Medlare

Här får du hjälp att hitta en medlare på Malta.

Så hittar du en medlare på Malta

Maltas medlingscentrum ger parterna en lista över medlare som har ackrediterats av centrumet. Oavsett om medlingen inleds frivilligt eller föreskrivs av en domstol eller i lag, ska de tvistande parterna välja en medlare från listan, under förutsättning att alla parter godkänner valet. Om parterna inte är överens, utser centrumet i stället nästa person på listan.

Vid familjemedling får parterna antingen välja en medlare i samförstånd (från en lista över personer som utsetts till medlare av justitieministeriet) och själva stå för kostnaden, eller låta domstolen utse en medlare från justitieministeriets lista över personer som utses av domstolen. I så fall är det domstolen som står för kostnaderna.

Det finns ännu inget elektroniskt register över medlare. Du kan i stället kontakta centrumet på följande adress: Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100.

Du kan också ringa registratorn på tfn +356 21231833 eller skicka e-post till info@mediationmalta.org.mt

Senaste uppdatering: 20/01/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats