Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Ordlistor och översättningar

I detta avsnitt ges en kortfattad översikt av befintliga ordlistor och flerspråkiga lexikon på EU-nivå.

Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

En ordlista (glossar) är en alfabetisk förteckning över termer inom ett särskilt ämnesområde, med definitioner av dessa termer. I en tvåspråkig ordlista definieras termer på ett annat språk eller förklaras med synonymer eller kvasisynonymer på ett annat språk. En ordlista kan sägas innehålla förklaringar av begrepp av relevans inom ett visst fack- eller verksamhetsområde. Inom juridiken kan en ordlista avse två olika verktyg: en lista över uttryck med översättningar för varje land eller en lista med definitioner av termer.

Ordlistor

Iate

Iate (Interaktiv terminologi för Europa) är en flerspråkig termdatabas som används för översättningsarbetet i EU-institutionerna.

Den består av en sökmotor för uttryck och fraser inom alla Europeiska unionens verksamhetsområden. En viss nivå av fackkunskaper i målspråket är en förutsättning för att databasen ska kunna användas på rätt sätt. Iate är ett mycket användbart verktyg för professionella översättare, men inte särskilt väl ägnad för den breda allmänheten, rättsliga myndigheter eller yrkesverksamma jurister. Översättningar av uttryck och fraser förs in av översättningsavdelningarna för att skapa nya termposter eller komplettera befintliga poster. Förslag till översättningar ges på ett flertal, dock oftast inte alla, officiella EU-språk.

Tillgången till denna databas är gratis.

Synonymordböcker

EU-ordlistor

Webbplatsen för EU-ordlistor ger tillgång till ordlistor som förvaltas av EU:s institutioner och organ. Detta inbegriper kontrollerade ordlistor, scheman, ontologier, datamodeller etc. Som en del av EU:s initiativ för öppna data, är allt innehåll på webbplatsen kostnadsfritt tillgängligt för allmänheten.

Detta lexikon finns på 23 officiella EU-språk.

KOMPARATIV FLERSPRÅKIG JURIDIKORDLISTA (VJM)

VJM är en flerspråkig systemövergripande termdatasamling (över 23 språk och 30 EU-rättssystem) som utarbetats inom ramen för en omfattande komparativrättslig undersökning, utförd av juristlingvisterna vid Europeiska unionens domstol.

Den innehåller för närvarande omkring 650 flerspråkiga termposter (20 000 termer) på områden som familjerätt, migrationsrätt och, i en nära framtid, straffrätt. Alla poster finns tillgängliga genom termdatabasen Iate.

Termposterna innehåller mycket detaljerad information, såsom definitioner (anpassade till varje rättssystem), kommenterar rörande komparativ rätt, hänvisningar (till lagstiftning, rättspraxis och doktrin i medlemsstaterna, på EU-nivå och på internationell nivå), olika beteckningar för ett begrepp (på samma språk och ibland på olika språk beroende på rättsordningarna), en tydlig angivelse av termens ursprung (funktionell ekvivalent eller formulering – parafras), varningar (falska vänner, förväxlingsrisk, obsoleta termer), begreppsträd som gör det möjligt att snabbt uppfatta semantiska släktskap mellan begrepp, etc.

Mer information om projektet:

För mer information, kontakta det team som ansvarar för projektet vid Europeiska unionens domstol.

Senaste uppdatering: 11/01/2019

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats