Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национална съдебна практика

Настоящият раздел ви представя преглед на съдебната практика на Австрия, както и описание и връзки към съответни бази данни с информация за съдебна практика.

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Бази данни със съдебна практика, достъпни онлайн

Решенията на австрийските съдилища се публикуват в правната информационна система на Република Австрия и справки с тях могат да се правят на следния уебсайт:  http://www.ris.bka.gv.at/

Правната информационна система (Rechtsinformationssystem  RIS) на Република Австрия е електронна база данни, която се поддържа и управлява от австрийското Федерално Канцлерство. В нея се обнародват законодателните актове, публикувани в австрийския Държавен вестник (Bundesgesetzblatt), и се предоставя информация за правото на Федерална Република Австрия.

RIS предоставя неограничен онлайн достъп (WAI-A в съответствие с WCAG 1.0).

Представяне на решенията/сигнатура

Върховни съдилища

Други съдилища

Представяне на съдебната практика посредством сигнатура

Да

Да

Пример за сигнатура

Сериен номер RS0127077

Служебен номер 11 Os 87/11w

Дата на съдебното решение 25.8.2011

Текст на сигнатурата

Обикновено сигнатурите са съставени от следните елементи: номер на състава („11“), означение за вида на производството („Os“), служебен номер на делото („87“) и година („11“), след което се добавя датата на постановяване на съдебното решение („25.8.2011“).

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Тук може да бъде намерен Европейският идентификатор за съдебна практика (ECLI). ECLI представлява уникален идентификатор на съдебните решения в държавите — членки на ЕС.

Формат

Съдебните решения са достъпни в следните формати: XML, RTF, PDF и HTML.

Съдилища и други институции, за които се отнася

Върховни съдилища

 • Върховен съд (Oberster Gerichtshof)
 • Конституционен съд (Verfassungsgerichtshof)
 • Административен съд (Verwaltungsgerichtshof)
 • Съд по дела за убежище (Asylgerichtshof)

Обикновени съдилища и други институции

 • Окръжни апелативни съдилища (Oberlandesgerichte) и други съдилища (граждански и наказателни дела)
 • Федерален административен съд (Bundesverwaltungsgericht) (BVwG)
 • Окръжни административни съдилища (Landesverwaltungsgerichte) (LVwG)
 • Федерален финансов съд (Bundesfinanzgericht) (външен)
 • Орган за защита на личните данни (Datenschutzbehörde) (преди 2014 г.: Комисия за защита на личните данни (Datenschutzkommission))
 • Дисциплинарни комисии (Disziplinarkommissionen), Върховна дисциплинарна комисия (Disziplinaroberkommission), Апелативен трибунал (Berufungskommission)
 • Надзорен орган за представителство на служителите (Personalvertretungsaufsichtsbehörde) (преди 2014 г: Надзорна комисия за представителство на служителите (Personalvertretungs-Aufsichtskommission)
 • Комисии за равноправно третиране (Gleichbehandlungskommissionen) от 2014 г.
 • Комисии за равноправно третиране (Gleichbehandlungskommissionen) от 2008 г. (външни)
 • Независими административни съдилища (Unabhängige Verwaltungssenate)
 • Финансова документация (Finanzdokumentation), Независима финансов съд (външен) (Unabhängiger Finanzsenat), Съд по дела за убежище (Asylgerichtshof)(AsylGH)
 • Независим федерален трибунал по въпросите на убежището (Unabhängiger Bundesasylsenat)
 • Трибунал по въпросите на околната среда (Umweltsenat)
 • Федерален съвет по комуникациите (Bundeskommunikationssenat)
 • Контролни органи в областта на обществените поръчки (Vergabekontrollbehörden)

Забележка: Не всички отговори, публикувани по-долу, са приложими за всички горепосочени съдилища и трибунали.

Последващи производства

Върховни съдилища

Други съдилища

Има ли информация относно:

 • подадени жалби?

Не

Не

 • това дали производството е висящо?

Не

Не

 • резултатите от обжалванията?

Не

Не

 • неотменимостта на решенията?

Публикуват се само решенията, които не подлежат на отмяна.

Публикуват се само решенията, които не подлежат на отмяна.

 • Последващи производства пред
o друг национален съд (Конституционен съд и др.)?
o Съда на Европейския съюз?
o Европейския съд по правата на човека?

Специални резюмета на решенията на Върховния съд посочват дали има висящо производство пред друг национален или международен съд.

Да

Да

Да

Не

Не

Не

Правила относно публикуването

На национално равнище?

На равнище съдилища?

Има ли задължителни правила относно публикуването на решенията?

Да

Да

Членове 15 и 15a от Закона за Върховния съд (OGH-Gesetz), член 48a от Закона за съдебната власт (GOG), член 19 от Закона за Съда по дела за убежище (AsylgerichtshofG)

Върховни съдилища

Други съдилища

Цялата съдебна практика ли се публикува или само избрани части?

Само избрани части

Само избрани части

Ако се прави подбор, какви критерии се прилагат?

Публикува се пълният текст на решението, както и резюме.

Решения на Върховния съд, с които се отхвърлят жалби без подробно да се излагат мотивите, не се публикуват.

Решенията на другите съдилища се публикуват, ако тяхната значимост надхвърля отделното дело.

Публикува се пълният текст на решението, както и резюме.

Решения на Върховния съд, с които се отхвърлят жалби без подробно да се излагат мотивите, не се публикуват.

Решенията на другите съдилища се публикуват, ако тяхната значимост надхвърля отделното дело

Последна актуализация: 17/03/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт