Mediators

If you decide to use mediation you would meet with a mediator – an independent, neutral third party – who can help you talk things through and reach agreement.

Mediators are trained to help people resolve disputes. A mediator will meet the two sides, will identify the issues which cannot be agreed and will help to reach agreement. Mediators are neutral and will not take sides in any dispute. Mediators are not advisers and will not give advice on individual positions and will usually recommend that legal advice is sought alongside the mediation process.

Mediation can be particularly helpful in cross-border family disputes and parental child abduction cases. In such situations, parents are encouraged to take responsibility for the decisions concerning their family and to resolve conflicts independent of the judicial system. Mediation can therefore create a constructive atmosphere for discussions and ensure fair dealings between parents which also take account of the best interest of the child.

To obtain detailed information on finding a mediator (e.g. how to access mediation services, what the charges are and guidance on mediators) please select one of the flags listed on the right hand side.

To find a mediator specialised in cross-border family mediation follow the link: http://www.crossbordermediator.eu/

To read more about mediation please visit the relevant section.

To read more about cross-border family mediation please visit the relevant section.

Last update: 24/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Намиране на медиатор - Белгия

Настоящият раздел от портала ви дава възможност да намерите медиатор в Белгия.

Как да намеря медиатор в Белгия?

За да намерите медиатор в Белгия, можете да посетите следния интернет сайт:

Там ще намерите следната информация:

 • Представяне на медиацията
 • Медиатор
 • Провеждане на медиацията
 • Какво следва след медиацията
 • Разходи, свързани с медиацията
 • Връзка към брошура за медиацията (PDF)
 • Адреси и полезни връзки.

Уебсайтът съдържа и кът на специалиста, обединяващ следната информация:

 • Критерии за акредитация на медиаторите
 • Указания за подаване на комплект от документи за акредитиране като медиатор съгласно закона от 21 февруари 2005 г.
 • Контролен лист за кандидатстване за признаване на квалификация като медиатор
 • Първоначално обучение и повишаване на квалификацията
 • Кодекс за добро поведение на акредитирания медиатор
 • Управление на жалбите.

Достъпът до базата данни с медиатори безплатен ли е?

Да, достъпът до базата данни е безплатен.

Търсене на медиатор в Белгия

Можете да потърсите медиатор в Белгия в Връзката отваря нов прозорецСписъка с медиатори, като използвате следните критерии:

 • район,
 • професия,
 • област на дейност,
 • говорим език,
 • име.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецФедерална публична служба „Правосъдие“

Връзката отваря нов прозорецМедиацията — алтернатива на съда

Връзката отваря нов прозорецСписък с медиатори

 

Последна актуализация: 07/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Намиране на медиатор - България

В настоящия раздел се съдържат обяснения как да намерите медиатор в България.

Как да намерим медиатор в България

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на правосъдието поддържа Връзката отваря нов прозорецЕдинен регистър на медиаторите.

Регистърът съдържа следната информация:

 • Лични данни за лицата, регистрирани като медиатори - образование, говорими езици и допълнителна квалификация в областта на медиацията
 • Данни за контакт на медиатора - офис адрес, телефон и електронна поща

Освен това Министерство на правосъдието поддържа регистър на организациите, които са получили одобрение да предоставят Връзката отваря нов прозорецобучение на медиатори.

Вписванията в регистъра се основават на разпоредбите на:

 • Закона за медиацията
 • Наредба № 2 от 15 март 2007 г. (издадена от министъра на правосъдието) определя условията и процеса на одобряване на организации, които провеждат обучение на медиатори; изискванията за обучението; редът за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и процедурните и етичните правила за поведение на медиатора.

Безплатен ли е достъпът до българския регистър на медиаторите?

Достъпът до българския единен регистър на медиаторите е безплатен, когато се извършва от интернет страницата на Министерство на правосъдието. Лица и организации, които желаят да бъдат включени в регистъра на организациите, които предлагат обучение по придобиване на медиаторски умения, заплащат такса.

Как да намерим медиатор в България?

На интернет страницата на Министерство на правосъдието можете да намерите пълен списък на лицата, които са обучени и оправомощени да извършват медиация в Република България. Търсенето на медиатор може да се осъществи по местожителство и област на медиация (напр. търговски въпроси, бизнес, семейни правоотношения).

Предоставена е и информация за контакт, включително телефонен номер и електронна поща. Можете да се свържете със служители от регистъра на медиаторите, за да получите необходимата ви допълнителна информация.

Последна актуализация: 17/12/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Намиране на медиатор - Чешка република

Този раздел от портала ще ви помогне да намерите медиатор в Чешката република.

Как да намеря медиатор в Чешката република?

Данни за връзка с медиатори, които работят в Чешката република, могат да се намерят на различни уебсайтове чрез търсене с ключова дума "медиация". Списък на медиаторите в чешкото Сдружение на медиаторите може да се намери на неговия уебсайт. Списък с медиатори и адвокати е публикуван на уебсайта на чешката Адвокатска колегия, а данни за връзка могат да се намерят също и на уебсайта на Съюза за производствата по арбитраж и медиация на Чешката република. Данни за връзка с лицата, които упражняват дейност в района на съответните районни съдилища, могат да се намерят на уебсайта на Службата по пробация и медиация на Чешката република. Скоро ще бъде публикуван и списък на медиаторите, регистрирани по Закон № 202/2012 за медиацията, който списък се изготвя от Министерството на правосъдието.

Достъпът до базата данни с медиатори безплатен ли е?

Да, достъпът до регистъра на медиаторите е безплатен.

Как да намеря медиатор в Чешката република?

Данни за връзка с медиатори, които работят в Чешката република, могат да се намерят на различни уебсайтове чрез търсене с ключова дума "медиация".

Последна актуализация: 02/07/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Намиране на медиатор - Дания

Към момента няма информация относно намирането на медиатор в Дания.

Последна актуализация: 07/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Намиране на медиатор - Германия

Настоящият раздел ще ви помогне да намерите медиатор в Германия.

Как да намеря медиатор в Германия?

Понастоящем редица професионални сдружения подпомагат страните, които желаят да използват медиатор.

По-долу ще намерите неизчерпателен списък на някои от по-големите сдружения:

Безплатен ли е достъпът до базата данни с медиатори?

Да.

Как да търся медиатор в Германия?

Може да търсите медиатор по име, по адресна регистрация, по област на специализация или по пощенски код.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецФедерално сдружение за семейна медиация

Връзката отваря нов прозорецФедерално сдружение за медиация

Връзката отваря нов прозорецФедерално сдружение за медиация в икономическа и работна среда

Връзката отваря нов прозорецЦентър за медиация

Връзката отваря нов прозорецГерманска адвокатска колегия

Последна актуализация: 29/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Намиране на медиатор - Естония

Този раздел предоставя информация за това как можете да намерите медиатор в Естония.

Понастоящем в Естония не съществува общ национален уебсайт или база данни за медиаторите. Съгласно Закона за помирението помирител може да бъде всеки, който отговаря на предвидените в закона изисквания. Няма държавен контрол върху дейността на помирителите.

Съгласно Закона за помирението, помирител може да бъде:

 1. Физическо лице, на което страните са възложили да извърши помирителната процедура и да помогне за разрешаването на спора. Помирителят може да действа чрез юридическо лице, с което той е в трудовоправни отношения или в други договорни отношения;
 2. Адвокат— списък на членовете на Естонската адвокатска колегия може да бъде намерен на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на колегията;
 3. Нотариус — списък на нотариалните кантори може да бъде намерен на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Нотариалната камара;
 4. В случаите, предвидени в Закона за помирението – държавен или местен помирителен орган.

Някои спорове, свързани с въпроси на авторското право (виж Връзката отваря нов прозорецЗакон за авторското право), се решават от комисия от експерти по авторско право, която действа като помирител. Тази комисия е създадена към Министерството на културата.

Независимо че в Закона за канцлера на правосъдието не се използва понятието „омбудсман”, канцлерът на правосъдието изпълнява и функциите на омбудсман, като следи дали държавните агенции спазват основните човешки права и свободи и принципите на добро управление, както и като наблюдава органите на местното управление, публичноправните юридически лица и частните субекти, изпълняващи публични функции. От 2011 г. канцлерът на правосъдието изпълнява и функциите на омбудсман по отношение на децата съгласно чл. 4 от Конвенцията за правата на детето. Допълнителна информация можете да намерите на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на канцлера на правосъдието.

Решаването на колективни трудови спорове се осъществява от Националния помирител. Повече информация можете да намерите на следния Връзката отваря нов прозорецуебсайт.

Можете също така да се свържете със следните неправителствени организации:

Последна актуализация: 17/04/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Намиране на медиатор - Ирландия

Ирландия няма база данни с информация за медиатори, но все пак медиатори в различни области на правото могат да се намерят като се консултирате със следните частни организации.

 • Семейно право: Служба за семейна медиация (Family Mediation Service Връзката отваря нов прозорецhttp://www.tusla.ie/services)
 • Дискриминация: Трибунал по въпросите на равенството (Equality Tribunal), Национален орган по въпросите на уврежданията и инвалидността (National Disability Authority Връзката отваря нов прозорецhttp://www.equalitytribunal.ie/ и Връзката отваря нов прозорецhttp://www.nda.ie/)
 • Поземлено право: Съвет за разглеждане на спорове във връзка с наемане на частни жилища (Private Residential Tenancy Board) (Връзката отваря нов прозорецhttp://www.prtb.ie/)
 • Трудови правоотношения: Съдът по трудово право (Labour Court), Комисията по трудови правоотношения (Labour Relations Commission Връзката отваря нов прозорецhttps://www.workplacerelations.ie/en/Complaints_Disputes/Mediation/)
 • Телесни повреди: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.injuriesboard.ie/

Виж ‘Медиация в Ирландия’Връзката отваря нов прозорецhttp://www.citizensinformation.ie/en/search/?q=mediation

Последна актуализация: 12/09/2013

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Намиране на медиатор - Гърция

Настоящият раздел ще ви помогне да намерите медиатор в Гърция.

Намиране на медиатор в Гърция

Тази информация е предоставена в отговора ни относно медиацията в Гърция.

Както бе посочено, списъци с имената на акредитираните медиатори и институтите за обучение на медиатори могат да бъдат намерени на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецМинистерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека.

Освен това уебсайтът на Връзката отваря нов прозорецОмбудсмана за правата на потребителите предоставя информация относно алтернативното разрешаване на спорове в областта на потреблението.

Безплатен ли е достъпът до базата данни с медиатори?

Да, достъпът до горепосочените уебсайтове е безплатен.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на правосъдието, прозрачността и правата на човека

Връзката отваря нов прозорецОмбудсман за правата на потребителите

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на труда и социалното осигуряване

Връзката отваря нов прозорецГръцки център за медиация и арбитраж

Последна актуализация: 18/07/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Намиране на медиатор - Испания

Този раздел на портала ще ви помогне да намерите медиатор в Испания.

Как да намеря медиатор в Испания?

Съгласно закон 5/2012 за медиацията по граждански и търговски дела медиаторите трябва да имат висше образование или квалификация от надграждащо професионално обучение, както и да са преминали специално обучение по медиация под формата на един или повече специализирани курсове, водени от официално признати институции. Тези квалификации трябва да бъдат валидни за цяла Испания.

Законите и разпоредбите за прилагане на някои от автономните области съдържат изисквания относно необходимото обучение за семейни медиатори. Обикновено от медиаторите се изисква да притежават най-малко университетска диплома, както и да са преминали курс по практическо обучение за медиация от 100 до 300 часа.

Обикновено специалното обучение по медиация се предлага от университетите и професионалните асоциации, напр. на психолозите или адвокатите.

Не съществува единен регистър на медиаторите. Има няколко начина за намиране на специализирани медиатори:

 • по наказателни дела страните трябва да поискат от съда да им бъде назначен медиатор;
 • по трудови дела медиаторът понякога може да бъде избран от списъка на медиаторите на съответния орган;
 • по семейноправни дела медиаторите се назначават от организацията, която сътрудничи на съда, въпреки че е възможно страните да прибягнат до услугите на квалифициран медиатор;
 • можете да се свържете с медиатор по семейни въпроси чрез различните професионални асоциации, които поддържат регистър или списък (адвокатските колегии и професионалните асоциации на психолозите, социалните работници и възпитателите).

Досега автономните области изискваха от асоциациите да поддържат тези списъци.

Безплатен ли е достъпът до базите данни, относно медиатори?

Национален регистър не съществува. Във всички случаи достъпът до списъците на професионалните асоциации е безплатен.

Как да намеря медиатор в Испания?

Можете да се свържете със съответната професионална асоциация за информация относно регистрираните медиатори.

Последна актуализация: 12/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Намиране на медиатор - Франция

Към настоящия момент Франция не разполага с база данни на медиаторите.

Последна актуализация: 17/09/2015

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Намиране на медиатор - Италия

Понастоящем не съществува публичен списък на медиаторите.

Министерството на правосъдието редовно публикува списък на организациите за медиация, в които членуват различни медиатори.

По-подробна информация за медиаторите във всяка организация за медиация може да получите, като отправите запитване до Министерството на правосъдието, което отговаря за надзора върху тези организации. Контакт с министерството може да се осъществи чрез неговия уебсайт (Връзката отваря нов прозорецhttp://www.giustizia.it/).

Последна актуализация: 18/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Намиране на медиатор - Кипър

Как да намеря медиатор в Кипър?

Посетете уебсайта Медиация в Кипър (Διαμεσολάβηση στην Κύπρο).

Последна актуализация: 23/07/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Намиране на медиатор - Латвия

Моля, разгледайте уебсайта относно медиация за Връзката отваря нов прозорецинформация за връзка с неправителствени организации за медиация в Латвия.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецМедиация в Латвия

Последна актуализация: 28/08/2014

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Намиране на медиатор - Литва

В Литва не съществува централизиран орган, отговорен за медиацията. Работа в тази посока ще започне след прилагането на Директива 2008/52/ЕО.

Как да намерим медиатор в Литва?

В Литва може да се прибегне както до съдебна, така и до извънсъдебна медиация. Услугите, свързани с извънсъдебната медиация, обикновено се оказват от адвокати.

Съдебната медиация е производство за разрешаване на спорове, което има за цел да помогне на страните по гражданските дела да намерят мирно решение на спора си чрез посредничеството на един или повече медиатори (посредници).

Съдебната медиация се осъществява от медиатори. Те са специално обучени съдии, съдебни помощници или други лица с подходяща квалификация, чиито имена са включени в Връзката отваря нов прозорецСписъка на съдебните медиатори, одобрен от работната група, създадена от Съдебния съвет на Литва. На заседанието си на 28 януари 2011 г. Съдебният съвет прие, че съдебна медиация по граждански дела може да се провежда във всички Връзката отваря нов прозорецсъдилища в Литва, така че тази услуга да бъде на разположение независимо от региона.

Съдебната медиация се провежда безплатно. Наред с това, разрешаването на граждански спор чрез нея спестява значително време и усилия, които в противен случай се губят за съдебното производство. Спестяват се също така и средства, тъй като 75% от съдебните такси подлежат на възстановяване, в случай че съдебната медиация доведе до уреждане на спора по взаимно съгласие.

Предложението за провеждане на съдебна медиация по дадено гражданско дело може да бъде направено от председателя на съдебния състав. Подобно искане може да отправи и всяка от страните по делото. Когато бъде взето решение за провеждане на съдебна медиация, съдията разяснява на страните основните аспекти на тази процедура. Решението за назначаване или заменяне на медиатора се взема от председателя на съда, председателя на гражданското отделение на съда или от определен от тях съдия. Ако е необходимо, може да бъдат назначени двама медиатори. При назначаването на медиатор се взема под внимание мнението на страните, изразено при отправяне на молбата за разрешаване на спора чрез съдебна медиация или при приемане на този вид разрешаване на спора.

В съдебната медиация могат да вземат участие само страните по делото, третите заинтересовани лица и техните представители. По искане на страните по спора или с тяхно съгласие в производството могат да участват и други лица, ако участието им би могло да спомогне за разрешаването на спора. За съдебната медиация не се води протокол.

Производството по съдебната медиация приключва, когато страните постигнат съгласие по спорния въпрос и подпишат съдебно споразумение, което след това се одобрява от председателя на състава.

Последна актуализация: 21/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Намиране на медиатор - Люксембург

Този раздел от портала е от помощ при намирането на медиатор в Люксембург.

Как да намеря медиатор в Люксембург?

Следните частни организации водят регистър с медиатори:

Достъпът до базата данни на медиаторите безплатен ли е?

Да, достъпът до базата данни на медиаторите е безплатен.

Как да търся медиатор в Люксембург?

Списъкът с медиаторите, воден от следните частни организации, може да се използва с цел справка и търсене:

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецAssociation luxembourgeoise de la médiation et des médiateurs agréés

Връзката отваря нов прозорецCentre de médiation du Barreau du Luxembourg

Връзката отваря нов прозорецCentre de médiation

Връзката отваря нов прозорецCentre de médiation Socio-Familiale

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на правосъдието

Последна актуализация: 20/12/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Намиране на медиатор - Унгария

Настоящият раздел съдържа информация относно намиране на медиатор в Унгария.

Как да намеря медиатор в Унгария?

Можете да използвате Връзката отваря нов прозорецрегистъра на медиаторите (közvetítők adatbázisa) на уебсайта на Министерството на правосъдието и правоприлагането (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium).

Следната обща информация е достъпна за потребителите:

 • Обща информация относно медиаторската дейност
 • Информация относно медиатори
 • Информация относно юридически лица, наели на работа медиатори
 • Адреси, квалификации, езикови умения и експертни познания на медиатори, както и окръзите, в които те работят.

Сайтът също така предоставя регистрационни формуляри за медиатори и юридически лица, наели на работа медиатори.

Достъпът до базата данни с медиатори безплатен ли е?

Да, достъпът е безплатен и няма ограничения.

Как да търся медиатор в Унгария?

Сайтът съдържа списък с медиатори и списък с юридически лица, наели на работа медиатори. Можете да търсите медиатори по име, езикови умения и окръг. Можете да търсите юридически лица по име, окръг и съкратено име.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецУебсайт на регистъра на унгарските медиатори (A magyar közvetítők adatbázisának honlapja)

Последна актуализация: 28/12/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Намиране на медиатор - Малта

Настоящият раздел на портала съдържа информация относно намиране на медиатор в Малта.

Как да намеря медиатор в Малта?

Малтийският център по медиация предоставя на страните списък с надлежно акредитирани от него медиатори. Независимо дали става въпрос за доброволна медиация или за такава, която е препратена от съда или по закон към Центъра, страните по спора избират медиатор от списъка с акредитирани медиатори, като избраното лице следва да е взаимно приемливо за всичките страни по спора. Ако страните не се договорят за избора на взаимно приемлив медиатор, Центърът ще назначи за медиатор лицето, чието име е следващо в списъка с одобрени медиатори.

При семейна медиация страните могат или да посочат по взаимно съгласие медиатор по свой избор от списъка с лица, назначени за тази цел от Министъра на правосъдието, и в този случай да поемат сами разноските по медиацията, или съдът определя медиатор на ротационен принцип от списъка с лица, назначени от същия министър да изпълняват функцията на медиатори, определени от съда, в който случай разноските относно възнагражденията на медиаторите се заплащат от деловодството на съответния граждански съд.

Към момента все още не съществува електронен регистър на медиаторите. Въпреки това, ако имате въпроси, можете да се свържете с Центъра чрез секретариата на Малтийския център по медиация, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100.

За да се свържете със секретариата, можете да се обадите на следния телефонен номер: +356 21231833 или да пишете на електронна поща: Връзката отваря нов прозорецinfo@mediationmalta.org.mt

Последна актуализация: 20/01/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Намиране на медиатор - Холандия

Настоящият раздел съдържа информация относно намирането на медиатор в Нидерландия.

Как да намеря медиатор в Нидерландия?

Връзката отваря нов прозорецНидерландският институт по медиация (NMI) поддържа публично достъпна база данни, съдържаща информация за всички квалифицирани медиатори. Той също осигурява независима информация и гарантиране на качеството по отношение на медиацията и медиаторите на национално равнище.

Регистрираните в NMI медиатори са обучени и квалифицирани да работят като медиатори в съответствие с правилата за медиация на NMI и са обвързани със Системата за гарантиране на качеството на NMI.         

Можете да осъществите достъп до регистъра на медиаторите на NMI по всяко удобно за вас време.

Достъпът до регистъра на медиаторите безплатен ли е?

Да, достъпът е безплатен.

Как да търся медиатор в Нидерландия?

В регистъра може да се търси по различни параметри. Например можете да търсите медиатор с определена специализация или такъв, който работи в определена област.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецНидерландски институт по медиация

Последна актуализация: 29/11/2012

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Намиране на медиатор - Австрия

Настоящият раздел на портала ви помага да намерите медиатор в Австрия.

Как да намеря медиатор в Австрия

Федерално министерство на правосъдието на Австрия поддържа списък на регистрираните медиатори, които отговарят на законовите и официалните изисквания.

За целта е създаден Връзката отваря нов прозорецспециализиран уебсайт. Той също така е достъпен и от Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Министерството на правосъдието.

На уебсайта може да бъде намерена следната информация:

 • списък на медиаторите
 • списък на организациите, които обучават медиатори, и
 • списък на курсовете за обучение

Достъпът до базата данни с медиатори безплатен ли е?

Уебсайтът е публично достъпен и достъпът е безплатен.

Как да търся медиатор в Австрия

Списъкът с медиатори на уебсайта може да бъде категоризиран по:

 • име,
 • пощенски код и
 • област.

Медиатори могат да бъдат намерени, като се използват следните критерии за търсене:

 • име и фамилия
 • пощенски код
 • област
 • държава
 • експертна област

Критериите за търсене могат да бъдат съчетавани.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецМедиатори в Австрия

Последна актуализация: 30/05/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Намиране на медиатор - Полша

Този раздел ви помага да намерите медиатор в Полша.

Как да намеря медиатор в Полша

Районните съдилища поддържат списъци с медиатори. Председателят на съответния районен съд добавя или заличава медиатори от тези списъци, включително лица от списъци, изготвени от образователни институции и неправителствени организации в съответствие с мандата им. Трябва да се отбележи обаче, че поради разпределението на правомощия между местните и централната власти, не е възможно да се сдобиете с единен централизиран списък на медиаторите.

Информация относно правилата, процедурите и практическите аспекти на медиацията в Полша може да бъде намерена на страницата за Връзката отваря нов прозорецмедиация на уебсайта на Министерството на правосъдието, която се поддържа в сътрудничество със Съвета за алтернативни способи за разрешаване на спорове и конфликти (Съвет за АРС).

Достъпът до базата данни с медиатори безплатен ли е?

Да, достъпът до базата данни с медиатори е безплатен.

Как да намеря медиатор в Полша

Трябва да използвате списъците с медиатори, изготвени от председателите на районните съдилища или услугите, предлагани от асоциациите за медиация или от индивидуални медиатори. Обикновено обща информация и информация за контакти може да бъде намерена на уебсайтовете на въпросните съдилища, асоциации или медиатори.

Последна актуализация: 17/09/2014

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Намиране на медиатор - Португалия

Настоящият  раздел ще ви помогне да намерите медиатор в Португалия.

Как да намеря медиатор в Португалия

Генералната дирекция за правосъдна политика (DGPJ) не предоставя информация относно намирането на медиатор. Когато са необходими услуги за публична медиация, приложимото национално законодателство изисква медиаторът да бъде избран автоматично от съответния списък на медиатори в съответствие с въпросния случай.

Уебсайтът на DGPJ предоставя информация относно медиация, арбитражни производства, институционален арбитраж и мирови съдии (julgados de paz).

Безплатен ли е достъпът до базата данни за медиатори?

Да, достъпът до базата данни е безплатен.

Архив на базата данни за медиатори

Уебсайтът на DGPJ съдържа информация от октомври 2008 г.

Полезни връзки

Връзката отваря нов прозорецГенерална дирекция за прaвосъдна политика
Последна актуализация: 09/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Намиране на медиатор - Румъния

Настоящият раздел ще ви помогне да намерите медиатор в Румъния.

Как да намеря медиатор в Румъния

Съгласно член 12 от Закон 192/2006, упълномощените медиатори са регистрирани в Регистъра на медиаторите, създаден и обновяван от Съвета по медиация и периодично публикуван в Държавен вестник на Румъния, част І.

Достъп до Регистъра на медиаторите им и на официалния уебсайт на Връзката отваря нов прозорецСъвета по медиация

Уебсайтът на Съвета по медиация осигурява следната информация:

 • Регистър/Списък с медиатори;
 • Упълномощаване;
 • Акредитация;
 • Промяна;
 • Законодателство;
 • Информация от обществен интерес;
 • Решения;
 • Национален регистър за професионалните асоциации на медиаторите;
 • Връзки;
 • Данни за контакт.

Информация на уебсайта на Съвета по медиация има от 2 ноември 2006 г.

Допълнителната информация, достъпна от Връзката отваря нов прозорецРегистъра на медиаторите включва:

 • НПО, в които медиаторите членуват;
 • Учебните програми по медиация, които са завършили;
 • Чуждият език, на който могат да провеждат медиация;
 • Данните им за контакт.

Ако желаете да разрешите спор чрез медиация, може да се обърнете към медиатор. Регистърът на медиаторите е изложен в сградите на съдилищата и на уебстраницата на Министерство на правосъдието.

Регистърът на медиаторите се актуализира периодично от Съвета по медиация, който уведомява съдилищата, националните и местните държавни органи и Министерство на правосъдието за актуализираната информация.

Достъпът до базата данни на медиаторите безплатен ли е?

Да

Как да търся медиатор в Румъния

Можете да търсите Връзката отваря нов прозорецмедиатор по следните критерии:

 • Първата буква от името на медиатора, и
 • Областта на установяване на главният му офис.
Последна актуализация: 10/06/2013

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словенски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Намиране на медиатор - Словения

Настоящият раздел ви помага да намерите медиатор в Словения

Как да намеря медиатор в Словения?

Министерството на правосъдието и държавната администрация поддържа Връзката отваря нов прозореццентрален указател на медиаторите, които работят по съдебни програми по силата на Закона за алтернативното разрешаване на съдебни спорове. Указател с медиатори, действащи в рамките на различни неправителствени организации, могат да бъдат намерени на уебсайтовете на съответните организации, напр.:

Достъпът до базата данни с медиатори безплатен ли е?

Да, достъпът до базата данни е безплатен.

Как да търся медиатор в Словения?

Може да намерите медиатор в Словения на уебсайта на:

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецМедиация в Словения, Връзката отваря нов прозорецМедиация в Словения

Последна актуализация: 23/03/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Намиране на медиатор - Словакия

Настоящият раздел ви помага да намерите медиатор в Словакия.

Как да намеря медиатор в Словакия

Базата данни с медиатори на Словакия се притежава и поддържа от Министерството на правосъдието на Словакия, като информацията в нея е налична само на словашки език.

Достъпът до базата данни с медиатори безплатен ли е?

Да, достъпът до информация за медиатори и намирането на информация са безплатни.

Как да търся медиатор в Словакия

Моля направете справка в уебсайта на Връзката отваря нов прозорецМинистерството на правосъдието на Словашката република.

Последна актуализация: 18/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница фински е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Намиране на медиатор - Финландия

Този раздел ви помага да намерите медиатор във Финландия.

Как да намеря медиатор във Финландия

Във Финландия, Националният институт за здравеопазване и социално подпомагане (THL) поддържа официалния уебсайт за Връзката отваря нов прозорецМедиация при наказателни и граждански дела.

Този уебсайт предоставя информация относно помирителни процедури (медиация при наказателни дела).

На уебсайта е достъпен и списък на службите за медиация и държавните областни служби.

Достъпът до базата данни с медиатори безплатен ли е?

Да, достъпът до уебсайта за Връзката отваря нов прозорецМедиация при наказателни и граждански дела и получаването на информация от  него са безплатни.

Как да търся медиатор във Финландия

Можете да търсите на уебсайта на Националния институт за здравеопазване и социално подпомагане. .

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецНационален институт за здравеопазване и социално подпомагане

Последна актуализация: 24/05/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Намиране на медиатор - Швеция

В Швеция не е налична база данни с медиатори.

Последна актуализация: 01/05/2010

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Намиране на медиатор - Англия и Уелс

Настоящият раздел ви помага да намерите медиатор в Англия и Уелс.

Как да намеря медиатор в Англия и Уелс

Национален указател за медиация

Можете да намерите медиатор, който предлага услуги в областта на гражданското право посредством Връзката отваря нов прозорецонлайн указателя за гражданска медиация – рубрика „Намерете граждански медиатор“, където се предоставя информация относно:

 • медиацията
 • предоставяните услуги
 • цените.

Онлайн указателят за гражданска медиация се администрира и поддържа от Министерството на правосъдието. Медиаторите, включени в указателя, са акредитирани от Съвета за гражданска медиация.

Указател за семейна медиация

Целта на Връзката отваря нов прозорецонлайн указателя за семейна медиация е страните да могат да се свържат с медиатор, който предоставя услуги в близост до тяхното местоживеене. Страните, които имат право да получават Връзката отваря нов прозорецправна помощ (публично финансиране), могат също да се обадят на горещата телефонна линия Community Legal Advice за повече информация относно това как може да се свържат с местен медиатор: телефон: 0845 345 4345 миником: 0845 609 6677, SMS: „legalaid“ и вашето име на 80010. Помощ може да бъде получена и посредством Връзката отваря нов прозорецонлайн услугата за помощ на Community Legal Advice.

Достъпът до базата данни с медиатори безплатен ли е?

Да, достъпът до онлайн указателя за гражданска медиация, онлайн указателя за семейна медиация и уебсайта на Community Legal Advice е безплатен.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецонлайн указател за семейна медиация, Връзката отваря нов прозорецонлайн указател за гражданска медиация Връзката отваря нов прозорецпроверете дали можете да получите правна помощВръзката отваря нов прозорецонлайн услугата за помощ на Community Legal Advice.

Последна актуализация: 20/04/2015

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Намиране на медиатор - Северна Ирландия

Понастоящем в Северна Ирландия не съществува база данни на медиаторите.

Как да намеря медиатор в Северна Ирландия

В Северна Ирландия не съществува база данни на медиаторите. При все това, в информацията относно схемата за разрешаване на спорове, подготвена от Връзката отваря нов прозорецОбщество на юристите на Северна Ирландия (Law Society of Northern Ireland), се съдържа известно количество информация, свързана с медиаторите.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецОбщество на юристите на Северна Ирландия (Law Society of Northern Ireland)

Последна актуализация: 16/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Намиране на медиатор - Шотландия

Настоящият раздел ви помага да намерите медиатор в Шотландия.

Как да намеря медиатор в Шотландия

Мрежата за медиация в Шотландия (Scottish Mediation Network (SMN)) администрира Връзката отваря нов прозорецРегистъра за медиация на Шотландия (Scottish Mediation Register) (SMR), който представлява независим регистър на медиатори и услуги по медиация, които покриват минималните „стандарти за практикуване“ в Шотландия. Тези стандарти се задават от независим Комитет за стандартите за практикуване и включват минимално равнище на обучение, опит и постоянно професионално развитие.

Страницата Връзката отваря нов прозорецНамерете медиатор' в Мрежата за медиация в Шотландия предлага свободен достъп до информация относно хора, които упражняват всякакви видове медиация. Данните на страницата се актуализират поне веднъж годишно от медиаторите и включват информация относно тяхното обучение, сфери на действие и постоянно професионално развитие.

Една от целите на Регистъра за медиация на Шотландия (Scottish Mediation Register) е да увери хората в професионалните умения на медиаторите, които те избират, като гарантира, че медиаторите отговарят на минимални стандарти. Медиаторите, които са вписани в SMR, могат да наричат себе си „Регистриран медиатор за медиация в Шотландия“ (Scottish Mediation Registered Mediator) и използват логото на SMR до тяхното име.

Мрежата за медиация в Шотландия също администрира Горещата телефонна линия по въпросите на медиацията в Шотландия (Scottish Mediation Helpline), която предоставя съвети и информация, свързани с медиацията и достъпа до нея. Посредством линията Мрежата може да уреди провеждането на медиация от панел от медиатори, вписани в регистъра за медиация, или да насочи хората към съответната медиационна служба.

Мрежата също подкрепя и насърчава процеса на медиация при оплаквания срещу Националната здравна служба в Шотландия – тази дейност се финансира от шотландското правителство. Повече информация относно медиацията и как да получите достъп до нея можете да получите на уебсайта на Мрежата за медиация в Шотландия.

Правителството на Шотландия също публикува брошура — „Извънсъдебно разрешаване на спорове“ („Resolving Disputes without Going to Court) която ви предоставя съвети относно медиация и други видове ADR (алтернативно разрешаване на спорове). Тя може да бъде изтеглена от уебсайта на Връзката отваря нов прозорецправителството на Шотландия.

Достъпът до базата данни с медиатори безплатен ли е?

Да, достъпът до информация относно медиаторите е безплатен.

За да потърсите медиатор, можете да направите следното:

Отворете уебсайта, като шракнете върху връзката към Връзката отваря нов прозорецРегистъра за медиация на Шотландия (Scottish Mediation Register) или напишете URL Връзката отваря нов прозорецhttp://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator във вашия браузър и след това следвайте инструкциите, за да откриете най-добрия за вас медиатор, съобразно вашето положение.

Можете да се свържете с Мрежата за медиация на Шотландия чрез техния уебсайт, като им пишете на адрес: 18 York Place, Edinburgh EH1 3EP, UK или като се обадите на телефон +44 (0) 131 556 1221.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецМрежа за медиация на Шотландия (Scottish Mediation Network), Връзката отваря нов прозорецРегистър за медиация на Шотландия (Scottish Mediation Register), Връзката отваря нов прозорецПубликация на правителството на Шотландия (Scottish Mediation Register)

Последна актуализация: 05/09/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.