Vahendajad

Malta

Selles osas aidatakse leida vahendaja Maltal.

Sisu koostaja:
Malta

Kuidas leida vahendaja Maltal?

Malta vahenduskeskus annab pooltele nimekirja keskuse volitatud vahendajatest. Olgu siis tegemist vabatahtliku vahendusega või sellisega, mille suunab keskusesse kohus või seadus, valivad vaidluse pooled vahendaja volitatud vahendajate nimekirjast, tingimusel et valitud isik on vastuvõetav vaidluse kõikidele pooltele. Kui pooled ei jõua kõigile sobiva vahendaja osas kokkuleppele, määrab keskus vahendajaks isiku, kelle nimi on heakskiidetud vahendajate nimekirjas järgmine.

Perekonnaküsimuste vahenduse korral võivad pooled vastastikusel nõusolekul valida meelepärase vahendaja justiitsministeeriumi poolt selleks otstarbeks koostatud isikute nimekirjast. Sellisel juhul kannavad pooled vahendamise kulud. Vahendaja võib määrata ka kohus rotatsiooni korras nimekirjast, mille justiitsminister on koostanud kohtu määratavatest vahendajatest. Sellisel juhul kannavad vahendamise kulud vahenduskeskuse sekretariaat ja kohus.

Praegu vahendajate elektroonilist registrit veel ei ole. Küsimuste korral saab keskusega ühendust võtta, pöördudes Malta vahenduskeskuse sekretäri poole aadressil Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100.

Sekretäriga ühenduse saamiseks võite helistada järgmisel numbril +356 21231833 või saata kirja e-posti aadressil: info@mediationmalta.org.mt

Viimati uuendatud: 20/01/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta