В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.
Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национална съдебна практика

Настоящият раздел ви предоставя описание на съдебната практика в Обединеното кралство като се фокусира върху юрисдикциите в Англия и Уелс. Описанието е съсредоточено върху съдебната практика, която се намира в базите данни, достъпни безплатно за обществеността.

Съществуваща съдебна практика в Англия и Уелс

По-голямата част от съдебната практика на съдилищата под юрисдикцията на Англия и Уелс от Обединеното кралство е достъпна за обществеността.

Всички дела на Върховния съд (Supreme Court) и всички решения по същество на Гражданския апелативен съд (Civil Court of Appeal) се публикуват. Всички решения на Административния съд и избрани дела от особен правен или обществен интерес на Висшия съд (High Court) също се публикуват. Личната информация от решения в областта на семейното право и някои наказателни дела може да бъде заличена. Решенията на Трибунала от първа инстанция (First-tier Tribunal) и Трибунала от по-горна инстанция (Upper Tribunal) се публикуват, когато са от правен или обществен интерес.

След като решението бъде постановено, обикновено то се публикува между 24 часа или 2 седмици след това. Ако решението е в писмен вид, то се публикува обикновено в деня на издаването му.

Бази данни с правна информация

Решения на Камарата на лордовете (House of Lords): архив. Камарата на лордовете бе най-висшият апелативен съд в Обединеното кралство до 30 юли 2009 г. Всички решения на лордовете от 14 ноември 1996 г. до 30 юли 2009 г. могат да бъдат намерени на уебсайта на Парламента.

Парламентарни архиви. Достъп до решенията на Камарата на лордовете до 1996 г. може да бъде получен посредством архива на Парламента. Архивите съдържат решения по въззивни дела и други записи на Камарата на лордовете, действаща като съдебен орган от 1621 г. насам.

Уебсайт на Върховния съд. От 1 октомври 2009 г. Върховният съд на Обединеното кралство придоби компетентност да извършва контрол на законосъобразността на всички граждански дела в Обединеното кралство и всички наказателни дела в Англия и Уелс и Северна Ирландия. Всички решения са налични на уебсайта на Върховния съд.

Обединеният съвет за правни доклади (The Incoporated Council of Law Reporting) (ICLR) е правна организация с идеална цел, създадена през 1865 г. Тя публикува правни доклади по съдебните решения на висшите и апелативните съдилища в Англия и Уелс. Повечето от продуктите ѝ са достъпни посредством абонамент, но също така публикува WLR Daily където се предоставят безплатни резюмета на дела в рамките на 24 часа след постановяването на решенията по тях и безплатна търсачка на дела Търсене на дела.

BAILII Британско- ирландският институт за правна информация (BAILII) предоставя свободен онлайн достъп до съществен набор от британски и ирландски правни материали, включително съдебна практика. Търсачката позволява на потребителите да търсят дела в определени съдилища или в различни юрисдикции.

Посредством Open Law Project (Проект за отворено право), BAILII също подбира водещи дела от миналото и ги публикува безплатно в интернет в подкрепа на юридическото образование.

BAILII наскоро установи сътрудничество с ICLR и предоставя линкове към резюметата на ICLR на съдебни решения (ако има такова) с опция за закупуване на целия доклад на ICLR в PDF формат.

На уебсайта на Bailii може да бъде получен достъп до следните колекции:

Английските доклади (от 1220 г. to 1873 г.) могат да бъдат намерени на CommonLII

Трибунали

BAILLII също съдържа подробна информация за решения на различни други трибунали на Обединеното кралство:

Полезни връзки

BAILLII Камара на лордовете Уебсайт на Върховния съд ICLR

Последна актуализация: 08/10/2014

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт