Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Riikide kohtupraktika

Sellel lehel esitatakse ülevaade Luksemburgi kohtupraktikast.

Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Veebisaidil kättesaadavaks tehtud kohtupraktika

Kohtuotsuste esitus/pealkirjad

Kohtuotsused avaldatakse veebisaidil otsuse kuupäeva või numbri järgi.

Vorming

Kohtupraktika on kättesaadav Wordi või PDF-vormingus.

Asjaomased kohtud

Justiitsministeeriumi veebisaidil on põhiseaduskohtule eraldatud osa, mille kaudu pääseb juurde nimetatud kohtu otsustele.

Luksemburgi kõrgema halduskohtu ja halduskohtu veebisait sisaldab samuti nende kahe kohtu otsuste andmebaasi.

Kohtuhalduse veebisaidil on võimalik tutvuda põhiseaduskohtu, kassatsioonikohtu ning halduskohtute (anonüümseks muudetud) otsustega.

Muud menetlused

Kättesaadav on ka järgmine teave:

  • edasikaebused;
  • kohtuasjade olek (nt menetluses);
  • edasikaebuste tulemused;
  • kas tehtud otsused on tühistamatud või mitte;
  • muud menetlused põhiseaduskohtus ja halduskohtutes.

Ülemkohtu, põhiseaduskohtu ning kõrgema halduskohtu ja halduskohtu praktika on avaldatud Luksemburgi kohtuportaalis ja halduskohtute veebisaidil.

Avaldamiseeskirjad

Põhiseadust käsitlevad kohtuasjad tuleb avaldada Luksemburgi ametlikus teatajas (Mémorial).

Lingid

Halduskohtud

Justiitsministeerium

Luksemburgi kohtuportaal

Viimati uuendatud: 10/06/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.