Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Mediátori

Španielsko

Táto časť portálu vám pomôže nájsť mediátora v Španielsku.

Autor obsahu
Španielsko

Ako nájsť mediátora v Španielsku

Podľa zákona 5/2012 o mediácii v občianskoprávnych a obchodnoprávnych veciach mediátori musia mať oficiálne vysokoškolské vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitnú odbornú prípravu zameranú na vykonávanie mediácie, ktorú absolvovali v rámci jedného alebo viacerých osobitných kurzov vedených oficiálne akreditovanými inštitúciami. Toto vzdelanie musí byť platné v celom Španielsku.

V právnych predpisoch a vykonávacích ustanoveniach niektorých autonómnych oblastí je stanovená požadovaná odborná príprava v oblasti rodinnej mediácie. Mediátori musia mať spravidla aspoň vysokoškolský diplom a musia absolvovať 100 – 300 hodín odbornej prípravy zameranej na praktické vykonávanie mediácie.

Osobitnú odbornú prípravu v oblasti mediácie zvyčajne poskytujú ústavy univerzít a profesijné združenia, napríklad združenia psychológov či advokátov.

Jednotný register mediátorov neexistuje. Existuje niekoľko spôsobov, ako nájsť špecializovaných mediátorov:

  • V trestnoprávnych veciach musia strany požiadať o určenie mediátora súd.
  • V pracovnoprávnych veciach je niekedy možné vybrať si mediátora zo zoznamu mediátorov príslušného orgánu.
  • V rodinnoprávnych veciach určuje mediátorov príslušná agentúra spolu so súdom, ale strany sa môžu obrátiť aj na iného kvalifikovaného mediátora.
  • Rodinného mediátora možno osloviť prostredníctvom rôznych profesijných združení, ktoré vedú príslušný register alebo zoznam (advokátske komory a profesijné združenia psychológov, sociálnych pracovníkov a školiteľov).

Autonómne oblasti doteraz od združení vyžadovali, aby viedli tieto zoznamy.

Je prístup k databáze mediátorov bezplatný?

Neexistuje žiadny celoštátny register. Prístup k zoznamom profesijných združení je v každom prípade bezplatný.

Ako nájsť mediátora v Španielsku

Môžete sa obrátiť na príslušné profesijné združenie, ktoré vám poskytne informácie o registrovaných mediátoroch.

Posledná aktualizácia: 11/03/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom