På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.
Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Medlare

Här får du information om hur man hittar en medlare i Skottland.

Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Hur hittar man en medlare i Skottland

Scottish Mediation Network (det skotska medlingsnätverket – SMN) förvaltar det skotska medlingsregistret (SMR), ett oberoende register över medlare och medlingstjänster som uppfyller minimistandarderna för medling i Skottland. Dessa standarder fastställs av en oberoende standardiseringskommission och förutsätter en viss miniminivå när det gäller utbildning, erfarenhet och fortbildning.

Under rubriken Find a Mediator på SMN:s webbplats ges gratis tillgång till information om personer som utövar olika former av medling. Uppgifterna på sidan uppdateras minst en gång om året av medlarna och inbegriper upplysningar om deras utbildning, fortbildning och specialområden.

Ett av målen med det skotska medlingsregistret är att ge garantier för den professionella kvaliteten hos de medlare som väljs ut, genom att intyga att de uppfyller minimikraven. Medlare som står med i registret har rätt att kalla sig Scottish Mediation Registered Mediator och använda SMR:s logotyp i anslutning till sitt namn.

SMN-kontoret förvaltar också Scottish Mediation Helpline, en tjänst som tillhandahåller råd och information om medling och hur man får tillgång till medling. Genom denna tjänst kan SMN även erbjuda medling genom en panel av SMR-medlare eller hänvisa personer till en lämplig medlingstjänst.

SMN stödjer och främjar även medling i samband med klagomål riktade mot hälso- och sjukvårdssystemet (NHS) i Skottland, ett arbete som finansieras av den skotska regeringen. Mer information om medling och hur man får tillgång till sådan återfinns på SMN:s hemsida.

Den skotska regeringen har även gett ut en broschyr om alternativ tvistlösning – Resolving Disputes without Going to Court där du får råd om medling och andra alternativa tvistlösningsmetoder. Du kan ladda ner broschyren från den skotska regeringens webbplats.

Är tillgången till databasen över medlare kostnadsfri?

Ja, tillgången till information om medlare är gratis.

Du kan göra så här för att söka efter en medlare:

Gå till webbplatsen genom att klicka på länken till Scottish Mediation Register eller skriva in URL http://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator i din webbläsare och sedan följa instruktionerna för att hitta den bästa medlaren för dig och din situation.

Kontakta medlingsnätverket Scottish Mediation Network via deras webbplats, genom att skriva till dem på 18 York Place, Edinburgh EH1 3EP, UK eller genom att ringa på tfn +44 (0) 131 556 1221.

Länkar

Scottish Mediation Network, Scottish Mediation RegisterDen skotska regeringens publikation

Senaste uppdatering: 05/09/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats