Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Медиатори

Настоящият раздел ще ви помогне да намерите медиатор в Гърция.

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Намиране на медиатор в Гърция

Тази информация е предоставена в отговора ни относно медиацията в Гърция.

Както бе посочено, списъци с имената на акредитираните медиатори и институтите за обучение на медиатори могат да бъдат намерени на уебсайта на Министерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека.

Освен това уебсайтът на Омбудсмана за правата на потребителите предоставя информация относно алтернативното разрешаване на спорове в областта на потреблението.

Безплатен ли е достъпът до базата данни с медиатори?

Да, достъпът до горепосочените уебсайтове е безплатен.

Връзки по темата

Министерство на правосъдието, прозрачността и правата на човека

Омбудсман за правата на потребителите

Министерство на труда и социалното осигуряване

Гръцки център за медиация и арбитраж

Последна актуализация: 18/07/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт