Национална съдебна практика

Португалия

Настоящата страница ви предоставя информация относно съдебната практика на Португалия.

Съдържание, предоставено от
Португалия

В Португалия правото на информация относно съдебната система е основно право на гражданите, изрично предвидено в член 20, параграф 2 от Конституцията на Португалия и приложено със Закон № 34/2004 от 29 юли 2004 г., изменен със Закон № 47/2007 от 28 август 2007 г. за установяване на правила за достъп до правосъдие и до съдилищата.

Съгласно член 4 от този закон задължение на правителството е да се предприемат мерки за запознаване със закона и правната система, като Министерството на правосъдието е отговорно за предоставянето на правна информация чрез публикуване или всякакви други форми на комуникация с оглед гарантиране на по-добро упражняване на правата и изпълнение на задълженията, определени в закона.

Публикуването на съдебни решения е международен принцип, заложен както в член 10 от Всеобщата декларация за правата на човека, така и в член 6 от Европейската конвенция за правата на човека. Този принцип е залегнал за най-напред в член 206 от Конституцията (също и по отношение на съдебни заседания) и в различни закони, които уреждат различни юрисдикции, а именно:

 • членове 167 и 656 от Гражданско-процесуалния кодекс
 • член 86, параграф 1, член 87 и член 321, параграф 3 от Гражданско-процесуалния кодекс
 • член 3 и член 115 от закона, уреждащ организацията, функционирането и процедурите на Конституционния съд
 • член 30 от Кодекса за административното съдебно производство.

Министерството управлява редица бази данни с правни документи, достъп до които е предоставен на http://www.dgsi.pt/. Те също така са публикувани в Държавен вестник и са достъпни на https://dre.pt/:

 • Решения и становища на Конституционния съд относно противоконституционност или незаконосъобразност на даден закон или относно противоконституционно бездействие.
 • Решения на Върховния съд и на Сметната палата за хармонизиране на съдебната практика и решенията на Върховния административен съд, които по закон са общозадължителни.
 • Решенията на други съдилища, които са общозадължителни.

Представяне на решения/заглавия

Уебсайтът http://www.dgsi.pt/ предоставя достъп до набор от бази данни с прецеденти и библиотеките за библиографски справки на Министерството на правосъдието.

При посещение на всяка от тези бази данни ще видите последните въведени документи и лента за навигация, която дава достъп до различни позволени видове търсене (свободно търсене по термин, по област или по описание).

Страницата, на която се въвежда търсеният текст, или страницата с резултати от търсенето показват документи по заглавие, съдържание, както и следната информация:

 • Номер на делото
 • Дата на делото
 • Докладващ съдия
 • Описание.

Пример за заглавия

Решения на Върховния съд

ДАТА НА ЗАСЕДАНИЕТО

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВАЩ СЪДИЯ

ОПИСАНИЕ

25.3.2009

08S2592

BRAVO SERRA

ИЗТИЧАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

Формати

Пълният текст на решението е достъпен (в съответствие с правилата за защита на личните данни) в html формат.

Разглеждани съдилища

Базите данни, достъпни на http://www.dgsi.pt/, съдържат съдебна практика на следните съдилища/правни субекти:

 • Върховен съд
 • Апелативни съдилища (Коимбра, Евора, Лисабон, Порто и Гимараеш)
 • Конституционен съд
 • Върховен административен съд
 • Централни административни съдилища (Северен съд и Южен съд)
 • Съд, уреждаш конфликти на съдебна компетентност
 • Становища на Прокуратурата
 • Мирови съдилища

Други производства

В Португалия се осигурява достъп до информация относно редица дела, както е посочено в таблицата по-долу.

Достъпна информация

относно:

Върховен съд

Други съдилища

обжалвания?

Да

Да

дали делото все още е висящо?

Не

Не

резултат от обжалвания?

Да

Да

дали решението е неотменимо?

Не

Не

Други дела

 • пред друг вътрешен съд (Конституционния съд и др.)?
 • пред Съда на Европейския съюз?
 • пред Съда по правата на човека?

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Правила относно публикуването

На национално равнище няма задължителни правила за публикуването на съдебна практика. В Португалия обаче има задължителни правила относно публикуването, извършвано от съдилищата.

В Португалия се публикува само избрана част от съдебната практика. Приложимите критерии са значимост и уместност.

Useful links

База данни с решения на Върховния съд

Последна актуализация: 22/01/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт