Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Riikide kohtupraktika

Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Veebisaidil kättesaadavaks tehtud kohtupraktika

Otsuste esitus / pealkirjad

Riiginõukogu (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Tsiviil- ja Karistusõiguse Ülemkohus (Άρειος Πάγος) (kassatsioonikohus)

Muud kohtud

Pealkirjadega esitatud kohtupraktika

ei

jah (kõik kriminaalasjades ajavahemikus 2008–2011 tehtud kohtuotsused)

ei

Tsiviil- ja Karistusõiguse Ülemkohtus on (kriminaalasjades tehtud) otsuseid liigitatud pealkirjade järgi alates 2008. aastast (täielikud seeriad kuni 2011. aastani). Seega pääseb kõigile kohtuotsustele juurde pealkirja järgi. Tsiviil- ja kriminaalasjades tehtud otsustele pääseb juurde väljaande numbri järgi.

Riiginõukogu otsused ja Ateena Teise Astme Halduskohtu (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών) otsused on pealkirja järgi kättesaadavad ainult kohtunikele.

Ateena Apellatsioonikohus (Εφετείο Αθηνών) ei avalda tsiviil- või kriminaalasjades tehtud otsuseid internetis. Tsiviilasjades tehtud otsused koos numbri ja lühikokkuvõttega avaldatakse vastavatel administratiivsetel veebisaitidel, aga neid otsuseid ei liigitata. Kriminaalasjades tehtud otsuste puhul ei avaldata ei numbrit ega lahendit.

Pealkirjade näited

Pettus, vägistamine, hilinenud elatis, altkäemaks

Vorming

Riiginõukogu ning Tsiviil- ja Karistusõiguse Ülemkohus

Muud kohtud

Dokument

Metaandmed

Dokument

Metaandmed

Milliseid muid vorminguid kasutatakse?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (halduskohtud)

ei

(muud kohtud)

HTML (halduskohtud)

ei

(muud kohtud)
Edasised menetlused

Riiginõukogu

Tsiviil- ja Karistusõiguse Ülemkohus

Halduskohtud

Muud kohtud

Kas teave on kättesaadav:

apellatsioonikaebuste kohta?

jah

ei

jah

jah

selle kohta, kas menetlus on pooleli?

jah

ei

jah

jah

edasikaebamise tulemuste kohta?

jah

ei

jah

– ei

– Ateena Esimese Astme Kohus (Πρωτοδικείο Αθηνών):
jah (alama astme kohtutele esitatud edasikaebuste tulemuste kohta)

otsuse lõplikkuse kohta?

jah

ei

– Ateena Teise Astme Halduskohus:
jah, kui otsus ei ole edasi kaevatud

ei

edasise menetluse kohta

muus siseriiklikus kohtus (nt konstitutsioonikohtus)?

Euroopa Kohtus?

Euroopa Inimõiguste Kohtus?

jah

jah

jah

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

Avaldamiseeskirjad

Riiklikul tasandil?

Kohtute tasandil?

Kas kohtupraktika avaldamiseks on olemas siduvad eeskirjad?

jah

(isikuandmed – seadus nr 2472/97 ja andmekaitseameti arvamus nr 2/2006)

ei

(kui need on mõeldud kasutamiseks halduseesmärkidel)

Riiginõukogu ning Tsiviil- ja Karistusõiguse Ülemkohus

Muud kohtud

Kas kohtupraktika avaldatakse täielikult või üksnes valikuliselt?

– Riiginõukogu: kogu kohtupraktika

Tsiviil- ja Karistusõiguse Ülemkohus avaldab kogu tsiviil- ja kriminaalasju käsitleva kohtupraktika, välja arvatud kohtuotsused, mille suhtes kohaldatakse tsiviilmenetluse seadustiku artiklis 565 sätestatud menetlust.

Ateena Teise Astme Halduskohus: valik kohtupraktikast

Kui tehakse valik,

siis milliste kriteeriumite alusel?

Riiginõukogu: kohtuasja olulisus

Ateena Teise Astme Halduskohus: kohtuasja olulisus

Riiginõukogu

Tsiviil- ja Karistusõiguse Ülemkohus

Muud kohtud

Kas kohtuotsused avaldatakse internetis anonüümselt (nimed eemaldatud)?

ei

jah

ei

Kui jah,

siis kas avaldatakse kõik otsused?

jah

– välja arvatud otsused, mille suhtes kohaldatakse tsiviilmenetluse seadustiku artiklis 565 sätestatud menetlust

otsused alates

2007

Seonduvad lingidhttp://www.areiospagos.gr/

Tsiviil- ja Karistusõiguse Ülemkohus

Riiginõukogu

Ateena Apellatsioonikohus

Ateena Teise Astme Halduskohus

Ateena Esimese Astme Halduskohus

Ateena Esimese Astme Kohus

Viimati uuendatud: 25/06/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.