Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Медиатори

Португалия

Настоящият  раздел ще ви помогне да намерите медиатор в Португалия.

Съдържание, предоставено от
Португалия

Как да намеря медиатор в Португалия

Генералната дирекция за правосъдна политика (DGPJ) не предоставя информация относно намирането на медиатор. Когато са необходими услуги за публична медиация, приложимото национално законодателство изисква медиаторът да бъде избран автоматично от съответния списък на медиатори в съответствие с въпросния случай.

Уебсайтът на DGPJ предоставя информация относно медиация, арбитражни производства, институционален арбитраж и мирови съдии (julgados de paz).

Безплатен ли е достъпът до базата данни за медиатори?

Да, достъпът до базата данни е безплатен.

Архив на базата данни за медиатори

Уебсайтът на DGPJ съдържа информация от октомври 2008 г.

Полезни връзки

Генерална дирекция за прaвосъдна политика
Последна актуализация: 09/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт