Mediátori

Malta nedisponuje oficiálnou databázou súdnych prekladateľov a tlmočníkov.

Ako nájsť mediátora na Malte?

Maltské mediačné centrum poskytuje stranám zoznam centrom riadne certifikovaných mediátorov. V prípade dobrovoľnej mediácie, ako aj v prípade, že vec bola centru postúpená súdom alebo zo zákona, si sporiace sa strany vyberajú mediátora zo zoznamu certifikovaných mediátorov s podmienkou, že vybraná osoba je prijateľná pre všetky strany. Ak sa sporiace sa strany nedohodnú na výbere obojstranne prijateľného mediátora, centrum vymenuje za mediátora osobu, ktorej meno je v zozname certifikovaných mediátorov na rade.

Pri mediácii vo veciach rodinného práva si strany buď môžu zvoliť vzájomnou dohodou ľubovoľného mediátora zo zoznamu osôb vymenovaných na tento účel ministrom spravodlivosti, pričom v tomto prípade znášajú trovy mediácie samy, alebo im mediátora určí súd, podľa poradia zo zoznamu osôb, ktoré minister spravodlivosti vymenoval, aby konali ako súdne vymenovaní mediátori. V takom prípade znášajú trovy mediácie občianskoprávne súdy.

Elektronický register mediátorov zatiaľ neexistuje. V prípade otázok však môžete kontaktovať mediačné centrum prostredníctvom jeho tajomníka na adrese Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100.

Tajomníka môžete takisto kontaktovať telefonicky na telefónnom čísle +356 21231833 alebo e-mailom: info@mediationmalta.org.mt

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom