Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνική νομολογία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση της εσθονικής νομολογίας και παρουσιάζονται οι σχετικές βάσεις δεδομένων νομολογίας.

Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Δημοσίευση της νομολογίας στο Διαδίκτυο

Η νομολογία των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο από το 2001. Η νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου δημοσιεύεται από την αναδιοργάνωση του δικαστικού συστήματος το 1993 στην ηλεκτρονική έκδοση της Riigi Teataja (Επίσημη Εφημερίδα) και στον δικτυακό τόπο του Ανώτατου Δικαστηρίου. Η νομολογία των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική έκδοση της Riigi Teataja.

Η υποχρέωση δημοσίευσης της νομολογίας προβλέπεται από τον νόμο περί ενημέρωσης του κοινού, ενώ ερείδεται επίσης σε ειδικές διατάξεις που περιέχουν οι κώδικες δικονομίας. Συνήθως, δημοσιεύονται όλες οι τελεσίδικες αποφάσεις. Εξαιρέσεις προβλέπονται στις αστικές και διοικητικές δικαστικές διαδικασίες, όπου τα δικαστήρια δεν αποκαλύπτουν στις αποφάσεις τους, είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε ύστερα από αίτημα του ενδιαφερόμενου προσώπου, το ονοματεπώνυμο του εν λόγω προσώπου (αντικαθιστώντας το με αρχικά ή άλλους χαρακτήρες), τον αριθμό της ταυτότητάς του, την ημερομηνία γέννησης ή τη διεύθυνσή του. Τα δικαστήρια έχουν επίσης τη δυνατότητα να αποφασίζουν στις αστικές και διοικητικές δικαστικές διαδικασίες, είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε ύστερα από αίτημα του ενδιαφερομένου, να δημοσιεύουν μόνο το διατακτικό μιας απόφασης η οποία περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή να μην την δημοσιεύουν καθόλου, εάν η αντικατάσταση του ονοματεπώνυμου του ενδιαφερομένου με αρχικά ή άλλους χαρακτήρες ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ιδιωτική του ζωή. Τα δικαστήρια έχουν επίσης τη δυνατότητα να δημοσιεύουν μόνο το διατακτικό μιας απόφασης εάν η απόφαση περιέχει πληροφορίες που υπόκεινται εκ του νόμου σε άλλους περιορισμούς πρόσβασης.

Στις ποινικές διαδικασίες, δημοσιεύονται όλες οι τελεσίδικες αποφάσεις αλλά δημοσιοποιούνται μόνο τα προσωπικά στοιχεία του κατηγορουμένου (ονοματεπώνυμο και αριθμός ταυτότητας ή ημερομηνία γέννησης). Κατά γενικό κανόνα, τα προσωπικά στοιχεία των ανήλικων κατηγορουμένων δεν δημοσιοποιούνται (το ονοματεπώνυμό τους ή ο αριθμός ταυτότητας ή η ημερομηνία γέννησής τους αντικαθίστανται με αρχικά ή άλλους χαρακτήρες). Στις ποινικές διαδικασίες, τα δικαστήρια, κατόπιν αιτήματος ενός ατόμου ή με δική τους πρωτοβουλία, έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν μόνο την εισαγωγή και το διατακτικό ή το τελικό μέρος μιας εκδοθείσας απόφασης, εάν η απόφαση περιλαμβάνει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Η ίδια πρακτική ακολουθείται και όταν η απόφαση περιλαμβάνει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται εκ του νόμου σε άλλους περιορισμούς πρόσβασης και καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου, παρά το γεγονός ότι τα ονόματα και άλλα προσωπικά στοιχεία έχουν αντικατασταθεί με αρχικά ή άλλους χαρακτήρες.

Η δημοσίευση της νομολογίας θεωρείται ότι αποτελεί μέρος της λειτουργίας της δικαιοσύνης η δε δημοσίευση ορισμένων δεδομένων μπορεί να προσβληθεί. Για τον λόγο αυτό, τα δικαστήρια πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά τον τρόπο δημοσίευσης των αποφάσεων.

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι


Ανώτατο Δικαστήριο

Λοιπά δικαστήρια

Νομολογία με τίτλους

Ναι

Όχι

Μπορείτε να αναζητήσετε νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου στη Riigi Teataja και στον δικτυακό τόπο του Ανωτάτου Δικαστηρίου με βάση το έτος, το είδος της υπόθεσης, τον αριθμό της υπόθεσης, την ημερομηνία έκδοσης της δικαστικής απόφασης, τη σύνθεση του δικαστηρίου, το είδος της διαδικασίας, το είδος της αξιόποινης πράξης, τις σημειώσεις, και το περιεχόμενο. Στον δικτυακό τόπο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, μπορείτε ακόμη να αναζητήσετε νομολογία με βάση λέξεις-κλειδιά.

Η αναζήτηση αποφάσεων πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων μπορεί να γίνει βάσει του είδους της διαδικασίας και, ανάλογα με το είδος της διαδικασίας, η αναζήτηση υποθέσεων γίνεται βάσει διάφορων κριτηρίων. Σε όλους τους τύπους διαδικασιών, μπορείτε να αναζητήσετε δικαστικές αποφάσεις με βάση τον αριθμό της υπόθεσης, το δικαστικό μέγαρο, το είδος και την ημερομηνία έκδοσης της δικαστικής απόφασης, την ημερομηνία διεξαγωγής της διαδικασίας και το περιεχόμενο της απόφασης. Όσον αφορά τις ποινικές υποθέσεις, είναι δυνατή η αναζήτηση αποφάσεων με βάση τον αριθμό της προδικαστικής διαδικασίας, το είδος της υπόθεσης και της απόφασης, το είδος της αξίωσης, το είδος της ποινής ή, π.χ., με βάση τους λόγους αθώωσης. Η αναζήτηση αποφάσεων σε αστικές και διοικητικές υποθέσεις μπορεί επίσης να γίνει με βάση την κατηγορία και το είδος της υπόθεσης, το είδος της αξίωσης και το είδος της οριστικής δικαστικής απόφασης.

Παράδειγμα τίτλου

Εξέταση της συνταγματικότητας της δεύτερης πρότασης του άρθρου 71 παράγραφος 2 του νόμου περί αεροπορίας.

Μορφότυποι


Ανώτατο Δικαστήριο

Λοιπά δικαστήρια

Έγγραφο

Μεταδεδομένα

Έγγραφο

Μεταδεδομένα

Διατίθεται η νομολογία σε μορφότυπο XML;

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Ποιοι άλλοι μορφότυποι χρησιμοποιούνται;

HTML

HTML

PDF

HTML

Περαιτέρω διαδικασίες


Ανώτατο Δικαστήριο

Λοιπά δικαστήρια

Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με:

προσφυγές;

-

Όχι

το εάν μια υπόθεση εξακολουθεί να εκκρεμεί;

Ναι

Όχι

τα αποτελέσματα των προσφυγών;

-

Ναι

το αμετάκλητο της υπόθεσης;

Ναι

Ναι

περαιτέρω διαδικασίες ενώπιον:

άλλου εγχώριου δικαστηρίου (Συνταγματικού Δικαστηρίου);

του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων;

του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Κανόνες δημοσίευσης


Σε εθνικό επίπεδο

Σε επίπεδο δικαστηρίων

Υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες για τη δημοσίευση της νομολογίας;

Ναι

-

Οι κανόνες σχετικά με τη δημοσίευση της νομολογίας ορίζονται από τους συναφείς κώδικες δικονομίας και διαφέρουν μεταξύ ποινικής και πολιτικής δικονομίας.


Ανώτατο Δικαστήριο

Λοιπά δικαστήρια

Δημοσιεύεται ολόκληρη η νομολογία ή κατ’ επιλογήν;

Κατ’ επιλογήν

Κατ’ επιλογήν

Ποια κριτήρια εφαρμόζονται για την επιλογή;

Η επιλογή πραγματοποιείται με βάση τα εξής κριτήρια:

1) η απόφαση πρέπει να είναι εκτελεστή

2) η απόφαση μπορεί να δημοσιευθεί εάν:

α) (σε αστικές και διοικητικές υποθέσεις) δεν περιλαμβάνει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα η απόφαση δημοσιεύεται με τα ονοματεπώνυμα να έχουν αντικατασταθεί με αρχικά ή άλλους χαρακτήρες και με τέτοιον τρόπο ώστε να μην θίγεται η ιδιωτική ζωή του ενδιαφερόμενου προσώπου η απόφαση δεν περιλαμβάνει πληροφορίες που υπόκεινται εκ του νόμου σε άλλους περιορισμούς πρόσβασης

β) (σε ποινικές υποθέσεις) δεν περιλαμβάνει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται εκ του νόμου σε άλλους περιορισμούς πρόσβασης ή, εάν τα ονοματεπώνυμα και άλλα προσωπικά στοιχεία αντικαθίστανται στην απόφαση με αρχικά και άλλους χαρακτήρες, τούτο γίνεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να είναι αδύνατη η ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου η απόφαση δεν περιλαμβάνει πληροφορίες που υπόκεινται εκ του νόμου σε άλλους περιορισμούς πρόσβασης.

Η επιλογή πραγματοποιείται με βάση τα εξής κριτήρια:

1) η απόφαση πρέπει να είναι εκτελεστή

2) η απόφαση μπορεί να δημοσιευθεί εάν:

α) (σε αστικές και διοικητικές υποθέσεις) δεν περιλαμβάνει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα η απόφαση δημοσιεύεται με τα ονοματεπώνυμα να έχουν αντικατασταθεί με αρχικά ή άλλους χαρακτήρες και με τέτοιον τρόπο ώστε να μην θίγεται η ιδιωτική ζωή του ενδιαφερόμενου προσώπου η απόφαση δεν περιλαμβάνει πληροφορίες που υπόκεινται εκ του νόμου σε άλλους περιορισμούς πρόσβασης

β) (σε ποινικές υποθέσεις) δεν περιλαμβάνει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται εκ του νόμου σε άλλους περιορισμούς πρόσβασης ή, εάν τα ονοματεπώνυμα και άλλα προσωπικά στοιχεία αντικαθίστανται στην απόφαση με αρχικά και άλλους χαρακτήρες, τούτο γίνεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να είναι αδύνατη η ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου η απόφαση δεν περιλαμβάνει πληροφορίες που υπόκεινται εκ του νόμου σε άλλους περιορισμούς πρόσβασης.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Ονομασία και URL της βάσης δεδομένων

Η δημοσιευμένη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Εσθονίας διατίθεται στον δικτυακό τόπο του Ανώτατου Δικαστηρίου και στην Riigi Teataja.

Η νομολογία των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων που έχει τεθεί σε ισχύ και έχει δημοσιευθεί διατίθεται στη Riigi Teataja, μέσω της δυνατότητας αναζήτησης.

Η πρόσβαση στα αιτήματα έκδοσης προδικαστικής απόφασης που υποβάλλουν τα δικαστήρια της Εσθονίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δυνατή μέσω του δικτυακού τόπου του Ανώτατου Δικαστηρίου. Στον εν λόγω δικτυακό τόπο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα στοιχεία των δικαστηρίων που έχουν υποβάλει αιτήματα έκδοσης προδικαστικής απόφασης, την ημερομηνία υποβολής και την περιγραφή του περιεχομένου των αιτημάτων και τους αριθμούς υποθέσεων των εσθονικών δικαστηρίων και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περιλήψεις της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατίθενται στην Riigi Teataja.

Στατιστικά στοιχεία για τις διαδικασίες ενώπιον των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων από το 1996 διατίθενται στον δικτυακό τόπο των δικαστηρίων. Η πρόσβαση στα στατιστικά στοιχεία του Ανώτατου Δικαστηρίου είναι δυνατή μέσω του δικτυακού τόπου του Ανώτατου Δικαστηρίου. Στατιστικά στοιχεία για τη συνταγματική αναθεώρηση διατίθενται από το 1993, ενώ στατιστικά στοιχεία για διοικητικές, αστικές, ποινικές υποθέσεις και υποθέσεις πλημμελημάτων διατίθενται από το 2002.

Ο δικτυακός τόπος του Ανώτατου Δικαστηρίου διαθέτει επίσης αναλύσεις νομολογίας για επιλεγμένα θέματα από το 2006.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων;

Ναι, η πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/08/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο