Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Медиатори

Този раздел ви помага да намерите медиатор в Полша.

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Как да намеря медиатор в Полша

Районните съдилища поддържат списъци с медиатори. Председателят на съответния районен съд добавя или заличава медиатори от тези списъци, включително лица от списъци, изготвени от образователни институции и неправителствени организации в съответствие с мандата им. Трябва да се отбележи обаче, че поради разпределението на правомощия между местните и централната власти, не е възможно да се сдобиете с единен централизиран списък на медиаторите.

Информация относно правилата, процедурите и практическите аспекти на медиацията в Полша може да бъде намерена на страницата за медиация на уебсайта на Министерството на правосъдието, която се поддържа в сътрудничество със Съвета за алтернативни способи за разрешаване на спорове и конфликти (Съвет за АРС).

Достъпът до базата данни с медиатори безплатен ли е?

Да, достъпът до базата данни с медиатори е безплатен.

Как да намеря медиатор в Полша

Трябва да използвате списъците с медиатори, изготвени от председателите на районните съдилища или услугите, предлагани от асоциациите за медиация или от индивидуални медиатори. Обикновено обща информация и информация за контакти може да бъде намерена на уебсайтовете на въпросните съдилища, асоциации или медиатори.

Последна актуализация: 17/09/2014

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.