Medlare

Detta avsnitt hjälper dig att hitta en medlare i Rumänien.

Hur hittar man en medlare i Rumänien

I enlighet med artikel 12 i lag 192/2006 registreras auktoriserade medlare i en medlardatabas som upprättas och uppdateras av medlarrådet och med jämna mellanrum offentliggörs i Rumäniens officiella tidning (del 1).

Medlardatabasen kan även nås via medlarrådets officiella webbplats.

Följande uppgifter finns på medlarrådets webbplats:

Informationen på medlarrådets webbplats har varit tillgänglig sedan den 2 november 2006.

Medlardatabasen innehåller även följande information:

  • Vilken icke-statlig organisation medlarna är medlem i.
  • Vilken medlarutbildning de har.
  • Vilka utländska språk de kan medla på.
  • Kontaktuppgifter.

Om du är intresserad av att lösa en tvist med hjälp av medling kan du kontakta en medlare. Förteckningen över medlare anslås i domstolarna och på justitieministeriets webbplats.

Den uppdateras med jämna mellanrum av medlarrådet som i sin tur informerar domstolarna, nationella och lokala myndigheter samt justitieministeriet om uppdateringarna.

Är tillgången till databasen över medlare kostnadsfri?

Ja

Hur söker man efter medlare i Rumänien?

Du kan söka efter en medlare med hjälp av följande sökkriterier:

  • Första bokstaven i medlarens namn.
  • Det distrikt där huvudkontoret finns.
Senaste uppdatering: 10/06/2013

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats