Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Vahendajad

Hispaania

See jaotis aitab teil leida Hispaanias vahendajat.

Sisu koostaja:
Hispaania

Kuidas leida vahendaja Hispaanias

Vastavalt seadusele 5/2012, mis käsitleb vahendust tsiviil- ja kaubandusasjades, peab vahendaja olema omandanud ülikoolihariduse või läbinud täiendkutseõppe ning nõutava vahendusalase erikoolituse, osalenud ühel või mitmel ametlikult tunnustatud asutuste korraldataval erikursusel. Omandatud kvalifikatsioon peab kehtima kogu Hispaanias.

Mõne autonoomse piirkonna seaduste ja rakendusaktidega nähakse ette, milline haridus on vajalik vahenduseks perekonnaõiguse valdkonnas. Üldiselt on nõutav, et vahendajal oleks vähemalt ülikooliharidus ja lisaks peab ta läbima 100–300 tundi hõlmava vahendusalase praktilise koolituse.

Vahendusalast eriharidust pakuvad tavaliselt ülikoolid ja ametiliidud, näiteks psühholoogide või advokaatide ametiliit.

Vahendajate ühtne register puudub ja spetsialiseerunud vahendajaid võib leida järgmisel viisil.

  • Kriminaalasjade korral peavad pooled taotlema vahendaja määramist kohtult.
  • Tööõiguse valdkonnas on teatavatel juhtudel võimalik valida vahendaja vastava asutuse vahendajate nimekirjast.
  • Perekonnaõiguse valdkonnas määrab vahendaja kohtuga koostööd tegev asutus, ent samuti on võimalik, et pooled pöörduvad kvalifitseeritud vahendaja poole.
  • Perekonnaõiguse küsimustes saab vahendajaga ühendust võtta erinevate ametiliitude kaudu (advokaatide, psühholoogide, sotsiaaltöötajate ja õpetajate ametiliidud), kus peetakse registrit või nimekirja.

Praegu kohustavad ametiliite vastavaid nimekirju pidama autonoomsed piirkonnad.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Riiklik register puudub, kuid juurdepääs ametiliitude nimekirjadele on tasuta.

Kuidas leida vahendaja Hispaanias

Võite pöörduda vastava ametiliidu poole ja paluda teavet registreeritud vahendajate kohta.

Viimati uuendatud: 11/03/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta