Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национална съдебна практика

Настоящата страница ви предоставя преглед на съдебната практика в Румъния.

Съдебна практика, достъпна онлайн

Съдебната практика на Румъния е достъпна на уебсайта на Върховния съд (Върховен касационен съд).

Представяне на решения / Заглавия

На уебсайта на Върховния касационен съд са публикувани два вида решения:

 1. Резюмета на решения и техните заглавия. Образецът съдържа следната информация:
 • ключови думи;
 • резюме на правни области;
 • азбучен индекс;
 • законодателство, приложено в решението (номер и година на акта, членове);
 • кратко представяне на решението (личните данни не се предоставят: имената и личните данни на страните не се посочват, както и не се споменават имената на съдиите).
 1. Анонимизирани решения без заглавия (различно от резюмета на решения). Интерфейсът за търсене позволява търсене по 7 критерия:
 • отделни ключови думи,
 • израз,
 • раздел,
 • номер на решение,
 • година на решение,
 • номер на досие,
 • година на досие.

Заглавие в гражданско отделение

Пример за заглавие от Гражданското отделение:

 • Отнемане на право върху търговска марка. Изчисляване на срок от 5 години за неизползване на търговската марка. Повдигнато възражение по отношение на преждевременния характер на това действие.
 • Съдържание по области: Гражданско право. Право на интелектуална собственост. Търговска марка.
 • Азбучен индекс: Отнемане на право върху търговска марка
 • Срок на отнемане на правото
 • Преждевременност на действието
 • Закон № 84/1998: член 45, параграф 1, буква а).

Заглавие в наказателно отделение

Пример за заглавие от Наказателното отделение:

 • Компетентност на Върховния касационен съд. Съдебна компетентност предвид статута на лицето. Съдебна компетентност в случай на промяна на правния статут на обвиняемия.
 • Съдържание по области: Наказателно процесуално право. Обща част. Компетентност. Компетентност във връзка с предмета на делото и статута на лицето
 • Азбучен индекс: Наказателно процесуално право
 • Компетентност на Върховния касационен съд
 • Компетентност в случай на промяна на статута на обвиняемия
 • Наказателно-процесуален кодекс, член 29, параграф 1 и член 40.

Заглавие в портала на съдилищата

Пример за заглавие от Портала на румънските съдилища:

 • Заглавие: Превантивно задържане. Законно прекратяване на превантивното задържане на обвиняемия.
 • Вид на делото: Решение
 • Номер на делото: 55
 • Дата на делото: 1/7/2004
 • Свързани области: наказателно и гражданско съдопроизводство (обжалвания, компетентност и др.)
 • Институция (конкретен съд): Апелативен съд на Алба Юлия — наказателно отделение

Формати

Документи, предоставени от Върховния касационен съд и други съдилища са достъпни в html формат.

Включени съдилища

Съответните съдилища включват Върховния касационен съд и обикновените съдилища.

Последващи производства

Върховни съдилища

Други съдилища

Има ли достъп до информация за:

обжалвания?

-

Да.

висящи дела?

-

Да

резултати от обжалвания?

-

Непряко. Трябва да се по дело, посочвайки фаза на производство „обжалване“.

неотменимостта на решението?

Има ли достъп до информация за неотменимостта на решенията на Върховния касационен съд?

Да

последващи производства пред:

други национални съдилища (Конституционен съд и др.)?

Съда на Европейския съюз?

Европейския съд по правата на човека?

-

Да

По отношение на обикновените съдилища достъп до информация се предоставя в Портала на съдилищата относно дела (досиета): фаза на производството (по същество, обжалване и т.н.), страни, заседания, внесени жалби и публикувани призовки (нововъведена функционалност). Достъпът до дадено дело е възможен чрез обща търсачка в Портала на съдилищата (нововъведена функционалност). Публикуваните резюмета на решения могат да включват информация относно неотменимостта на решението и последващи производства пред други национални съдилища (Конституционен съд).

Правила относно публикуването

Върховен касационен съд

Предвид значимостта и специфичното естество на делата и на съответните решения, е публикуван само подбор от съдебната практика на Върховния касационен съд на Румъния.

Публикациите на Върховния касационен съд се обновяват всеки месец и са достъпни от 2002 г. насам.

Други румънски съдилища

По отношение на другите румънски съдилища се публикува само подбор от решенията въз основа на значимостта и уникалността на съответните дела. Подборът се прави на нивото на всеки отделен съд.

Публикациите на другите румънски съдилища се обновяват всеки месец и са достъпни от 2004 г. насам.

Последна актуализация: 18/12/2013

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.