Медиатори

Ирландия няма база данни с информация за медиатори, но все пак медиатори в различни области на правото могат да се намерят като се консултирате със следните частни организации.

  • Семейно право: Служба за семейна медиация (Family Mediation Service http://www.tusla.ie/services)
  • Дискриминация: Трибунал по въпросите на равенството (Equality Tribunal), Национален орган по въпросите на уврежданията и инвалидността (National Disability Authority http://www.equalitytribunal.ie/ и http://www.nda.ie/)
  • Поземлено право: Съвет за разглеждане на спорове във връзка с наемане на частни жилища (Private Residential Tenancy Board) (http://www.prtb.ie/)
  • Трудови правоотношения: Съдът по трудово право (Labour Court), Комисията по трудови правоотношения (Labour Relations Commission https://www.workplacerelations.ie/en/Complaints_Disputes/Mediation/)
  • Телесни повреди: http://www.injuriesboard.ie/

Виж ‘Медиация в Ирландия’http://www.citizensinformation.ie/en/search/?q=mediation

Последна актуализация: 18/11/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici