kuid vähemalt otsuse kokkuvõte jäetakse alles.

Õigusakt: samasooliste partnerluste registreerimise seadus (Sloveenia Vabariigi Ametlik Väljaanne, nr 65/05) (ZRIPS), artikkel 22.

Rakendussätted: samasooliste partnerluste registreerimise seaduse (Sloveenia Vabariigi Ametlik Väljaanne, nr 65/05) (ZRIPS) artikkel 22 on põhiseadusega vastuolus. Rahvusassamblee peab selle mittevastavuse kõrvaldama kuue kuu jooksul alates päevast, mil otsus Sloveenia Vabariigi Ametlikus Väljaandes avaldatakse. Kuni põhiseadusega vastuolus olevat sätet, mis käsitleb samasooliste registreeritud partnerluses olevate partnerite pärimisõigust, ei ole muudetud, kohaldatakse samu eeskirju, kui abikaasade vahelise pärimise puhul vastavalt pärimisseadusele (Sloveenia Sotsialistliku Vabariigi Ametlik Väljaanne, nr 15/76 ja 23/78 ning Sloveenia Vabariigi Ametlik Väljaanne, nr 67/01).

Kokkuvõte: Seoses pärimisõigusega pärast partneri surma, on samasooliste registreeritud partnerluses (samasooliste partnerluste registreerimise seaduse artikkel 22) olevate partnerite olukord oluliste õiguslike ja faktiliste elementide poolest võrreldav abikaasade omaga. Abikaasade ja samasooliste registreeritud partnerluses olevate partnerite pärimise reguleerimises esinevad erinevused ei põhine objektiivsetel, mitteisiklikel ja eristavatel asjaoludel, vaid seksuaalsel sättumusel. Seksuaalne sättumus on üks isiklikest asjaoludest, millele on viidatud põhiseaduse artikli 14 lõikes 1. Kuna eristamiseks puudub põhiseaduslik alus, ei ole kõnealune seadus põhiseaduse artikli 14 lõikega 1 kooskõlas.

Märksõnad: 1.5.51.1.15.1 – Põhiseaduslik õigus – Otsused – Konstitutsioonikohtu otsuse liik – Teoreetiline läbivaatamismenetlus – Järeldus, et määrus ei ole põhiseadusega kooskõlas. 1.5.51.1.15.1 – Põhiseaduslik õigus – Otsused – Konstitutsioonikohtu otsuse liik – Teoreetiline läbivaatamismenetlus – Üleskutse seadusandjale määruse põhiseadusega kooskõlla viimiseks. 5.2.2.1 – Põhiõigused – Võrdsus (14.2) – Eristamiskriteeriumid (14.1) – Sugu.

Õiguslik alus: Sloveenia Vabariigi põhiseadus (URS), artiklid 14.1 ja 14.2; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (EKČP), artikkel 14; konstitutsioonikohtu seadus (ZUstS), artiklid 40.2 ja 48.

Vormingud

Lingil klikates avaneb uus akenRiigikohtu ning muude üld- ja erikohtute kohtupraktika on kättesaadav HTML-vormingus. Lingil klikates avaneb uus akenSloveenia Vabariigi konstitutsioonikohtu kohtupraktika on alati kättesaadav HTML-vormingus ning mõnikord ka PDF-vormingus.

Edasised menetlused

Lingil klikates avaneb uus akenOtsuseid käsitlev teave ei hõlma seda, kas need on jätkuvalt menetluses, kas otsus on tagasivõtmatu ning kas järgnevad täiendavad menetlused.

Konstitutsioonikohtu veebisaidilt võib siiski leida põhiteavet menetluses olevate juhtumite kohta, nagu viitenumbrid või kuupäev. Samuti avaldatakse korrapäraselt nädala tööplaan, milles on loetletud juhtumid, mis tulevad kuulamisele tavapärasel neljapäevasel täiskogu istungil.

Avaldamiseeskirjad

Kohtud valivad avaldamiseks asjakohased kohtulahendid. Peamiseks kriteeriumiks on see, kui oluline on juhtum madalama astme kohtute kohtupraktika väljakujundamise seisukohast. Meediale üldiselt huvi pakkuvad otsused avaldatakse tavapäraselt koos pressiteatega.

Seotud lingid

Lingil klikates avaneb uus akenKonstitutsioonikohtu kohtupraktika, Lingil klikates avaneb uus akenkohtupraktika

Viimati uuendatud: 05/12/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje slovaki keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Liikmesriikide kohtupraktika - Slovakkia

Käesoleval lehel antakse ülevaade Slovakkia kohtupraktika kohta.

Veebisaidil kättesaadavaks tehtud kohtupraktika

Üldkohtute kohtupraktika

Lingil klikates avaneb uus akenSlovakkia õigussüsteemi kõikide kohtute kohtupraktika on slovaki keeles kättesaadav on-line õigusaktide andmebaasi JASPI kaudu.

Ülemkohtu kohtupraktika

Lingil klikates avaneb uus akenÜlemkohtu kohtupraktika on slovaki keeles kättesaadav Ülemkohtu veebisaidil.

Vorming

Üldkohtute kohtupraktika on kättesaadav html-vormingus ning Ülemkohtu kohtupraktika on kättesaadav pdf-vormingus.

Edasised menetlused

Kättesaadav on järgmine teave:

 • apellatsioonide tulemused;
 • otsuse lõplikkus.

Avaldamiseeskirjad

Slovakkia kohtute otsustel ei ole üldist õiguslikult siduvat jõudu. Kohtuotsused ei ole õiguse allikas. Kohtud järgivad otsuste tegemisel siiski Slovakkia Ülemkohtu lahendeid, mis ei ole de facto õiguse allikad.

Viimati uuendatud: 01/07/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Liikmesriikide kohtupraktika - Soome

Sellel leheküljel antakse ülevaade Soome kohtupraktikast.

Internetis avaldatav kohtupraktika

Kohtulahendite esitus / pealkiri

Ülemkohtu ja enamiku teiste kohtute puhul näidatakse märksõnu ja pealkirja koos kuupäevade ja registreerimisnumbriga.

Pealkirja näide

Soome ülemkohus

märksõna

Tööleping – Ettevõtja üleminek – ELi õigus –  Direktiivi tõlgendamise mõju

Registreerimisnumber: S2006/340

Esitamise kuupäev: 29.1.2009

Kohtuotsuse kuupäev: 23.4.2009

Toimik: 835

lühikokkuvõte

Kohtuasi käsitleb ettevõtja üleminekul töölt lahkunud töötaja õigust saada ülevõtjalt hüvitist töölepinguseaduse § 6 lõike 7 alusel, võttes arvesse nõukogu direktiivi 2001/23/EÜ artikli 4 lõiget 2.

õigusaktid

Töölepinguseaduse 55/2001 § 7 lg 6

Nõukogu direktiivi 2001/23/EÜ (ettevõtjate, ettevõtete või nende osade üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) artikli 4 lõige 2


Eelnev tabel näitab, milline teave on kättesaadav ülemkohtu otsuste kohta. Märksõnade osa sisaldab märksõnu ja kohtuotsuse kuupäeva, lühikirjelduses on ära toodud kohtuotsuse põhisisu ning viited õigusaktidele sisaldavad teavet asjakohaste siseriiklike ja ELi õigusaktide kohta.

Vorming

Soome kohtupraktika on kättesaadav HTML-vormingus.

Edasine menetlus

Olemas on teave edasise menetluse kohta järgmistes kohtutes:

 • ülemkohus ja teised kohtud annavad üldteavet edasikaebamise kohta,
 • ülemkohus ja teised kohtud annavad teavet pooleliolevate kohtuasjade kohta,
 • ülemkohus ja teised kohtud annavad teavet edasikaebamise tulemuste kohta,
 • ülemkohus ja teised kohtud annavad teavet kohtuotsuse pöördumatuse kohta,
 • ülemkohus ja teised kohtud ei anna teavet teistes kohtutes (nt põhiseaduskohtus) toimuva kohta,
 • ülemkohus annab teavet edasise menetluse kohta Euroopa Kohtus, kuid teised kohtud seda ei tee.

Avaldamiseeskirjad

Kohtupraktika avaldamist riigi ja kohtute tasandil reguleerivad siduvad eeskirjad.

Ülemkohus, kõrgem halduskohus ja erikohtud avaldavad kogu kohtupraktika. Teised kohtud avaldavad ainult osa kohtupraktikast, olenevalt kohtuasja olulisusest, uute õigusaktide või õigusaktide muudatuste rakendamisest ja rakendamise ühtlustamise vajadusest.

Viimati uuendatud: 30/06/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Liikmesriikide kohtupraktika - Rootsi

Selles osas antakse ülevaade Rootsi kohtupraktikast ning kirjeldatakse asjakohaseid kohtupraktikat sisaldavaid andmebaase.

Internetis avaldatav kohtupraktika

Kohtulahendite esitus / pealkiri

Kõrgemad kohtud

Teised kohtud

Kohtupraktika esitatud koos pealkirjaga

Jah

Jah


Pealkiri moodustub ühest või mitmest lausest ning kirjeldab kohtuasja põhisisu.

Pealkirja näide

„Ostetud kinnisasja tagastamine; kinnisasja puudused mõistliku aja vältel pärast seda, kui puudus avastati või puuduse oleks pidanud avastama“

Vorming

Kohtupraktika on kättesaadav HTML-vormingus.

Edasine menetlus

Kõrgemad kohtud

Teised kohtud

Kas on olemas teave

edasikaebamise kohta?

Ei

Ei

selle kohta, kas kohtuasi on pooleli?

Ei

Ei

edasikaebamise tulemuste kohta?

Ei

Ei

kohtulahendi lõplikkuse kohta?

Ei

Ei

edasise menetluse kohta 

    teises siseriiklikus kohtus (põhiseaduskohtus ...)?

    Euroopa Kohtus?

    Euroopa Inimõiguste Kohtus?

Ei

Ei


Süsteem sisaldab üksnes jõustunud kohtuotsuseid.

Avaldamiseeskirjad

Riigi tasandil?

Kohtute tasandil?

Kas on kehtestatud siduvad eeskirjad kohtupraktika avaldamise kohta?

Jah

Jah


On olemas valitsuse seadlus, mis reguleerib muu hulgas isikuandmete avalikustamist kohtupraktika andmebaasis.

Kõrgemad kohtud

Teised kohtud

Kas avaldatakse kogu kohtupraktika või valitud osa sellest?

Ainult valitud osa

Ainult valitud osa


Samas seadluses on sätestatud, et kohus otsustab ise, milliseid kohtuotsuseid tuleb pidada suunavateks ja andmebaasis avaldada.

Kõrgemad kohtud

Teised kohtud

Kas Internetis avaldatud kohtuotsused on muudetud anonüümseks?

Jah

Jah

Kui jah,

kas kõik otsused?

Jah

Jah


Viimati uuendatud: 22/10/2015

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Liikmesriikide kohtupraktika - Inglismaa ja Wales

Sellel lehel kirjeldatakse Ühendkuningriigi kohtupraktikat, käsitledes peamiselt Inglismaa ja Walesi jurisdiktsiooni. Kirjelduses keskendutakse üldsusele kättesaadavates andmebaasides sisalduvale kohtupraktikale.

Inglismaa ja Walesi kättesaadav kohtupraktika

Suur osa Ühendkuningriigi Inglismaa ja Walesi kohtute praktikast on üldsusele kättesaadav.

Täies ulatuses avaldatakse Ühendkuningriigi tsiviilasjade apellatsioonikohtu (Civil Court of Appeal), halduskohtute (Administrative Courts) ja ülemkohtu (Supreme Court) praktika. Valikuliselt avaldatakse kriminaalasjade apellatsioonikohtu (Criminal Court of Appeal) ja muid kõrgema astme kohtu otsuseid, kui kohtuasjad pakuvad erilist õigusalast või avalikku huvi.

Perekonna- ja teatavates kriminaalasjades langetatud otsused võivad olla anonüümsed.

Kohtupraktikat on avaldatud alates 1997. aastast, ehkki kättesaadaval on ka varasemate kuupäevade kohtulahendeid. Pärast kohtuotsuse vastuvõtmist avaldatakse kohtulahend tavaliselt 24 tundi kuni kaks nädalat hiljem.

Apellatsioonikohtu tsiviil- ja kriminaalkolleegiumide ning halduskohtu otsused, mille on välja valinud asjaomane kohtunik, on Lingil klikates avaneb uus akenBailii (British and Irish Legal Information Institute – Briti ja Iiri õigusteabe instituut) andmebaasist tasuta kättesaadavad. Kui mõni kõrgema astme kohtu otsus ei ole selles andmebaasis kättesaadav, võtke koopia saamiseks kohtuga otse ühendust.

Õigusaktide andmebaasid

Kättesaadavad on Lingil klikates avaneb uus akenülemkoja apellatsioonikomisjoni otsused, mis on vastu võetud ajavahemikul 14. novembrist 1996 30. juulini 2009. Nende otsustega saab tutvuda tasuta.

Lingil klikates avaneb uus akenBailii (Briti ja Iiri õigusteabe instituut) andmebaas sisaldab apellatsioonikohtu tsiviil- ja kriminaalkolleegiumide otsuseid ning valitud halduskohtu otsuseid. Nende otsustega saab tutvuda tasuta. Samuti sisaldab Bailii andmebaas ülemkoja otsuseid alates 1838. aastast.

Lingil klikates avaneb uus akenBailii veebisaidi kaudu on kättesaadavad järgmised otsuste kogud:

 • Inglismaa ja Walesi apellatsioonikohtu tsiviilkolleegiumi otsused;
 • Inglismaa ja Walesi apellatsioonikohtu kriminaalkolleegiumi otsused;
 • Inglismaa ja Walesi kõrgema astme halduskohtu (Administrative Court) otsused;
 • Inglismaa ja Walesi kõrgema astme kohtu admiraliteedikohtu (Admiralty Court) otsused;
 • Inglismaa ja Walesi kõrgema astme kohtu lordkantsleri kantselei kolleegiumi (Chancery Division) otsused;
 • Inglismaa ja Walesi kõrgema astme kaubanduskohtu (Commercial Court) otsused;
 • Inglismaa ja Walesi kõrgema astme kohtu ülemkohtu kuluameti (Supreme Court Cost Office) otsused;
 • Inglismaa ja Walesi kõrgema astme riigikassa kohtu (Exchequer Court) otsused;
 • Inglismaa ja Walesi kõrgema astme kohtu perekonnaasjade kolleegiumi (Family Division) otsused;
 • Inglismaa ja Walesi kõrgema astme kohtu kuninga kohtu kolleegiumi (King's Bench Division) otsused;
 • Inglismaa ja Walesi kõrgema astme kaubanduskohtu (Mercantile Court) otsused;
 • Inglismaa ja Walesi kõrgema astme patendikohtu (Patents Court) otsused;
 • Inglismaa ja Walesi kõrgema astme kohtu kuninganna kohtu kolleegiumi (Queen's Bench Division) otsused;
 • Inglismaa ja Walesi tehnoloogia- ja ehitusküsimuste kõrgema astme kohtu (Technology and Construction Court) otsused;
 • Inglismaa ja Walesi krahvkonna patendikohtu (Patents County Court) otsused.

Samuti sisaldab Lingil klikates avaneb uus akenBailii veebisait üksikasju järgmiste Ühendkuningriigi eri tribunalide otsuste kohta:

 • Kõrgema tribunali halduskaebuste koda (Administrative Appeals Chamber of the Upper Tribunal);
 • Kõrgema tribunali rahandus- ja maksundusküsimuste koda (Finance and Tax Chamber of the Upper Tribunal);
 • Kõrgema tribunali maaküsimuste koda (Lands Chamber of the Upper Tribunal);
 • Esimese astme tribunali tervishoiu, hariduse ja sotsiaalhoolekande küsimuste koda (Health Education and Social Care Chamber of the First-tier Tribunal);
 • Esimese astme tribunali maksunduskoda (Tax Chamber of the First-tier Tribunal);
 • Ühendkuningriigi konkurentsialaste kaebuste tribunal (Competition Appeals Tribunal);
 • Vaidluste lahendamise teenistus Nominet UK (Nominet UK Dispute Resolution Service);
 • Sisserändealaste kaebuste erikomisjon (Special Immigrations Appeals Commission);
 • Ühendkuningriigi tööhõivealaste kaebuste tribunal (United Kingdom Employment Appeal Tribunal);
 • Ühendkuningriigi finantsteenuste ja turundusküsimuste tribunalide (United Kingdom Financial Services and Markets Tribunals) otsused;
 • Ühendkuningriigi varjupaiga- ja sisserändeküsimuste tribunal (United Kingdom Asylum and Immigration Tribunal);
 • Ühendkuningriigi teabeküsimuste tribunal (Information Tribunal), mille juurde kuulub riikliku julgeoleku alaste kaebuste kohtukoosseis (National Security Appeals Panel);
 • Ühendkuningriigi tulumaksuküsimuste erivolinike (Special Commissioners of Income Tax) otsused;
 • Ühendkuningriigi sotsiaalkindlustuse ja lastetoetuse küsimuste volinike (Social Security and Child Support Commissioners) otsused;
 • Ühendkuningriigi käibemaksu ja maksude tribunalide (VAT & Duties Tribunals) otsused:
 1. Ühendkuningriigi käibemaksu ja lõivude (tollimaksude) tribunali otsused;
 2. Ühendkuningriigi käibemaksu ja lõivude (aktsiisimaksude) tribunali otsused;
 3. Ühendkuningriigi käibemaksu ja lõivude (kindlustuspreemiate) tribunali otsused;
 4. Ühendkuningriigi käibemaksu ja lõivude (prügimaksu) tribunali otsused.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenBailii, Lingil klikates avaneb uus akenülemkoda, Lingil klikates avaneb uus akenülemkoda, Lingil klikates avaneb uus akenBailii veebisait

Viimati uuendatud: 29/11/2012

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Liikmesriikide kohtupraktika - Põhja-Iirimaa

Sellel lehel kirjeldatakse Ühendkuningriigi kohtupraktikat, käsitledes peamiselt Põhja-Iirimaa jurisdiktsiooni. Kirjelduses keskendutakse üldsusele kättesaadavates andmebaasides sisalduvale kohtupraktikale.

Põhja-Iirimaal kättesaadav kohtupraktika

Suur osa Ühendkuningriigi Põhja-Iirimaa jurisdiktsiooni kohtupraktikast on üldsusele kättesaadav.

Avaldatakse kroonikohtu (Crown Court), kõrgema astme kohtu (High Court), apellatsioonikohtu (Court of Appeal) ja Ühendkuningriigi ülemkohtu (Supreme Court of the United Kingdom) kohtupraktikat.

Otsused perekonna- ja mõnedes kriminaalasjades võivad olla anonüümsed.

Põhja-Iirimaal on kohtupraktikat avaldatud alates 1999. aastast. Kui otsus on langetatud, avaldatakse pretsedendiõigus tavaliselt 24 tundi kuni kaks nädalat hiljem.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Lingil klikates avaneb uus akenPõhja-Iirimaa kohtute ja tribunalide teenistus on avaldanud kroonikohtu, kõrgema astme kohtu ja apellatsioonikohtu otsused oma veebisaidil alates 1999. aastast. Otsustega saab tutvuda tasuta.

Lingil klikates avaneb uus akenÜlemkoja apellatsioonikomisjoni kohtuotsused 14. novembrist 1996 kuni 30. juulini 2009 on samuti kättesaadavad. 2009. aasta oktoobris asendati ülemkoja apellatsioonikomisjon ülemkohtuga ja ülemkohtu otsused on kättesaadavad ülemkohtu veebisaidil. Otsustega saab tutvuda tasuta.

Olemas on hulk riiklikke õigusdokumentide kogusid ja õigusvaldkonna andmebaase.

Lingil klikates avaneb uus akenBailii (Briti ja Iiri õigusteabe instituudi) andmebaas sisaldab kroonikohtu, kõrgema astme kohtu lordkantsleri kantselei (High Court Chancery Division), kõrgema astme kohtu perekonnaasjade (High Court Family Decision), kõrgema astme kohtu kuninganna kohtu kolleegiumi (High Court Queen’s Bench), kõrgema astme kohtu hindaja (High Court Master’s Decisions), apellatsioonikohtu (alates novembrist 1998), Lingil klikates avaneb uus akenülemkoja (alates 1838. aastast) ja ülemkohtu (alates 2009. aasta oktoobrist) otsuseid. Otsustega saab tutvuda tasuta.

Samuti sisaldab Lingil klikates avaneb uus akenBailii veebisait üksikasju otsustest, mille on vastu võtnud Ühendkuningriigi mitmesugused tribunalid:

 • Kõrgema tribunali halduskaebuste koda (Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber));
 • Kõrgema tribunali rahandus- ja maksundusküsimuste koda (Upper Tribunal (Finance and Tax));
 • Kõrgema tribunali maaküsimuste koda (Upper Tribunal (Lands Chamber));
 • Esimese astme tribunali tervishoiu-, haridus- ja sotsiaalhoolekande koda (First-tier Tribunal (Health Education and Social Care Chamber));
 • Esimese astme tribunali maksundusküsimuste koda (First-tier Tribunal (Tax));
 • Ühendkuningriigi konkurentsialaste kaebuste tribunal (United Kingdom Competition Appeals Tribunal);
 • Vaidluste lahendamise teenistus Nominet UK (Nominet UK Dispute Resolution Service);
 • Sisserändealaste kaebuste erikomisjon (Special Immigrations Appeals Commission);
 • Ühendkuningriigi tööhõivealaste kaebuste tribunal (United Kingdom Employment Appeal Tribunal);
 • Ühendkuningriigi finantsteenuste ja –turundusküsimuste tribunalide otsused (United Kingdom Financial Services and Markets Tribunals Decisions);
 • Ühendkuningriigi varjupaiga- ja sisserändeküsimuste tribunal (United Kingdom Asylum and Immigration Tribunal);
 • Ühendkuningriigi teabeküsimuste tribunal, mille juurde kuulub riikliku julgeoleku alaste kaebuste kohtukoosseis (United Kingdom Information Tribunal including the National Security Appeals Panel);
 • Ühendkuningriigi tulumaksuküsimuste erivolinike otsused (United Kingdom Special Commissioners of Income Tax Decisions);
 • Ühendkuningriigi sotsiaalkindlustuse ja lastetoetuse küsimuste volinike otsused (UK Social Security and Child Support Commissioners' Decisions);
 • Ühendkuningriigi käibemaksu ja lõivude tribunali otsused (United Kingdom VAT & Duties Tribunals Decisions)
 1. Ühendkuningriigi käibemaksu ja lõivude (tollimaksude) tribunali otsused (United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Customs) Decisions)
 2. Ühendkuningriigi käibemaksu ja lõivude (aktsiisimaksude) tribunali otsused (United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Excise) Decisions)
 3. Ühendkuningriigi käibemaksu ja lõivude (kindlustuspreemiate) tribunali otsused (United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Insurance Premium Tax) Decisions)
 4. Ühendkuningriigi käibemaksu ja lõivude (prügimaksu) tribunali otsused (United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Landfill Tax) Decisions)

Samateemalised lingid

Lingil klikates avaneb uus akenBailii

Lingil klikates avaneb uus akenÜlemkoda

Lingil klikates avaneb uus akenBailii veebisait

Lingil klikates avaneb uus akenÜlemkoda

Lingil klikates avaneb uus akenÜlemkohtu veebisait

Lingil klikates avaneb uus akenPõhja-Iirimaa kohtute ja tribunalide teenistus

Viimati uuendatud: 16/01/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Liikmesriikide kohtupraktika - Šotimaa

Sellel lehel kirjeldatakse Ühendkuningriigi kohtupraktikat, käsitledes peamiselt Šotimaa jurisdiktsiooni. Kirjelduses keskendutakse üldsusele kättesaadavates andmebaasides sisalduvale kohtupraktikale.

Kättesaadav Šotimaa kohtupraktika

Suur osa Ühendkuningriigi õigussüsteemi kuuluva Šotimaa kohtusüsteemi kohtupraktikast on üldsusele kättesaadav.

Tsiviilkohtud

Kohtupraktikat avaldatakse sessioonikohtu (Court of Session) ja ülemkoja apellatsioonikomisjoni (Appellate Committee of the House of Lords) kohta, mida alates 1. oktoobrist 2009 asendab uus Ühendkuningriigi ülemkohus. Samuti avaldatakse šerifikohtute (Sheriff Courts) tähelepanuväärseid otsuseid.

Kriminaalkohtud

Šerifikohtute (Sheriff Courts) ja kõrgema kriminaalkohtu (High Court of Justiciary, ühtlasi Šotimaa kõrgeim kriminaalkohus) kohtupraktikat avaldatakse samuti.

Otsused perekonna- ja mõnel juhul ka kriminaalõiguse valdkonnas võib teha anonüümseks.

Kohtupraktikat on avaldatud alates 1998. aastast. Kui otsus on tehtud, tehakse see tavaliselt avalikuks 24 tundi kuni kaks nädalat hiljem.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Lingil klikates avaneb uus akenŠotimaa kohtuamet (Scottish Court Service) on alates 1998. aasta septembrist avaldanud oma veebisaidil šerifikohtute, sessioonikohtu ja kõrgema kriminaalkohtu otsuseid. Veebisaidil saab teostada kahte eraldi päringut, üks Lingil klikates avaneb uus akensessioonikohtu ja kõrgema kriminaalkohtu ning teine Lingil klikates avaneb uus akenšerifikohtute kohta. Juurdepääs nendele otsustele on tasuta.

Lingil klikates avaneb uus akenÜlemkoja apellatsioonikomisjoni otsustest on kättesaadavad ajavahemikus 14. novembrist 1996 kuni 30. juulini 2009 tehtud otsused. Juurdepääs nendele otsustele on tasuta.

Lisaks eespool nimetatuile on üldsusele kättesaadavad mitmed riiklikud kogud ja õigusvaldkonna andmebaasid.

Lingil klikates avaneb uus akenBailii (Briti ja Iiri õigusteabe instituut, British and Irish Legal Information Institute) andmebaasi on kogutud sessioonikohtu otsused alates 1879. aastast, kõrgema kriminaalkohtu otsused alates 1914. aastast, šerifikohtu otsused alates 1998. aastast ning Lingil klikates avaneb uus akenülemkoja otsused alates 1838. aastast. Juurdepääs nendele otsustele on tasuta.

 Lingil klikates avaneb uus akenBailii veebisait sisaldab ka teavet järgmiste Ühendkuningriigi kohtute otsuste kohta:

 • Kõrgema tribunali halduskaebuste koda (Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber)),
 • Kõrgema tribubali rahandus- ja maksundusküsimuste koda,
 • Kõrgema tribunali maaküsimuste koda,
 • Esimese astme tribunali tervishoiu-, haridus- ja sotsiaalhoolekande koda (First-tier Tribunal (Health Education and Social Care Chamber)),
 • Esimese astme tribunali maksundusküsimuste koda,
 • Ühendkuningriigi konkurentsialaste kaebuste tribunal (Competition Appeals Tribunal),
 • Vaidluste lahendamise teenistus Nominet UK,
 • Sisserändealaste kaebuste erikomisjon (Special Immigrations Appeals Commission),
 • Ühendkuningriigi tööhõivealaste kaebuste tribunal (Employment Appeal Tribunal),
 • Ühendkuningriigi finantsteenuste ja turundusküsimuste tribunalide (Financial Services and Markets Tribunals) otsused,
 • Ühendkuningriigi varjupaiga- ja sisserändeküsimuste tribunal (Asylum and Immigration Tribunal),
 • Ühendkuningriigi teabeküsimuste tribunal, mille juurde kuulub riikliku julgeoleku alaste kaebuste kohtukoosseis (Information Tribunal including the National Security Appeals Panel),
 • Ühendkuningriigi tulumaksuküsimuste erivolinike otsused (Special Commissioners of Income Tax Decisions),
 • Ühendkuningriigi sotsiaalhoolekande ja lastetoetuse küsimuste volinike (Social Security and Child Support Commissioners) otsused,
 • Ühendkuningriigi käibemaksu ja lõivude tribunali (VAT & Duties Tribunals) otsused:
 1. Ühendkuningriigi käibemaksu ja lõivude (tollimaksude) tribunali otsused,
 2. Ühendkuningriigi käibemaksu ja lõivude (aktsiisimaksude) tribunali otsused,
 3. Ühendkuningriigi käibemaksu ja lõivude (kindlustuspreemiate) tribunali otsused,
 4. Ühendkuningriigi käibemaksu ja lõivude (prügimaksu) tribunali otsused.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenBailii, Lingil klikates avaneb uus akenülemkoda, Lingil klikates avaneb uus akenBailii veebisait, Lingil klikates avaneb uus akenülemkoda, Lingil klikates avaneb uus akenŠotimaa kohtuamet, Lingil klikates avaneb uus akensessioonikohus ja kõrgem kriminaalkohus, Lingil klikates avaneb uus akenšerifikohtud

Viimati uuendatud: 06/06/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.