Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница хърватски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национална съдебна практика

База данни на Върховния съд на Република Хърватия

Базата данни „SuPra“ съдържа всички решения на Върховния съд от 1 януари 1990 г. насам. В допълнение към тези решения базата данни съдържа най-важните решения на другите съдилища в Република Хърватия.

По-новата база данни със съдебна практика — „SupraNova“ — съдържа решенията на общинските (районните) съдилища, жупанийските (окръжните) съдилища, търговските съдилища, Висшия търговски съд, Висшия съд за простъпки и Върховния съд на Република Хърватия.

За всяко съдебно решение е достъпна следната информация: наименованието на съда, постановил решението, наименованието на отделението, видът на делото, датата на решението и датата на публикуване, заедно с пълния текст в doc, pdf и html формат. За всички решения, постановени от 1 януари 2004 г. насам, пълният текст е придружен и от съответна индексирана справочна информация.

В случаите на особено важни решения, представляващи особен интерес, се публикуват и правни становища.

Пълният текст, публикуван за широката общественост, се различава от оригиналния текст с цел да се защити неприкосновеността на личния живот на страните по делото. Това се постига чрез заличаване на цялата информация за самоличността на физическите и юридическите лица в съответствие с Правилата за гарантиране на анонимност на съдебните решения и Указанията за начина на гарантиране на анонимност на съдебните решения на председателя на Върховния съд на Република Хърватия.

Правилата относно публикуването на съдебните решения предвиждат, че:

  1. съдилища сами подбират най-значимите решения, които да бъдат публично оповестени, и
  2. решенията на съдилищата от по-ниска инстанция, на които се позовава Върховният съд на Република Хърватия, се публикуват в съответствие с член 396а от Гражданския процесуален закон

Висшият административен съд на Република Хърватия понастоящем се състои от две отделения (отделение „Пенсии, инвалидност и здравни въпроси“, и отделение по финансово, трудово и вещно право) и Съвета за оценка на законосъобразността на общите административни актове.

Службата за мониторинг и преглед на съдебната практика към всяко от тези отделения, съвместно с председателя на съответното отделение, прави подбор на по-значимите решения, по които са работили отделенията през съответния месец. В края на годината председателите на отделенията и Службата за мониторинг и преглед на съдебната практика се срещат, за да изберат най-важните решения, постановени от съда, които се подготвят за публикуване в ежегодния бюлетин на Висшия административен съд на Република Хърватия.

Правните становища по решенията, включени в бюлетина, също се публикуват на уебсайта на Висшия административен съд на Република Хърватия в съответния раздел по материя.

Всички решения на Съвета за оценка на законосъобразността на общите административни актове се публикуват на уебсайта на Висшия административен съд на Република Хърватия.

Последна актуализация: 04/12/2015

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.