Медиатори

Малта

Настоящият раздел на портала съдържа информация относно намиране на медиатор в Малта.

Съдържание, предоставено от
Малта

Как да намеря медиатор в Малта?

Малтийският център по медиация предоставя на страните списък с надлежно акредитирани от него медиатори. Независимо дали става въпрос за доброволна медиация или за такава, която е препратена от съда или по закон към Центъра, страните по спора избират медиатор от списъка с акредитирани медиатори, като избраното лице следва да е взаимно приемливо за всичките страни по спора. Ако страните не се договорят за избора на взаимно приемлив медиатор, Центърът ще назначи за медиатор лицето, чието име е следващо в списъка с одобрени медиатори.

При семейна медиация страните могат или да посочат по взаимно съгласие медиатор по свой избор от списъка с лица, назначени за тази цел от Министъра на правосъдието, и в този случай да поемат сами разноските по медиацията, или съдът определя медиатор на ротационен принцип от списъка с лица, назначени от същия министър да изпълняват функцията на медиатори, определени от съда, в който случай разноските относно възнагражденията на медиаторите се заплащат от деловодството на съответния граждански съд.

Към момента все още не съществува електронен регистър на медиаторите. Въпреки това, ако имате въпроси, можете да се свържете с Центъра чрез секретариата на Малтийския център по медиация, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100.

За да се свържете със секретариата, можете да се обадите на следния телефонен номер: +356 21231833 или да пишете на електронна поща: info@mediationmalta.org.mt

Последна актуализация: 20/01/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт