Εθνική νομολογία

Ελλάδα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ελλάδα

Δημοσίευση της νομολογίας σε δικτυακό τόπο

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι

Συμβούλιο της Επικρατείας

Άρειος Πάγος (ακυρωτικό δικαστήριο πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης)

Άλλα δικαστήρια

Παρουσίαση της νομολογίας με τίτλους

Όχι

Ναι (από το 2008 έως το 2011 όλες οι ποινικές αποφάσεις)

Όχι

Στον Άρειο Πάγο, οι ποινικές αποφάσεις από το 2008 (πλήρης σειρά έως το 2011) κατηγοριοποιούνται βάσει τίτλου. Έτσι, παρέχεται πρόσβαση στις αποφάσεις που υπάγονται στον σχετικό τίτλο. Οι πολιτικές και ποινικές αποφάσεις είναι διαθέσιμες βάσει του αριθμού δημοσίευσης τους.

Για τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (ΔΕΑ), νομολογία με τίτλους είναι διαθέσιμη μόνον στους δικαστές.

Το Εφετείο Αθηνών δεν αναρτά σε κάποιο δικτυακό τόπο περιεχόμενο πολιτικών ή ποινικών αποφάσεων. Οι πολιτικές αποφάσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας τους με τον αριθμό τους και το συνοπτικό αποτέλεσμά τους, χωρίς να είναι κατηγοριοποιημένες. Οι ποινικές αποφάσεις δεν αναρτώνται ούτε ως αριθμός, ούτε ως αποτέλεσμα.

Παραδείγματα τίτλων

Απάτη, Βιασμός, Καθυστέρηση διατροφής, Δωροδοκία

Μορφότυποι

Συμβούλιο της Επικρατείας και Άρειος Πάγος

Άλλα δικαστήρια

Έγγραφο

Μεταδεδομένα

Έγγραφο

Μεταδεδομένα

Ποιοι άλλοι μορφότυποι χρησιμοποιούνται;

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (διοικητικά δικαστήρια)

Όχι

(άλλα δικαστήρια)

HTML (διοικητικά δικαστήρια)

Όχι

(άλλα δικαστήρια)

Περαιτέρω διαδικασίες

Συμβούλιο της Επικρατείας

Άρειος Πάγος

Διοικητικά δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

Υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες

όσον αφορά τα ένδικα μέσα;

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

όσον αφορά το κατά πόσον μια υπόθεση εκκρεμεί ακόμη;

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

όσον αφορά το αποτέλεσμα των ενδίκων μέσων;

Ναι

Όχι

Ναι

-Οχι

-Πρωτ/κείο Aθηνών: Nαι (για ένδικα μέσα που ασκούνται σε μικρότερης βαθμίδας Δικ/ρια)

όσον αφορά το αμετάκλητο της απόφασης;

Ναι

Όχι

- ΔΕΑ: Ναι, εφόσον δεν ασκηθούν ένδικα μέσα

Όχι

όσον αφορά περαιτέρω διαδικασίες ενώπιον

άλλου εθνικού δικαστηρίου (συνταγματικό δικαστήριο …);

του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων;

του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Κανόνες δημοσίευσης

σε εθνικό επίπεδο;

σε επίπεδο δικαστηρίων;

Υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες όσον αφορά τη δημοσίευση της νομολογίας

Ναι

(προσωπικά δεδομένα- Ν. 2472/97, γνωμοδότηση αρ. 2/2006 αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα)

Όχι

(όταν πρόκειται για υπηρεσιακή χρήση)

Συμβούλιο της Επικρατείας και Άρειος Πάγος

Άλλα δικαστήρια

Δημοσιεύεται το σύνολο της νομολογίας ή μόνον επιλογή;

- ΣτΕ: Επιλογή

- Ο Άρειος Πάγος δημοσιεύει πλήρη νομολογία ποινικών και πολιτικών αποφάσεων, πλην των αποφάσεων που αφορούν τη διαδικασία του άρθρου 565 Κ.Πολ.Δ.

-ΔΕΑ:Επιλογή

Εφόσον γίνεται επιλογή, ποια κριτήρια εφαρμόζονται;

- ΣτΕ: Σημαντικότητα υποθέσεων

- ΔΕΑ: Σημαντικότητα υποθέσεων

Συμβούλιο της Επικρατείας

Άρειος Πάγος

Άλλα δικαστήρια

Διατίθενται οι δικαστικές αποφάσεις στο Διαδίκτυο ανωνυμοποιημένες (απαλοιφή των ονομάτων);

Όχι

Ναι

Όχι

Εάν ναι,

όλες οι αποφάσεις;

Ναι

-πλην των αποφάσεων που αφορούν τη διαδικασία του άρθρου 565 Κ.Πολ.Δ

αποφάσεις από το

2007

Σχετικοί σύνδεσμοι

Άρειος Πάγος

Συμβούλιο της Επικρατείας

Εφετείο Αθηνών

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Πρωτοδικείο Αθηνών

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/06/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο