Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национална съдебна практика

Люксембург

Настоящата страница съдържа информация за съдебната практика на Люксембург.

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Съдебна практика, която е достъпна онлайн

Представяне на решения / заглавия

Съдебните решения са представени онлайн по дата или номер.

Формати

Съдебната практика е достъпна в Word или pdf формат.

Съответни съдилища

На уебсайта на Министерството на правосъдието има раздел, посветен на Конституционния съд, където има достъп до списък с решенията му.

Уебсайтът на Административния съд и на Първоинстанционния административен съд в Люксембург също съдържа база данни с решенията на тези две съдилища.

Решенията на Конституционния съд, на Касационния съд и на административните съдилища (анонимизирани) могат да бъдат намерени на уебсайта на съдебната администрация.

Други производства

Налице е информация и относно:

  • жалби;
  • статус на дадено дело (напр. висящо);
  • резултатите от обжалването;
  • неотменимостта на постановените решения;
  • други производства пред Конституционния съд и административните съдилища.

Цялата съдебна практика на Върховния съд, Конституционния съд и Административния съд и Първоинстанционния административен съд е публикувана на Портала относно правосъдието на Люксембург и на уебсайта на административните съдилища.

Правила за публикуване

Конституционните дела трябва да се публикуват в Държавен вестник („Memorial“).

Връзки по темата

Административни съдилища

Министерство на правосъдието

Портал относно правосъдието на Люксембург

Последна актуализация: 10/06/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт