EU:s nätverk och utbildningsanordnare

Med sin vision om en europeisk rättslig utbildning av allra högsta kvalitet är Europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN) den viktigaste plattformen och initiativtagaren för fortbildningen av europeiska domare, åklagare fortbildare och kunskapsutbytet dem emellan. EJTN företräder över 120 000 domares, åklagares och fortbildares intressen över hela Europa inom skilda utbildningsområden som exempelvis europeisk civil-, straff - och handelsrätt, språk och samhällsfrågor. Nätverkets mål är att bistå vid framväxten av en gemensam rättskultur inom EU. Uppdraget går ut på att hjälpa till med uppbyggnaden av ett europeiskt område med rättvisa och att främja kunskapen om europeiska rättssystem och därigenom förbättra förståelsen, tilliten och samarbetet mellan domare och åklagare i EU:s medlemsstater. Nätverket ringar också in utbildningsbehov och tar fram utbildningsstandarder och undervisningsplaner, samordnar utbyten och program som rör rättslig utbildning, sprider expertis och kunnande samt främjar samarbete mellan de juridiska läroanstalterna inom EU.

Nätverket fortsatte att växa under 2015 och utbildade 5 032 domare och åklagare från samtliga EU-länder via 1 815 utbyten och 84 seminarier. Detta motsvarar en ökning på 14,38 procent av antalet erbjudna utbildningsdagar jämfört med förra årets siffror. Förutom dessa positiva resultat har nätverket utvidgat sin verksamhet till fler områden.

Nätverkets utveckling den senaste tiden har öppnat nya möjligheter att vidareutveckla verksamheten, inte bara genom att förstärka grundmålen, utan även genom att skapa nya partnerskap. En viktig milstolpe var undertecknandet i juni 2014 av det nya samförståndsavtalet med ett antal europeiska rättsliga nätverk och sammanslutningar.

Nätverket lovprisades dessutom i rådets slutsatser Utbildning av rättstillämpare: ett viktigt verktyg för att konsolidera EU:s regelverk (2014/C 443/04), där rådet förklarar EJTN på EU-nivå är ”bäst skickat att, via sina medlemmar, samordna nationell utbildningsverksamhet och utveckla ett gränsöverskridande utbildningsutbud för domar och åklagare”.

2016: mot framtiden

De viktigaste resultaten kan sammanfattas på följande sätt:

 • Nätverket har förstärkts ytterligare enligt de mål som ställs upp i kommissionens meddelande från 2011 och EU:s agenda för rättsliga frågor till 2020: antalet utbildningsverksamheter har ökats och utbildningarna har breddats genom att nya rättsliga områden och utbildning i andra frågor för domare och åklagare har lagts till. Sist men inte minst, har utbildningens kvalitet förbättrats tack vare en grundlig utvärderingsprocess och samarbete med ett antal partner i utvecklingen av ny utbildningsverksamhet.
 • Samordningen och stödet till nationella läroanstalter, medlemmar och observatörer har förbättrats för att underlätta och förbättra deras utbildningsutbud genom en väsentlig förbättring av nätverkets katalog och Katalog+ samt genom anordnandet av nätverksplattformar och utbildningstillfällen.
 • Resultaten har förbättrats genom befintliga ekonomiska resurser och metodverktyg samt expertis och sakkunskap via nätverksarbetet genom att erbjuda verksamheter för att fastställa och sprida bästa praxis för utbildning och utbildningsmetoder.

Dessa resultat bidrar till de strategiska mål som har ställts upp för perioden 2014–2020:

 • Fortsätta att främja ömsesidigt förtroende mellan domare och åklagare från olika europeiska rättssystem.
 • Öka kunskapsnivån om EU-rätten inom de europeiska rättsväsendena.
 • Sörja för höga kvalitetsstandarder för den europeiska rättsliga utbildningen och främja högra kvalitetsstandarder för den nationella rättsliga utbildningen.
 • Främja tidig utveckling av domares och åklagares europeiska profil.
 • Sträva efter att öka EJTN:s nätverksfunktion.
 • Sträva efter ett mer ändamålsenligt externt samarbete.
 • För att upprätthålla det rättsliga oberoendet, i så stor utsträckning som möjligt stärka EJTN:s ledande roll inom alla områden för rättslig utbildning på EU-nivå.

EJTN:S ÅTGÄRDER

Rättsliga utbyten

Vistelser i en utländsk rättslig miljö kan leda till utbyte av bästa praxis och kunskaper och bidra till en starkare känsla av att tillhöra en gemensam rättslig kultur.

Utbytesprogrammet har upplevt en exponentiell ökning ända sedan tillkomsten 2005. År 2015 firade nätverket tioårsjubileet för utbytesprogrammet för rättsliga myndigheter. Antalet deltagare, deltagande länder och de typer av verksamheter som erbjuds ökar ständigt: när programmet startade 2005 deltog 169 domare och åklagare från EU, 2015 var siffran 1 815.

Utbytesmöjligheterna har dessutom breddats under årens lopp med målet att diversifiera de föreslagna utbildningsåtgärderna och tillgodose rättsväsendenas olika behov:

 • Kortvariga utbyten i domstolar i EU-länderna (en till två veckor).
 • Längre fortbildningsperioder (tre–tolv månader), vid Europeiska unionens domstol, Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) och Eurojust.
 • Specialiserade utbyten: en nyhet som omfattar utbyten mellan domare och åklagare som är specialiserade inom olika rättsliga områden, t.ex. miljörätt, flyktingrätt, arbetsrätt eller konkurrensrätt.
 • Yrkesmässiga utbyten och studiebesök om bekämpning av terrorism och radikalisering: en ny typ av utbyten som infördes från 2015 som svar på de ökande behoven och prioriteringarna för EU:s domarkår.
 • Bilaterala utbyten mellan domstolar eller åklagarmyndigheter i EU-länderna, som även de inleddes 2015, där en grupp rättstillämpare från samma domstol/åklagarmyndighet tillsammans besöker en domstol/åklagarmyndihget i ett annat EU-land för att få erfarenheter samt utveckla bästa praxis och samarbete.
 • Utbyten för fortbildare på det rättsliga området om undervisningsmetoder, inklusive bästa praxis som kartlagts i den rapport som EJTN utarbetat inom ramen för pilotprojektet om europeisk rättslig utbildning, som föreslogs av Europaparlamentet 2012 och verkställdes av Europeiska kommissionen 2013–2014.

Nätverket har för avsikt att vidareutveckla sitt utbud av utbyten för EU:s rättsväsenden genom att från och med 2016 införa utbyten som är särskilt utformade för domstolsordförande och chefer för åklagarmyndigheter i EU:s medlemsstater.

Aiakosprogrammet

Detta program erbjuder två veckors utbyte (en vecka utomlands och en vecka hemma som värd för utländska kolleger) för blandade grupper av inhemska och utländska juristpraktikanter eller nyutnämnda domare och åklagare i andra europeiska läroanstalter för inledande utbildning samt i domstolar och åklagarmyndigheter.

Syftet med projektet är att öka deltagarnas medvetenhet om den europeiska dimensionen av deras (framtida) arbete och att främja ömsesidig förståelse för olika europeiska rättskulturer och rättssystem. Under 2015 deltog 401 blivande domare och åklagare från EU i Aiakosprogrammet.

Studiebesök

Två till fem dagars studiebesök vid Europeiska unionens domstol, Europadomstolen, Eurojust och EU-institutioner i Bryssel ger domare, åklagare och fortbildare från hela Europa chans att bekanta sig med hur dessa institutioner fungerar samt att utbyta sakkunskaper, erfarenheter och bästa praxis.

Under 2015 deltog nästan 400 domare och åklagare i dessa studiebesök.

Workshoppar och seminarier om fortbildning

Seminarier om straffrätt

Ömsesidig tillit och ömsesidigt förtroende utgör grunden för en ändamålsenlig tillämpning av straffrätten inom EU. Utbildning i straffrätt ger ett smidigt gränsöverskridande samarbete, ömsesidigt erkännande av brottmålsdomar och rättstillämparnas förtroende för varandras straffrättsliga system.

Inom detta område främjar nätverket innovativa utbildningsmodeller (lära genom att göra) via sina seminarier om straffrätt i syfte att förbättra förståelsen av EU:s gällande straffrättsliga ram så att rättstillämparna kan samarbeta med varandra över gränserna.

Ett förstärkt samarbete mellan olika EU-organ och nätverket utgör hörnstenen i de projekt som utformas av EJTN på det straffrättsliga området. EJTN:s och Eurojusts roll inom ramen för seminarierna är att främja samarbete i straffrättsliga frågor, eftersom de är de viktigaste aktörerna på detta område. Tack vare de gemensamma utredningsgruppernas seminarier tillsammans med Cepol och i

samarbete med dessa gruppers nätverk kan tjänstemän inom rättsväsendet och brottsbekämpningen förbättra det gränsöverskridande samarbetet i komplexa utredningar. EJTN och det europeiska nätverket av kontaktpunkter med avseende på personer som har gjort sig skyldiga till folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser (nätverket mot folkmord) genomförde tillsammans ett framgångsrikt utbildningsprogram om viktiga internationella brott och deras inverkan på EU.

Tanken med seminarierna om rättssäkerhetsgarantier i EU (en ny seminarieserie som ska hållas under 2016) är att de ska förbättra förståelsen och ge en översikt av rätten till försvar i brottmål enligt EU-rätten, som består av en uppsättning direktiv för att stärka rättssäkerhetsgarantierna (tolkning och översättning, information och tillgång till advokat).

Under 2015 samlade seminarierna om straffrätt mer än 400 deltagare.

Språkprojekt

En prioritering för nätverket är att utforma språkprojekt för utbildning inom EU:s rättsväsenden i juridisk engelska och franska. Varje år sedan 2011 har flera språkseminarier om rättsligt samarbete i straff-/civilrättsliga frågor anordnats i flera EU-länder. Syftet med kurserna är att både utveckla deltagarnas rättsliga och språkliga färdigheter genom att kombinera rättslig information och språkövningar på ett praktiskt och dynamiskt sätt. Ett annat mål är att skapa förutsättningar för direkta kontakter mellan rättstillämpare från de olika EU-länderna för att främja en gemensam europeisk rättslig kultur.

EJTN:s språkprogram 2015 erbjöd en bred uppsättning utbildningsmöjligheter för rättsväsendena i EU: förutom språkundervisning i samband med rättsligt samarbete i straff-/civilrättsliga frågor ingick också språkundervisning om mänskliga rättigheter och e-lärandemoduler.

Förutom seminarierna togs en uppdaterad handbok fram inom ramen för språkprogrammet, med ordlistor på både engelska och franska om straffrätt.

Språkhandboken finns i elektroniskt format här.

Milstolpen att 1 000 domare och åklagare skulle genomgå språkundervisning sedan det första språkseminariet (som hölls i februari 2011) nåddes 2015, då över 300 europeiska rättstillämpare från över 20 EU-länder deltog i EJTN:s språkprogram inom områdena civil- och straffrätt samt mänskliga rättigheter.

Förvaltningsrättsprojekt

Underarbetsgruppen för förvaltningsrätt är ett uttryck för nätverkets åtagande att tillgodose utbildningsbehoven hos alla rättstillämpare i EU genom att erbjuda en rad utbildningar inom så olika områden som offentlig upphandling i EU, asylrätt, alternativ tvistlösning, mänskliga rättigheter och tillgång till rättvisa, skatterätt och mycket mer. Under dessa utbildningskurser lär sig deltagarna mer om hur deras kolleger runtom i Europa arbetar, samtidigt som man diskuterar rättsliga frågor med ledande experter på motsvarande områden. Europadomstolen erbjuder dessutom deltagarna möjligheten att vara med på en förhandling i stora avdelningen, och diskutera resultatet av olika domstolsförhandlingar med tjänstgörande och före detta tjänstemän. Under 2015 gick underarbetsgruppen ihop med ett antal partner – från Europeiska sammanslutningen för medlingsdomare (GEMME), Sammanslutningen för europeiska förvaltningsdomare (AEAJ) och Internationella sammanslutningen för asylrättsdomare (IARLJ) – för att tillsammans anordna utbildning av hög kvalitet i människorättsliga frågor, alternativ tvistlösning och asylrätt. Projektet fick även stöd från tjänstemän från den tidigare och nuvarande Europeiska kommissionen, Europadomstolen och Europeiska unionens domstol samt Europarådets Help-program, för att tillhandahålla utbildning baserad på erfarenhetsutbyte och praktiska övningar. För att nå ut till fler deltagare fortsätter underarbetsgruppen dessutom att årligen via poddradio sända minst två av sina utbildningar. Poddradiosändningarna under 2015 handlade om offentlig upphandling och utbildning i EU:s asylrätt.

Under 2015 deltog dessutom över 200 domare, åklagare och fortbildare på det rättsliga området i underarbetsgruppens utbildningsverksamheter.

Civilrättsprojektet

Civilrättsprojektet (CiLaw) syftar till att förbättra det rättsliga samarbetet i civilrättsliga frågor och inriktas på att utveckla de deltagande ländernas rättssystem och rättsliga kultur samt de viktigaste aspekterna av EU-rätten. Huvudteman för civilrättsseminarierna är familjerätt, bolagsrätt, europeisk processrätt och handelsrätt.

Civilrättsprojektet erbjuder tvådagars utbildningskurser för domare och åklagare i de 27 EU-länderna.

Framtida åtgärder inom ramen för civilrättsseminarierna är att bredda utbildningsområdena och på så sätt skapa ett mer komplett utbud för att tillgodose utbildningsbehoven hos EU:s rättstillämpare. EJTN:s underarbetsgrupp för civilrätt genomför fler seminarier via poddradiosändningar även under 2016 för att ge alla intresserade yrkesverksamma inom EU fri tillgång till utbildningsprogrammen. Inom ramen för samarbetet med EJTN:s projektpartner och sin ständiga strävan att ständigt ta sig an nya utbildningsutmaningar planerar underarbetsgruppen för civilrätt att samarbeta med Europeiska sammanslutningen för medlingsdomare (GEMME) för att genomföra en ny upplaga av den populära utbildningskursen om europeisk processrätt på familjerättens område.

Under 2015 deltog 239 domare (fredsdomare) från EU i seminarier om civilrätt.

Metoder för rättslig utbildning

Arbetsgruppen för metoder för rättslig utbildning (Judicial Training Methods, JTM) invigdes officiellt 2015. JTM-arbetsgruppen inrättades för att tillgodose följande behov:

 • Utbyta god praxis för rättslig utbildning mellan rättstillämpare i EU och utforma nya metoder för kunskapsinhämtning och utbildning.
 • Kombinera behovet av rättslig utbildning med behovet av rättssystem av god kvalitet.

JTM kan ses som en röd tråd som kopplar ihop alla andra EJTN-åtgärder, eftersom syftet är att föreslå de mest effektiva och konkreta utbildningsmetoderna och öka spridningen av bästa praxis, vilka är grundläggande krav för all rättslig utbildning.

Under 2015 organiserades arbetet i JTM-arbetsgruppen kring tre teman och tre huvudsakliga åtgärdsområden: Utvärdering/bedömning, yrkeskunskap och ledarskap.

Med ett tydligt fokus på verktygen har JTM-arbetsgruppen uppdaterat EJTN:s handbok om metodik för rättslig utbildning i EU (den tidigare handboken om utbildning av fortbildare – publicerad 2013), för att göra den mer tillgänglig. Dessutom har ett utvärderingsfrågeformulär och en handbok om bedömning av utbildningar tagits fram för att främja utbyte av bästa praxis mellan de nationella läroanstalterna.

Under det första verksamhetsåret har 131 personer deltagit i JTM:s åtgärder.

Themistävlingen för blivande domare i Europa

EJTN:s Themistävling är öppen för blivande domare i Europa och har som mål att främja diskussioner och skapa nya infallsvinklar för internationellt civil- och straffrättsligt samarbete, mänskliga rättigheter och juridisk etik. Tävlingen syftar främst till att sammanföra framtida domare från olika länder i Europa för att de ska få dela med av sina gemensamma värderingar, utbyta nya erfarenheter och diskutera nya perspektiv inom områden av gemensamt intresse.

Tävlingen anordnas av EJTN varje år och är öppen för blivande domare från alla läroanstalter som är medlemmar eller observatörer i nätverket. Grupper med tre blivande domare åtföljda av en lärare/handledare kan anmäla sig till tävlingen, som består av fyra semifinaler och en final. Ettan och tvåan i varje semifinal går till final. Priset för den vinnande gruppen är en veckas studiebesök, som anordnas och finansieras av nätverket, vid en rättslig institution i EU. Ämnena för semifinalerna och finalen varierar. Tävlingen 2015 handlade om internationellt samarbete i straffrättsliga frågor, internationellt samarbete i civilrättsliga frågor (europeisk familjerätt), internationellt samarbete i civilrättsliga frågor (europeisk processrätt) juridisk etik och etiska regler samt rätten till en rättvis rättegång (artikel 47 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och artikel 6 i Europakonventionen).

I 2015 års upplaga av Themistävlingen deltog 44 grupper med totalt 164 deltagare.

Katalogen

EJTN:s allmänna katalog har funnits sedan 2003. Den innehåller utbildningsverksamheter som anordnas och väljs av EJTN och riktas till alla verksamma i EU-ländernas rättsväsenden. Under 2015 erbjöd 16 rättsliga institutioner 216 seminarier i den allmänna katalogen. Utbildningarna handlade bland annat om yrkespraxis, samhällsfrågor, språkfrågor, juridiska färdigheter, mänskliga rättigheter, kriminaltekniska frågor, europeisk internationell rätt, straffrätt, civilrätt och förvaltningsrätt. Det totala antalet utländska deltagare i 2015 års allmänna katalogprogram var 1 407.

Katalog+ över fortbildningsverksamhet i alla medlemsstater

Syftet med detta projekt är att ge europeiska domare möjlighet att delta i utbildningskurser som anordnas av de juridiska läroanstalter som är medlemmar i EJTN. Under 2015 deltog 17 rättsliga institutioner i projektet, och varje institution anordnade ett seminarium om ett lagstiftningsområde. Totalt 280 platser erbjöds utländska deltagare. Som ett framgångsmått för programmet fylldes 72 procent av det totala antalet tillgängliga utbildningsplatser, med 206 utländska deltagare. De Katalog+-seminarier som erbjöds av de respektive nationella läroanstalterna samlade dessutom 1 251 nationella deltagare. För år 2015 genomgick totalt 1 457 domare fortbildning.

Seminarier om bekämpning av terrorism

Detta heltäckande utbildningsprogram om bekämpning av terrorism och radikalisering som leder till våldsam extremism inleddes 2015.

EJTN har utökat verksamheten i över ett årtionde för att möta de nya utmaningar som de europeiska rättsväsendena står inför. Det trängande behovet av gemensamma och samordnade åtgärder och utbildningsprogram som inriktas på grundorsakerna till våldsam extremism och förebyggande av radikalisering samt rättsligt och brottsbekämpande samarbete i kampen mot terrorism och utbyte av bästa praxis om utredning, åtal, rehabilitering och återintegrering av terrorister, har upprepats vid ett antal tillfällen i uttalanden på hög nivå under den senaste tiden, och detta behov har olyckligtvis blivit ännu tydligare med tanke på den senaste tidens händelser i Europa. Det var i detta sammanhang som Europeiska kommissionen gav EJTN i uppdrag att tillsammans med sina medlemmar och partner utforma ett omfattande utbildningsprogram om bekämpning av terrorism och radikalisering som leder till våldsam extremism. Programmet genomförs mellan september 2015 och maj 2016 och är skräddarsytt för att passa behoven hos berörda aktörer och rättstillämpare i EU. Programmet utgör ett unikt forum där domare, åklagare och andra rättstillämpare kan utbyta erfarenheter och bästa praxis med sina kolleger från olika håll i Europa, för att diskutera den senaste rättsliga utvecklingen och utmaningarna i samband med åtal och tilldelning av mål som omfattar terrorister och andra personer som gjort sig skyldiga till våldsamma extremistbrott samt problemen med radikalisering och mekanismerna för förebyggande och upptäckt av radikalisering.

Under det första verksamhetsåret deltog över 100 EU-domare i seminarier om bekämpning av terrorism.

E-verktyg

EJTN investerar i utvecklingen av olika e-verktyg för att bredda utbudet av rättslig utbildning och tillhandahålla nödvändiga resurser för personer som ansvarar för program och innehåll när det gäller rättslig utbildning.

Det finns ett ständigt behov av att bredda spridningen av rättslig utbildning och kunskap

så att informationen når ut till fler personer. Det är också nödvändigt att förbättra den administrativa kapaciteten när det gäller programledning och deltagare. De organisationer som

planerar eller utformar kurser i rättslig utbildning behöver dessutom tillgång till information och kontakter för att arbeta effektivt. E-verktyg tillgodoser alla dessa behov och EJTN tillhandahåller många typer av e-verktyg, bland annat flera onlineplattformar, ett programapplikationssystem online, e-lärande och blandade utbildningskurser, poddradiosändningar och webbinarier samt en samling virtuella resurser. Exempel:

 • En nätverksplattform, som fungerar som ett centralt virtuellt samarbetsforum för personer som arbetar med EJTN:s projekt. Nätverket driver dessutom flera viktiga verktyg, t.ex. expertisdatabasen och plattformen för informationsutbyte om förslagsomgångar från Europeiska kommissionen.
 • EJTN driver fyra e-lärandekurser, som är fritt tillgängliga för alla.
 • Poddradiosändningar och webbinarier.

EJTN:s partner:

 • Europeiska kommissionen
 • Europeiska unionens domstol
 • Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
 • Europarådet
 • Cepol
 • Europeiska stödkontoret för asylfrågor
 • Eurojust
 • Nätverket mot folkmord – det europeiska nätverket av kontaktpunkter med avseende på personer som har gjort sig skyldiga till folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser
 • Gemensamma utredningsgrupper (JIT)
 • Det europeiska nätverket för domstolsadministrationer (ENCJ)
 • Sammanslutningen av de högsta förvaltningsdomstolarna i Europeiska unionen (ACA-Europe)
 • Det europeiska rättsliga nätverket (EJN)
 • Internationella sammanslutningen för asylrättsdomare (IARLJ)
 • Sammanslutningen för konkurrensrättsdomare (AECJL)
 • Europeiska sammanslutningen för medlingsdomare (GEMME)
 • Europeiska sammanslutningen för arbetsdomstolsdomare (EALCJ)
 • Europeiska unionens forum för miljödomare (EUFJE)
 • Det europeiska nätverket för miljöåklagare (ENPE)
 • Nätverket NADAL (Network of Public Prosecutors or equivalent institutions at the Supreme Judicial Courts of the Member States of the European Union)
 • Sammanslutningen för europeiska förvaltningsdomare (AEAJ)
 • Internationella sammanslutningen för europeiskt samarbete om rättsliga och inrikes frågor (EUCOJUST)
 • Max Plank-institutet.

Tidigare milstolpar

EJTN är en icke vinstdrivande internationell organisation som inrättades 2000.

 • 1999: Informella möten mellan vissa ledare för juridiska läroanstalter i EU.
 • 2000: Inrättande av Europeiska nätverket för juridisk fortbildning (Bordeauxstadgan).
 • 2003: EJTN blir en belgisk icke vinstdrivande internationell organisation och får ställning som juridisk person.
 • 2004: EJTN genomgår en organisatorisk reform för att säkerställa tillräcklig finansiell kapacitet och välkomnar juridiska läroanstalter från nya EU-länder.
 • 2005: EJTN inrättar ett ständigt sekretariat i Bryssel.
 • 2006: EJTN bemyndigas av kommissionen att genomföra det första årliga utbytesprogrammet för domare och åklagare.
 • 2008: EJTN firar viktiga framgångar när det gäller antal genomförda utbyten och antal fortbildningstillfällen som erbjuds.
 • 2009: EJTN erkänns som nyckelaktör när det gäller att främja EU:s strategi för e-juridik.
 • 2010: EJTN startar sina första egna utbildningsprogram.
 • 2012: Fortsatt kraftig ökning då deltagarantalet passerade 2 400 på EJTN:s olika kurser (exklusive de som anges i EJTN-katalogen).
 • 2013: Europeiska kommissionen lyfter fram vad EJTN har åstadkommit genom att peka på nätverkets ytterst viktiga roll inom rättslig utbildning, (förordning (EU) 1382/2013) och ger EJTN en driftsbidrag för perioden 2014–2020 inom ramen för EU:s nya program Rättsliga frågor.
 • 2014: EJTN ingår ett samförståndsavtal med tolv europeiska nätverk och sammanslutningar för framtida samarbete på området för rättslig utbildning.
 • EJTN:s grundläggande vikt inom området för europeisk rättslig utbildning erkänns av Europeiska unionens råd.

Kontaktuppgifter:

Adress: Rue du Commerce 123, 1000 Bryssel, Belgien

Rättslig ställning: Internationell organisation utan vinstdrivande syfte (aisbl) enligt belgisk lagstiftning.

E-post: ejtn@ejtn.eu.

Länkar

EJTN:s webbplats

Senaste uppdatering: 13/02/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats