Медиатори

Настоящият раздел на портала ви помага да намерите медиатор в Австрия.

Как да намеря медиатор в Австрия?

Федерално министерство на правосъдието на Австрия поддържа списък на регистрираните медиатори, които отговарят на законовите и официалните изисквания.

За целта е създаден специализиран уебсайт. Той също така е достъпен и от уебсайта на Министерството на правосъдието.

На уебсайта може да бъде намерена следната информация:

 • списък на медиаторите
 • списък на организациите, които обучават медиатори, и
 • списък на курсовете за обучение

Достъпът до базата данни с медиатори безплатен ли е?

Уебсайтът е публично достъпен и достъпът е безплатен.

Как да търся медиатор в Австрия

Списъкът с медиатори на уебсайта може да бъде категоризиран по:

 • име,
 • пощенски код и
 • област.

Медиатори могат да бъдат намерени, като се използват следните критерии за търсене:

 • име и фамилия
 • пощенски код
 • област
 • държава
 • експертна област

Критериите за търсене могат да бъдат съчетавани.

Връзки по темата

Медиатори в Австрия

Последна актуализация: 14/08/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт