Национална съдебна практика

Тази страница ви предоставя обща информация за съдебната практика на Финландия.

Съдебна практика, която е достъпна на уебсайт

Представяне на решения / Заглавия

Що се отнася до върховните съдилища и повечето други съдилища, ключовите думи и заглавието се посочват заедно с датите и регистрационния номер.

Пример за заглавие/вия

Върховен съд на Финландия

ключова дума

Трудов договор — Прехвърляне на предприятие — Право на ЕС — Въздействие на тълкуването на директивата

Регистрационен номер: S2006/340

Дата на внасяне: 29.1.2009 г.

Дата на решението: 23.4.2009 г.

Досие: 835

кратко резюме

Делото касае правото на служител, който е напуснал по време на прехвърлянето на предприятие, да получи обезщетение от приобретателя на основание член 6 от глава 7 от Закона за трудовите договори, като се взема предвид член 4, параграф 2 от Директива 2001/23/ЕО на Съвета на ЕС.

законодателство

Закон за трудовите договори 55/2001, глава 7 член 6

Директива 2001/23/ЕО на Съвета на ЕС относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности, член 4, параграф 2


Таблицата по-горе представя наличната информация относно решенията на Върховния съд. Разделът с ключовите думи включва ключовите думи и датата на решението. Краткото резюме описва основното съдържание на решението, а позоваванията на законодателството съдържат информация за приложимото национално законодателство и законодателство на ЕС.

Формати

Съдебната практика във Финландия е достъпна във формат HTML.

Последващи производства

Информация за последващите производства се предоставя от следните съдилища:

  • обща информация относно обжалванията се предоставя от Върховния съд и другите съдилища
  • информация относно висящите дела се предоставя както от Върховния съд, така и от другите съдилища
  • резултатите от обжалванията се предоставят от Върховния съд и другите съдилища
  • информация относно неотменимостта на дадено решение се предоставя от Върховния съд и другите съдилища
  • информация за друг съд (като Конституционния съд) не се предоставя от Върховния съд или другите съдилища
  • информация относно последващите производства пред Съда на Европейските общности се предоставя от Върховния съд, но не и от другите съдилища.

Правила относно публикуването

На национално равнище и на равнище съдилища съществуват задължителни правила относно публикуването на съдебната практика.

Пълна съдебна практика се публикува от Върховния съд и специализираните съдилища. В другите съдилища се публикуват само избрани дела от съдебната практика в зависимост от степента на важност на делото, прилагането на ново законодателство или изменения на съществуващото законодателството, както и от необходимостта от хармонизиране на прилагането.

Последна актуализация: 05/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт