Медиатори

Настоящият раздел ви помага да намерите медиатор в Словакия.

Как да намеря медиатор в Словакия

Базата данни с медиатори на Словакия се притежава и поддържа от Министерството на правосъдието на Словакия, като информацията в нея е налична само на словашки език.

Достъпът до базата данни с медиатори безплатен ли е?

Да, достъпът до информация за медиатори и намирането на информация са безплатни.

Как да търся медиатор в Словакия

Моля направете справка в уебсайта на Министерството на правосъдието на Словашката република.

Последна актуализация: 18/05/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт