EU training networks & structures

With the developments in European legislation and greater mobility of European citizens, a clear need has emerged in the past decade for continuous training for legal practitioners at European level. Such training is provided by several European structures established with the support of Member States, and a number of professional organisations, often with supported by European funding.

Training networks and structures at European level

Professional organisations organising training activities at European level

EU-level judicial networks cooperating with the EJTN regarding European judicial training

Training networks and structures at European level

Depending on their profession and particular needs, legal practitioners can apply to one or other of the structures briefly presented here. Also, many courses are offered by universities and private training providers.

For judges and prosecutors

The European Judicial Training Network (EJTN)

Founded in 2000, the EJTN develops training standards and curricula, coordinates judicial training exchanges and programmes and fosters cooperation between national training structures for judges and prosecutors. The EJTN secretariat-general is based in Brussels (Belgium). You can find a summary of EJTN activities here.

For all legal practitioners

The Academy of European Law (ERA)

ERA organises conferences, seminars, professional training courses and policy debates on different areas of EU law, designed for all legal practitioners. ERA is located in Trier (Germany). You can find a summary of its activities here.

The European Institute of Public Administration – European Centre for Judges and Lawyers (EIPA)

Training on European Union law is one of EIPA's areas of activity. Training is tailored for judges, legal practitioners, EU and national officials and private sector lawyers. EIPA has centres in Maastricht (Netherlands), Luxembourg, Barcelona (Spain) and Warsaw (Poland). You can find a summary of its activities here.

Professional organisations organising training activities at European level

The following organisations representing legal practitioners at European level organise training activities on an ad hoc basis.

Lawyers, barristers, solicitors

The Council of Bars and Law Societies of Europe - CCBE

Notaries

The Council of the Notariats of the European Union - CNUE

Judicial Officers

The International Union of Judicial Officers - UIHJ

EU-level judicial networks cooperating with the EJTN regarding European judicial training

The EJTN gathers all national judicial training bodies of the EU Member States and as such is the best placed body to coordinate and develop further judicial training. It cooperates with other EU-level judicial networks, whose respective objectives and training-related interests are presented in the following factsheets:

The report of the 2013-2014 project promoting the cooperation between the EJTN and the above-mentioned networks is available here.

Last update: 11/02/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Akademie evropského práva – ERA

Cílem ERA je podporovat porozumění a osvědčené postupy v oblasti práva EU poskytováním vzdělávání a fóra pro diskusi a výměnu právníkům z celé Evropy.

Cílové skupiny

ERA spolupracuje se všemi praktiky z oblasti práva:

 • soudci
 • státními zástupci
 • právníky vykonávajícími soukromou praxi
 • notáři
 • podnikovými právníky a právníky v obchodní sféře
 • exekuční a donucovací orgány
 • právníky ve státní správě

Druhy nabízených vzdělávacích aktivit

Jak vysvětluje sdělení Evropské komise k justičnímu vzdělávání ze září 2011, ERA „disponuje rozsáhlými zkušenostmi v organizaci seminářů věnovaných právu Unie pro multikulturní publikum“. Nabízí konference a kurzy na různých úrovních ve svém středisku v Trevíru (nedaleko justiční metropole EU Lucemburku), v Bruselu i v celé Evropě:

 • Výroční konference a fóra, na nichž se probírá a diskutuje nejnovější vývoj
 • Semináře zaměřené na konkrétní otázky pro praktiky, kteří je podrobně prozkoumávají
 • Základní vzdělávací kurzy jako úvod do některé konkrétní oblasti práva EU
 • Informační schůzky v Bruselu, na nichž se analyzuje aktuální vývoj v právu EU
 • Kurzy právnického jazyka

ERA dále poskytuje:

 • E-learningové kurzy a zdroje
 • E-prezentace předních odborníků na právo EU
 • Čtvrtletní právní časopis s názvem ERA Forum

Vzdělávací programy ERA zahrnují všechny oblasti práva EU:

 • evropské veřejné právo, např. institucionální právo, základní práva, azyl a imigrace, environmentální právo, zdanění
 • evropské soukromé právo, např. ochrana spotřebitele, pracovní a sociální právo, mezinárodní právo soukromé, justiční spolupráce v občanských věcech
 • evropské obchodní právo, např. právo hospodářské soutěže, veřejné zakázky, právo duševního vlastnictví, korporativní právo, finanční služby
 • evropské trestní právo, např. justiční spolupráce v trestních věcech, policejní spolupráce

Aktivity v roce 2015

V roce 2015 ERA pořádala 157 vzdělávacích akcí, kterých se účastnilo 6903 právníků z 54 zemí. Dále nabídla 7 e-learningových kurzů a zhruba 60 e-prezentací.

Profesní struktura účastníků byla následující:

 • soudci: 27%
 • státní zástupci: 5%
 • právníci vykonávající soukromou praxi: 24%
 • podnikový právníci: 5%
 • exekuční a donucovací orgány 1%
 • úředníci EU: 7%
 • ministerští úředníci: 6%
 • jiní státní úředníci: 9%
 • akademici: 5%
 • nadace/zástupci neziskových organizací: 4%
 • ostatní: 6%

Mezinárodní partnerství a dohody

ERA jako zakládající člen Odkaz se otevře v novém okně.Evropské sítě pro justiční vzdělávání (EJTN) byla v roce 2013 opětovně zvolena do řídícího výboru EJTN na období 2014-2017. Na stejné období byla ERA zvolena svolavatelem programových pracovních skupin EJTN a členem pracovní skupiny pro technologie. Udržuje rovněž těsné vztahy s jednotlivými národními institucemi justičního vzdělávání a s několika z nich uzavřela rámcové dohody o společném pořádání vzdělávacích akcí pro soudce a státní zástupce.

ERA také pravidelně spolupracuje na jednotlivých projektech s Odkaz se otevře v novém okně.Radou evropských advokátních komor (CCBE), Odkaz se otevře v novém okně.Radou notářství Evropské unie (CNUE), Odkaz se otevře v novém okně.Evropskou asociací podnikových právníků (ECLA) a s dalšími organizacemi právníků na evropské i národní úrovni.

ERA je jako veřejně prospěšná nadace členem Odkaz se otevře v novém okně.Evropského nadačního centra.

Historie

ERA byla založena v roce 1992 z iniciativy Evropského parlamentu. Mezi zakladatele patřilo Lucemburské velkovévodství, spolková země Porýní-Falc, město Trevír a sdružení Přátelé ERA. V uplynulých letech do nadace vstoupilo mimo jiné 25 z 27 členských států.

Kontaktní údaje

Akademie evropského práva (ERA)
Metzer Allee D-54295 Trevír - Německo
Tel.: +49 651 93737-0
Bruselská pobočka
Avenue d'Auderghem 36 - B-1040 Brusel - Belgie

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.info@era.int

Počet zaměstnanců: 74

Právní postavení: ERA je nezisková veřejná nadace.

Další odkaz

Odkaz se otevře v novém okně.Internetové stránky ERA

Poslední aktualizace: 24/01/2019

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Evropský institut veřejné správy – EIPA

Evropské centrum pro soudce a právníky je specializovanou pobočkou Evropského institutu veřejné správy (EIPA). Centrum se nachází v Lucemburku a věnuje se vzdělávání soudců, státních zástupců, advokátů provozujících soukromou praxi a právníků z veřejné správy v členských státech EU, kandidátských zemích a zemích s asociačními dohodami s EU, jakož i v zemích ESVO.

Typy vzdělávacích aktivit

Sdělení Evropské komise o justičním vzdělávání ze září 2011 označuje institut EIPA za jednoho z mála poskytovatelů odborného vzdělávání soudců a dalších zástupců právnických profesí na evropské úrovni. Většinu těchto vzdělávacích aktivit vytváří a realizuje Evropské centrum pro soudce a právníky Evropského institutu veřejné správy (EIPA ECJL).

Vedle všeobecně přístupného vzdělávání a konferencí poskytuje EIPA ECJL řadu vzdělávání na míru, které se zaměřuje na praktické problémy, konzultace a odborné vedení, jakož i srovnávací výzkum týkající se provádění práva EU a justičního vzdělávání v členských státech EU a zemích přidružených k Evropské unii (kandidátské země, země ESVO atd.). Tyto služby jsou poskytovány v rámci zakázek a grantů na akci přidělovaných orgány EU nebo prostřednictví bilaterálních kontaktů s vnitrostátní správou.

V rámci kategorie všeobecně přístupných aktivit nabízí centrum následující druhy aktivit:

 • workshopy věnované praktickým problémům, s různou dobou trvání,
 • programy celoživotního vzdělání pro dospělé, jako jsou magisterské programy a magisterské kurzy (jak prezenční, tak smíšené s e-learning programy), v nabídce jsou programy s dobou trvání jeden týden až dva roky,
 • individuálně vybrané e-learning výukové kurzy o přístupu k dokumentům, otázkách souvisejících s vnitřním trhem (např. volný pohyb osob, zadávání veřejných zakázek, atd.), právu životního prostředí a otázkách justiční spolupráce,
 • konference o posledním vývoji v různých oblastech práva, jako je unijní právo životního prostředí, unijní právo v oblasti finančních služeb, otázky justiční spolupráce, právo veřejné služby EU a nejnovější vývoj judikatury Soudního dvora.

V rámci kategorie smluvních aktivit se EIPA a její Evropské centrum pro soudce a právníky v Lucembursku v návaznosti na konzultace klientů (za účelem reagování na specifické potřeby) specializuje na následující druhy aktivit na míru:

 • pracovní semináře kombinující učení založené na řešení konkrétních problémů a odborné vedení
 • studijní pobyty, buď samostatné, nebo kombinované se vzdělávacími kurzy na vybraná témata
 • aktivity smíšeného vzdělávání (prezenční a e-learning) na míru
 • moduly počátečního vzdělávání pro soudce, státní zástupce a ostatní soudní pracovníky v různé délce trvání
 • příprava školitelů, včetně rozvoje vzdělávacích materiálů a manuálů

Vzdělávací aktivity EIPA ECJL tematicky pokrývají:

 • institucionální právo EU (a EHP)
 • evropské správní právo a základní práva
 • evropský regulační právní rámec, jako je např. právo v oblasti životního prostředí, ochrany spotřebitele, bezpečnosti potravin, pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
 • všechny oblasti vnitřního trhu EU, včetně práva v oblasti finančních služeb, veřejných zakázek a hospodářské soutěže
 • evropskou a mezinárodní justiční spolupráci v rodinných, obchodních a jiných občanských věcech, jakož i justiční spolupráci a spolupráci v oblasti prosazování práva v trestních věcech
 • řízení a vedení sporu před soudy EU a ESVO

Centrum se rovněž specializuje na aktivity vzdělávání a odborného vedení, jejichž cílem je posílit nezávislost soudnictví a zlepšit správu a kvalitu justice pomocí identifikace a sdílení znalostí a praktických zkušeností v oblastech, jako je

 • zavedení řízení kvality v soudnictví
 • řízení justičních orgánů (soudy, úřady státního zastupitelství, instituce justičního vzdělávání)
 • analýza potřeb justičního vzdělávání a hodnocení kvality i výsledků justičního vzdělávání atd.
 • etika a boj proti korupci
 • vztahy s veřejností a postupy a dovednosti v oblasti komunikace
 • zavedení a používání nástrojů elektronické justice

Stávající aktivity:

EIPA realizuje 600 až 700 vzdělávacích aktivit, kterých se účastní 12 000 až 14 000 účastníků. Z toho Evropské centrum pro soudce a právníky EIPA realizuje v průměru 110 až 130 vzdělávacích aktivit ročně určených výše uvedeným cílovým skupinám.

Počet vzdělávacích aktivit (včetně počátečního vzdělávání a studijních pobytů) v roce 2015 celkem: 131

 • aktivity pro soudce, státní zástupce a advokáty se soukromou praxí: 28
 • aktivity pro další právnické profese včetně ostatních zaměstnanců soudů: 3
 • aktivity pro právníky a ostatní zaměstnance ve veřejné správě: 100

Počet účastníků v roce 2015 celkem: 2 423

 • aktivity pro soudce, státní zástupce a advokáty se soukromou praxí: 375
 • aktivity pro další právnické profese včetně ostatních zaměstnanců soudů: 26
 • aktivity pro právníky působící ve veřejné správě: 2022

Průměrný počet dnů na účastníka v roce 2015 celkem: 2

 • aktivity pro soudce, státní zástupce a advokáty se soukromou praxí: 2
 • aktivity pro další právnické profese včetně ostatních zaměstnanců soudů: 4
 • aktivity pro právníky působící ve veřejné správě: 2

Výše uvedené statistiky zahrnují počáteční vzdělávání, průběžné vzdělávání, odborné vedení a studijní pobyty a účastníky z EU i mimo EU, ale nezahrnují počty týkající se magisterského programu centra. Tyto údaje navíc zahrnují všeobecně přístupné aktivity i aktivity financované částečně (např. prostřednictvím grantů na akci GŘ pro spravedlnost) a plně prostřednictvím zakázek, které byly EIPA přiděleny za strany EU a vnitrostáních orgánů.  Nezahrnují však soudce, státní zástupce a advokáty vzdělávané v rámci projektu Euromed Justice III, který EIPA vede.

Mezinárodní partnerství a dohody

EIPA je součástí Evropské sítě veřejné správy (Odkaz se otevře v novém okně.EUPAN).

EIPA ECJL uzavřelo dvoustranné dohody o spolupráci s národními institucemi justičního vzdělávání v řadě členských států a kandidátských zemí EU.

V uplynulých letech institut EIPA spolupracoval a bude i nadále spolupracovat na bázi jednotlivých projektů s vnitrostátními institucemi justičního vzdělávání z celé Evropy, jakož i s celoevropskými asociacemi různých právnických profesí, např. Radou notářství Evropské unie (CNUE), Evropskou komorou soudních exekutorů (CEHJ) a Radou evropských advokátních komor a sdružení právníků (CCBE).

Historie

Institut EIPA byl založen v roce 1981 jako autonomní nezisková nadace poskytující cílené vzdělávání v otázkách evropské integrace pro potřeby vnitrostátních orgánů (včetně justice) členských států Evropské unie a evropských orgánů. Dnes je členem EIPA 22 členských států a Norsko.

V roce 1992 zřídil institut EIPA svou první pobočku, Evropské centrum pro soudce a právníky, v Lucemburku, které se specializuje na vzdělávání soudců, státních zástupců a právníků ve veřejné správě i právníků provozujících soukromou praxi v oblasti výkladu a uplatňování komunitárního práva – nyní práva EU.

V roce 2012 přijalo Evropské centrum pro soudce a právníky cílenější tematický přístup ke svým hlavním cílovým skupinám. Speciálně pro představitele justice (včetně ostatních zaměstnanců soudů) a dalších právnických profesí se budou aktivity centra zaměřovat na poskytování praktických vzdělávacích programů na míru a také na konzultace a odborné vedení, jejichž cílem je šířit nejen znalosti, ale i praktické know-how a osvědčené postupy a také přispět k prohlubování důvěry přes hranice.

Kontaktní údaje

EIPA Luxembourg – European Centre for Judges and Lawyers

2, circuit de la Foire Internationale, 1347 Lucemburk, LUCEMBURSKO

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.info-lux@eipa.eu

Počet zaměstnanců: 15

Právní forma: Nezisková nadace

Související odkaz

Odkaz se otevře v novém okně.Internetové stránky EIPA

Poslední aktualizace: 24/01/2019

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Evropská síť pro justiční vzdělávání – EJTN

Evropská síť pro justiční vzdělávání (EJTN) usiluje o excelenci justičního vzdělávání v Evropě a představuje hlavního propagátora a současně platformu pro vzdělávání a výměnu znalostí v evropské justici. Zastupuje zájmy více než 120 000 evropských soudců, státních zástupců a soudních školitelů z celé Evropy v různých oblastech vzdělávání, například v občanském, trestním a obchodním právu EU nebo v jazykových a společenských otázkách.

Vizí EJTN je napomáhat prosazování společné právní a justiční evropské kultury. Jejím mandátem je pomáhat budovat evropský justiční prostor a prosazovat znalost právních systémů Evropské unie a posilovat tak porozumění, důvěru a spolupráci mezi soudci a státními zástupci v rámci členských států EU. Síť EJTN také identifikuje potřeby vzdělávání a rozvíjí normy pro oblast vzdělávání a studijní plány, koordinuje výměny a programy v rámci justičního vzdělávání, šíří znalosti týkající se vzdělávání a know-how a podporuje spolupráci mezi institucemi zabývajícími se v EU justičním vzděláváním.

V roce 2015 došlo k dalšímu rozšíření sítě, díky čemuž síť EJTN prostřednictvím 1815 výměn a 84 seminářů přispěla ke vzdělávání 5032 soudců a státních zástupců ze všech členských států EU. Uvedený výkon představuje ve srovnání s údaji za předchozí rok nárůst nabídky vyjádřený v počtu dnů vzdělávání o 14,38 %. Tento úspěch doplňuje další rozšíření portfolia činností sítě EJTN.

Nedávný vývoj sítě EJTN otevřel nové možnosti pro další rozvoj, tedy nejen posilování základního činnosti, ale též vytváření nových partnerství, zejména na základě podepsání memoranda o porozumění s několika evropskými justičními sítěmi a sdruženími, k němuž došlo v červnu 2014.

Úspěchy dosažené Evropskou sítí pro justiční vzdělávání byly nakonec oceněny i v Závěrech Rady „Odkaz se otevře v novém okně.Odborná příprava právníků: nezbytný nástroj pro konsolidaci acquis EU“ (2014/C 443/04), kde se uvádí, že na úrovni EU představuje EJTN prostřednictvím svých členů nejlepší místo pro koordinaci vnitrostátních vzdělávacích akcí a pro rozvoj nabídky přeshraničního odborného vzdělávání pro soudce a státní zástupce.

2016: směrem k budoucnosti

Hlavní výstupy sítě EJTN lze vyjádřit takto:

 • další posílení sítě, s odkazem na cíle stanovené ve sdělení EK z roku 2011 a agendě EU v oblasti spravedlnosti do roku 2020, zvýšením počtu vzdělávacích aktivit, rozšířením působnosti vzdělávání – doplněním nových oblastí práva, jakož i vzdělávání soudců a státních zástupců mimo oblast práva, a nakonec zvýšením jejich kvality na základě jejich podrobení rozsáhlému postupu hodnocení a spoluprací s četnými partnery při vývoji vzdělávacích aktivit;
 • lepší koordinace vnitrostátních vzdělávacích institucí, členů a pozorovatelů a poskytování lepší asistence těmto subjektům s cílem usnadnit a posílit jejich nabídku vzdělávání významným rozvojem katalogu EJTN a katalogu+, stejně jako pořádáním síťových platforem a vzdělávacích akcí;
 • lepší výkony v rámci stávajících finančních a metodických prostředků a poskytování znalostí a know-how prostřednictvím sítí EJTN nabídkou aktivit věnovaných identifikaci a šíření osvědčených vzdělávacích postupů a metodiky vzdělávání.

Tyto výstupy přispívají k plnění strategických cílů stanovených pro období 2014–2020:

 • pokračovat v posilování vzájemné důvěry mezi soudci a státními zástupci z různých evropských právních systémů;
 • zvyšovat úroveň znalostí práva EU v evropské justici;
 • zajistit vysoké normy jakosti evropského justičního vzdělávání a podporovat náročné normy jakosti pro vnitrostátní justiční vzdělávání;
 • podporovat raný vývoj evropského profilu soudce a státního zástupce;
 • usilovat o rozšiřování propojovací funkce EJTN;
 • usilovat o účinnější vnější spolupráci;
 • v zájmu zachování nezávislosti soudnictví v maximální možné míře posilovat prvořadost úlohy EJTN ve všech oblastech justičního vzdělávání na úrovni EU.

AKTIVITY EJTN

Výměny v oblasti justice

Díky proniknutí do cizího právního prostředí mohou výměny v oblasti justice přinášet výměnu osvědčených postupů, odborných znalostí a vědomostí a posílený pocit sounáležitosti ke společné justiční kultuře.

Výměnný program zaznamenává exponenciální růst již od svého vzniku v roce 2005. V roce 2015 síť EJTN hrdě oslavila 10 let výměnného programu pro justiční orgány. Počet příjemců i zúčastněných zemí, stejně jako druhů nabízených činností neustále roste: na začátku, v roce 2005, se do výměn zapojilo 169 soudců a státních zástupců z EU; v roce 2015 jich bylo již 1815.

V průběhu let bylo též vyvinuto širší spektrum výměnných příležitostí, aby bylo možné diverzifikovat navrhovaná vzdělávací opatření a naplnit různé potřeby soudů:

 • krátkodobé výměny u soudů členských států EU (1 až 2 týdny);
 • dlouhodobé vzdělávací pobyty (od 3 do 12 měsíců) u Soudního dvora Evropské unie, Evropského soudu pro lidská práva a u agentury EUROJUST;
 • specializované výměny: nedávná inovace spočívající ve výměnách soudců a státních zástupců specializovaných na různé oblasti práva, například na právo životního prostředí, uprchlické právo, pracovní právo či soutěžní právo;
 • odborné výměny a studijní návštěvy týkající se boje proti terorismu a radikalizaci: další nový typ výměny, který byl zaveden v roce 2015 v reakci na rostoucí potřeby a priority soudů EU;
 • dvoustranné výměny mezi soudy či státními zastupitelstvími členských států EU, které byly též zahájeny v roce 2015, kdy skupina právníků z jednoho soudu či státního zastupitelství navštíví společně soud či státní zastupitelství jiného členského státu EU s cílem rozvíjet zkušenosti, osvědčené postupy a spolupráci;
 • výměny pro soudní školitele zaměřující se na metodiku vzdělávání, včetně osvědčených postupů identifikovaných ve zprávě, kterou připravila síť EJTN v rámci pilotního projektu o evropském justičním vzdělávání, který navrhl v roce 2012 Evropský parlament a uskutečnila jej v letech 2013–2014 Evropská komise.

EJTN má v úmyslu dále rozvíjet svoji nabídku výměn pro soudní pracovníky z EU, od roku 2016 zavede výměny speciálně zaměřené na předsedy soudů a vedoucí státních zastupitelství členských států EU.

Program AIAKOS

Tento program nabízí dvoutýdenní výměny (jeden týden v zahraničí a jeden týden doma se zahraničními kolegy) pro smíšené skupiny vnitrostátních a zahraničních justičních čekatelů nebo nově jmenovaných soudců a státních zástupců s jinými evropskými školami pro počáteční vzdělávání, soudy a státními zastupitelstvími.

Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšit povědomí příjemců o evropské dimenzi jejich (budoucí) práce a podpořit vzájemné chápání různých evropských kultur a systémů soudnictví. V roce 2015 se do Odkaz se otevře v novém okně.programu AIAKOS zapojilo 401 soudních čekatelů a budoucích státních zástupců z EU.

Studijní návštěvy

Dvoudenní až pětidenní studijní návštěvy u Soudního dvora Evropské unie, Evropského soudu pro lidská práva, agentury Eurojust a evropských orgánů a institucí v Bruselu umožňují soudcům, státním zástupcům a školitelům ze všech zemí Evropy seznámit se s fungováním těchto orgánů a institucí a vyměňovat znalosti, zkušenosti a osvědčené postupy.

V roce 2015 se do studijních návštěv v rámci sítě EJTN zapojilo téměř 400 soudců a státních zástupců.

Vzdělávací workshopy a semináře

Semináře v oblasti trestního soudnictví

Vzájemná důvěryhodnost a důvěra tvoří základ účinného uplatňování trestního soudnictví v oblasti Evropské unie. Justiční vzdělávání v oblasti trestního soudnictví zajišťuje hladkou přeshraniční spolupráci, uznávání rozsudků v trestních věcech, stejně jako vzájemnou důvěru právníků v systémy trestního soudnictví.

V této oblasti prosazuje EJTN inovační modely vzdělávání (učení praxí) prostřednictvím seminářů v oblasti trestního soudnictví s cílem posílit lepší porozumění současnému právnímu rámci EU v oblasti trestního soudnictví, aby mohli právníci mezi sebou vzájemně spolupracovat přes hranice.

Posílení spolupráce mezi různými evropskými orgány a EJTN je základem projektů, které EJTN v oblasti trestního soudnictví vyvíjí. Na seminářích EJTN patří Evropské justiční síti agentuře Eurojust úloha hlavních aktérů prosazujících justiční spolupráci v trestních věcech. Semináře, které pořádají společné vyšetřovací týmy a CEPOL ve spolupráci se sítí společných vyšetřovacích sítí, umožňují pracovníkům soudnictví a donucovacích orgánů zlepšovat přeshraniční spolupráci při složitých vyšetřováních. Kromě toho síť EJTN a Evropská síť pro vyšetřování a trestní stíhání genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů (Síť pro vyšetřování genocidy) společně realizovaly úspěšný vzdělávací program o základních mezinárodních zločinech a jejich dopadech v EU.

Semináře o procesních zárukách v trestních řízeních v EU (nová sada seminářů, které budou realizovány v roce 2016) mají nabídnout lepší porozumění a vytvoření přehledu o právech obhajoby v trestních věcech dle práva EU na základě sady směrnic navržených k posílení procesních záruk (tlumočení a překlad, informace a přístup k obhájci).

V roce 2015 se seminářů v oblasti trestního soudnictví zúčastnilo více než 400 účastníků.

Lingvistický projekt

EJTN věnuje zvláštní pozornost vývoji lingvistických projektů pro vzdělávání justice EU v právnické angličtině a v právnické francouzštině. Od roku 2011 se každoročně pořádá několik jazykových seminářů o soudní spolupráci ve věcech trestního/občanského práva v různých členských státech EU. Tyto kurzy si kladou za cíl rozvíjet právní i jazykové dovednosti účastníků prostřednictvím praktického a dynamického spojování právních informací s jazykovými cvičeními. Cílem je též vytvořit podmínky pro vytváření přímých kontaktů mezi právníky z různých členských států EU za účelem prosazování společné evropské právní kultury.

Lingvistický program EJTN nabídl v roce 2015 celou řadu vzdělávacích příležitostí pro evropské soudnictví: kromě jazykových kurzů o justiční spolupráci ve věcech trestního/občanského práva se jednalo i o jazykové vzdělávání v oblasti lidských práv a vzdělávací moduly e-learningu.

Kromě pořádání seminářů se lingvistický program zasloužil o zpracování aktualizované příručky, která se zabývá anglickými a francouzskými pojmy z oblasti trestního práva.

Jazyková příručka je k dispozici v elektronickém formátu Odkaz se otevře v novém okně.zde.

V roce 2015 byl překročen mezník 1000 soudců a státních zástupců vyškolených v lingvistických aktivitách od realizace prvního lingvistického semináře (který se konal v únoru 2011). V roce 2015 se do lingvistického programu v oblasti občanského práva, trestního práva a lidských práv zapojilo více než 300 evropských právníků z více než 20 členských států EU.

Projekt správního práva

Dílčí pracovní skupina pro správní právo je vyjádřením snahy sítě EJTN řešit potřeby vzdělávání všech pracovníků v soudnictví z celé Evropy; nabízí sadu vzdělávání v oblastech natolik rozmanitých, jako jsou veřejné zakázky EU, azylové právo, alternativní řešení sporů, lidská práva či přístup ke spravedlnosti, daňové právo a další. Na těchto vzdělávacích akcích se účastníci dozvídají více o svých protějšcích z celé Evropy, zatímco diskutují o hlavních právních otázkách s předními odborníky na příslušné oblasti. Evropský soud pro lidská práva navíc nabízí účastníkům příležitosti účastnit se řízení před velkým senátem a diskutovat o výstupech různých řízení se současnými i dřívějšími představiteli soudu. V roce 2015 zorganizovala dílčí pracovní skupina pro správní právo ve spolupráci s partnery z Evropské asociace soudců pro mediaci (GEMME), Asociace evropských soudců správních soudů (AEAJ) a Mezinárodní asociace soudců pro uprchlické právo (IARLJ) kvalitní vzdělávací akce o lidských právech, alternativním řešení sporů a azylovém právu. Projekt podpořili také současní i dřívější představitelé Evropské komise, Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie, stejně jako Rady Evropy a programu HELP, s cílem realizovat vzdělávání na základě vzájemných výměn a praktických cvičení. Kvůli zvýšení dosahu aktivit se dílčí pracovní skupina pro správní právo i nadále snaží každý rok alespoň dvě ze svých vzdělávacích akcí šířit prostřednictvím podcastu. V roce 2015 byla takto šířena formou podcastu vzdělávací akce o veřejných zakázkách a azylovém právu EU.

V roce 2015 se vzdělávacích akcí dílčí skupiny pro správní právo zúčastnilo více než 200 soudců, státních zástupců a soudních školitelů.

Projekt civilního soudnictví

Projekt civilního soudnictví se snaží o zlepšení soudní spolupráce ve věcech občanského práva a zaměřuje se na rozvoj právních systémů a justiční kultury zúčastněných zemí, stejně jako na hlavní aspekty práva EU. Hlavními tématy seminářů z oblasti občanského práva jsou rodinné právo, právo společností, evropské procesní právo a obchodní právo.

Projekt zaměřený na občanské právo nabízí dvoudenní vzdělávací akce zaměřené na soudce a státní zástupce z 27 členských států EU.

V oblasti seminářů zaměřených na občanské právo se budoucí akce zaměří na rozšíření oborové působnosti s cílem představit komplexnější nabídku pro vzdělávací potřeby pracovníků v soudnictví v EU. Dílčí skupina EJTN pro občanské právo bude také v roce 2016 šířit semináře formou podcastu a umožní všem odborníkům z EU, kteří mají zájem, volný přístup ke vzdělávacím programům. V rámci spolupráce s projektovými partnery EJTN a na základě neustálého hledání nových možností vzdělávání plánuje dílčí skupina pro občanské právo spolupracovat s Evropskou asociací soudců pro mediaci (GEMME) při realizaci úspěšně opakované vzdělávací akce o evropském občanskoprávním řízení ve věcech rodinného práva.

V roce 2015 se seminářů zaměřených na občanské právo zúčastnilo 239 soudců z EU.

Metody justičního vzdělávání

Aktivity v oblasti metod justičního vzdělávání (JTM) byly oficiálně zahájeny v roce 2015 a příležitosti vedoucí k vytvoření příslušné pracovní skupiny reagovaly na následující potřeby:

 • sdílení správné praxe v oblasti justičního vzdělávání mezi odborníky z oblasti práva v EU, současně s vytvářením nových přístupů k poskytování znalostí a vzdělávání;
 • potřeba spojovat justiční vzdělávání s kvalitou soudnictví.

JTM je možné považovat za hlavní princip pro všechny ostatní realizované aktivity EJTN, protože jeho cílem je navrhovat nejúčinnější a konkrétní metodiky vzdělávání, stejně jako posilovat šíření osvědčených postupů, což jsou zásadní požadavky na jakékoli justiční vzdělávací akce.

V roce 2015 byla práce pracovní skupiny pro metody justičního vzdělávání uspořádána podle tří témat a tří hlavních oblastí působnosti: hodnocení/posuzování, dovednosti a vedení.

S ohledem na nástroje byla aktualizována Odkaz se otevře v novém okně.Příručka EJTN o metodice justičního vzdělávání v Evropě (dříve Příručka pro výcvik školitelů, která byla publikována v roce 2013) s cílem usnadnit k ní přístup a umožnit ji snadněji sdílet. Byly navíc připraveny hodnotící dotazníky a příručka o posuzování vzdělávání se záměrem podpořit výměnu osvědčených postupů mezi vnitrostátními vzdělávacími institucemi.

V prvním roce existence opatření JTM se do nich zapojilo 131 účastníků.

Soutěž Themis pro soudce z EU

Soutěž THEMIS, kterou pořádá EJTN, je otevřena pro soudní čekatele z celé Evropy. Jejím cílem je podpora výměny názorů a vývoj nových přístupů k tématům souvisejícím s mezinárodní spoluprací v občanskoprávních i trestních věcech, lidskými právy a etickými otázkami soudnictví. Hlavním cílem soutěže THEMIS je pořádat akce pro soudní čekatele z různých evropských zemí a umožnit jim tak sdílet společné hodnoty, vyměňovat si zkušenosti a diskutovat o nových perspektivách v oblastech společného zájmu.

Soutěž pořádá EJTN každoročně a je otevřena soudním čekatelům ze všech vzdělávacích institucí, které jsou členy sítě EJTN nebo mají status pozorovatele. Do soutěže se mohou registrovat týmy tří soudních čekatelů s doprovodem jednoho učitele/vedoucího. Samotná soutěž zahrnuje čtyři semifinále a jedno finále. Vítěz a druhý nejlepší tým z každého semifinále postupují do finále. Cenou pro vítězný tým je týdenní studijní návštěva u některé evropské soudní instituce, kterou pořádá a financuje EJTN. Témata semifinále a finále jsou odlišná. V roce 2015 se týkala mezinárodní spolupráce v trestních věcech, mezinárodní justiční spolupráce v občanských věcech (evropské rodinné právo), mezinárodní justiční spolupráce v občanských věcech (evropské občanskoprávní řízení), soudní etiky a pravidel pro výkon povolání, práva na spravedlivý proces (článek 47 listiny základních práv EU a článek 6 EÚLP).

V roce 2015 se soutěže THEMIS zúčastnilo 44 týmů, celkem 164 účastníků.

Katalog

Všeobecný katalog EJTN existuje již od roku 2003. Jde o katalog vzdělávacích aktivit organizovaných a vybíraných členy sítě EJTN a nabízených celé sféře justice v členských státech EU. V roce 2015 nabídlo do všeobecného katalogu EJTN 16 justičních institucí 216 seminářů. Mezi hlavní témata, která jsou ve všeobecném katalogu zahrnuta, patří odborná praxe, společenské otázky, jazykové otázky, dovednosti soudců, lidská práva, forenzní analýza, evropské mezinárodní právo, trestní právo, občanské právo a správní právo. Do programů ze všeobecného katalogu se v roce 2015 zapojilo celkem 1407 zahraničních účastníků.

Katalog+ aktivit v oblasti odborné přípravy ve všech členských státech

Účelem tohoto projektu je poskytnout evropským soudcům příležitost účastnit se vzdělávacích kurzů pořádaných institucemi justičního vzdělávání, které jsou členy EJTN. V roce 2015 se do projektu zapojilo 17 justičních institucí, z nichž každá uspořádala seminář týkající se určité oblasti práva. Celkem 280 míst bylo nabídnuto zahraničním účastníkům. Jako měřítko úspěšnosti programu může posloužit 72% míra využití celkové nabídky míst vzdělávání, což znamená 206 zahraničních účastníků. Kromě toho se 1251 vnitrostátních účastníků zapojilo do seminářů z katalogu+, které nabízely příslušné vnitrostátní vzdělávací instituce. V roce 2015 bylo příjemci vzdělávání celkem 1457 soudců.

Semináře o boji proti terorismu

Semináře, které byly poprvé uvedeny v roce 2015, představují komplexní vzdělávací program o boji proti terorismu, radikalizaci a násilnému extremismu.

Síť EJTN rozšiřuje již více než desetiletí svoji nabídku, aby pomáhala řešit otázky, které evropské soudnictví řeší. Naléhavou potřebu společného a koordinovaného postupu a vzdělávacích programů zaměřených na základní příčiny násilného extremismu a prevenci radikalizace, stejně jako na spolupráci soudů a donucovacích orgánů v boji proti terorismu a výměnu osvědčených postupů vyšetřování, trestního stíhání, resocializace a opětovného začlenění pachatelů teroristických útoků, opakovaně zdůraznily mnohé projevy na nejvyšší úrovni a bohužel ji dokládají i nedávné události z různých míst Evropy. V této souvislosti Evropská komise svěřila síti EJTN, spolu s jejími členy a partnery, vývoj komplexního vzdělávacího programu o boji proti terorismu, radikalizaci a násilnému extremismu, který by měl být realizován od září 2015 do května 2016 a měl by být připraven na míru na základě potřeb příslušných zúčastněných subjektů a právníků z celé EU. Tento projekt poskytuje soudcům, státním zástupcům a dalším justičním odborníkům jedinečné fórum pro vzájemnou celoevropskou výměnu zkušeností a osvědčených postupů, pro diskusi o nejnovějším vývoji v oblasti práva a o výzvách v oblasti trestního stíhání a rozhodování případů zahrnujících zahraniční teroristické bojovníky a další pachatele činů násilného extremismu a pro řešení otázek radikalizace a mechanismů její prevence a detekce.

V prvním roce existence se seminářů o boji proti terorismu zúčastnila více než stovka soudců z EU.

Elektronické nástroje

EJTN investuje do vývoje různých elektronických nástrojů s cílem rozšířit dosah příležitostí justičního vzdělávání a poskytnout potřebné zdroje těm, kdo programy a obsah justičního vzdělávání spravují.

Potřeba šířit justiční vzdělávání a znalosti s širším dosahem nikdy neskončí. Existuje také potřeba zlepšit správní účinnost řízení justičních programů a jejich účastníků. Stejně důležité pak je, aby subjekty, které plánují či realizují justiční vzdělávací příležitosti, měly přístup k informacím a kontaktům, které jim umožní pracovat efektivně. Elektronické nástroje naplňují všechny tyto potřeby. EJTN nabízí mnoho druhů elektronických nástrojů. Mezi tyto nástroje patří různé internetové platformy, internetový systém pro přihlašování do programů, e-learning a smíšené vzdělávací kurzy, podcasty a webové semináře či sbírka virtuálních zdrojů. Příklady:

 • síťová platforma, která představuje základní virtuální prostor pro spolupráci osob pracujících na projektech EJTN. Obsahuje také několik základních nástrojů jako databázi znalostí a představuje platformu pro výměnu informací o výzvách EK;
 • EJTN vede 4 kurzy e-learningu, které jsou volně dostupné všem zájemcům;
 • podcasty a webové semináře.

Partneři EJTN:

 • Evropská komise
 • Soudní dvůr Evropské unie
 • Evropský soud pro lidská práva
 • Rada Evropy
 • Cepol
 • Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu
 • Eurojust
 • Síť pro vyšetřování genocidy – evropská síť pro vyšetřování a trestní stíhání genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů
 • Společné vyšetřovací týmy
 • Evropská síť rad pro justici (ENCJ)
 • Sdružení státních rad a nejvyšších správních soudů Evropské unie (ACA-Europe)
 • Evropská justiční síť (EJN)
 • Mezinárodní asociace soudců pro uprchlické právo (IARLJ)
 • Sdružení soudců pro evropské právo v oblasti hospodářské soutěže (AECJL)
 • Evropská asociace soudců pro mediaci (GEMME)
 • Evropská asociace soudců pracovněprávních soudů (EALCJ)
 • Fórum soudců Evropské unie pro životní prostředí (EUFJE)
 • Evropská síť státních zástupců pro životní prostředí (ENPE)
 • Síť státních zástupců nebo ekvivalentních institucí při Nejvyšších soudech členských států Evropské unie (NADAL)
 • Asociace evropských soudců správních soudů (AEAJ)
 • Mezinárodní asociace pro evropskou spolupráci v soudnictví a vnitřních věcech (EUCOJUST)
 • Institut Maxe Plancka

Předchozí milníky

Evropská síť pro justiční vzdělávání, která byla založena v roce 2000, je neziskovou mezinárodní organizací.

 • 1999: neformální setkání některých vedoucích činitelů orgánů justičního odborného vzdělávání v EU.
 • 2000: vznik Evropské sítě pro justiční vzdělávání (charta z Bordeaux).
 • 2003: stává se belgickou neziskovou mezinárodní organizací a získává i právní subjektivitu.
 • 2004: podstupuje organizační reformu pro zajištění řádné finanční způsobilosti a vítá orgány odborné přípravy v oblasti soudnictví z nových členských států EU.
 • 2005: zřizuje stálý sekretariát v Bruselu.
 • 2006: Evropská komise jí udělila pravomoc k provádění prvních ročních výměnných programů v oblasti soudnictví.
 • 2008: oslavuje klíčové milníky v počtu uskutečněných výměn v oblasti soudnictví a dostupných katalogových nabídek odborného vzdělávání.
 • 2009: uznaná za hlavní zúčastněnou stranu podporující strategii EU e-justice.
 • 2010: spuštění první vlastních vzdělávacích programů EJTN.
 • 2012: překročení počtu 2400 účastníků různých vzdělávacích aktivit EJTN (včetně akcí z katalogu EJTN) je důkazem intenzivního růstu.
 • 2013: Evropská komise vyzdvihuje úspěchy sítě EJTN potvrzením její prvořadé úlohy v justičním vzdělávání přijetím nařízení (EU) č. 1382/2013, kterým byl síti EJTN přidělen provozní grant na období 2014–2020 v rámci nového programu EU v oblasti justice.
 • 2014: síť EJTN podepsala memorandum o porozumění s 12 evropskými sítěmi a sdruženími o budoucí spolupráci v oblasti justičního vzdělávání.
 • Rada Evropské unie uznala zásadní význam EJTN v oblasti evropského justičního vzdělávání.

Kontaktní údaje

Adresa: Rue du Commerce 123, B-1000 Brussels, Belgie

Právní forma: Mezinárodní neziskové sdružení (Association internationale sans but lucratif – aisbl) podle belgických právních předpisů

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.ejtn@ejtn.eu;

Související odkaz

Odkaz se otevře v novém okně.Internetové stránky Evropské sítě pro justiční vzdělávání (EJTN)

Poslední aktualizace: 24/01/2019

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.