Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Riikide kohtupraktika

Sellel lehel antakse ülevaade Saksamaa kohtupraktikast.

Veebisaidil kättesaadav kohtupraktika

Otsuste esitus / pealkirjad

Kõrgemad kohtud

Muud kohtud

Pealkirjade all esitatud kohtupraktika

Liidu Ülemkohus:

ei

Liidu halduskohus:

jah, eriotsused

Liidu maksukohus:

jah

Liidu töökohus:

jah

Liidu sotsiaalkohus:

jah

Liidu patendikohus:

ei


Liidu halduskohtu tähtsamatel otsustel on pealkirjad, mis aitavad kasutajal neid kergesti identifitseerida.

Liidu maksukohtu otsuste pealkirjad viitavad otsuse tuumale.

Liidu töökohtu otsustel osutatakse valdkond, kuupäev ja viitenumber.

Pealkirja/pealkirjade näited

Liidu halduskohus: potentsi tõstvate ravimite kulude toetuskõlbmatuks tunnistamine on vastuolus põhiseaduse artikli 3 lõikega 1.

Liidu maksukohus: registreeritud ettevõtte juhtimis- ja haldusteenuste osutamise puhul ühingute liikmetele ei saa kehtestada vähendatud maksumäära – maksuseadustiku paragrahvi 68 lõike 2 punkti b kohaldamisala – konkurents maksuseadustiku paragrahvi 65 lõike 3 tähenduses.

Liidu töökohus: 10., 11.2.2009 AZR 10/222, eritasu – vastavalt tööandja ühepoolselt kehtestatud eeskirjadele – on võimalik muuta.

Vormingud

Kõrgemad kohtud

Muud kohtud

dokument

metaandmed

dokument

metaandmed

Milliseid vorminguid kasutatakse?

Liidu Ülemkohus:

pdf

Liidu halduskohus:

html

Liidu maksukohus:

html

Liidu töökohus:

x html 1

Liidu Ülemkohus:

pdf

Liidu halduskohus:

pdf

Liidu maksukohus:

html

Liidu patendikohus:

pdf

Liidu patendikohus:

puuduvad


Edasised menetlused

Kõrgemad kohtud

Muud kohtud

Kas on kättesaadav teave edasikaebuste kohta ?

Liidu Ülemkohus: ei

Liidu halduskohus: jah

Liidu töökohus: ei

Liidu sotsiaalkohus: ei

Liidu patendikohus: ei

…kohtuasja menetlemise jätkumise kohta?

Liidu Ülemkohus: ei

Liidu halduskohus: ei

Liidu maksukohus: jah

Liidu töökohus: ei

Liidu sotsiaalkohus: ei

Liidu patendikohus: ei

… edasikaebuse tulemuste kohta?

Liidu Ülemkohus: ei

Liidu halduskohus: jah

Liidu maksukohus: jah

Liidu töökohus: ei

Liidu sotsiaalkohus: ei

Liidu patendikohus: ei

… kohtuotsuse pöördumatuse kohta?

Liidu Ülemkohus: jah

Liidu halduskohus: ei

Liidu maksukohus: ei

Liidu töökohus: ei

Liidu sotsiaalkohus: ei

Liidu patendikohus: ei

… menetlemise kohta mõnes teises siseriiklikus kohtus (konstitutsioonikohtus…)?

… Euroopa Kohtus?

… Euroopa Inimõiguste Kohtus?

Liidu Ülemkohus: ei

Liidu halduskohus:

ei

Liidu maksukohus:

jah

Liidu töökohus:

jah

Liidu sotsiaalkohus:

ei

Liidu Ülemkohus:

ei

Liidu halduskohus:

jah, mõnedel juhtudel

Liidu maksukohus:

jah

Liidu töökohus:

jah

Liidu sotsiaalkohus:

ei

Liidu Ülemkohus:

ei

Liidu halduskohus:

ei

Liidu maksukohus:

Liidu sotsiaalkohus:

ei

Liidu patendikohus: ei

Liidu patendikohus:

ei

Liidu patendikohus:

ei


Liidu patendikohus edastab nimetatud teabe üksnes juhul, kui see on mainitud kohtuotsuse täistekstis.

Liidu halduskohus avaldab Euroopa Kohtu eelotsusemenetlused Interneti teel.

Avaldamiseeskirjad

Riigi tasandil

Kohtute tasandil

Kas kohtupraktika avaldamise kohta kehtivad siduvad eeskirjad?

Liidu Ülemkohus: ei

Liidu patendikohus: ei

Liidu halduskohus: jah

Liidu töökohus: ei

Liidu patendikohus: ei

Liidu halduskohus: jah

Liidu maksukohus: jah

Liidu töökohus: jah


Liidu halduskohtu otsuste avaldamise eeskirjad on kehtestatud halduskohtu menetluskorra paragrahvis 55 koostoimes kohtukorralduse seaduse paragrahvidega 169 ja 173 ning teabevabaduse seaduse paragrahvis 1.

Liidu maksukohtu otsuste avaldamisel kehtib võrdse kohtlemise põhimõte; st liidu maksukohus peab arvestama pressi õigust võrdsele kohtlemisele. Vastavalt sellele on liidu maksukohtu otsuste avaldamiseks kehtestatud avaldamiskuupäev. Nimetatud kuupäeval teavitatakse meediat kohtuotsustest, kohtuotsused avaldatakse Internetis, nende kohta on võimalik tellida teavet, jne.

Ülemkohtud

Muud kohtud

Kas avaldatakse kohtuotsuse täistekst või valik tekstist?

Liidu Ülemkohus:

vaid valik tekstist.

Liidu halduskohus:

vaid valik tekstist.

Liidu maksukohus:

vaid valik tekstist.

Liidu töökohus:

täistekst.

Liidu sotsiaalkohus:

täistekst.

Liidu patendikohus:

täistekst.

Kui avaldatakse vaid valik kohtuotsustest, siis millistest põhimõtetest lähtutakse?

Liidu Ülemkohus:

avaldatakse kõik kohtuotsused koos põhistusega

(‘arvamustega’).

Liidu halduskohus:

jah, põhimõttelise tähtsusega otsuste puhul.

Liidu maksukohus:

kõik liidu maksukohtu otsused avaldatakse Internetis ning samuti andmebaasis juris: st kõik kohtuotsused, mille sisu väärib avaldamist (näiteks ei avaldata teavet põhistamata kohtuotsuste kohta).

Kohtuotsustele võimaldatakse Interneti teel juurdepääs neljaks aastaks. Seejärel need kustutatakse.

Liidu maksukohtust on võimalik saada ka kohtuotsuse teksti elektroonilisel kujul (konkreetset kohtuotsust saab tellida vastava viitenumbri alusel).


Valik liidu sotsiaalkohtu avaldatud otsustest avaldatakse täistekstina.

Viimati uuendatud: 26/11/2012

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta