Det här landet befinner sig i en övergångsperiod (utträde ur EU).

Auktoriserade översättare/rättstolkar

Här hittar du information om hur man hittar en auktoriserad översättare eller tolk i Nordirland.

Nordirland har i dagsläget ingen central databas över tolkar och översättare, men du kan söka efter en tolk eller översättare i ett antal decentraliserade register och listor, t.ex.

Länkar

National Register of Public Service Interpreters

Association of Police and Court Interpreters

Institute of Translation and Interpreting

Senaste uppdatering: 16/01/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats