Táto krajina je v procese vystúpenia z EÚ.
Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Mediátori

Írsko nedisponuje databázou mediátorov.

Všeobecné informácie o mediačnej činnosti nájdete na stránke „Mediácia v Írsku“.

Osobná ujma

Mediácia je upravená v zákone o občianskoprávnej zodpovednosti a súdoch z roku 2004 (oddiely 15 a 16). Oddiel 15 zavádza pojem mediačná porada. Súd môže nariadiť, aby sa strany v spore vo veci o osobnej ujme stretli s cieľom pozhovárať sa a pokúsiť sa urovnať spor. Ak niektorá zo strán neuposlúchne takéto uznesenie súdu, môže súd uložiť príslušnej strane, aby uhradila následné trovy.

Na účely tohto oddielu môže byť mediátorom v takomto spore za určitých okolností osoba vymenovaná orgánom ustanoveným na základe uznesenia ministra spravodlivosti.

Viac informácií nájdete v zákone o občianskoprávnej zodpovednosti a súdoch z roku 2004 (orgány ustanovené v zmysle oddielu 15) uznesenie z roku 2005 a zákone o občianskoprávnej zodpovednosti a súdoch z roku 2004 (orgány ustanovené v zmysle oddielu 15) (Č. 2) UZNESENIE Z ROKU 2005.

Posledná aktualizácia: 16/01/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom