Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje poola keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Vahendajad

Poola

See jaotis aitab leida vahendajat Poolas.

Sisu koostaja:
Poola

Kuidas leida vahendaja Poolas?

Vahendajate nimekirju peavad piirkonnakohtud. Vahendajaid, sealhulgas isikuid, kes on loetletud haridusasutuste ja valitsusväliste organisatsioonide poolt nende põhikirjajärgsete ülesannetega kooskõlas koostatud nimekirjades, lisab nimekirjadesse ja jätab nimekirjadest välja kõnealuse piirkonnakohtu esimees. Samas ei ole piirkondlike ja riiklike asutuste pädevuste jaotuse tõttu võimalik juurde pääseda kesksele vahendajate nimekirjale.

Põhiteave vahendamise eeskirjade, menetluste ja praktiliste aspektide kohta Poolas on kättesaadav justiitsministeeriumi veebisaidil Vahendus, mida hallatakse koostöös vaidluste ja konfliktide alternatiivsete lahendusviiside nõukoguga.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta.

Kuidas leida vahendaja Poolas?

Kasutada tuleks piirkonnakohtute esimeeste poolt koostatud vahendajate nimekirju või vahendusühingute või üksikute vahendajate teenuseid. Teave ja kontaktandmed on tavaliselt esitatud kõnealuste kohtute, ühingute või vahendajate veebisaitidel.

Viimati uuendatud: 17/09/2014

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta