Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Auktoriserade översättare/rättstolkar

Luxemburg

I det här avsnittet får du hjälp att hitta en auktoriserad översättare eller tolk i Luxemburg.

Innehåll inlagt av
Luxemburg

Hur hittar man auktoriserade översättare eller tolkar i Luxemburg?

Det finns en uppdaterad förteckning över auktoriserade tolkar och översättare på Justitieministeriets webbplats där det även finns allmän information.

Är tillgången till databasen över översättare kostnadsfri?

Tillgången till databasen över översättare i Luxemburg är kostnadsfri.

Länk

Justitieministeriet

Senaste uppdatering: 10/01/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats